Wyclef Jean — 911 ft. Mary J. Blige

Nie­wie­le osób, może sobie zda­wać spra­wę z tego, że Wyclef Jean pocho­dzi z Haiti, zaś jego dzia­dek był kapła­nem voodoo,a on sam wie­rzy w cza­ry i syre­ny.

Nasza dzi­siej­sza pio­sen­ka — „911” począt­ko­wo zosta­ła przez nie­go napi­sa­na w języ­ku kre­ol­skim. Dopie­ro kie­dy arty­sta zna­lazł odpo­wied­nią meta­fo­rę dla swo­je­go prze­ka­zu, zde­cy­do­wał się prze­tłu­ma­czyć ją na angiel­ski.

Wyclef przez wie­le lat zwią­za­ny był z gru­pą The Fuge­es, któ­ra nagra­ła „Kil­ling Me Softly”, a w 2010 roku pró­bo­wał zostać pre­zy­den­tem Haiti, jed­nak nie został dopusz­czo­ny do kan­dy­do­wa­nia z powo­du nie­speł­nie­nia przez kan­dy­da­ta kon­sty­tu­cyj­ne­go wymo­gu zamiesz­ki­wa­nia na Haiti przez co naj­mniej 5 lat przed dniem wybo­rów.

Prze­ko­naj­cie się sami, cze­go może­cie się nauczyć od duetu Wyclef Jean & Mary J. Bli­ge! 🙂

Tekst pio­sen­ki Wyclef Jean — 911 ft. Mary J. Bli­ge

Yo, what up, this Wyclef with Mary J.
I sere­na­de the girls with my acco­ustic guitar
You know what I’m say­in’?
Yo, fel­las havin’ pro­blems with the chicks?
I want you right now to turn the lights down low
Pull your girl up next to you
I want you to sing this to her

If death comes for me toni­ght, girl
I want you to know that I love you
And no mat­ter how tough I wouldn’t dare
Only to you I would reve­al my tears
So tell the poli­ce I ain’t home toni­ght
Mes­sin’ aro­und with you is gon­na get me life
But when I look into your eyes
You’re worth that sacri­fi­ce

If this is the kind of love that
My mom used to warn me abo­ut
Man, I’m in tro­uble
I’m in real big tro­uble
If this is the kind of love that
The old folks used to warn me abo­ut
Man, I’m in tro­uble
I’m in real big tro­uble
I need y’all to do me a favor

Some­one ple­ase call 911 (pick up the pho­ne yo)
Tell them I just been shot down
And the bullet’s, in my heart
And it’s pier­cin thro­ugh my soul (I’m losin blo­od yo)
Feel my body get­tin cold
Somo­ne ple­ase call 911 (pick up the pho­ne yo)
The alle­ged assa­ilant, is five foot one
and she shot me thro­ugh my soul
Feel my body get­tin cold

So cold
Some­ti­mes I feel like I’m a pri­so­ner
I think I’m trap­ped here for a whi­le
(but I’m always right here with you girl)
And eve­ry bre­ath I fight to take
Is as hard as the­se four walls I wan­na bre­ak
I told the cops you wasn’t here toni­ght
Mes­sin’ aro­und with me is gon­na get you life
Oh yeah, yeah
But eve­ry­ti­me I look into your eyes
Then it’s worth the sacri­fi­ce

If this is the kind of love that
Your mom used to warn you abo­ut
Man, we are in tro­uble
You’re in real big tro­uble
If this is the kind of love that
The old folks used to warn me abo­ut
I’m in tro­uble
I’m in real big tro­uble
You got any­thing to say, girl?

Some­one ple­ase call 911, yeah yeah (pick up the pho­ne yo)
Tell them I just got shot down
And it’s pier­cin thro­ugh my soul (I’m losin blo­od yo)
Feel my body get­tin cold

Some­one ple­ase call 911 (can you do that for me)
The alle­ged assa­ilant, was five foot one
And she shot me thro­ugh my soul
(And he shot me thro­ugh my heart)
Feel my body get­tin cold
(He didn’t care, he didn’t wor­ry, he didn’t won­der)

I’m feelin you girl
I under­stand

And you’re doin, what you’re doin, would you do it
and do it and do it and do it for me

Tłu­ma­cze­nie Wyclef Jean — 911 ft. Mary J. Bli­ge

Hej, co sły­chać, tutaj Wyclef z Mary J.
Śpie­wam dziew­czy­nom pio­sen­ki, gra­jąc na moim aku­sty­ku
Wiesz, o co mi cho­dzi?
Co pano­wie, macie pro­ble­my z dziew­czy­na­mi?
Chcę, żebyś już teraz przy­ga­sił świa­tła
Przy­cią­gnął swo­ją dziew­czy­nę do sie­bie
I zaśpie­wał jej to

Jeśli śmierć przyj­dzie po mnie dziś w nocy, dziew­czy­no
Chcę, żebyś wie­dzia­ła, że cię kocham
I nie­waż­ne, jak twar­dy bym się nie wyda­wał
Tyl­ko przed tobą odkry­ję swo­je łzy
Więc powiedz poli­cji, że nie ma mnie dziś w domu
Zada­wa­nie się z tobą będzie kosz­to­wać mnie życie
Ale kie­dy patrzę w two­je oczy
Jesteś war­ta tego poświę­ce­nia

Jeśli to jest ten rodzaj miło­ści, przed któ­rym
Ostrze­ga­ła mnie moja mama
Czło­wie­ku, mam kło­po­ty
Mam napraw­dę duże kło­po­ty
Jeśli to jest ten rodzaj miło­ści, przed któ­rym
Ostrze­ga­li mnie moi sta­rzy
Czło­wie­ku, mam kło­po­ty
Mam napraw­dę duże kło­po­ty
Musi­cie wyświad­czyć mi przy­słu­gę

Niech ktoś zadzwo­ni po karet­kę (no, pod­nieś słu­chaw­kę)
Powiedz­cie im, że wła­śnie zosta­łem postrze­lo­ny
A pocisk tkwi w moim ser­cu
I prze­ni­ka przez moją duszę (no, tra­cę krew)
Czu­ję, jak moje cia­ło robi się zim­ne
Niech ktoś zadzwo­ni po karet­kę (no, pod­nieś słu­chaw­kę)
Podej­rza­na ma 5 stóp i cal wzro­stu
Strze­li­ła pro­sto w moją duszę
Czu­ję, jak moje cia­ło robi się zim­ne

Tak zim­ne
Cza­sem czu­ję się jak wię­zień,
Myślę że zosta­łam zatrzy­ma­na tu na chwi­lę
(ale ja zawsze jestem tutaj z tobą, dziew­czy­no)
I wal­ka o każ­dy oddech
Jest tak trud­na, jak zbu­rze­nie tych czte­rech ścian
Powie­dzia­łam gli­nom, że nie było cię tutaj dziś wie­czo­rem
Zada­wa­nie się ze mną będzie kosz­to­wać cię życie
O tak, tak
Ale za każ­dym razem, gdy patrzę w two­je oczy
Jest to war­te tego poświę­ce­nia

Jeśli to jest ten rodzaj miło­ści, przed któ­rym
Ostrze­ga­ła mnie two­ja mama
Czło­wie­ku, mamy kło­po­ty
Masz napraw­dę duże kło­po­ty
Jeśli to jest ten rodzaj miło­ści, przed któ­rym
Ostrze­ga­li mnie moi sta­rzy
Czło­wie­ku, mam kło­po­ty
Mam napraw­dę duże kło­po­ty
Chcesz coś powie­dzieć, dziew­czy­no?

Niech ktoś zadzwo­ni po karet­kę (no, pod­nieś słu­chaw­kę)
Powiedz­cie im, że wła­śnie zosta­łem postrze­lo­ny
I prze­ni­ka przez moją duszę (no, tra­cę krew)
Czu­ję, jak moje cia­ło robi się zim­ne

Niech ktoś zadzwo­ni po karet­kę (czy możesz to dla mnie zro­bić?)
Podej­rza­na mia­ła 5 stóp i cal wzro­stu
Strze­li­ła pro­sto w moją duszę
(A on strze­lił pro­sto w moje ser­ce).
Czu­ję, jak moje cia­ło robi się zim­ne
(Nic go to nie obcho­dzi­ło, nie mar­twił się, nie zasta­na­wiał się)

Czu­ję cię dziew­czy­no
I rozu­miem

I ty to robisz, co robisz, czy byś to zro­bił
Zro­bił i zro­bił dla mnie

Zwroty & Wyrażenia

Co wła­ści­wie zna­czy tytu­ło­we 911?
„911” to numer alar­mo­wy uży­wa­ny w Ame­ry­ce Pół­noc­nej, odpo­wied­nik pol­skie­go „112”. Jeśli widzisz jakąś sytu­ację zagra­ża­ją­cą życiu, możesz krzyk­nąć = Call 911!

911 może też koja­rzyć się z kul­to­wym mode­lem Porsche.

What up

Yo, what up, this Wyclef with Mary J.

Hej, co sły­chać, tutaj Wyclef z Mary J.

