Lana Del Rey — Summertime Sadness

Naj­wyż­sza pora poże­gnać się z latem. Na tę oka­zję przy­go­to­wa­łam wyjąt­ko­wy utwór Lany Del Rey “Sum­mer­ti­me Sad­ness”. Ta nastro­jo­wa pio­sen­ka szyb­ko wpa­da w ucho i miło jej się słu­cha roz­my­śla­jąc o minio­nym lecie i waka­cjach. Ja uwiel­biam jesień, tym bar­dziej pio­sen­ka Lany przy­pa­dła mi do gustu. Mogę śmia­ło powie­dzieć: żegnaj smut­ku, witaj jesie­ni!

Jeśli cho­dzi o sam tekst pio­sen­ki, znaj­dzie­my tam bar­dzo cie­ka­we zwro­ty i wyra­że­nia, któ­re powin­ny zostać bez­pro­ble­mo­wo zapa­mię­ta­ne przez wszyst­kie oso­by uczą­ce się angiel­skie­go razem z pio­sen­ką “Sum­mer­ti­me Sad­ness”. Enjoy!

Tekst pio­sen­ki Lana Del Rey — Sum­mer­ti­me Sad­ness

Kiss me hard befo­re you go
Sum­mer­ti­me sad­ness
I just wan­ted you to know
That baby you the best

I got my red dress on toni­ght
Dan­cin’ in the dark in the pale moon­li­ght
Done my hair up real big, beau­ty queen sty­le
High heels off, I’m feelin’ ali­ve

Oh, my God, I feel it in the air
Tele­pho­ne wires abo­ve, are siz­zlin’ like a sna­re
Honey I’m on fire, I feel it eve­ry­whe­re
Nothing sca­res me any­mo­re

Kiss me hard befo­re you go
Sum­mer­ti­me sad­ness
I just wan­ted you to know
That baby you’re the best

I got that sum­mer­ti­me, sum­mer­ti­me sad­ness
Su-su-sum­mer­ti­me, sum­mer­ti­me sad­ness
Got that sum­mer­ti­me, sum­mer­ti­me sad­ness
Oh, oh oh

I’m feelin’ elec­tric toni­ght
Cru­ising down the coast goin’ by 99
Got my bad baby by my heaven­ly side
I know if I go, I’ll die hap­py toni­ght

Oh, my God, I feel it in the air
Tele­pho­ne wires abo­ve, are siz­zlin’ like a sna­re
Honey I’m on fire, I feel it eve­ry­whe­re
Nothing sca­res me any­mo­re

Kiss me hard befo­re you go
Sum­mer­ti­me sad­ness
I just wan­ted you to know
That baby you’re the best

I got that sum­mer­ti­me, sum­mer­ti­me sad­ness
Su-su-sum­mer­ti­me, sum­mer­ti­me sad­ness
Got that sum­mer­ti­me, sum­mer­ti­me sad­ness
Oh, oh oh

Think I’ll miss you fore­ver
Like the stars miss the sun in the mor­ning sky
Later’s bet­ter than never
Even if you’re gone I’m gon­na dri­ve

I got that sum­mer­ti­me, sum­mer­ti­me sad­ness
Su-su-sum­mer­ti­me, sum­mer­ti­me sad­ness
Got that sum­mer­ti­me, sum­mer­ti­me sad­ness
Oh, oh oh

Kiss me hard befo­re you go
Sum­mer­ti­me sad­ness
I just wan­ted you to know
That baby you’re the best

I got that sum­mer­ti­me, sum­mer­ti­me sad­ness
Su-su-sum­mer­ti­me, sum­mer­ti­me sad­ness
Got that sum­mer­ti­me, sum­mer­ti­me sad­ness
Oh, oh oh

Tłu­ma­cze­nie Lana Del Rey — Sum­mer­ti­me Sad­ness

Poca­łuj mnie moc­no zanim odej­dziesz
Let­ni smu­tek
Chcia­łam tyl­ko, żebyś wie­dział
Że, kocha­nie, jesteś naj­lep­szy

Zało­ży­łam dziś wie­czo­rem moją czer­wo­ną sukien­kę
Tań­cząc w ciem­no­ści w bla­dym bla­sku księ­ży­ca
Moje wło­sy upię­łam w sty­lu kró­lo­wej pięk­no­ści
Bez obca­sów, czu­ję, że żyje

O mój Boże, czu­ję to w powie­trzu
Prze­wo­dy tele­fo­nicz­ne nad nami skwier­czą jak wer­bel
Kocha­nie, ja pło­nę, czu­ję to wszę­dzie
Nicze­go już się nie boję

Poca­łuj mnie moc­no zanim odej­dziesz
Let­ni smu­tek
Chcia­łam tyl­ko, żebyś wie­dział
Że, kocha­nie, jesteś naj­lep­szy

Mam ten let­ni, let­ni smu­tek
Let­ni, let­ni smu­tek
Mam ten let­ni, let­ni smu­tek
Oh, oh, oh

Czu­ję się dzi­siaj peł­na napię­cia
Pędząc wzdłuż wybrze­ża 99 mil na godzi­nę
Mój uko­cha­ny jest obok mnie
Wiem, że jeśli dziś wie­czo­rem odej­dę, umrę szczę­śli­wa

O mój Boże, czu­ję to w powie­trzu
Prze­wo­dy tele­fo­nicz­ne nad nami skwier­czą jak wer­bel
Kocha­nie, ja pło­nę, czu­ję to wszę­dzie
Nicze­go już się nie boję

Poca­łuj mnie moc­no zanim odej­dziesz
Let­ni smu­tek
Chcia­łam tyl­ko, żebyś wie­dział
Że, kocha­nie, jesteś naj­lep­szy

Mam ten let­ni, let­ni smu­tek
Let­ni, let­ni smu­tek
Mam ten let­ni, let­ni smu­tek
Oh, oh, oh

Chy­ba będę tęsk­ni­ła za tobą przez wiecz­ność
Tak jak gwiaz­dy tęsk­nią za słoń­cem na poran­nym nie­bie
Lepiej póź­no niż wca­le
Nawet jeśli odsze­dłeś będę jecha­ła dalej

Mam ten let­ni, let­ni smu­tek
Let­ni, let­ni smu­tek
Mam ten let­ni, let­ni smu­tek
Oh, oh, oh

Poca­łuj mnie moc­no zanim odej­dziesz
Let­ni smu­tek
Chcia­łam tyl­ko, żebyś wie­dział
Że, kocha­nie, jesteś naj­lep­szy

Mam ten let­ni, let­ni smu­tek
Let­ni, let­ni smu­tek
Mam ten let­ni, let­ni smu­tek
Oh, oh, oh

Zwroty & wyrażenia

Struk­tu­ra: cza­sow­nik + some­bo­dy + to
W taki sam spo­sób jak opi­sa­ny tutaj cza­sow­nik to want może­my użyć nastę­pu­ją­ce sło­wa:
to ask = pytać
to tell = mówić (powie­dzieć)
to advi­ce = radzić
to expect = ocze­ki­wać
to per­su­ade = prze­ko­ny­wać
to teach = nauczać

Want you to

I just wan­ted you to know

Chcia­łam tyl­ko, żebyś wie­dział

Kon­struk­cja: I want you to (do sth) = Chcę żebyś (coś zro­bił),  jest czę­sto mylo­na ze zwro­tem: I want to (do sth) = Chcę (coś zro­bić).
Róż­ni­ca jest zatem kolo­sal­na.

Żeby lepiej ją zro­zu­mieć, spójrz­my na nastę­pu­ją­ce zda­nia:

I want you to listen. = Chcę, żebyś posłu­chał.

I want to listen to the­ir new album. = Chcę posłu­chać ich nowe­go albu­mu.

She wants Jim to go home. = Ona chce, żeby Jim poszedł do domu.

She wants to meet with her friends. = Ona chce się spo­tkać ze swo­imi przy­ja­ciół­mi.

Tak jak pew­nie zauwa­ży­li­ście, kie­dy mówi­my, że chce­my, żeby ktoś coś zro­bił po want jest zaimek oso­bo­wy (me,you,him,her,it,us,them) lub rze­czow­nik (w naszym przy­pad­ku Jim) w dru­gim przy­pad­ku po want jest to i dalej od razu cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku.

For­ma grzecz­no­ścio­wa
Gdy chce­my kogoś popro­sić nie­co grzecz­niej, żeby coś dla nas zro­bił moż­na użyć for­my: I would like to = Chciał­bym.

Przy­kła­dy:

I would like you to help me with English. = Chciał­bym, żebyś pomógł mi w angiel­skim.

Would you like me to help you? = Czy chciał­byś, żebym ci pomógł?

She would like him to stay. = Ona chcia­ła­by, żeby (on) został.

Cza­sow­nik would jest cza­sow­ni­kiem modal­nym, dla­te­go pozo­sta­je taki sam przy każ­dej oso­bie.

A tak sytu­acja wyglą­da w pyta­niach:

Do you want me to go home? = Czy chcesz, żebym poszedł do domu?

Do you want to go home? = Chcesz iść do domu?

Does she want Kate to stay? = Czy ona chce, żeby Kate zosta­ła?

Does she want to stay or go? = Czy ona chce zostać czy iść?

I prze­cze­niach:

I don’t want you to go home. = Nie chcę, żebyś szedł do domu.

I don’t want to go home. = Nie chcę iść do domu.

She doesn’t want Kate to stay here. = Ona nie chce, żeby Kate zosta­ła tutaj.

She doesn’t want to stay here. = Ona nie chce zostać tutaj.

Do up

To do up to cza­sow­nik zło­żo­ny, czy­li Phra­sal Verb, któ­ry ma parę zna­czeń.

W pio­sen­ce mamy uży­te jed­no z nich to do up = zapi­nać, zwią­zy­wać, upi­nać (np. wło­sy).

Lana śpie­wa, że upię­ła swo­je wło­sy w sty­lu praw­dzi­wej kró­lo­wej pięk­no­ści:

Done my hair up real big, beau­ty queen sty­le

Moje wło­sy upię­łam w sty­lu kró­lo­wej pięk­no­ści

Moż­na rów­nież powie­dzieć: Do up your but­tons. = Zapnij guzi­ki.

Pozo­sta­łe zna­cze­nia to do up =

= odno­wić, odświe­żyć, prze­ma­lo­wać, np.: We will have to do up this room. The walls are dir­ty. = Będzie­my musie­li odświe­żyć ten pokój. Ścia­ny są brud­ne.

= zawi­nąć coś w papier, opa­ko­wać, np.: Ple­ase do up the­se books and post them to Mr. Car­ter. = Pro­szę zapa­ko­wać te książ­ki i wysłać pocz­tą do pana Car­te­ra.

Miss

Think I’ll miss you fore­ver

Chy­ba będę tęsk­ni­ła za tobą przez wiecz­ność

Cza­sow­nik to miss ma dwa pod­sta­wo­we obsza­ry zna­cze­nio­we, któ­re w zasa­dzie nie mają ze sobą nic wspól­ne­go.

War­to wie­dzieć
Miss = Pani — w zwro­tach pro­szę Pani (o pan­nie)
miss = zwy­cięż­czy­ni kon­kur­su pięk­no­ści
to miss a chan­ce = prze­ga­pić oka­zję
to miss out = stra­cić oka­zję
near miss = chy­bio­ny strzał; pra­wie (coś się uda­ło)
to miss one’s voca­tion = minąć się z powo­ła­niem

1. To miss =

= chy­bić, nie tra­fić, np.: He wan­ted to throw an apple at me, but he mis­sed. = On chciał rzu­cić we mnie jabł­kiem, ale nie tra­fił.

= nie zauwa­żyć cze­goś, minąć coś, np.:

My con­cert is toni­ght, you just can’t miss it! = Dziś wie­czo­rem jest mój kon­cert, nie możesz go prze­ga­pić.

Hur­ry up or we will miss the bus! = Pośpiesz się albo uciek­nie nam auto­bus (prze­ga­pi­my auto­bus).

This is a very big hotel, you just can’t miss it. = To napraw­dę duży hotel, po pro­stu nie możesz go nie zauwa­żyć.

