Outkast: Big Boi and Andre 3000

OutKast — Hey Ya!

Slang, który zazwy­czaj koja­rzy się z nie­re­for­mo­wal­nymi gru­pami spo­łecz­nymi, może być rów­nież wyko­rzy­sty­wany w popo­wych pio­sen­kach, w celu pod­kre­śle­nia zna­cze­nia jakie­goś wyra­że­nia, doda­nia pew­nego wydźwięku.…

Tekst piosenki Linkin Park - Numb

Linkin Park — Numb

„Numb” to utwór ame­ry­kań­skiego zespołu roc­ko­wego Lin­kin Park. Pio­senka uka­zała się jako trzeci sin­giel z ich dru­giego stu­dyj­nego albumu „Mete­ora” (2003). Ten jeden z naj­bar­dziej zna­nych utworów…