Within Temptation ft. Piotr Rogucki — Whole World Is Watching

Sierpień 1, 2014 w Tłumaczenia Piosenek

Utwór ‘’Whole world is wat­ching” pocho­dzi z albumu Within Temp­ta­tion “Hydra”. Tele­dysk z gościn­nym udzia­łem Pio­tra Roguc­kiego, woka­li­sty Comy,  po raz pierw­szy uka­zał się w sieci 28 stycz­nia 2014r. Pio­senka jest rów­nież dostępna w dru­giej wer­sji z udzia­łem Davida Pir­nera, woka­li­sty zespołu Soul Asy­lum. Tele­dysk mówi nam o nie­zwy­kłej sile ducha oraz o prze­kra­cza­niu swo­ich gra­nic, wzno­sze­niu się coraz wyżej.

Czy­taj całość →

Labrinth feat. Emeli Sandé – Beneath Your Beautiful

Lipiec 18, 2014 w Tłumaczenia Piosenek

Przed nami jesz­cze wiele przy­jem­nych waka­cyj­nych wie­czo­rów. W sam raz w ich kli­mat wpi­suje się bal­lada  R&B woka­li­sty Labrinth i pio­sen­karki Emeli Sandé. Kto jesz­cze się w niej nie zako­chał, ma ku temu jak naj­lep­szą oka­zję :) Czy­taj całość →

Bethany Joy Galeotti — Halo

Lipiec 8, 2014 w Tłumaczenia Piosenek

Utwór „Halo” jest głów­nie znany wśród fanów serialu  „Pogoda na miłość” („One Tree Hill”). Jest to serial (ma aż 9 sezo­nów!) opo­wia­da­jący o losach dwóch  przy­rod­nich bra­ciach. Są to: porzu­cony przez ojca i wycho­wany przez matkę Lucas oraz żyjący w peł­nej rodzi­nie, która wła­śnie zaczyna się roz­pa­dać, Nathan.

Czy­taj całość →

Bastille — Things We Lost In The Fire

Czerwiec 28, 2014 w Tłumaczenia Piosenek

 14 lipiec to dzień, który koja­rzy nam się ze zbu­rze­niem Basty­lii, jed­nak fanom zespołu Bastille koja­rzy się przede wszyst­kim z datą uro­dze­nia woka­li­sty Bastille Dana Smi­tha, bez któ­rego nie mie­li­by­śmy moż­li­wo­ści odna­leźć swo­ich uczuć i emo­cji w takich pio­sen­kach jak „Flaws” czy „Pom­peii”, które na stałe zago­ściły w naszych roz­gło­śniach radio­wych. Tym razem zaj­miemy się ich innym hitem pt. „Things We Lost In The Fire”. Czy­taj całość →

Avicii — Wake Me Up

Czerwiec 22, 2014 w Tłumaczenia Piosenek

Utwór „Wake Me Up” to pierw­szy sin­giel pro­mu­jący debiu­tancki album Avi­cii zaty­tu­ło­wany „True”. Klip pro­mu­jący nową pio­senkę DJ-a z Aloe Blacc opo­wiada histo­rię sióstr, które szu­kają swo­jego miej­sca na Ziemi. Czy­taj całość →

Ed Sheeran — I See Fire

Czerwiec 11, 2014 w Tłumaczenia Piosenek

Dla wszyst­kich fanów twór­czo­ści  Ed’a Sheeran’a i try­lo­gii „Hob­bit” ser­wu­jemy gorącą pio­senkę pt. „I see fire”. Czy­taj całość →

5 Seconds of Summer – She Looks So Perfect

Czerwiec 2, 2014 w Tłumaczenia Piosenek

Miejmy nadzieję, że lato w tym roku będzie trwać dłu­żej niż pięć sekund, tym­cza­sem warto przy­słu­chać się pio­sence chło­pa­ków z zespołu 5 Seconds of Sum­mer, któ­rzy ser­wują opty­mi­styczną pio­senkę pt. „She looks so per­fect”. W sam raz na począ­tek lata :) Czy­taj całość →

Goo Goo Dolls — Iris

Maj 12, 2014 w Tłumaczenia Piosenek

Pio­senka „Iris” Goo Goo Dolls  została napi­sana na ścieżkę dźwię­kową do filmu „Mia­sto Anio­łów” z 1998. Sin­giel stał się jak do tej pory naj­sław­niej­szym kawał­kiem Goo Goo Dolls zdo­by­wa­jąc rze­sze fanów na całym świe­cie. Czy­taj całość →

Milky Chance – Stolen Dance

Kwiecień 11, 2014 w Tłumaczenia Piosenek

Wio­sna za oknem, a w radio lek­kie i kojące dźwięki nie­miec­kiego duetu Milky Chance, który chce nam skraść taniec pio­senką „Sto­len Dance”. Czas dać im szansę :) Czy­taj całość →

Passenger – Let Her Go

Marzec 20, 2014 w Tłumaczenia Piosenek

W gło­sie tego mło­dego Bry­tyj­czyka nie spo­sób się nie zako­chać. O kim mowa? O arty­ście, który ukrywa się pod pseu­do­ni­mem Pas­sen­ger i jak nikt inny potrafi zabrać w muzyczną podróż poru­sza­jącą duszę. Dzi­siaj odkry­jemy, jakie cie­ka­wostki języ­kowe kryje w sobie jego pio­senka „Let Her Go”. Czy­taj całość →