Tekst piosenki Thinking Out Loud

Ed Sheeran — Thinking Out Loud

Burza rudych wło­sów, gitara w ręce i magiczny głos – tak można krótko opi­sać Edwarda Chri­sto­phera She­erana. Naj­po­pu­lar­niej­szy bry­tyj­ski woka­li­sta mło­dego poko­le­nia, lau­reat dwóch BRIT Awards,…

Tekst piosenki Little Numbers

BOY — Little Numbers

Waszyng­ton, DC, mała, odro­binę przy­ciem­niona sala kon­cer­towa, pod sceną roz­siane grupki roz­ma­wia­ją­cych ludzi, muzycy koń­czą roz­sta­wiać swój sprzęt. Do pię­ciu czy sze­ściu męż­czyzn, goto­wych do…

Tekst-piosenki-Fix-You

Coldplay — Fix you

Kolejna pio­senka zespołu Cold­play! Tym razem jest to utwór „Fix you”, pocho­dzący z albumu  „X&Y”. Jest to prze­piękna bal­lada, która jed­nak nie­sie w sobie ogrom bolesnych…