Sigma

Sigma — Changing

Wszystko się zmie­nia. Nie lubimy prze­by­wać cią­gle w tym samym miej­scu. Cią­gle pra­gniemy zmian. Tym bar­dziej jeśli są to zmiany na lep­sze. I o tym…

Pharrel Williams

Pharrell Williams — Happy

„Happy” to chyba jedna z nie­wielu pio­se­nek, która w tak krót­kim cza­sie docze­kała się tylu prze­ró­bek. Pha­rell Wil­liams zara­ził wszyst­kich pozy­tywną ener­gią i tysiące, a…