Wykonawca: Kansas

Kansas — Carry On Wayward Son

Pio­sen­ka „Car­ry on Way­ward Son” czę­sto błęd­nie nazy­wa­na „Car­ry on My Way­ward Son” zespo­łu Kan­sas była wiel­kim hitem ame­ry­kań­skie­go zespo­łu pro­groc­ko­we­go w latach sie­dem­dzie­sią­tych.