hollis

Run-D.M.C. — Christmas in Hollis

Rape­rzy też lubią święta. Szcze­gól­nie kiedy pod cho­inką ląduje milion dolców poda­ro­wa­nych przez Świę­tego Miko­łaja . W dzi­siej­szej lek­cji Święta spę­dzamy w towa­rzy­stwie zespołu hip-hopowego Run-D.M.C.,…

prezenty

Santa Baby

Zarówno małe, jak i duże dziew­czynki lubią dosta­wać pre­zenty od Świę­tego Miko­łaja. Tylko, że te duże wolą pre­zenty z gór­nej półki, dla­tego cza­sami muszą użyć…

white_christmas

Bing Crosby — White Christmas

Pio­senka „White Chri­st­mas” jest jedna z naj­bar­dziej zna­nych pio­se­nek bożo­na­ro­dze­nio­wych. Po raz pierw­szy poja­wiła się w fil­mie „Gospoda świą­teczna” z 1942 roku, który zdo­był Oscara…