Adele — Hello

Hel­lo, is it Ade­le you’re looking for? Jeśli tak, to dobrze tra­fi­li­ście! 🙂

Ade­le wra­ca w wiel­kim sty­lu z utwo­rem „Hel­lo”. My nie może­my się docze­kać nowe­go albu­mu artyst­ki i zabie­ra­my się za roz­pra­co­wy­wa­nie jej naj­now­szej pio­sen­ki.

Prze­ko­naj­cie się sami, co przy­go­to­wa­ła dla Was nasza dzi­siej­sza nauczy­ciel­ka angiel­skie­go. Enjoy!

Tekst pio­sen­ki Ade­le — Hel­lo

Hel­lo, it’s me
I was won­de­ring if after all the­se years
You’d like to meet
To go over eve­ry­thing
They say that time’s sup­po­sed to heal ya
But I ain’t done much healing

Hel­lo, can you hear me?
I’m in Cali­for­nia dre­aming abo­ut who we used to be
When we were youn­ger and free
I’ve for­got­ten how it felt befo­re the world fell at our feet

There’s such a dif­fe­ren­ce betwe­en us
And a mil­lion miles

Hel­lo from the other side
I must’ve cal­led a tho­usand times
To tell you I’m sor­ry for eve­ry­thing that I’ve done
But when I call you never seem to be home

Hel­lo from the out­si­de
At least I can say that I’ve tried
To tell you I’m sor­ry for bre­aking your heart
But it don’t mat­ter, it cle­ar­ly doesn’t tear you apart
Any­mo­re

Hel­lo, how are you?
It’s so typi­cal of me to talk abo­ut myself, I’m sor­ry
I hope that you’re well
Did you ever make it out of
That town whe­re nothing ever hap­pe­ned?

It’s no secret that the both of us
Are run­ning out of time

So hel­lo from the other side
I must’ve cal­led a tho­usand times
To tell you I’m sor­ry for eve­ry­thing that I’ve done
But when I call you never seem to be home

Hel­lo from the out­si­de
At least I can say that I’ve tried
To tell you I’m sor­ry for bre­aking your heart
But it don’t mat­ter, it cle­ar­ly doesn’t tear you apart
Any­mo­re, ooooohh
Any­mo­re, ooooohh
Any­mo­re, ooooohh
Any­mo­re, any­mo­re

Hel­lo from the other side
I must’ve cal­led a tho­usand times
To tell you I’m sor­ry for eve­ry­thing that I’ve done
But when I call you never seem to be home

Hel­lo from the out­si­de
At least I can say that I’ve tried
To tell you I’m sor­ry for bre­aking your heart
But it don’t mat­ter, it cle­ar­ly doesn’t tear you apart
Any­mo­re

Tłu­ma­cze­nie Ade­le — Hel­lo

Cześć, to ja
Zasta­na­wia­łam się, czy po tych wszyst­kich latach
Chciał­byś się spo­tkać
Powtó­rzyć wszyst­ko
Mówią, że czas ma cię wyle­czyć
Ale ja się raczej nie wyle­czy­łam

Cześć, sły­szysz mnie?
Jestem w Kali­for­nii i śnię o tym, kim kie­dyś byli­śmy
Kie­dy byli­śmy młod­si i wol­ni
Zapo­mnia­łam, jak to jest, zanim świat padł nam do stóp

Jest tak wiel­ka róż­ni­ca mię­dzy nami
I milion mil

Cześć z dru­giej stro­ny
Musia­łam dzwo­nić tysiąc razy
Żeby cię prze­pro­sić za wszyst­ko, co zro­bi­łam
Ale kie­dy dzwo­nię, cie­bie nigdy nie ma w domu

Cześć z zewnątrz
Przy­naj­mniej mogę powie­dzieć, że pró­bo­wa­łam
Prze­pro­sić cię za zła­ma­nie two­je­go ser­ca
Ale to nie ma zna­cze­nia, naj­wy­raź­niej to już cię nie rusza
Już nie

Cześć, jak się masz?
To takie typo­we, że mówię o sobie, prze­pra­szam
Mam nadzie­ję, że u cie­bie wszyst­ko w porząd­ku
Czy kie­dy­kol­wiek uda­ło ci się wydo­stać
Z tego mia­stecz­ka, gdzie nic się nigdy nie dzia­ło?

