Wham! — Last Christmas

Zbli­ża­ją się Świę­ta! Czas zabrać się za słu­cha­nie typo­wo świą­tecz­nych pio­se­nek, któ­re co roku umi­la­ją nam ten wspa­nia­ły, przed­świą­tecz­ny okres pełen wra­żeń, bie­ga­ni­ny i zała­twia­nia spraw, któ­re na pew­no nie mogą pocze­kać do koń­ca roku. Pierw­sze co mi przy­szło na myśl to słyn­na pio­sen­ka Wham! “Last Chri­st­mas”, któ­ra jest bar­dzo popu­lar­na w naszym kra­ju.

Na szczę­ście dzię­ki mojej lek­cji będzie­cie mogli spoj­rzeć na nią nie­co ina­czej niż zazwy­czaj. Będzie­cie mogli czer­pać korzy­ści ze zro­zu­mie­nia tego głę­bo­kie­go i przej­mu­ją­ce­go tek­stu, któ­ry od dzi­siaj będzie dla was cał­ko­wi­cie zro­zu­mia­ły i przej­rzy­sty. Co poza tym? Ide­al­ne opa­no­wa­nie słow­nic­twa, wyra­żeń i cza­sow­ni­ków z pio­sen­ki, bo przy takiej licz­bie odsłu­chań jaką ser­wu­ją nam media, nauczy­cie się wszyst­kie­go napraw­dę wyjąt­ko­wo dobrze…

Tekst pio­sen­ki Wham! — Last Chri­st­mas

Last Chri­st­mas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away
This year
To save me from tears
I’ll give it to some­one spe­cial

Last Chri­st­mas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away
This year
To save me from tears
I’ll give it to some­one spe­cial

Once bit­ten and twi­ce shy
I keep my distan­ce
But you still catch my eye
Tell me baby
Do you reco­gni­ze me?
Well
It’s been a year
It doesn’t sur­pri­se me

Mer­ry Chri­st­mas

I wrap­ped it up and sent it
With a note say­ing “I love you“
I meant it
Now I know what a fool I’ve been
But if you kis­sed me now
I know you’d fool me aga­in

Last Chri­st­mas
I gave you my heart
But the very next day
you gave it away
This year
To save me from tears
I’ll give it to some­one spe­cial

Last Chri­st­mas
I gave you my heart
But the very next day
you gave it away
This year
To save me from tears
I’ll give it to some­one spe­cial

A crow­ded room
Friends with tired eyes
I’m hiding from you
And your soul of ice
My God I tho­ught you were
Some­one to rely on
Me?
I guess I was a sho­ul­der to cry on

A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover but you tore me apart
Now I’ve found a real love
You’ll never fool me aga­in

Last Chri­st­mas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away
This year
To save me from tears
I’ll give it to some­one spe­cial

Last Chri­st­mas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away
This year
To save me from tears
I’ll give it to some­one spe­cial

A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover but you tore him apart
May­be next year I’ll give it to some­one
I’ll give it to some­one spe­cial

Tłu­ma­cze­nie Wham! — Last Chri­st­mas

W ostat­nie Boże Naro­dze­nie
Dałem ci moje ser­ce
Ale od razu następ­ne­go dnia
Odda­łaś je
W tym roku
Aby uchro­nić się od łez
Dam je komuś wyjąt­ko­we­mu

W ostat­nie Boże Naro­dze­nie
Dałem ci moje ser­ce
Ale od razu następ­ne­go dnia
Odda­łaś je
W tym roku
Aby uchro­nić się od łez
Dam je komuś wyjąt­ko­we­mu

Kto raz się spa­rzy, na zim­ne dmu­cha
Trzy­mam dystans
Ale ty cią­gle zwra­casz moją uwa­gę
Powiedz mi kocha­nie
Czy mnie roz­po­zna­jesz?
No coż
Minął rok
To mnie nie zaska­ku­je

Weso­łych Świąt

Zapa­ko­wa­łem to i wysła­łem
Z liści­kiem mówią­cym “Kocham Cię“
Napraw­dę mia­łem to na myśli
Teraz wiem jakim jestem głup­cem
Ale gdy­byś mnie teraz poca­ło­wa­ła
Wiem, że nabra­ła­byś mnie zno­wu

