Wykonawca: Riverside

Riverside — We Got Used To Us

Zespół River­si­de to pol­ski zespół, któ­ry  powstał w 2001 roku w War­sza­wie i wyko­nu­je muzy­kę z pogra­ni­cza roc­ka pro­gre­syw­ne­go głow­nie. Dosłow­nie tłu­ma­cząc nazwa zespo­łu to…