To nie tajem­ni­ca, że obo­je
Nie mamy już cza­su

Cześć z dru­giej stro­ny
Musia­łam dzwo­nić tysiąc razy
Żeby cię prze­pro­sić za wszyst­ko, co zro­bi­łam
Ale kie­dy dzwo­nię, cie­bie nigdy nie ma w domu

Cześć z zewnątrz
Przy­naj­mniej mogę powie­dzieć, że pró­bo­wa­łam
Prze­pro­sić cię za zła­ma­nie two­je­go ser­ca
Ale to nie ma zna­cze­nia, naj­wy­raź­niej to już cię nie rusza
Już nie, oooooch
Już nie, oooooch
Już nie, oooooch
Już nie, już nie

Cześć z dru­giej stro­ny
Musia­łam dzwo­nić tysiąc razy
Żeby cię prze­pro­sić za wszyst­ko, co zro­bi­łam
Ale kie­dy dzwo­nię, cie­bie nigdy nie ma w domu

Cześć z zewnątrz
Przy­naj­mniej mogę powie­dzieć, że pró­bo­wa­łam
Prze­pro­sić cię za zła­ma­nie two­je­go ser­ca
Ale to nie ma zna­cze­nia, naj­wy­raź­niej to już cię nie rusza
Już nie

Gramatyka

Ya all ain’t be sad!

War­to zwró­cić uwa­gę na potocz­ne słów­ka, któ­re poja­wia­ją się w tek­ście pio­sen­ki.

ya = ty, wy

ain’t = zastę­pu­je prze­cze­nia (skrót od am not, is not, are not, has not lub have not, do not, does not lub did not)

To be supposed to

They say that time’s sup­po­sed to heal ya

Mówią, że czas ma cię wyle­czyć

Kon­struk­cja to be sup­po­sed to + bez­oko­licz­nik, z któ­rą mamy tutaj do czy­nie­nia, słu­ży do wyra­ża­nia:

 • tego, że powin­ni­śmy (lub nie) coś zro­bić, np.: The chil­dren are sup­po­sed to be at scho­ol by 8.45 a.m. = Dzie­ci powin­ni być w szko­le na 8.45.
 • tego, że coś jest do cze­goś prze­zna­czo­ne (ma funk­cjo­no­wać tak a nie ina­czej), np.: The­se bat­te­ries are sup­po­sed to last for a year. = Ta bate­ria powin­na star­czyć na rok.
 • ocze­ki­wań, prze­świad­czeń o czymś, np.: It is sup­po­sed to help you with your heade­ache. = To powin­no być dobre (powin­no ci pomóc) na twój ból gło­wy.

Must have called

I must’ve cal­led a tho­usand times

Musia­łam dzwo­nić tysiąc razy

W tym wer­sie mamy przy­kład, jak wyglą­da kon­struk­cja z past modal — cza­sow­ni­kiem modal­nym must w cza­sie prze­szłym:

must+ have + III for­ma cza­sow­ni­ka

Taka for­ma cza­sow­ni­ka modal­ne­go must jest naj­czę­ściej uży­wa­na, gdy chce­my wyra­zić swo­je przy­pusz­cze­nie tego co mogło wyda­rzyć się w prze­szło­ści, nato­miast gdy chce­my wyra­zić obo­wią­zek, koniecz­ność lub potrze­bę zro­bie­nia cze­goś w prze­szło­ści uży­wa­my had to.

Zobacz róż­ni­cę:

- Whe­re is my bag? - You must have left it in the car! = — Gdzie jest moja toreb­ka? — Musia­łaś zosta­wić ją w samo­cho­dzie!

When she got home, she had to cook din­ner befo­re eve­ry­one arri­ved. = Kie­dy dotar­ła do domu, musia­ła ugo­to­wać obiad, zanim wszy­scy przy­by­li.

Zwroty & Wyrażenia

Gol­den hel­lo

Czy zna­cie zwrot gol­den hel­lo?

Na pew­no każ­dy chciał­by coś takie­go otrzy­mać 🙂

gol­den hel­lo = spo­ra suma na dzień dobry (mają­ca przy­cią­gnąć nowe­go pra­cow­ni­ka)

Przy­kład:

Despe­ra­te health bos­ses are offe­ring GPs £20,000 ‘gol­den hel­los’ to take up emp­ty posts. = Zde­spe­ro­wa­ni sze­fo­wie sek­to­ru zdro­wia ofe­ru­ją inter­ni­stom 20,000 fun­tów jako zachę­tę do pod­ję­cia wol­nych sta­no­wisk.

Wonder

I was won­de­ring if after all the­se years
You’d like to meet

Zasta­na­wia­łam się, czy po tych wszyst­kich latach
Chciał­byś się spo­tkać

To won­der = zasta­na­wiać się, np.: I won­der if i sho­uld go with them. = Zasta­na­wiam się, czy powi­nie­nem z nimi iść.

War­to zwró­cić uwa­gę na podob­ny cza­sow­nik, któ­ry róż­ni się tyl­ko jed­ną samo­gło­ską, a ma zupeł­nie inne zna­cze­nie.

To wan­der = wędro­wać, włó­czyć się, np.: We spent the mor­ning wan­de­ring aro­und the old part of the city. = Spę­dzi­li­śmy ten ranek na włó­cze­ni się po sta­rym mie­ście.