W ostat­nie Boże Naro­dze­nie
Dałem ci moje ser­ce
Ale od razu następ­ne­go dnia
Odda­łaś je
W tym roku
Aby uchro­nić się od łez
Dam je komuś wyjąt­ko­we­mu

W ostat­nie Boże Naro­dze­nie
Dałem ci moje ser­ce
Ale od razu następ­ne­go dnia
Odda­łaś je
W tym roku
Aby uchro­nić się od łez
Dam je komuś wyjąt­ko­we­mu

Zatło­czo­ne miej­sce
Przy­ja­cie­le ze zmę­czo­ny­mi ocza­mi
Ukry­wam się przed tobą
I two­ją lodo­wa­tą duszą
Mój Boże, sądzi­łem że jesteś
Kimś na kim moż­na pole­gać
Ja?
Chy­ba byłem ci tyl­ko potrzeb­ny, żeby się wypła­kać

Widok kochan­ka z ogniem w jego ser­cu
Męż­czy­zny pod przy­kry­ciem ale ty mnie roz­dar­łaś
Teraz zna­la­złem praw­dzi­wą miłość
Już mnie nigdy nie nabie­rzesz

W ostat­nie Boże Naro­dze­nie
Dałem ci moje ser­ce
Ale od razu następ­ne­go dnia
Odda­łaś je
W tym roku
Aby uchro­nić się od łez
Dam je komuś wyjąt­ko­we­mu

W ostat­nie Boże Naro­dze­nie
Dałem ci moje ser­ce
Ale od razu następ­ne­go dnia
Odda­łaś je
W tym roku
Aby uchro­nić się od łez
Dam je komuś wyjąt­ko­we­mu

Widok kochan­ka z ogniem w jego ser­cu
Męż­czy­zny pod przy­kry­ciem ale ty go roz­dar­łaś
Może w następ­nym roku dam je komuś
Dam je komuś wyjąt­ko­we­mu

Zwroty & wyrażenia

Give away

But the very next day

You gave it away

Ale od razu następ­ne­go dnia

Odda­łaś je

Give away vs. Give back
Oba cza­sow­ni­ki teo­re­tycz­nie zna­czą to samo = oddać.
Jed­nak w prak­ty­ce w obu przy­pad­kach cho­dzi o coś inne­go.
To give away = oddać — w sen­sie coś swo­je­go (np. za dar­mo)
To give back = oddać — w sen­sie zwró­cić coś nie swo­je­go (np. książ­ki do biblio­te­ki)

Z cza­sow­ni­kiem to give = dawać, wystą­pu­je wie­le popu­lar­nych cza­sow­ni­ków zło­żo­nych. Waż­ne, żeby dokład­nie wie­dzieć co one ozna­cza­ją, ponie­waż czę­sto mają one teo­re­tycz­nie takie samo zna­cze­nie, jed­nak w rze­czy­wi­sto­ści sto­su­je się je w odmien­nych sytu­acjach.

Przyj­rzyj­my się zatem cza­sow­ni­ko­wi zło­żo­ne­mu to give away. Zna­czy on kil­ka waż­nych rze­czy.

To give away =

= roz­dać (oddać za prawie/darmo), np.: If you don’t like your clo­thes you can always give them away. = Jeśli nie podo­ba­ją ci się two­je ubra­nia, możesz zawsze je oddać.

= wydać, zdra­dzić (coś lub kogoś), np.: Yes, we are seeing, but don’t give it away. = Tak, spo­ty­ka­my się, ale nie zdradź tego.

= wrę­czyć (coś), np.: At the and of this cour­se the teacher gave away the­se fun­ny, colo­ur­ful diplo­mas. = Pod koniec kur­su, nauczy­ciel wrę­czył te śmiesz­ne, kolo­ro­we dyplo­my.

Kie­dy połą­czy­my sło­wa give oraz away, powsta­nie nam wyraz give­away , któ­ry ozna­cza =

= śmiesz­nie niski (np. ceny)

oraz:

= pre­zent rekla­mo­wy  (np. dar­mo­wa rzecz doda­wa­na do gazet; prób­ka)

Wrap up

I wrap­ped it up and sent it

Zapa­ko­wa­łem to i wysła­łem

Wrap & co.
to wrap up warm/well = ciepło/dobrze się ubrać
to wrap onself up = opa­tu­lać się
let’s wrap it up = zakończ­my spo­tka­nie
to wrap up the meeting = zakoń­czyć spo­tka­nie
(US) wrap-up = pod­su­mo­wa­nie, skrót
to gift-wrap = opa­ko­wy­wać w papier do pre­zen­tów

Ten cza­sow­nik zło­żo­ny będzie przy­dat­ny zwłasz­cza na Gwiazd­kę, ponie­waż ozna­cza mię­dzy inny­mi =

= zapa­ko­wać, zawi­jać (np. w papier), np.: Have you wrap­ped up the pre­sents yet? = Czy już zapa­ko­wa­łeś pre­zen­ty?

Tutaj w zasa­dzie to wrap up nie róż­ni się od same­go cza­sow­ni­ka to wrap, ponie­waż oba zna­czą = zawi­nąć, owi­nąć, opa­ko­wać.

Np.: - Would you like it wrap­ped? — Yes, ple­ase. = — Czy chciał­by pan to zapa­ko­wać? — Tak, popro­szę.

To wrap up ozna­cza jesz­cze =

= cie­pło się ubrać, np.: Wrap up well, it’s real­ly cold! = Ubierz się cie­pło, jest napraw­dę zim­no!

= zakoń­czyć coś, zapiąć na ostat­ni guzik, dograć szcze­gó­ły, np.: Final­ly we mana­ged to wrap up our big pro­ject. = W koń­cu uda­ło się nam zakoń­czyć nasz pro­jekt.

Tear apart

A man under cover but you tore me apart

Męż­czy­zny pod przy­kry­ciem ale ty mnie roz­dar­łaś

Sam cza­sow­nik to tear ozna­cza mię­dzy inny­mi =  drzeć, roz­dzie­rać.

To tear apart ma bar­dzo zbli­żo­ne zna­cze­nia.

To tear sth apart =

= roze­drzeć coś na strzę­py, roz­szar­pać, roz­nieść, zje­chać — bar­dzo skry­ty­ko­wać (np. jakiś film, książ­kę), roz­bić (np. zwią­zek, orga­ni­za­cję).

Przy­kła­dy:

Have you read this book yet? It’s been torn apart by many cri­tics but I like it. = Czy­ta­łeś już tę książ­kę? Zosta­ła ostro skry­ty­ko­wa­na przez wie­lu kry­ty­ków, ale mi się podo­ba.

When they left the­ir dau­gh­ter for a week alo­ne, she and her friends tore the house apart. = Kie­dy zosta­wi­li swo­ją cór­kę na tydzień samą, ona i jej zna­jo­mi prze­wróc­li dom do góry noga­mi.

To tear sb apart =

= skry­ty­ko­wać kogoś bez­li­to­śnie, obrzu­cić bło­tem, np.: I don’t know why she tears her apart. = Nie wiem dla­cze­go ona ją kry­ty­ku­je.

= roze­drzeć, roze­rwać na strzę­py, roz­dzie­lić (oddzie­lić od sie­bie), np.: They didn’t know why the­re were torn apart. = Nie wie­dzie­li, dla­cze­go zosta­li roz­dzie­le­ni.

To be torn apart = być roz­dar­tym wewnętrz­nie.

Special

I’ll give it to some­one spe­cial

Dam je komuś wyjąt­ko­we­mu

Spe­cial — popu­lar­ne wyra­że­nia
spe­cial offer = ofer­ta spe­cjal­na
spe­cial occa­sions = wyjąt­ko­we oka­zje
spe­cial needs = spe­cjal­ne potrzeby/troska
spe­cial guest = gość spe­cjal­ny
spe­cial deli­ve­ry = wysył­ka eks­pre­so­wa
nothing spe­cial = nic spe­cjal­ne­go
spe­cial sale = wyjąt­ko­wa wyprze­daż
spe­cial inte­rest = gru­py naci­sku

Spe­cial =

= wyjąt­ko­wy, szcze­gól­ny,  np.: You are some­one spe­cial for me. = Jesteś dla mnie kimś wyjąt­ko­wym.

= spe­cjal­ny, np.: - By spe­cial requ­est — Lana Del Rey! = — Na spe­cjal­ne życze­nie — Lana Del Rey!

The very next day

But the very next day

Ale od razu następ­ne­go dnia

The very next day = od razu następ­ne­go dnia.

Next day = następ­ne­go dnia.

Once bitten twice shy

Once bit­ten and twi­ce shy

Kto raz się spa­rzy, na zim­ne dmu­cha

Jest to dosyć popu­lar­ny angiel­ski idiom, powie­dze­nie, któ­re­go pol­ski odpo­wied­nik brzmi =

= kto raz się spa­rzy, na zim­ne dmu­cha.

Catch my eye

But you still catch my eye

Ale ty cią­gle zwra­casz moją uwa­gę

To catch sb eye/attention = przy­kuć czyjś wzrok, zwró­cić na sie­bie uwa­gę kogoś, np.:  Her beau­ti­ful face cau­ght my eye. = Jej pięk­na twarz przy­ku­ła mój wzrok.

Fool

Now I know what a fool I’ve been

But if you kis­sed me now

I know you’d fool me aga­in

Teraz wiem jakim jestem głup­cem

Ale gdy­byś mnie teraz poca­ło­wa­ła

Wiem, że nabra­ła­byś mnie zno­wu

Fool — cie­ka­we zwro­ty i powie­dze­nia
April Fool! = Pri­ma Apri­lis!
April fool = ofia­ra żar­tu w dniu Pri­ma Apri­lis
to fool aro­und = obi­jać się, oszu­ki­wać; mieć romans; (US) wałę­sać się, krę­cić się
damn-fool = bar­dzo głu­pi
old-fool = sta­ry dureń
gooseberry/strawberry fool = deser z owo­ców i śmie­ta­ny
in a fool mood = w paskud­nym nastro­ju
a fool and his money are soon par­ted = głu­pi dwa razy tra­ci
that’s a fool’s errand = próż­ny trud
the­re is no fool like an old fool = sta­ry a głu­pi
to live in a fool’s para­di­se = żyć w bło­giej nie­świa­do­mo­ści

Słów­ko fool wystę­pu­je w języ­ku angiel­skim jako cza­sow­nik i rze­czow­nik, a nawet przy­miot­nik.

To fool=

= nabrać, oszu­kać, zwieść, np.: — Listen Mike, you won’t fool any­bo­dy. Eve­ry­bo­dy knows you are lying. = — Posłu­chaj Mike, nie oszu­kasz niko­go. Wszy­scy wie­dzą, że kła­miesz.

= wygłu­piać się, np.: - Relax, I am just fooling! = — Wylu­zuj, tyl­ko się wygłu­piam!

A fool = dureń, głu­piec, głu­pek.

Fool = dur­ny, np.: What a fool thing to say! = Co za bzdu­ry!

Rely on

My God I tho­ught you were

Some­one to rely on

Mój Boże, sądzi­łem że jesteś

Kimś na kim moż­na pole­gać

To rely on sb = pole­gać na kimś, np.: Now I know that I can’t rely on him. = Teraz wiem, że nie mogę na nim pole­gać.

To rely on sth = pole­gać na czymś; być uza­leż­nio­nym od cze­goś, opie­rać się na czymś, funk­cjo­no­wać w opar­ciu o coś,  np.: Our com­pu­ter sys­tem relies on the newest tech­no­lo­gy. = Nasz sys­tem kom­pu­te­ro­wy opie­ra się na naj­now­szej tech­no­lo­gii.

Shoulder to cry on

Me?

I guess I was a sho­ul­der to cry on

Ja?

Chy­ba byłem ci tyl­ko potrzeb­ny, żeby się wypła­kać

Jest to bar­dzo zna­ny angiel­ski idiom, któ­ry może­my spo­tkać w wie­lu pio­sen­kach czy tek­stach lite­rac­kich.

Sho­ul­der to cry on = oso­ba, na któ­rą zawsze możesz liczyć ( dosłow­nie: ramię, do wypła­ka­nia się).

To cry on sb’s sho­ul­der = wypła­kać się na czy­imś ramie­niu, np.: I am your friend — you can always cry on my sho­ul­der. = Jestem two­im przy­ja­cie­lem — możesz zawsze wypła­kać się na moim ramie­niu.

Under cover

A man under cover but you tore me apart

Męż­czy­zny pod przy­kry­ciem ale ty mnie roz­dar­łaś

Under­co­ver = taj­ny (np. agent); taj­nie, pota­jem­nie.

Under cover of sth = pod pozo­rem cze­goś.

Under cover of doing sth = pod pre­tek­stem robie­nia cze­goś.

To work under cover =  dzia­łać pota­jem­nie.
Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

6 komentarzy