Lana Del Rey — Burning Desire

Szcze­rze? Nie sądzi­łam, że Lana Del Rey zasko­czy mnie czymś jesz­cze. Nie spo­dzie­wa­łam się, że tak szyb­ko i tak bar­dzo spodo­ba mi się jej kolej­na pio­sen­ka. A wpa­da­łam na nią zupeł­nie przy­pad­kiem — prze­glą­da­jąc YouTu­be.

Począt­ko­wo utwór “Bur­ning Desi­re” był dostęp­ny w wer­sji ITu­nes albu­mu “Born to Die: The Para­di­se Edi­tion”. W mar­cu 2013 pio­sen­ka zosta­ła wyda­na jako sin­giel, nato­miast soczy­sty tele­dysk może­my oglą­dać już od tego­rocz­nych Walen­ty­nek. Samo­chód, któ­ry śmi­ga na fil­mie to naj­now­szy Jagu­ar F- Type. Nie jest to przy­pa­dek. “Bur­ning Desi­re” jest tytu­ło­wą pio­sen­ka do fil­mu  pro­mu­ją­ce­go naj­now­sze­go Jagu­ara pt.“Desire”, któ­ry uka­że się w sie­ci latem.

Tekst pio­sen­ki Lana Del Rey — Bur­ning Desi­re

Eve­ry Satur­day night I get dres­sed up to ride for you, baby
Cru­ising down the stre­et on Hol­ly­wo­od and Vine for you, baby
I dri­ve fast, wind in my hair, push it to the limits
Cau­se I just don’t care

You ask me whe­re I’ve been
I been eve­ry­whe­re
I don’t wan­na be no whe­re but here
Come on tell me boy

I’ve got a bur­ning desi­re for you, baby
I’ve got a bur­ning desi­re
I’ve got a bur­ning desi­re for you, baby
I’ve got a bur­ning desi­re

I dri­ve fast, wind in my hair, push it to the limits
Cau­se I just don’t care
I’ve got a bur­ning desi­re for you, baby
I’ve got a bur­ning desi­re for you

Eve­ry Satur­day night I seem to come ali­ve for you, baby
San­ta Moni­ca, I’m racing in the lights for you, baby
I dri­ve fast, radio bla­res
Have to touch myself to pre­tend you’re the­re

Your hands were on my hips
Your name is on my lips
Over over aga­in, like my only pray­er
Come on tell me boy

I’ve got a bur­ning desi­re for you, baby
I’ve got a bur­ning desi­re
I’ve got a bur­ning desi­re for you, baby
I’ve got a bur­ning desi­re

I dri­ve fast, wind in my hair, push it to the limits
Cau­se I just don’t care
I’ve got a bur­ning desi­re for you, baby
I’ve got a bur­ning desi­re

I’m dri­ving fast, flash, eve­ry­one knows it
I’m try­ing to get to you, baby
I’m feeling sca­red and you know it

I’m dri­ving fast, flash, eve­ry­one knows it
I’m try­ing to get to you, baby
I’m feeling sca­red and you know it

I’m dri­ving fast, flash, eve­ry­one knows it
I’m try­ing to get to you, baby
I’m feeling sca­red and you know it

I’m dri­ving fast, flash, eve­ry­one knows it
I’m try­ing to get to you, baby
I’m feeling sca­red and you know it

I’ve got a bur­ning desi­re for you, baby
I’ve got a bur­ning desi­re
I’ve got a bur­ning desi­re for you, baby
I’ve got a bur­ning desi­re

I dri­ve fast, wind in my hair, push it to the limits
Cau­se I just don’t care
I’ve got a bur­ning desi­re for you, baby
I’ve got a bur­ning desi­re

Tłu­ma­cze­nie Lana Del Rey — Bur­ning Desi­re

W każ­dą sobo­tę wie­czo­rem stro­ję się i jadę do cie­bie, kocha­nie
Pędzę do cie­bie po Hol­ly­wod and Vine, kocha­nie
Jadę szyb­ko, wiatr we wło­sach, jadę na mak­sa
Bo mam wszyst­ko gdzieś

Pytasz mnie gdzie byłam
Byłam wszę­dzie
Nie chcę być nigdzie indziej tyl­ko tutaj
No powiedz mi chłop­cze

Mam na cie­bie pie­kiel­ną chęć, kocha­nie
Mam na cie­bie pie­kiel­ną chęć
Mam na cie­bie pie­kiel­ną chęć, kocha­nie
Mam na cie­bie pie­kiel­ną chęć

Jadę szyb­ko, wiatr we wło­sach, jadę na mak­sa
Bo mam wszyst­ko gdzieś
Mam na cie­bie pie­kiel­ną chęć, kocha­nie
Mam na cie­bie pie­kiel­ną chęć

W każ­dą sobo­tę wie­czo­rem oży­wam dla cie­bie, kocha­nie
San­ta Moni­ca, pędzę na świa­tłach dla cie­bie, kocha­nie
Jadę szyb­ko, radio ryczy
Muszę sama się doty­kać, uda­jąc, że tam jesteś

Two­je ręce były na moich bio­drach
Two­je imię jest na moich ustach
Wie­le razy, jak moja jedy­na modli­twa
No powiedz mi chłop­cze

Mam na cie­bie pie­kiel­ną chęć, kocha­nie
Mam pie­kiel­ną chęć
Mam na cie­bie pie­kiel­ną chęć, kocha­nie
Mam pie­kiel­ną chęć

Jadę szyb­ko, wiatr we wło­sach, jadę na mak­sa
Bo mam wszyst­ko gdzieś
Mam na cie­bie pie­kiel­ną chęć, kocha­nie
Mam pie­kiel­ną chęć

Jadę szyb­ko, migiem, wszy­scy to wie­dzą
Pró­bu­ję dotrzeć do cie­bie, kocha­nie
Wiesz, że się boję

Jadę szyb­ko, migiem, wszy­scy to wie­dzą
Pró­bu­ję dotrzeć do cie­bie, kocha­nie
Wiesz, że się boję

Jadę szyb­ko, migiem, wszy­scy to wie­dzą
Pró­bu­ję dotrzeć do cie­bie, kocha­nie
Wiesz, że się boję

Jadę szyb­ko, migiem, wszy­scy to wie­dzą
Pró­bu­ję dotrzeć do cie­bie, kocha­nie
Wiesz, że się boję

Mam na cie­bie pie­kiel­ną chęć, kocha­nie
Mam pie­kiel­ną chęć
Mam na cie­bie pie­kiel­ną chęć, kocha­nie
Mam pie­kiel­ną chęć

Jadę szyb­ko, wiatr we wło­sach, jadę na mak­sa
Bo mam wszyst­ko gdzieś
Mam na cie­bie pie­kiel­ną chęć, kocha­nie
Mam na cie­bie pie­kiel­ną chęć

Zwroty & wyrażenia

W pio­sen­ce Lany “Bur­ning Desi­re” uda­ło mi się zna­leźć jeden Phra­sal Verb — cza­sow­nik zło­żo­ny.

Dress up

Eve­ry Satur­day night I get dres­sed up to ride for you, baby

W każ­dą sobo­tę wie­czo­rem stro­ję się i jadę do cie­bie, kocha­nie

Dress up — zwro­ty & wyra­że­nia
to dress up in sth = prze­brać się w coś
to dress up as sb = prze­brać się za kogoś
(GB) to dress up like a dog’s din­ner = wystro­ić się jak stróż w Boże Cia­ło
dres­sed up to the nines = odświęt­nie ubra­ny
(Aus) dres­sed up like a sore fin­ger = wystro­jo­ny, odpi­co­wa­ny

To dress up skła­da się z cza­sow­ni­ka to dress (m. in. = ubie­rać się, nosić) oraz wie­lo­funk­cyj­ne­go słów­ka up.

To dress up =

= wystro­ić się, ubrać się ele­ganc­ko, np.: She likes to dress up for work = Ona lubi się ubie­rać ele­ganc­ko do pra­cy.

= prze­bie­rać się, np.: — You have to dress up for our par­ty!OK. I will dress up as a pira­te. = — Musisz się prze­brać na naszą impre­zę! — OK. Prze­bio­rę się za pira­ta.

To dress sb up = prze­bie­rać (kogoś), np.: Kate has dres­sed her lit­tle dau­gh­ter up in new clo­thes. = Kate prze­bra­ła swo­ją małą córecz­kę w nowe ubra­nia.

To dress sth up = ozdo­bić, przy­brać (np. część gar­de­ro­by), upięk­szyć (np. fak­ty), pod­re­tu­szo­wać (np. pomysł).

Burning desire

I’ve got a bur­ning desi­re for you, baby

Mam na cie­bie pie­kiel­ną chęć, kocha­nie

Wyra­że­nie bur­ning desi­re prze­tłu­ma­czy­łam jako = pie­kiel­na chęć. Jest to jed­nak jed­na z  inter­pre­ta­cji, ponie­waż te dwa słów­ka mają jesz­cze inne zna­cze­nia, któ­re moż­na ze sobą połą­czyć.

Bur­ning — cie­ka­wost­ki
bur­ning heat = piekielny/nieznośny upał
a bur­ning sen­sa­tion on the ton­gue = uczu­cie pie­cze­nia na języ­ku
a bur­ning issue = palą­cy pro­blem, pil­na spra­wa
a bur­ning matter/question = sprawa/kwestia sze­ro­ko i gorą­co dys­ku­to­wa­na
a bur­ning need/ambition = prze­moż­na potrzeba/ambicja
a bur­ning sha­me = palą­cy wstyd

Burning

Słów­ko to pocho­dzi od cza­sow­ni­ka to burn (= palić się, pło­nąć). W pio­sen­ce wystę­pu­je jako przy­miot­nik, ale funk­cjo­nu­je rów­nież w for­mie przy­słów­ka oraz rze­czow­ni­ka.

Bur­ning =

= pło­ną­cy (np. dom, las, mia­sto), palą­cy się (np. ogień, lam­pa, węgiel), zapa­lo­ny (np. świe­ca, zapał­ka), roz­ża­rzo­ny, żarzą­cy się (np. węgiel).

= roz­pa­lo­ny (bar­dzo gorą­cy, np. pusty­nia), palą­cy (np. słoń­ce), roz­pa­lo­ny (np. czo­ło).

= palą­cy (np. pra­gnie­nie),  gorą­cy (np. zain­te­re­so­wa­nie, wia­ra, entu­zjazm), pie­ką­cy (np. ból),  pło­mien­ny, roz­iskrzo­ny (np. oczy).

Desire

Desi­re — war­to wie­dzieć
a genu­ine desi­re = szcze­re pożą­da­nie
an over­whel­ming desi­re = nie­od­par­te pra­gnie­nie
an uncon­scio­us desi­re = nie­świa­do­me pra­gnie­nie
an object of desi­re = obiekt pożą­da­nia
to express/show a desi­re = wyrazić/okazać chęć

A desi­re =

= ocho­ta, chęć, pra­gnie­nie, np.: I have no desi­re to go to his bir­th­day. = Nie mam ocho­ty iść na jego uro­dzi­ny.

= pożą­da­nie, żądza, przed­miot pożą­da­nia, np. You are my desi­re. = Pra­gnę cię.

Drive

I dri­ve fast

Jadę szyb­ko

Sło­wo dri­ve wystę­pu­je jako cza­sow­nik oraz rze­czow­nik. Łącz­nie ma ponad dwa­dzie­ścia zna­czeń.

W pio­sn­ce Lany wyste­pu­je jako cza­sow­nik, dla­te­go tym też się dzi­siaj zaj­mie­my. Wybra­łam dla Was kil­ka naj­waż­niej­szych i naj­czę­ściej spo­ty­ka­nych zna­czeń to dri­ve. Więk­szość z nich na pew­no zna­cie.

War­to przy­po­mnieć, że jest to cza­sow­nik nie­re­gu­lar­ny (Past Sim­ple — dro­ve, Past Par­ti­ci­ple — dri­ven).

To dri­ve =

To dri­ve — prak­tycz­ne uży­cie
can you dri­ve? = umiesz pro­wa­dzić (samo­chód)?
will you dri­ve? = popro­wa­dzisz?
he was dri­ving at 80 miles per hour/on the left/on the main road = jechał z pręd­ko­ścią 80 mil na godzinę/lewą stroną/główną uli­cą
you can’t dri­ve along the High Stre­et = High Stre­et jest zamknię­ta dla ruchu
she dri­ves to work/London eve­ry day = ona codzien­nie jeź­dzi do pracy/Londynu samo­cho­dem
this car dri­ves well = ten samo­chód dobrze się pro­wa­dzi
he was dri­ven by jealo­usy = kie­ro­wa­ła nim zazdrość
to dri­ve sb into debt = wpę­dzić kogoś w dłu­gi

= pro­wa­dzić, kie­ro­wać (np. samo­chód, auto­bus), powo­zić (np. wóz), być kie­row­cą, jeź­dzić (czymś).

Przy­kła­dy:

I enjoy dri­ving my car. = Uwiel­biam jeź­dzić moim samo­cho­dem.

She dri­ves the scho­ol bus. = Ona jest kie­row­cą szkol­ne­go auto­bu­su.

What do you dri­ve? = Czym jeź­dzisz? (Jakim samo­cho­dem?)

= odwieźć, pod­wieźć, zawieźć, np.: My parents used to dri­ve me to scho­ol. = Moi rodzi­ce wozi­li mnie do szko­ły.

= dopro­wa­dzić, popchnąć, zmu­sić (sb to do sth = kogoś do zro­bie­nia cze­goś), np.: He dri­ves me cra­zy! = On dopro­wa­dza mnie do sza­łu!

= być siłą napę­do­wą, napę­dzać (np. pojazd, gospo­dar­kę), np.: What dri­ves the eco­no­my? = Co jest moto­rem roz­wo­ju gospo­dar­cze­go? (Co napę­dza gospo­dar­kę?)

Push to the limits

W refre­nie pio­sen­ki Lana śpie­wa:

I dri­ve fast, wind in my hair, push it to the limits

Co tłu­ma­czy­my:

Jadę szyb­ko, wiatr we wło­sach, jadę na mak­sa

Przyj­rzyj­my się bli­żej wyra­że­niu push to the limits, aby lepiej zro­zu­mieć powyż­sze tłu­ma­cze­nie.

To push sth to the limit(s) = zmu­szać coś do mak­sy­mal­ne­go wysił­ku, do pra­cy na naj­wyż­szych obro­tach, czę­sto powo­du­jąc tego znisz­cze­nie lub zuży­cie; wysta­wiać coś na pró­bę.

Przy­kła­dy:

This tra­ining is pushing my body to phy­si­cal limits. = Ten tre­ning zmu­sza moje cia­ło do mak­sy­mal­ne­go wysił­ku (led­wo daję radę).

He has pushed my patien­ce to the limit (lub: to its limits). = Wysta­wił moją cier­pli­wość na cięż­ką pró­bę.

To push sb to the limit(s) = zmu­szać kogoś do wiel­kie­go wysił­ku,  żyło­wać kogoś, np. Our coach pushes us to the limit on the tra­inings. = Nasz tre­ner zmu­sza nas do wiel­kie­go wysił­ku na tre­nin­gach.

To push one­self to the limit(s) = prze­pra­co­wy­wać się, np.: I’m try­ing not to push myself to the limit. = Sta­ram się nie prze­pra­co­wy­wać.

Come alive

Eve­ry Satur­day night I seem to come ali­ve for you, baby

W każ­dą sobo­tę wie­czo­rem oży­wam dla cie­bie, kocha­nie

To come ali­ve =

= ożyć, oży­wić się, np.: I come ali­ve eve­ry time I see him. = Oży­wiam się za każ­dym razem jak go widzę.

= nabie­rać życia, oży­wić się (np. atmos­fe­ra, miej­sce, impre­za), np.:  The club comes ali­ve after 10 p.m.. = Ten club oży­wia się po 10 wie­czo­rem.

Over and over again

Jest to przy­słó­wek. W pio­sen­ce wystę­pu­je w takiej wer­sji:

Over over aga­in, like my only pray­er

Wie­le razy, jak moja jedy­na modli­twa

Over and over aga­in = wie­le (set­ki) razy, wie­lo­krot­nie, np.: I’ve told you over and over aga­in! = Powta­rza­łem ci set­ki razy!

Blare

I dri­ve fast, radio bla­res

Jadę szyb­ko, radio ryczy

To bla­re (out) =  roz­le­gać się gło­śno (np. muzy­ka), grać na cały regu­la­tor (np. radio), ryczeć, np.: You can always hear music bla­ring out from his bedro­om. = Z jego sypial­ni zawsze sły­chać muzy­kę na peł­ny regu­la­tor.

Los Angeles

Lana Del Rey przy­zna­je w wywia­dach, że kocha Los Ange­les. Miej­sca z L.A. czę­sto poja­wia­ją się w jej utwo­rach.

Hollywood and Vine

Hol­ly­wo­od and Vine jest to skrzy­żo­wa­nie ulic Hol­ly­wo­od Boule­vard i Vine Stre­et w Hol­ly­wo­od, Los Ange­les, Kali­for­nia.

Miej­sce to sta­ło się sław­ne w latach 20. XX wie­ku ze wzglę­du na dużą kon­cen­tra­cje firm zwią­za­nych z fil­mem i radiem.

Uli­ca­mi prze­bie­ga słyn­na Hol­ly­wo­od Walk of Fame (= Holy­wo­odz­ka Ale­ja Gwiazd).

Santa Monica

San­ta Moni­ca to nabrzeż­ne mia­sto w zachod­niej czę­ści hrab­stwa i metro­po­lii Los Ange­les w sta­nie Kali­for­nia. Mia­sto jest głów­nie zna­ne z życia noc­ne­go oraz wie­lu dro­gich dziel­nic zamiesz­ki­wa­nych przez arty­stów oraz osób zwią­za­nych z show biz­ne­sem.

Jed­ną z głów­nych atrak­cji tury­stycz­nych jest 3rd Stre­et Pro­me­na­de — dep­tak, na któ­rym znaj­du­je się wie­le ośrod­ków han­dlo­wych, skle­pów i restau­ra­cji, któ­re przy­cią­ga­ją miesz­kań­ców Los Ange­les.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Paweł

    Gra­tu­lu­ję bar­dzo cie­ka­wej stro­ny. Moim zda­niem Lana ma na swo­je­go chło­pa­ka “pie­kiel­ną ocho­tę”, dla­te­go jedzie do nie­go z pręd­ko­ścią świa­tła, jak błysk świa­tła (flash). Zresz­tą w tym wstrzą­sa­ją­co sek­sow­nym tele­dy­sku, gdy o tym śpie­wa, rów­no­cze­śnie ręko­ma gene­ru­je obraz świetl­ne­go bły­sku. Pozdra­wiam.

Pozostaw odpowiedź Paweł Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *