Kansas — Carry On Wayward Son

Pio­sen­ka „Car­ry on Way­ward Son” czę­sto błęd­nie nazy­wa­na „Car­ry on My Way­ward Son” zespo­łu Kan­sas była wiel­kim hitem ame­ry­kań­skie­go zespo­łu pro­groc­ko­we­go w latach sie­dem­dzie­sią­tych.

Shakira — Whenever, Wherever

Wynu­rze­nie syre­ny. Naro­dzi­ny gwiaz­dy. Od tej pio­sen­ki wszyst­ko się zaczę­ło.  “Whe­ne­ver, Whe­re­ver” jest pierw­szym sin­glem pro­mu­ją­cym biją­cy rekor­dy popu­lar­no­ści album Sha­ki­ry “Laun­dry Servi­ce”  wyda­ny w…

Lykke Li — I Follow Rivers

Sin­giel “I Fol­low Rivers” pocho­dzi z dru­gie­go krąż­ka szwedz­kiej artyst­ki Lyk­ke Li pt. “Woun­ded Ryh­mes” wyda­ne­go w lutym 2011 roku. Jest to cał­kiem zgrab­na pio­sen­ka,…

Rufus Wainwright — Hallelujah

Rufus Wainw­ri­ght nie napi­sał utwo­ru “Hal­le­lu­jah”, jed­nak to wła­śnie jego cover jest naj­po­pu­lar­niej­szy w Pol­sce. Sta­ło się tak za spra­wą umiesz­cze­nia go na ścież­ce dźwię­ko­wej…