Go over something

To go over eve­ry­thing

Powtó­rzyć wszyst­ko

To go over some­thing =  powtó­rzyć coś, ponow­nie wyja­śnić, ponow­nie spraw­dzić; przemyśleć/ prze­ana­li­zo­wać coś.

Przy­kła­dy:

Remem­ber to go over your essay to check for gram­mar and spel­ling mista­kes. = Pamię­taj, żeby jesz­cze raz spraw­dzić swo­je wypra­co­wa­nia pod kątem błę­dów gra­ma­tycz­nych i orto­gra­ficz­nych.

He went over the events of the day in his mind. = W myślach powró­cił do wyda­rzeń, któ­re mia­ły miej­sce tego dnia.

Heal

Czas leczy rany

Time is a gre­at healer./ Time heals all wounds. = Czas leczy rany.

They say that time’s sup­po­sed to heal ya

Mówią, że czas ma cię wyle­czyć

To heal =

=  leczyć, wyle­czyć, np.: A bro­ken heart takes a long time to heal. = Potrze­ba wie­le cza­su, żeby wyle­czyć zła­ma­ne ser­ce.

= goić się, zago­ić się, np.: The wounds were gra­du­al­ly healing. = Rany powo­li się goiły.

= łago­dzić, zała­go­dzić (np. spór, kłót­nię), np.: She was never able to heal the rift betwe­en her­self and her father. = Nigdy nie była w sta­nie zała­go­dzić spo­ru, któ­ry naro­dził się pomię­dzy nią i jej ojcem.

Tear apart

But it don’t mat­ter, it cle­ar­ly doesn’t tear you apart

Ale to nie ma zna­cze­nia, naj­wy­raź­niej to już cię nie rusza

Phra­sal verb to tear apart, z któ­rym mamy tutaj do czy­nie­nia, odno­si się do destruk­cyj­ne­go wpły­wu wyda­rzeń z prze­szło­ści na adre­sa­ta pio­sen­ki.

To tear apart =

= roz­dzie­lać, powo­do­wać roz­pad, roze­drzeć coś na strzę­py, np.: A dog can tear a rab­bit apart in seconds. = Pies może roz­szar­pać kró­li­ka w kil­ka sekund.

=  skry­ty­ko­wać kogoś bez­li­to­śnie, obrzu­cić bło­tem, np.: The cri­tics tore apart his first novel, but he never gave up. = Kry­ty­cy obrzu­ci­li bło­tem jego pierw­szą powieść, ale on się nigdy nie pod­dał.

Make it

Make & co.

to make out = pie­ścić się, obści­ski­wać się (Ame­ri­can English infor­mal)

to make up = pogo­dzić się (np. z przy­ja­cie­lem)

to make off = zni­kać, ucie­kać

to make for = kie­ro­wać się do

Did you ever make it out of
That town whe­re nothing ever hap­pe­ned?

Czy kie­dy­kol­wiek uda­ło ci się wydo­stać
Z tego mia­stecz­ka, gdzie nic się nigdy nie dzia­ło?

To make it = dać radę coś zro­bić, zdą­żyć coś zro­bić, odnieść suk­ces.

Przy­kład:

Guys, I made it! I final­ly pas­sed this exam! = Chło­pa­ki, uda­ło mi się! W koń­cu zda­łem ten egza­min!

Run out of time

It’s no secret that the both of us
Are run­ning out of time

To nie tajem­ni­ca, że obo­je
Nie mamy już cza­su

To run out of time = nie mieć cza­su (komuś koń­czy się czas), np.: You have run out of time, Sir. = Pań­ski czas się skoń­czył.

 

Have you gone over the new voca­bu­la­ry? 🙂

Don’t you agree that Adele’s voice heals all wounds?

 

Naj­lep­sze miej­sce dla fanów Ade­le w sie­ci:

Pol­ska stro­na fanów Ade­le

Ade­le­Pol­ska

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

7 komentarzy

 1. iga

  Bar­dzo cie­ka­wy pomysł na stro­nę, z przy­jem­no­ścią prze­czy­ta­łam ten post. Miłe z poży­tecz­nym, bo jak moż­na nazwać ina­czej śle­dze­nie tek­stów ulu­bio­nych pio­se­nek z nauką języ­ka angiel­skie­go 🙂

  Oczy­wi­ście nie była­bym sobą, gdy­bym nie doda­ła że “Hel­lo” to GENIALNA pio­sen­ka Ade­le. Uwiel­biam Ją!

 2. Dawid

  Faj­na stron­ka, faj­ny pomysł ale mam kil­ka uwag co to Two­je­go tek­stu:

  1. Uwa­żam, że Two­je wyja­śnie­nie kon­struk­cji ‘must have done’ nie jest popraw­ne (ewen­tu­al­nie nie­spre­cy­zo­wa­ne), gdyż ‘gdy chce­my wyra­zić swo­je przy­pusz­cze­nie tego co mogło wyda­rzyć się w prze­szło­ści’ uży­wa­my kon­struk­cji ‘may / might have done’. Nato­miast ‘must have done’ sto­su­je­my, gdy jeste­śmy pew­ni lub nie­mal pew­ni, że coś się wyda­rzy­ło / zosta­ło zro­bio­ne w prze­szło­ści.
  — It must have rained at night. — (Na pew­no) musia­ło padać w nocy. — jeste­śmy o tym prze­ko­na­ni bo np. cala uli­ca i wszyst­ko dooko­ła jest mokre.
  — You may/might have left your keys at the offi­ce. — Może zosta­wi­łeś swo­je klu­cze w biu­rze. — przy­pusz­czam, nie jestem pewien bo może zosta­wi­łeś w domu albo zgu­bi­łeś albo ktoś ci ukradł.

  2. ‘… both of us are run­ning out of time’ — for­ma con­ti­nu­ous wyra­ża czyn­ność cią­głą, nie­do­ko­na­ną (w tym wypad­ku w cza­sie teraź­niej­szym), więc powin­ni­śmy to zda­nie prze­tłu­ma­czyć jako ‘… nam oboj­gu koń­czy się czas’ — koń­czy się ale jesz­cze nie skoń­czył, jesz­cze tro­chę go zosta­ło.
  Zda­nie ‘Nie mamy już cza­su, Skoń­czył nam się czas’ po angiel­sku brzmia­ło­by raczej ‘we (did) run out of time’ lub ‘we have run out of time’.

  3. War­to było­by wspo­mnieć, że zwrot ‘it don’t mat­ter’ jest for­mą nie­for­mal­ną, uży­wa­ną w mowie potocz­nej w róż­nych dia­lek­tach (zwłasz­cza w USA) i sto­so­wa­nie jej w języ­ku stan­dar­do­wym jest błęd­ne, nie­po­praw­ne gra­ma­tycz­nie.

  4. Moż­na by tu wyja­śnić jesz­cze for­mę ‘used to do sth’ (zwy­kło się coś robić — o nawy­kach z prze­szło­ści, któ­re są w chwi­li obec­nej nie­ak­tu­al­ne, zmie­ni­ły się, nie ist­nie­ją) i porów­nać z ’ be used to (doing) sth’ (być przy­zwy­cza­jo­nym do [robie­nia] cze­goś) oraz ‘get used to (doing) sth’ (przy­zwy­cza­ić się do [robie­nia] cze­goś).
  — He used to smo­ke ciga­ret­tes. — On (kie­dyś) palił papie­ro­sy. — ale rzu­cił nałóg i już nie pali.
  — He is used to eating vege­ta­bles. — On jest przy­zwy­cza­jo­ny do jedze­nia warzyw.
  — He get used to living in the big city. — On przy­zwy­cza­ił się do życia w wiel­kim mie­ście.

 3. Bulka601

  Ja powie­dzia­ła­bym ” it doesn’t mat­ter” a nie ” it don’t mat­ter”, ale w pio­sen­kach to roż­nie to bywa. W kaz­dym bądź razie pio­sen­ka super i faj­nie ze Ade­le wró­ci­ła.

 4. Katarzyna

  Witam,
  Rewe­la­cyj­ny pomysł na stro­nę!
  Jestem ocza­ro­wa­na, bo przy­by­łam tu z cie­ka­wo­ści widząc lin­ka pod pio­sen­ką Ade­le, któ­rą swo­ją dro­gą uwiel­biam, a wycho­dzę bogat­sza o wie­le świet­nych zwro­tów angiel­skich. Kocham muzy­kę, bar­dzo lubię się też nowych rze­czy uczyć, a ucze­nie się angiel­skie­go śpie­wa­jąc ulu­bio­ne pio­sen­ki, to już naj­lep­sze co moż­na było wymy­ślić!
  Zapi­su­ję sobie Two­ją stro­nę, a w naj­bliż­sze dni koniecz­nie muszę ogar­nąć całe słow­nic­two dzi­siej­szej “lek­cji”. Aż chce się uczyć! Koniecz­nie tu wró­cę. 🙂
  Życzę wszyst­kie­go co naj­lep­sze i wie­le wytrwa­ło­ści w pro­wa­dze­niu stro­ny, bo pomysł jest napraw­dę wybor­ny. 🙂

 5. Jana

  Jeste­ście nie­wia­ry­god­ni. Stu­diu­ję filo­lo­gię, ale to tu zna­la­złam wspa­nia­łych Pro­fe­so­rów. Dzię­ku­ję

Skomentuj Jana Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *