Wykonawca: BOY

BOY — Little Numbers

Waszyng­ton, DC, mała, odro­bi­nę przy­ciem­nio­na sala kon­cer­to­wa, pod sce­ną roz­sia­ne grup­ki roz­ma­wia­ją­cych ludzi, muzy­cy koń­czą roz­sta­wiać swój sprzęt. Do pię­ciu czy sze­ściu męż­czyzn, goto­wych do…