Coldplay – Violet Hill

Zapraszamy na lekcję z kolejnym utworem zespołu Coldplay. Tym razem jest to ,,Violet Hill”.  Jest to piosenka, pochodząca z albumu „Viva la Vida or Death and All His Friends”. Została wydana 6 maja 2008 roku jako singiel zapowiadający wydanie nowego albumu.

Teledysk do tego utworu został nakręcony na Sycylii, we Włoszech przez Ase Mader. Premiera teledysku odbyła się 19 maja 2008 roku.

Tekst piosenki Coldplay – Violet Hill

It was a long and dark December
From the rooftops I remember
There was snow, white snow
Clearly I remember
From the windows they were watching
While we froze down below
When the future's architectured
By a carnival of idiots on show
You'd better lie low
If you love me, won't you let me know?

Was a long and dark December
When the banks became cathedrals
And a fox became God
Priests clutched onto bibles
Hollowed-out to fit their rifles
And a cross held aloft
Bury me in armour
When I'm dead and hit the ground
My nerves are poles that unfroze
And if you love me, won't you let me know?

I don't want to be a soldier
Who the captain of some sinking ship
Bestow, far below.
So if you love me, why d'you let me go?

I took my love down to violet hill
There we sat in snow
All that time she was silent still
Said if you love me, won't you let me know?
If you love me, won't you let me know?

Tłumaczenie Coldplay – Violet Hill

Był długi i ciemny grudzień
Pamiętam, że na dachach
Był śnieg, biały śnieg
Dokładnie pamiętam
Patrzyli przez okna
Jak zamarzaliśmy
Gdy przyszłość rysuje
Mieszanka popisujących się idiotów
Lepiej zaczekaj w ukryciu
Dasz mi znać, jeśli mnie pokochasz?

Był długi i ciemny grudzień
Kiedy banki stały się katedrami
A lis stał się Bogiem
Księża trzymali się kurczowo swoich biblii
Wydrążonych, aby dopasować karabiny
I krzyż powiesili wysoko
Ukryj mnie w zbroi
Kiedy jestem wykończony i przybywam na miejsce działania
Moje nerwy są biegunami, które rozmarzają
Dasz mi znać, jeśli mnie pokochasz?

Nie chcę być żołnierzem
Który jest kapitanem tonącego statku
Zasłużonym głęboko na dole.
Więc jeśli mnie kochasz, dlaczego pozwalasz mi odejść?

Zabrałem moją ukochaną na fiołkowe wzgórze
Tam usiedliśmy w śniegu
Ona cały czas milczała
Powiedziała: Dasz mi znać, jeśli mnie pokochasz?
Dasz mi znać, jeśli mnie pokochasz?

Zwroty & Wyrażenia

Freeze

Better the weather you know!
to pelt down = bębnić (o deszczu/gradzie)
to wait till the rain goes off = czekać aż przestanie padać
to heat = grzać
to rumble = huknąć (o piorunie)
to drip = kapać (o deszczu)
to pour (down) = lać
to drizzle = mżyć
to scorch = palić (o słońcu)
to brighten up = rozjaśnić się
to melt = stopnieć
to strike = uderzyć (o piorunie)
to come out = wychodzić (zza chmur)
to ease off = zelżeć (o deszczu/mrozie)

While we froze down below

Jak zamarzaliśmy

To freeze =

= zamarzać, np.: The river has frozen during the night. = Rzeka zamarzła w ciągu nocy.

= zamrażać, mrozić, np.: Firstly, we should freeze the agreement on the visa facilitation system with Russia. = Po pierwsze, powinniśmy zamrozić umowę z Rosją o systemie ułatwień wizowych.

= marznąć, zmarznąć (odczuwać dotkliwe zimno), np.: I’m frozen to the bone. = Przemarzłem do szpiku kości.

= zastygać w bezruchu, zamierać w bezruchu, np.: She froze with horror looking at the scenes on TV. = Ona zamarła z przerażenia obserwując sceny w telewizji.

Lie low

You’d better lie low

Lepiej zaczekaj w ukryciu

To lie low = przeczekiwać w ukryciu.

Przykład:

He will probably lie low for a good long while. = Prawdopodobnie poczeka dłuższą chwilę na dobre.

Clutch

Priests clutched onto bibles

Księża trzymali się kurczowo swoich biblii

To clutch = chwytać, ściskać, trzymać kurczowo.

Przykład:

She clutched his hand. = Ona ścisnęła jego rękę.

Hollowed-out

Hollowed-out to fit their rifles

Wydrążonych, aby dopasować karabiny

Hollowed-out = wydrążony.

Przykład:

Monica hollowed the book out and put her money inside. = Monika wydrążyła książkę i włożyła pieniądze do środka.

Aloft

And a cross held aloft

I krzyż powiesili wysoko

Aloft = wysoko, w górze.

Przykład:

The man had been aloft for at least 25 minutes. = Mężczyzna był w górze co najmniej 25 minut.

Armour

Most popular names of weapons
arrow = strzała
bat = kij
baton = pałka policyjna
bomb = bomba
bullet = kula, pocisk
carbine = krótka broń automatyczna, karabinek
grenade = granat
gun = pistolet
missile = pocisk rakietowy
nuclear bomb = bomba nuklearna
pistol = pistolet
rifle = karabin
shotgun = strzelba
sword = miecz
tank gun = broń pancerna

Bury me in armour

Ukryj mnie w zbroi

Armour = zbroja, pancerz.

Przykład:

And what about the person who came in the armour? = A co z tą osobą, ubraną w pancerz?

Hit the ground

When I’m dead and hit the ground

Kiedy jestem wykończony i przybywam na miejsce działania

To hit the ground = przybyć na miejsce działania.

Przykład:

Both men hit the ground at the same time. = Obaj mężczyźni przybyli na miejsce działania w tym samym czasie.

Bestow

Bestow, far below

Zasłużonym głęboko na dole

Czasownika to bestow używamy zwykle w języku formalnym.

To bestow = darzyć, obdarzyć.

Przykład:

I dispute the notion that the EU can bestow and regulate fundamental rights. = Kwestionuję twierdzenie, jakoby UE mogła nadawać i regulować prawa podstawowe.

Gramatyka

First Conditional

Budowa

Nie tylko if
Zamiast if w trybach warunkowych możemy użyć również innych słów:

if = jeśli, jeżeli
when = kiedy
unless = chyba że
on condition = pod warunkiem
provided/ providing = o ile
as soon as = jak tylko

If you love me, won’t you let me know?

Dasz mi znać, jeśli mnie pokochasz?

Pierwszy tryb warunkowy tworzymy według wzoru:

If + podmiot + Present Simple, podmiot + will+ bezokolicznik

lub

Podmiot + will + bezokolicznik + if + podmiot + Present Simple

Warto zauważyć, że jeżeli zdanie zaczynamy od if, to należy postawić przecinek przed zdaniem nadrzędnym.

Przykłady:

We’ll  go to the cinema if you buy the tickets. = Pójdziemy do kina, pod warunkiem, że kupisz bilety.

If it isn’t hot tomorrow, we’ll not go to the swimming pool. = Jeśli nie będzie jutro ciepło, nie pójdziemy na basen.

Zastosowanie

 • Pierwszego trybu warunkowego używamy do opisywania prawdopodobieństwa zdarzenia się wydarzeń teraźniejszości lub przyszłości, np.: If you don’t study harder, you will fail your test. = Jeśli nie będziesz się więcej uczyć, nie zaliczysz swojego testu.
 • Dodatkowo możemy dzięki temu trybowi wyrazić sugestie, propozycje, ostrzeżenia czy polecenia, np.: If you get back home late, don’t wake us up! = Jeśli wrócisz późno do domu, nie budź nas!

Ćwiczenie

Uzupełnij zdania, używając pierwszego trybu warunkowego.

1) If it ___________________ (snow) tomorrow, we ____________________ (stay) at home.
2) If our team __________________ (win) the match, we ___________________ (be) happy.
3) If you ___________________ (help) me with my homework, I _____________________ (buy) you a present.
4) If Adam __________________ (pass) his test, he ___________________ (be) happy.
5) If Lisa __________________ (not pass) her test, she _________________ (not be) happy.

 

Czy udało Wam się przenieść na violet hill dzięki naszej lekcji? 🙂

Czekamy na Wasze sugestie i komentarze!

 

Dobre miejsce dla fanów zespołu:

Oficjalny Fanklub Coldplay

Coldplay Poland – Oficjalny Fanklub – coldplace.eu

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

 1. Dominika Bona
  Author

  Odpowiedzi do ćwiczenia:

  1) Snows, will stay
  2) Wins, will be
  3) Help, will buy
  4) Passes, will be
  5) Doesn’t pass, won’t be.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *