Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz — Prayer In C

Kie­dy już mowa o ostat­niej dzie­siąt­ce hitów nie może na niej zabrak­nąć utwo­ru fran­cu­sko-izra­el­skie­go duetu Lil­ly Wood & The Prick zaty­tu­ło­wa­ne­go „Pray­er In C’’. Pio­sen­ka ta, z pew­no­ścią, nie tyl­ko mi wpa­dła w ucho, gdyż obec­nie znaj­du­je się na górze list prze­bo­jów w wie­lu euro­pej­skich kra­jach, m. in. w Niem­czech, Austrii, Luk­sem­bur­gu, Fran­cji, Bel­gii, Holan­dii czy na Węgrzech.

Pomi­mo, że tytuł mówi „Modli­twa w tona­cji C’’, to jed­nak momen­ta­mi brzmi jak „Modli­twa w tona­cji A-moll’’, gdyż oby­dwie bar­wy uży­wa­ją te same akor­dy i tony.

Utwór utrzy­ma­ny jest w tona­cji spo­koj­nej, lirycz­nej, a ska­le molo­we sły­ną z tego, że mają smut­ne brzmie­nie w porów­na­niu ze ska­la­mi duro­wy­mi. Dla­te­go też kom­po­zy­cja ta zosta­ła tak zaty­tu­ło­wa­na, gdyż wyra­ża pre­ten­sje do Boga za całe zło jakie jest wszech­obec­ne na świe­cie. Ludzie się sta­rze­ją, głód i woj­ny są codzien­no­ścią, świat umie­ra powo­li. Bóg nie ostrzegł ludzi przed tym co ich cze­ka — ani sło­wem, ani listem.

Utwór o reli­gii i Bogu? Czy jed­nak o ludz­ko­ści, któ­ra to nisz­czy zie­mię każ­de­go dnia? Posłu­chaj i sam spró­buj odpo­wie­dzieć!

Tekst pio­sen­ki Lil­ly Wood & The Prick and Robin Schulz — Pray­er In C

Yeah, you never said a word
You didn’t send me no let­ter
Don’t think I could for­gi­ve you

See our world is slow­ly dying
I’m not wasting no more time
Don’t think I could belie­ve you

Yeah, you never said a word
You didn’t send me no let­ter
Don’t think I could for­gi­ve you

See our world is slow­ly dying
I’m not wasting no more time
Don’t think I could belie­ve you

Yeah, our hands will get more wrin­kled
And our hair will be grey
Don’t think I could for­gi­ve you

And see the chil­dren are sta­rving
And the­ir houses were destroy­ed
Don’t think they could for­gi­ve you

Hey, when seas will cover lands
And when men will be no more
Don’t think you can for­gi­ve you

Yeah when there’ll just be silen­ce
And when life will be over
Don’t think you will for­gi­ve you

Yeah, you never said a word
You didn’t send me no let­ter
Don’t think I could for­gi­ve you

See our world is slow­ly dying
I’m not wasting no more time
Don’t think I could belie­ve you

Tłu­ma­cze­nie Lil­ly Wood & The Prick and Robin Schulz — Pray­er In C

Tak, nigdy nie powie­dzia­łeś sło­wa
Nie wysła­łeś mi listu
Nie myśl, że mogę ci wyba­czyć

Spójrz, nasz świat powo­li umie­ra
Nie mar­nu­ję wię­cej cza­su
Nie myśl, że mogę ci uwie­rzyć

Tak, nigdy nie powie­dzia­łeś sło­wa
Nie wysła­łeś mi listu
Nie myśl, że mogę ci wyba­czyć

Spójrz, nasz świat powo­li umie­ra
Nie mar­nu­ję wię­cej cza­su
Nie myśl, że mogę ci uwie­rzyć

Tak, nasze ręce będą mia­ły wię­cej zmarsz­czek
I nasze wło­sy będą siwe
Nie myśl, że mogę ci wyba­czyć

I spójrz dzie­ci gło­du­ją
I ich domy zosta­ły znisz­czo­ne
Nie myśl, że mogą ci wyba­czyć

Hej, kie­dy morza pokry­ją lądy
I gdy nie będzie męż­czyzn
Nie myśl, że możesz wyba­czyć sobie

Tak, gdy będzie tyl­ko cisza
I gdy życie będzie skoń­czo­ne
Nie myśl, że sobie wyba­czysz

Tak, nigdy nie powie­dzia­łeś sło­wa
Nie wysła­łeś mi listu
Nie myśl, że mogę ci wyba­czyć

Spójrz, nasz świat powo­li umie­ra
Nie mar­nu­ję wię­cej cza­su
Nie myśl, że mogę ci uwie­rzyć

Zwroty & wyrażenia

Die

Uwa­ga!
Nie myl cza­sow­ni­ka to die z to dye = far­bo­wać (past sim­ple, past par­ti­ci­ple= dyed, for­ma cią­gła= dyeing), np.:
She dyed her hair black. = Ona ufar­bo­wa­ła wło­sy na czar­no.

See our world is slow­ly dying

Spójrz, nasz świat powo­li umie­ra

Na pew­no wszyst­kim jest zna­ny cza­sow­nik to die= umie­rać, zgi­nąć, sko­nać, usy­chać. Jest to cza­sow­nik regu­lar­ny (past sim­ple, past par­ti­ci­ple = died, for­ma cią­gła = dying).

Przy­kład:

He died at the age of 55. = On zmarł w wie­ku 55 lat.

Be over

And when life will be over

I gdy życie będzie skoń­czo­ne

To be over =

War­to wie­dzieć
never say die! = nie opusz­czaj rąk! nie rezy­gnuj!
you only die once = raz kozie śmierć
to be dying for some­thing = marzyć o czymś, nie móc się cze­goś docze­kać
to die a noble death = umrzeć z hono­rem
to die a hero’s death = polec śmier­cią boha­te­ra
I’d (I would) rather die = prę­dzej umrę (niż coś zro­bię)
dying moment, dying minu­tes, dying seconds = ostat­nia chwi­la, ostat­nie minu­ty, ostat­nie

= skoń­czyć się, zakoń­czyć się (spo­tka­nie, semestr), np.: The meeting will be over befo­re 10 o’clock. = Spo­tka­nie zakoń­czy się przed 10.

= mieć coś za sobą (cho­ro­bę, ope­ra­cję), pogo­dzić się z czymś (ze stra­tą), np.: She’ll be over it soon. = Ona szyb­ko doj­dzie do sie­bie.

To be/get over some­bo­dy = dojść do sie­bie (po roz­sta­niu z kimś), np.: I can’t get over. = Nie mogę dojść do sie­bie.

To be over some­bo­dy = być nad kimś (pozy­cją), np.: He is over me. = On jest na wyż­szym sta­no­wi­sku.

I na koniec idiom:

To be over somebody’s head = prze­ra­stać poziom umy­sło­wy kogoś, być dla kogoś nie­zro­zu­mia­łym, np.: My friend is a pro­gram­mer. He under­stands pro­gram­ming, but it’s total­ly over my head. = Mój przy­ja­ciel jest pro­gra­mi­stą. Rozu­mie pro­gra­mo­wa­nie, ale dla mnie jest to nie­zro­zu­mia­łe.

Never

Yeah, you never said a word

Tak, nigdy nie powie­dzia­łeś sło­wa

Never = nigdy.

Never jest prze­cze­niem samym w sobie. W zda­niach z never nie uży­wa się for­my prze­czą­cej!

Przy­kła­dy:

She never says “I am sor­ry”. = Ona nigdy nie mówi “prze­pra­szam”.

They never meet with us. = Oni nigdy się z nami nie spo­ty­ka­ją.

W języ­ku angiel­skim są też inne słów­ka, któ­re wyra­ża­ją prze­cze­nie:

Nothing = nic, np.: She said nothing. = Ona nic nie powie­dzia­ła.

Nobo­dy = nikt, np.: Nobo­dy loves me. = Nikt mnie nie kocha.

Gramatyka

 

Cie­ka­we zwro­ty
not to say a word / not to bre­athe a word = nic nie powie­dzieć, nie pisnąć ani słów­ka
words fail me = brak mi słów
to get a word in = wtrą­cić sło­wo
to have a word with some­bo­dy = infor­mal zamie­nić z kimś kil­ka słów; poga­dać z kimś
to have words with some­bo­dy = posprze­czać się z kimś
to put in a good word for some­bo­dy = wsta­wić się za kimś
never! = nie wie­rzę!
well I never (did)! = coś podob­ne­go!, nie do wia­ry!

 

Imperative

Don’t think I could for­gi­ve you

Nie myśl, że mogę ci wyba­czyć

Zapa­mię­taj!

Impe­ra­ti­ve, czy­li tryb roz­ka­zu­ją­cy w języ­ku angiel­skim two­rzy­my poprzez cza­sow­nik w for­mie pod­sta­wo­wej + resz­ta zda­nia!

Przy­kła­dy:

Go to scho­ol! = Idź do szko­ły!

Water the flo­wer! = Pod­lej kwiat­ka!

Prze­cze­nia two­rzy­my poprzez doda­nie na począt­ku don’t, np.: Don’t be late! = Nie spóź­nij się!

Tryb roz­ka­zu­ją­cy uży­wa­my, gdy chce­my wydać pole­ce­nie.

Cza­sow­nik could jest for­mą prze­szłą cza­sow­ni­ka can = móc, umieć, potra­fić.

Could jest też for­mą grzecz­no­ścio­wą pol­skie­go = mógł­byś.

W utwo­rze tym could zosta­ło uży­te, by wyra­zić praw­do­po­do­bień­stwo w teraź­niej­szo­ści, np.: He could be at home. = On może być w domu.

To be — czas prze­szły
Cza­sow­nik to be posia­da dwie for­my cza­su prze­szłe­go = was/were.
Dla osób I/he/she/it jest was, dla pozo­sta­łych we/you/they jest were.
Przy­kła­dy:
I was at scho­ol yester­day. = Byłam w szko­le wczo­raj.
You were ill last week. = Byłeś cho­ry ostat­nie­go tygo­dnia.
Prze­cze­nie two­rzo­ne jest poprzez doda­nie par­ty­ku­ły not:
Was + not = wasn’t
Were + not = weren’t
Przy­kła­dy:
I wasn’t in Poland last month. = Nie byłam w Pol­sce w zeszłym mie­sią­cu.
I’m afra­id we weren’t nice to her. = Nie­ste­ty nie byli­śmy dla niej mili.
Zda­nia pyta­ją­ce two­rzy­my przez tzw. inwer­sję:
Was/Were + pod­miot + resz­ta zda­nia, np:
Were you hun­gry? = Czy ty byłeś głod­ny?
Was she inte­re­sted in our last lec­tu­re? = Czy ona była zain­te­re­so­wa­na naszym ostat­nim wykła­dem?

Inne uży­cia could:

 • wyra­ża­nie umie­jęt­no­ści, zdol­no­ści w cza­sie prze­szłym Past Sim­ple, np.: I could swim when I was 5. = Potra­fi­łem pły­wać, kie­dy mia­łem 5 lat.
 • wyra­ża­nie próśb, np.: Could you help me? = Czy mógł­byś mi pomóc?
  Pamię­taj!
  Could jest bar­dziej grzecz­no­ścio­we niż can.
 • wyra­ża­nie praw­do­po­do­bień­stwa w prze­szło­ści, np.: You couldn’t have been to Ger­ma­ny. = Nie byłeś w Niem­czech (nie mogłeś tam być wte­dy).

Past Simple

You didn’t send me no let­ter

Nie wysła­łeś mi żad­ne­go listu

Jest to prze­cze­nie w cza­sie prze­szłym Past Sim­ple.

Cza­su tego uży­wa­my, by wyra­zić czyn­no­ści, któ­re wyda­rzy­ły się w prze­szło­ści i są już zakoń­czo­ne, mówi­my też o naszych zwy­cza­jach i fak­tach z prze­szło­ści, np.: I got up at six when I wor­ked in this offi­ce. = Wsta­wa­łem o szó­stej kie­dy pra­co­wa­łem w tym biu­rze.

Zda­nie twier­dzą­ce two­rzy­my poprzez oso­bę + cza­sow­nik w dru­giej for­mie + resz­ta zda­nia.

Przy­kła­dy:

You sent me a let­ter. = Ty wysła­łeś mi list.

I went to scho­ol yester­day. = Posze­dłem wczo­raj do szko­ły.

Zda­nia pyta­ją­ce two­rzy­my doda­jąc: did + oso­ba + cza­sow­nik w pierw­szej for­mie.

Przy­kład:

Did you go to work last week­end? = Czy posze­dłeś do pra­cy ostat­nie­go week­en­du?

Passive Voice

And the­ir houses were destroy­ed

I ich domy zosta­ły znisz­czo­ne

Oko­licz­ni­ki cza­su Past Sim­ple
a week/month… ago = tydzień/miesiąc… temu
last month/year = w zeszłym miesiącu/ roku…
yester­day = wczo­raj
the day befo­re yester­day = przed­wczo­raj
in January/in 2000 = w styczniu/ w 2000 roku

Jest to przy­kład pas­si­ve voice, czy­li stro­ny bier­nej w cza­sie Past Sim­ple.

Two­rzy­my ją oso­ba + was/were (not) + trze­cia for­ma cza­sow­ni­ka (Past Par­ti­ci­ple).

Stro­ny bier­nej uży­wa­my, gdy:

 • nie ma zna­cze­nia przez kogo dana czyn­ność zosta­ła wyko­na­na lub moż­na się domy­ślić kto jest wyko­naw­cą, np.: The­se bikes were made in Chi­na. = Te rowe­ry zosta­ły wypro­du­ko­wa­ne w Chi­nach
 • wyko­naw­ca nie jest okre­ślo­ny, zna­ny, np.: My car was sto­len yester­day. = Mój samo­chód został skra­dzio­ny wczo­raj (nie wia­do­mo przez kogo).

Will

Zapa­mię­taj!
Will jest cza­sow­ni­kiem modal­nym.
 • Po will wystę­pu­je cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku bez to!
 • Nie przyj­mu­je koń­ców­ki –s w trze­ciej oso­bie licz­by poje­dyn­czej, np.: She will make a san­dwich. = Ona zro­bi kanap­kę.
 • Pyta­nia i prze­cze­nia two­rzy­my bez ope­ra­to­ra, np.: Will you help me? = Czy pomo­żesz mi?; I will not (won’t) tell him what you said. = Nie powiem mu co on powie­dział

W tek­ście pio­sen­ki kil­ka­krot­nie poja­wia się cza­sow­nik modal­ny will. Uży­wa­my go m.in. do two­rze­nia cza­su Futu­re Sim­ple, któ­ry wyra­ża przy­szłość.

Yeah, our hands will get more wrin­kled
And our hair will be grey

Tak, nasze ręce będą mia­ły wię­cej zmarsz­czek
I nasze wło­sy będą siwe

W tym przy­pad­ku will zosta­ło uży­te, by wyra­zić prze­wi­dy­wa­nie, przy­pusz­cze­nie.

Cza­su Futu­re Sim­ple uży­wa­my też do:

 • wyra­ża­nia decy­zji pod­ję­tej w chwi­li mówie­nia, np.: I’m so tired. I’ll go to bed. = Jestem taka zmę­czo­na. Chy­ba pój­dę spać.
 • ofe­ro­wa­nie pomo­cy, wyra­ża­nie zgo­dy lub odmo­wy, proś­ba o coś, obiet­ni­ca, np.: It’s so hot. I’ll open the win­dow. = Ale tu gorą­co. Otwo­rzę okno.
Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

6 komentarzy

 1. tintin

  Gra­tu­lu­ję faj­ne­go pomy­słu i przy­jem­ne­go dla oka wyko­na­nia.

  Still …
  Prze­czy­ta­łem tyl­ko ten jeden Pani wpis i zna­la­złem w nim kil­ka błę­dów — czy może lepiej powie­dzieć: nie­ści­sło­ści.

  1) “To be over somebody’s head” — defi­ni­cja pol­ska ma się nijak do przy­kła­du

  2) “W zda­niach z never nie uży­wa się for­my prze­czą­cej!” — w domy­śle “bo jest to słów­ko prze­czą­ce”; a jed­nak kawa­łek dalej wrzu­ca Pani jak gdy­by nigdy nic “You didn’t send me no let­ter” bez choć by sło­wa wyja­śnie­nia…

  3) “Tryb roz­ka­zu­jący uży­wamy, gdy chce­my wydać pole­ce­nie.” — Be more pre­ci­se, I beg you.

  4) “Zda­nia pyta­jące two­rzymy zawsze doda­jąc: did + oso­ba + cza­sow­nik w pierw­szej for­mie.” Nie­praw­da:
  Were you at scho­ol yester­day? — zapo­mnia­ła Pani o cza­sow­ni­kach spe­cjal­nych. Słów­ko “zawsze” jest zatem mylą­ce.

  5) Przy­kła­dy do Pas­si­ve Voice są o tyle źle dobra­ne, że moż­na je zamie­nić miej­sca­mi i też będzie dobrze.

  6) “will – cza­sow­nik posił­kowy cza­su Futu­re Sim­ple” — w zasa­dzie myli się Pani na całej linii, a w dodat­ku sama sobie prze­czy, jeśli zaj­rzeć do ram­ki obok. “Will” nie jest cza­sow­ni­kiem posił­ko­wym, a czas Futu­re Sim­ple nie ist­nie­je. To sta­re i bar­dzo uprosz­czo­ne tłu­ma­cze­nie. Obec­nie mówi­my raczej o ““will” futu­re” (dla kon­tra­stu z ““going to” futu­re”). Sama Pani pisze w ram­ce, że cho­dzi o cza­sow­nik modal­ny… Ta nie­kom­pa­ty­bil­ność tek­stu w ram­ce i obok jest może prze­ocze­niem pod­czas edy­cji. Nie wiem, ale żeby wykla­ro­wać tę kwe­stię: “Will” to po pro­stu cza­sow­nik modal­ny, zwy­kle uży­wa­ny do wyra­ża­nia przy­szło­ści, iden­tycz­nie jak choć­by “may”, mają­cy swo­je zasto­so­wa­nie tak­że dla teraź­niej­szo­ści — znów, podob­nie jak choć­by “may”. Wyra­ża subiek­tyw­ną pew­ność mówią­ce­go, że coś będzie praw­dą (lub, w teraź­niej­szo­ści, że jest praw­dą), jest rów­ny lub moc­niej­szy od “must”.

  7) “Po will wystę­puje cza­sow­nik w bez­oko­licz­niku bez to! Nie przyj­muje koń­cówki –s w trze­ciej oso­bie licz­by poje­dyn­czej” — nie przyj­mu­je tak­że żad­nej innej koń­ców­ki. Na tym wła­śnie pole­ga bycie bez­oko­licz­ni­kiem…

  Poza powyż­szym, zauwa­ży­łem tak­że kil­ka lite­ró­wek, ale są one dość oczy­wi­ste i nie mają wpły­wu na mery­to­rycz­ną war­tość Pani tek­stu.

  Pozdra­wiam,
  tin­tin (pisu­ją­cy na isel.pl)

  • Anna Rozmus

   Bar­dzo dzię­ku­je­my za komen­tarz i wni­kli­wą ana­li­zę tek­stu.

   Dzię­ki takim infor­ma­cjom i uwa­gom stro­na antyteksty.com sta­je się lep­sza i bar­dziej przy­dat­na dla użyt­kow­ni­ków.

   Pro­szę pamię­tać, że jeśli cho­dzi o sek­cję gra­ma­tycz­ną to w lek­cjach zosta­ły uję­te tyl­ko naj­waż­niej­sze rze­czy, stąd pew­na skró­to­wość w ich opi­sie.

   Zachę­ca­my do lek­tu­ry pozo­sta­łych lek­cji — chęt­nie pozna­my Pana opi­nię na ich temat 🙂

   Pozdra­wia­my

  • Justyna Kot

   W zda­niu „You didn’t send me no let­ter’’ zosta­ło uży­te podwój­ne prze­cze­nie, co jest nie­zgod­ne z zasa­da­mi gra­ma­tycz­ny­mi. Podwój­ne prze­cze­nie w zda­niu moż­na inter­pre­to­wać na dwa spo­so­by.

   1. Czę­sto zda­rza się tak, że jeśli w jed­nym zda­niu znaj­du­ją się dwie nega­cje, to jed­na anu­lu­je dru­gą, dla­te­go też powsta­je zda­nie twier­dzą­ce o osła­bio­nej bar­wie. Np.:

   I do not disre­spect the­se regu­la­tions. = Ja nie nie sza­nu­ję tych prze­pi­sów.

   Zda­nie to ozna­cza, że „nie nie sza­nu­ję”, jed­nak­że nie ozna­cza, że sza­nu­ję, dla­te­go też powsta­je osła­bio­ne zda­nie twier­dzą­ce — Ja sza­nu­ję te prze­pi­sy, ale nie do koń­ca.

   Jed­nak­że, poja­wia­ją się też zda­nia twier­dzą­ce nie­osła­bio­ne z dwo­ma nega­cja­mi, np.: He is not disa­bled. = On nie jest nie­peł­no­spraw­ny.

   2. Dwa prze­cze­nia (lub wię­cej) dają prze­cze­nie, np.:

   I don’t want nothing = Nic nie chcę, ale według zasad gra­ma­tycz­nych zda­nie ma inne zna­cze­nie = Coś chcę

   I dind’t walk nowhe­re = Nigdzie nie posze­dłem, według zasad gra­ma­tycz­nych tłu­ma­czy­my = Gdzieś posze­dłem

   Aby poda­ne powy­żej zda­nia prze­czą­ce były popraw­ne gra­ma­tycz­nie, sło­wa takie jak nobo­dy, nothing, nowhe­re powin­ny być zastą­pio­ne przez ich odpo­wied­ni­ki any­bo­dy, any­thing, any­whe­re (kie­dy w zda­niu zosta­ło wcze­śniej uży­te „not’’).

   W zda­niach prze­czą­cych, w któ­rych już poja­wi­ło się np. „not’’, nie powin­no być już innych słów, któ­re wyra­ża­ją nega­cję!

   Dwa prze­cze­nia uży­te w zda­niu angiel­skim są gra­ma­tycz­nie nie­po­praw­ne! Jed­nak, zauważ­my, że podwój­ne prze­cze­nie w jed­nym zda­niu o zna­cze­niu dalej nega­tyw­nym poja­wia się czę­sto w wie­lu dia­lek­tach jak np. w dia­lek­tach bry­tyj­skich, połu­dnio­wo-ame­ry­kań­skim czy afro-ame­ry­kań­skim. Co wię­cej, oso­by, któ­re uży­wa­ją dwóch prze­czeń w zda­niu mogą też być uwa­ża­ne za nie­wy­kształ­co­ne…

   Zda­nie „You didn’t send me no let­ter’’- jest nie­zgod­ne z zasa­da­mi gra­ma­tycz­ny­mi! Jed­nak­że w wie­lu dia­lek­tach tak się mówi! Aby zda­nie to było popraw­ne gra­ma­tycz­nie powin­no być uży­te „any” — „You didn’t send me any let­ter”.

 2. tintin

  “choć by” — to nie byk, to mi się palec omsknął na spa­cję;) Za ewen­tu­al­ne pozo­sta­łe lite­rów­ki ser­decz­nie prze­pra­szam. Póź­no już…

 3. Martynika

  Dzię­ku­ję ze robi­cie tą stro­nę. Świet­ny pomysł. Faj­ny spo­sob na nauke angiel­skie­go. W dodat­ku uczy­cie idio­mów kto­rych w szko­le uczy sie mega mało… Dzię­ki :))

 4. Dear Justy­na Kot,

  Would you ple­ase expla­in this tho­ught of yours: “Pomi­mo, że tytuł mówi „Modli­twa w tona­cji C’’, to jed­nak momen­tami brzmi jak „Modli­twa w tona­cji A-moll’’, gdyż oby­dwie bar­wy uży­wają te same akor­dy i tony.”

  Yes, it is known that the notes in key C are the same as in key A-moll. But I can’t under­stand: how does it con­cern to the title or the meaning of the song? Did you men­tion “moll” in the meaning of “teenage”/“underaged” (or “infant”)? (In that case I could under­stand…)

Pozostaw odpowiedź tintin Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *