Uriah Heep – Lady In Black

 „Lady in Black” jest piosenką rockowej grupy Uriah Heep, stworzoną przez Kena Hensley’a. Opowiada historię mężczyzny pogrążonego w świecie wojny, który napotyka dobro, które mu doradza.

Inspiracją do napisania tego utworu była prawdziwa historia kiedy córkę autora tekstu odwiedził wikary w momencie kiedy była bardzo przygnębiona. Rezultatem tego spotkania jest „Lady in Black” – filozoficzna parabola, która mówi nam, że zła nie można pokonać złem.

Tekst piosenki Uriah Heep – Lady In Black

She came to me one morning
One lonely Sunday morning
Her long hair flowing in the midwinter wind
I know not how she found me
For in darkness I was walking
And destruction lay around me
From a fight I could not win

Ahh Ahh Ahh, Ahh Ahh Ahh Ahh

She asked me name my foe then
I said the need within some men
To fight and kill their brothers
Without thought of love or God
And I begged her give me horses
To trample down my enemies
So eager was my passion
To devour this waste of life

Ahh Ahh Ahh, Ahh Ahh Ahh Ahh

But she wouldn't think of battle that
Reduces men to animals
So easy to begin
And yet impossible to end
For she's the mother of all men
Who counselled me so wisely then
I feared to walk alone again
And asked if she would stay

Oh lady lend your hand outright
And let me rest here at your side
Have faith and trust in peace she said
And filled my heart with life

There's no strength in numbers
Have no such misconception
But when you need me
Be assured I won't be far away

Ahh Ahh Ahh, Ahh Ahh Ahh Ahh

Thus having spoke she turned away
And though I found no words to say
I stood and watched until I saw
Her black cloak disappear
My labour is no easier
But now I know I'm not alone
I'll find new heart
Each time I think upon that windy day
And if one day she comes to you
Drink deeply from her words so wise
Take courage from her as your prize
And say hello from me

Ahh Ahh Ahh, Ahh Ahh Ahh Ahh

Tłumaczenie Uriah Heep – Lady In Black

Ona przyszła do mnie pewnego poranka
Pewnego samotnego niedzielnego poranka
Jej długie włosy powiewały na wietrze w środku zimy
Nie wiem jak ona mnie znalazła
W ciemności którą podążałem
I zagłada ogarniała mnie
po bitwie której nie mogłem wygrać

Ahh Ahh Ahh, Ahh Ahh Ahh Ahh

Ona poprosiła żebym nazwał swojego wroga
Powiedziałem że jest w niektórych mężczyznach potrzeba
Żeby walczyć i zabijać ich braci
Bez myśli o miłości lub Bogu
I błagałem żeby dała mi konie
Aby zdeptać moich wrogów
Tak niecierpliwa była moja pasja
Aby pochłonąć jałowe życie

Ahh Ahh Ahh, Ahh Ahh Ahh Ahh

Ale ona nie myślała o bitwie która
zredukuje ludzi do zwierząt
Tak łatwo zacząć
i niemożliwe żeby skończyć
Ona jest matką wszystkich ludzi
która doradziła mi tak mądrze wtedy
Bałem się iść sam znowu
I zapytałem czy mogłaby zostać

O pani podaj mi pomocną dłoń od razu
I pozwól mi odpocząć tutaj po twojej stronie
Miej wiarę i zaufanie w pokoju powiedziała
I wypełniła moje serce życiem

Nie ma siły w liczbach
Nie ma takiego błędnego mniemania
Ale kiedy ty potrzebujesz mnie
Bądź pewny nie będę daleko

Ahh Ahh Ahh, Ahh Ahh Ahh Ahh

Tak więc powiedziawszy to odwróciła się
I chociaż nie znalazłem słów do powiedzenia
Stałem i patrzyłem dopóki
Jej czarna peleryna zniknęła
Moja praca nie jest łatwiejsza
Ale teraz wiem że nie jestem sam
Znajdę nowe serce
Każdego dnia myślę o tym wietrznym dniu
I jeśli któregoś dnia ona przyjdzie do ciebie
Spijaj mądrość z jej słów
Weź od niej odwagę jako swoją nagrodę
I pozdrów ją ode mnie

Ahh Ahh Ahh, Ahh Ahh Ahh Ahh

Zwroty & wyrażenia

Trample down

And I begged her give me horses
To trample down my enemies

I błagałem żeby dały mi konie
Aby zdeptać moich wrogów

W piosence występuje czasownik złożony:

To trample down = zdeptać, stratować, np.: These children trampled down flowers. = Te dzieci podeptały kwiaty.

Możemy także używać tego czasownika w znaczeniu metaforycznym, przenośnym, na przykład zdeptać uczucia, nadzieje:

How could she trample on my feelings like that? = Jak ona mogła tak zdeptać moje uczucia?

Lend one’s hand

Oh lady lend your hand outright

O pani podaj mi pomocną dłoń od razu

Wyrażenie to lend one’s hand oznacza wyciągnąć przyjacielską dłoń, czyli pomóc komuś.

To lend one’s hand = wyciągnąć przyjacielską dłoń, pomóc, np.: He lent his hand when I was in trouble. = On pomógł mi kiedy miałem kłopoty.

Darkness

I know not how she found me
For in darkness I was walking

Nie wiem jak ona mnie znalazła
W ciemności którą podążałem

Darkness = ciemność.

Przykładowe użycia słowa darkness:

They did not tell us about the three months of total darkness. = Oni nie powiedzieli nam o trzech miesiącach w kompletnej ciemności.

She was looking at him in the darkness, not saying a word. = Ona patrzyła na niego w ciemności, nie mówiąc ani słowa.

He was alone again in the darkness of his mind. = On był znowu sam w ciemności swojego umysłu.

Foe

Inne (wrogie) wyrażenia
hostile take-over = wrogie przejęcie
act of hosility = wrogie działanie
public enemy = wróg publiczny
malevolent = wrogo nastawiony

She asked me name my foe then

Ona poprosiła żebym nazwał swojego wroga

Foe = wróg, synonim dla określenia enemy.

Przykładowe użycia słowa foe:

Now is a time when we must all come together to face a common foe. = Teraz jest czas kiedy my musimy wszyscy razem stawić czoła wspólnemu wrogowi.

She had to know if he was friend or foe. = Ona musiała wiedzieć czy on był przyjacielem czy wrogiem.

Counsel

For she’s the mother of all men
Who counselled me so wisely then

Ona jest matką wszystkich ludzi
która doradziła mi tak mądrze wtedy

Counsel = doradzać.

Przykładowe użycia słowa counsel:

He had counseled against her coming in the first place. = On doradzał więcej niż 500 byłym członkom grupy i ich rodzinom.

In fact, I counseled myself not to expect much of anything. = W rzeczywistości, radziłem sobie samemu, żeby nie oczekiwać zbyt dużo.

Misconception

Wyrażenia z przedrostkiem mis-
misconception = błędne przekonanie
misbehave = źle się zachowywać, być niegrzecznym
miscalculate = obliczyć błędnie
misadvise = źle radzić, wprowadzić w błąd
misapply = stosować niewłaściwe, nadużywać
miscarry = nie powieść się

Have no such misconception

Nie ma takiego błędnego mniemania

Misconception = błędne mniemanie, niewłaściwe zrozumienie.

A popular misconception = rozpowszechnione błędne przekonanie.

Labour under a misconception = mieć błędne wyobrażenie.

Cloak

Her black cloak disappear

Jej czarna peleryna zniknęła

Cloak = peleryna.

Przykładowe użycia słowa cloak:

The cloak was of a kind we’d never seen before. = Płaszcz był z rodzaju tych jakiego nie widzieliśmy nigdy wcześniej.

For the second time, she turned away to take up her cloak. = Za drugim razem odwróciła się, żeby zdjąć swój płaszcz.

Courage

Take courage from her as your prize

Weź od niej odwagę jako swoją nagrodę

Courage = odwaga.

Przykładowe użycia słowa courage:

He didn’t have the courage to do it. = On nie miał odwagi, żeby to zrobić.

It takes real courage to join the army. = To wymaga prawdziwej odwagi, żeby dołączyć do armii.

Perhaps then you will find the courage to say yes. = Może wtedy ty znajdziesz odwagę, żeby powiedzieć tak.

Labour

My labour is no easier

Moja praca nie jest łatwiejsza

Labour = praca, trud, wysiłek.

Przykładowe użycia:

Yes life was so much better under labour in the 70s. = Tak życie było dużo lepsze w pracy w latach 70tych.

Say hello from somebody

And say hello from me

I pozdrów ją ode mnie

Say hello from somebody = przywitać się, pozdrowić kogoś, np.: When you see your mother please say hello from me. = Kiedy będziesz widział swoją mamę pozdrów ją ode mnie.

Prize

Take courage from her as your prize

Weź od niej odwagę jako swoją nagrodę

Prize = nagroda.

Przykładowe użycia słowa prize:

She deserved the prize. = Ona zasłużyła na nagrodę.

What is the first prize? = Co jest pierwszą nagrodą?

The prize is currently half a million. = Nagrodą jest obecnie pół miliona.

Synonimy dla słowa prize to award i reward.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *