Lana Del Rey

Lana Del Rey — Born To Die

„Born To Die” to sin­giel z dru­giego albumu stu­dyj­nego ame­ry­kań­skiej pio­sen­karki Lany Del Rey. Wydaw­nic­two oka­zało się wiel­kim komer­cyj­nym suk­ce­sem, otrzy­mało jed­nak mie­szane recen­zje od krytyków,…

MAGIC!

MAGIC! — Rude

Kana­dyj­ski zespół MAGIC! cza­ruje swoim utwo­rem pod tytu­łem „Rude”, pod­bi­ja­jąc listy prze­bo­jów w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Austra­lii, Nowej Zelan­dii, Danii, Holan­dii i Szwe­cji. MAGIC!…

Ellen Henderson

Ella Henderson — Ghost

Utwór „Ghost” pocho­dzi z debiu­tanc­kiego albumu Chap­ter One 18-letniej bry­tyj­skiej pio­sen­karki, Elli Hen­der­son. Woka­listka zajęła 6.miejsce w dzie­wią­tej edy­cji bry­tyj­skiego X Fac­tora. Po pro­gra­mie podpisała…

Avicii

Avicii — Wake Me Up

Utwór „Wake Me Up” to pierw­szy sin­giel pro­mu­jący debiu­tancki album Avi­cii zaty­tu­ło­wany „True”. Klip pro­mu­jący nową pio­senkę DJ-a z Aloe Blacc opo­wiada histo­rię sióstr, które…