= spóź­nić się na coś, nie zdą­żyć na coś, stra­cić coś, np.:

You didn’t miss much, the lec­tu­re was real­ly boring. = Wie­le nie stra­ci­łeś, wykład był napraw­dę nud­ny.

I mis­sed my bus, that’s why I was late for work yester­day. = Nie zdą­ży­łem na auto­bus, dla­te­go wczo­raj się spóź­ni­łem do pra­cy.

= nie dosły­szeć, nie zro­zu­mieć (cze­goś), np. I think she has mis­sed the who­le point. = Sądzę, że ona nie zro­zu­mia­ła całej puen­ty.

= omi­nąć, unik­nąć, np.: He mis­sed death by inches. = O włos unik­nął śmier­ci.

2. To miss (sb/sth) = tęsk­nić (za kimś/czymś).

Przy­kła­dy:

I miss you. = Tęsk­nie za tobą.

What I miss most is natu­re. = To , cze­go naj­bar­dziej mi bra­ku­je, to przy­ro­da.

Do you miss me? = Tęsk­nisz za mną?

Summertime

Sum­mer­ti­me sad­ness

Let­ni smu­tek

Sum­mer­ti­me to po pro­stu czas lata, czas waka­cji.

Słów­ko time ozna­cza czas (okres cza­su), więc kie­dy przed nim widzi­my jakieś okre­śle­nie np. sum­mer, win­ter, good itd., mamy wte­dy odpo­wiedź o jakim cza­sie, czy porze mówi­my. Np.:

Win­ter­ti­me = pora zimo­wa, zima.

Good time = sto­sow­na, odpo­wied­nia pora.

Pale

Słów­ka pale naj­czę­ściej uży­wa­my do okre­śle­nia wyglą­du kogoś, czy­jejś twa­rzy, ponie­waż ozna­cza ono = bla­dy.

Pale com­ple­xion = bla­da cera.

Moż­na go oczy­wi­ście uży­wać do opi­sa­nia innych rze­czy, takich jak kolor, czy świa­tło. Lana uży­ła tego słów­ka, aby opi­sać wła­śnie świa­tło, któ­re dawał księ­życ:

Dan­cin’ in the dark in the pale moon­li­ght

Tań­cząc w ciem­no­ści w bla­dym bla­sku księ­ży­ca

Sho­es!
sne­akers = tramp­ki, teni­sów­ki
wel­ling­tons/ wel­lies / rain sho­es = kalo­sze
mules/clogs = cho­da­ki
slip­pers = kap­cie
pumps = ele­ganc­kie buty na obca­sie
flat sho­es (flats) = buty na pła­skim obca­sie
flip flops = japon­ki

High heels

High heels off, I’m feelin’ ali­ve

Bez obca­sów, czu­ję, że żyje

High heels, czy­li po pro­stu = szpil­ki, buty na wyso­kim obca­sie.

Inne okre­śle­nia szpi­lek to = spi­ke heels, sti­let­tos.

Wire

Tele­pho­ne wires abo­ve, are siz­zlin’ like a sna­re

Prze­wo­dy tele­fo­nicz­ne nad nami skwier­czą jak wer­bel

Dwa naj­waż­niej­sze zna­cze­nia rze­czow­ni­ka wire =

= drut (np. kol­cza­sty).

= prze­wód (np. tele­fo­nicz­ny).

Sizzling

Tele­pho­ne wires abo­ve, are siz­zlin’ like a sna­re

Prze­wo­dy tele­fo­nicz­ne nad nami skwier­czą jak wer­bel

Słów­ko siz­zling pocho­dzi od cza­sow­ni­ka to siz­zle = skwier­czeć.

Czyż­by Lana chcia­ła nam jed­nak prze­ka­zać coś inne­go.

W Ame­ri­can English sło­wo siz­zling ma jesz­cze dwa zna­cze­nia =

= skwar­ny, upal­ny.

= namięt­ny, gorą­cy, ero­tycz­ny (wygląd, sce­na); ze śmia­ły­mi sce­na­mi ero­tycz­ny­mi (film).

Snare

Tele­pho­ne wires abo­ve, are siz­zlin’ like a sna­re

Prze­wo­dy tele­fo­nicz­ne nad nami skwier­czą jak wer­bel

Drum sna­re = wer­bel.

Inne zna­cze­nia sna­re = pułap­ka, sidła.

To sna­re =

= łapać w sidła (zwie­rzę).

= usi­dlić, np.: She sna­red a rich guy. = Ona usi­dli­ła boga­te­go face­ta.

Cru­ise x 5
a cru­ise = rejs stat­kiem wyciecz­ko­wym
cru­ise con­trol = (w samo­cho­dzie) ogra­nicz­nik pręd­ko­ści, tem­po­mat
a cru­ise ship = sta­tek rej­so­wy
a cru­ise lines = sta­tek wyciecz­ko­wy
(GB)booze cru­ise = run­da po knaj­pach

Cruise

Cru­ising down the coast goin’ by 99

Pędząc wzdłuż wybrze­ża 99 mil na godzi­nę

Cza­sow­nik to cru­ise ozna­cza mię­dzy inny­mi =

= pły­wać (po morzu, rze­ce), odby­wać rejs, np.: I want to cru­ise round this island. = Chcę popły­nąć dooko­ła tej wyspy.

= lecieć (samolotem)/jechać (samo­cho­dem) ze sta­łą pręd­ko­ścią, np.: Dear pas­san­gers, we are cru­ising at 10 000 meters at 500 km/h. = Dro­dzy pasa­że­ro­wie, leci­my na wyso­ko­ści 10 000 metrów ze sta­łą pręd­ko­ścią 500 km/h.

= krą­żyć, jeź­dzić bez celu (np. samo­cho­dem), np.: He was cru­ising aro­und her house for 2 hours. = Krą­żył dooko­ła jej domu przez dwie godzi­ny.

Electric

I’m feelin’ elec­tric toni­ght

Czu­ję się dzi­siaj peł­na napię­cia

Gene­ral­nie rzecz bio­rąc elec­tric ozna­cza =

= elek­trycz­ny, naelek­try­zo­wa­ny, elek­try­zu­ją­cy, pełen napię­cia (np. występ, atmos­fe­ra).

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

5 komentarzy

 1. Mateusz

  Hej, pomysł świet­ny, jed­nak zapis powi­nien być bar­dziej czy­tel­ny. Dopra­cuj to, moim zda­niem naj­le­piej na samym koń­cu dane­go dokład­ne­go tłu­ma­cze­nia powin­ny znaj­do­wać się dwie kolum­ny, jed­na z ory­gi­nal­nym tek­stem dru­ga z tłu­ma­cze­niem na pol­skie.

  Pozdra­wiam i życzę suk­ce­sów w roz­wi­ja­niu stro­ny ! 🙂

  • hiiaka

   Pomy­śla­łam dokład­nie o tym samym.. fak­tycz­nie bra­ku­je takie­go pod­su­mo­wa­nia na koń­cu, jak kole­ga Mate­usz napi­sał..
   Poza tym pomysł super i wyko­na­nie na pozio­mie.
   Jak dla mnie — bom­ba w tor­cie! 😉

   • Anna Rozmus
    Author

    Tekst ory­gi­nal­ny i jego tłu­ma­cze­nie jest na począt­ku lek­cji — pod spi­sem tre­ści. Wystar­czy wci­snąć “Pokaż/ Ukryj Tekst Pio­sen­ki”.

    • Mateusz

     Aniu, moj komen­tarz napi­sa­lem dobre kil­ka mie­sie­cy temu, wyda­je mi sie, ze wte­dy uklad stro­ny byl trosz­ke inny. Teraz jest duzo bar­dziej czy­tel­nie i ogol­nie mi sie podo­ba 🙂 Pozdra­wiam

 2. Basia

  Gra­tu­lu­ję chę­ci i świet­ne­go pomy­słu!
  Oby nie zabra­kło zapa­łu! 😉
  Jak dla mnie taka stron­ka jest baar­dzo przy­dat­na i na pew­no bedę korzy­stać w celu roz­wi­ja­nia i utrwa­la­nia moich umie­jęt­no­ści języ­ko­wych z angiel­skie­go. 😉
  pozdra­wiam

Pozostaw odpowiedź hiiaka Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *