Wykonawca: Bing Crosby

Bing Crosby — White Christmas

Pio­sen­ka „Whi­te Chri­st­mas” jest jed­na z naj­bar­dziej zna­nych pio­se­nek bożo­na­ro­dze­nio­wych. Po raz pierw­szy poja­wi­ła się w fil­mie „Gospo­da świą­tecz­na” z 1942 roku, któ­ry zdo­był Osca­ra…