What’s up? = Co sły­chać?

Dosłow­nie prze­tłu­ma­czy­my to wyra­że­nie jako = Co jest do góry?

Wyclef skra­ca what’s do what – takie pra­wo muzy­ków. A jeśli zoba­czy­my gdzieś What’s up, bro?, to pyta­ją­cy mówi = Co sły­chać, bra­cie? – cho­ciaż nie­ko­niecz­nie roz­ma­wia ze swo­im bra­tem, raczej ze swo­im ziom­kiem.

Fellas & chicks

Yo, fel­las havin’ pro­blems with the chicks?

Co pano­wie, macie pro­ble­my z dziew­czy­na­mi?

Fel­la to skró­co­na wer­sja sło­wa fel­low = chłop, facet; kum­pel.

Przy­kła­dy:

Of cour­se the lit­tle fel­low did not under­stand the words at first. = Oczy­wi­ście mały koleś na począt­ku nie zro­zu­miał słów.
That’s my fel­low! = To mój chłop! (czy­li = uwiel­biam go jak bra­ta)

W pio­sen­ce poja­wia się jesz­cze fra­za Man, I’m in tro­uble – i to man rów­nież nie tłu­ma­czy­my jako męż­czy­zna, tyl­ko = facet, czło­wiek.

Przy­kład:

Man, I’m so tired after this week. = Czło­wie­ku, jestem tak zmę­czo­ny po tym tygo­dniu.

Chick = dziew­czy­na, laska (cza­sem w obraź­li­wym kon­tek­ście); pisklę, kur­cząt­ko (koja­rzy się z chic­ken = kur­czak, praw­da?)

Ain’t

Co moż­na robić z tele­fo­nem?

to pick up the pho­ne = pod­nieść słu­chaw­kę, ode­brać tele­fon
to answer/get the pho­ne = ode­brać tele­fon
to be on the pho­ne = roz­ma­wiać przez tele­fon
to call some­bo­dy = zadzwo­nić do kogoś (pamię­taj, że nie ma tu żad­ne­go przy­im­ka, są tyl­ko te dwa sło­wa!)
to give some­bo­dy a call/buzz = zadzwo­nić do kogoś
to ring some­bo­dy (up) = zadzwo­nić do kogoś
to hang up = roz­łą­czyć się

So tell the poli­ce I ain’t home toni­ght

Powiedz poli­cji, że nie ma mnie dziś w domu

Ain’t może przy­wo­dzić na myśl słyn­ną pio­sen­kę Bil­la Wither­sa pt. „Ain’t No Sun­shi­ne”.

To słów­ko, swo­ją dro­gą obec­ne w angiel­skim od koń­ca XVIII wie­ku, ale dopusz­czal­ne jedy­nie w uży­ciu potocz­nym, jest skró­tem od aż kil­ku form: am not, are not, is not, has not i have not.

Jak widzisz, w pierw­szym przy­kła­dzie nar­ra­tor pio­sen­ki mówi, że nie ma go w domu, nato­miast tytuł dru­gie­go utwo­ru ozna­cza = Nie ma słoń­ca – czy­li ten sam wyraz łączy się raz z pierw­szą, raz z trze­cią oso­bą.

Inne przy­kła­dy zdań z ain’t to:

You ain’t seen nothin’ yet! = Jesz­cze nicze­go nie widzia­łeś! (for­ma popraw­na: You haven’t seen any­thing yet! – bo w angiel­skim nie ma prze­cież podwój­ne­go prze­cze­nia.)

If it ain’t bro­ke, don’t fix it. = Jeśli to nie jest popsu­te, nie napra­wiaj tego. (for­ma popraw­na: If it isn’t bro­ke, don’t fix it.)

Old folks

If this is the kind of love that the old folks used to warn me abo­ut

Jeśli to jest ten rodzaj miło­ści, przed któ­rym ostrze­ga­li mnie moi sta­rzy

Old folks = sta­rzy ludzie, sta­rzy (w zna­cze­niu = rodzi­ce).

Przy­kład:

First thing he’ll have to do is pay back the money he took from the old folks. = Pierw­szą rze­czą, jaką będzie musiał zro­bić, będzie zwró­ce­nie pie­nię­dzy, któ­re wziął od sta­rych.

Y’all

I need y’all to do me a favor

Musi­cie wyświad­czyć mi przy­słu­gę

W tym zda­niu y’all to skrót od you all.

Przy oka­zji war­to zwró­cić uwa­gę na wyra­że­nie to do some­bo­dy a favor/favour (AmE/BrE) = wyświad­czyć komuś przy­słu­gę. Favor łączy się wła­śnie z do, a nie z innym cza­sow­ni­kiem, np.: Could you do me a favo­ur? = Czy mógł­byś wyświad­czyć mi przy­słu­gę?

Pierce

And the bullet’s, in my heart
And it’s pier­cin thro­ugh my soul (I’m losin blo­od yo)

A pocisk tkwi w moim ser­cu
I prze­ni­ka przez moją duszę (no, tra­cę krew)

To pier­ce =  prze­kłu­wać (stąd pier­cing okre­śla nosze­nie wie­lu kol­czy­ków w róż­nych czę­ściach cia­ła); prze­szy­wać, prze­ni­kać.

Przy­kład:

It was as if he tried to pier­ce a wall of sto­ne. = Było to tak, jak­by pró­bo­wał prze­nik­nąć kamien­ną ścia­nę.

Assailant

O co cho­dzi ze sto­pa­mi?
W róż­nych regio­nach świa­ta spo­ty­ka­my się z róż­ny­mi mia­ra­mi. Angli­cy uży­wa­ją aku­rat stóp i cali. (Swo­ją dro­gą, my też kupu­je­my 20-calo­wy tele­wi­zor lub 14-calo­we­go lap­to­pa.) Czy oso­ba, któ­ra ma 5 stóp i jeden cal wzro­stu jest wyso­ka?
foot = 30,48 cm

inch = 2,54 cm
Z powyż­sze­go wyni­ka, że jed­na sto­pa to 12 cali.
Policz­my:
5*30,48 + 2,54 = 154,94 cm
Ten napast­nik musiał być napraw­dę nie­zły, sko­ro z nie­speł­na 155 cm wzro­stu naro­bił tyle zamie­sza­nia.
A ile ma wzro­stu oso­ba, jeśli mie­rzy 5 stóp i pra­wie 11 cali? 🙂

The alle­ged assa­ilant, is five foot one

Podej­rza­na ma 5 stóp i cal wzro­stu

Assa­ilant = napast­nik, agre­sor, np.: The poli­ce said the assa­ilant appe­ared to be in his ear­ly or mid-20’s. = Poli­cja powie­dzia­ła, że napast­nik wyda­je się mieć oko­ło 20–25 lat.

War­to zwró­cić uwa­gę na cza­sow­nik to alle­ge =  zarzu­cać coś komuś.

Od tego cza­sow­ni­ka pocho­dzi słów­ko alle­ged = domnie­ma­ny, rze­ko­my, np.: In this case, the alle­ged cri­me occur­red two years ago. = W tym przy­pad­ku do domnie­ma­nej zbrod­ni doszło dwa lata temu.

Cops

I told the cops you wasn’t here toni­ght

Powie­dzia­łam gli­nom, że nie było cię tutaj dziś wie­czo­rem

Cops = gli­ny, np.: Do you know what hap­pe­ned at the beach? The­re are cops eve­ry­whe­re. = Czy wiesz, co się wyda­rzy­ło na pla­ży? Wszę­dzie są gli­ny.

A taka gli­na, jakiej się uży­wa w cera­mi­ce, to = clay.

Gramatyka

Used to

If this is the kind of love that my mom used to warn me abo­ut

Jeśli to jest ten rodzaj miło­ści, przed któ­rym ostrze­ga­ła mnie moja mama

Słów­ko to use naj­czę­ściej tłu­ma­czy­my jako = uży­wać. W tym przy­pad­ku będzie jed­nak tro­chę ina­czej. Jeśli mamy do czy­nie­nia z used to (to jest klu­czo­we dla odróż­nie­nia tej „pod­chwy­tli­wej” wer­sji od zwy­kłe­go use), nale­ży pomy­śleć o prze­szło­ści — i to takiej odle­głej, okre­śla­ją­cej zamknię­ty roz­dział w życiu.

Słu­cha­łeś roc­ka, gdy cho­dzi­łeś do pod­sta­wów­ki? Powiedz: I used to listen to the rock music when I was in pri­ma­ry scho­ol.

W pyta­niach i prze­cze­niach used stra­ci liter­kę „-d”, np.:

Did you use to cyc­le to scho­ol when you were a kid? = Czy jeź­dzi­łeś na rowe­rze do szko­ły, gdy byłeś dzie­cia­kiem?

I didn’t use to smo­ke ciga­ret­tes with my folks. = Nie pali­łem papie­ro­sów z moimi kum­pla­mi.

 

Have all the new words pier­ced thro­ugh your souls? 🙂 

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Pozostaw odpowiedź Ola784 Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *