Ed Sheeran — The A Team

Ed She­eran — nie­po­zor­ny rudzie­lec z Wiel­kiej Bry­ta­nii skra­da ser­ce pięk­ny­mi tek­sta­mi pio­se­nek i swo­im deli­kat­nym gło­sem. Kawa­łek “The A Team” zdo­był nomi­na­cję do nagród Gram­my w 2012 roku w kate­go­rii pio­sen­ka roku.

Utwór “The A Team” to szcze­gól­ne dzie­ło, do któ­re­go napi­sa­nia zain­spi­ro­wał arty­stę kon­cert, któ­ry dał w schro­ni­sku dla bez­dom­nych. Histo­rie, któ­re tam usły­szał, były impul­sem, któ­ry spra­wił, że napi­sał tekst pio­sen­ki.

She­eran chciał nadać cięż­kie­mu tema­to­wi, któ­ry poru­sza, bar­dziej opty­mi­stycz­ny cha­rak­ter tak, aby nie było od razu wia­do­mo, że utwór mówi o uza­leż­nie­niu od nar­ko­ty­ków, któ­re nie nale­ży do kwe­stii, o któ­rych łatwo się mówi.

Tekst pio­sen­ki Ed She­eran — The A Team

Whi­te lips, pale face
Bre­athing in snow­fla­kes
Burnt lungs, sour taste
Light’s gone, day’s end
Strug­gling to pay rent
Long nights, stran­ge men

And they say
She’s in the Class A Team
Stuck in her day­dre­am
Been this way sin­ce eigh­te­en
But late­ly her face seems
Slow­ly sin­king, wasting
Crum­bling like pastries
And they scre­am
The worst things in life come free to us
Cau­se we’re just under the upper hand
And go mad for a couple grams
And she don’t want to go out­si­de toni­ght
And in a pipe she flies to the Mother­land
Or sells love to ano­ther man
It’s too cold out­si­de
For angels to fly
Angels to fly

Rip­ped glo­ves, rain­co­at
Tried to swim and stay aflo­at
Dry house, wet clo­thes
Loose chan­ge, bank notes
Weary-eyed, dry thro­at
Call girl, no pho­ne

And they say
She’s in the Class A Team
Stuck in her day­dre­am
Been this way sin­ce eigh­te­en
But late­ly her face seems
Slow­ly sin­king, wasting
Crum­bling like pastries
And they scre­am
The worst things in life come free to us
Cau­se we’re just under the upper hand
And go mad for a couple grams
And she don’t want to go out­si­de toni­ght
And in a pipe she flies to the Mother­land
Or sells love to ano­ther man
It’s too cold out­si­de
For angels to fly
An angel will die
Cove­red in whi­te
Clo­sed eye
And hoping for a bet­ter life
This time, we’ll fade out toni­ght
Stra­ight down the line

And they say
She’s in the Class A Team
Stuck in her day­dre­am
Been this way sin­ce eigh­te­en
But late­ly her face seems
Slow­ly sin­king, wasting
Crum­bling like pastries
They scre­am
The worst things in life come free to us
And we’re all under the upper hand
Go mad for a couple grams
And we don’t want to go out­si­de toni­ght
And in a pipe we fly to the Mother­land
Or sell love to ano­ther man
It’s too cold out­si­de
For angels to fly
Angels to fly
To fly, fly
For angels to fly, to fly, to fly
Or angels to die

Tłu­ma­cze­nie Ed She­eran — The A Team

Bia­łe usta, bla­da twarz
Wdy­cha płat­ki śnie­gu
Spa­lo­ne płu­ca, kwa­śny smak
Świa­tła nie ma, koniec dnia
Bory­ka się z zapła­ce­niem rachun­ku za wyna­jem
Dłu­gie noce, dziw­ni męż­czyź­ni

A oni mówią, że
Jest w dru­ży­nie kla­sy A
Uwię­zio­na w swo­im śnie na jawie
I tak jest odkąd skoń­czy­ła osiem­na­ście lat
Ale ostat­nio jej twarz wyda­je się
Powo­li pod­upa­dać, nisz­czeć
Kru­szyć niczym cia­sto
A oni krzy­czą, że
Naj­gor­sze rze­czy przy­cho­dzą w życiu za dar­mo
Bo jeste­śmy w rękach Naj­wyż­sze­go
I sza­le­je dla kil­ku gra­mów
I nie chce dziś wie­czo­rem nigdzie wyjść
I przez żyłę odla­tu­je do ojczy­zny
Lub sprze­da­je miłość inne­mu męż­czyź­nie
Jest za zim­no na zewnątrz
By anio­ły mogły latać
Anio­ły mogły lecieć

Popru­te ręka­wicz­ki, płaszcz prze­ciw­desz­czo­wy
Pró­bo­wa­ła pły­wać i utrzy­mać się na powierzch­ni
Suchy dom, mokre ubra­nia
Drob­ne pie­nią­dze, bank­no­ty
O zmę­czo­nych oczach, suchym gar­dle
Dziew­czy­na na tele­fon, tele­fo­nu brak

A oni mówią, że
Jest w dru­ży­nie kla­sy A
Uwię­zio­na w swo­im śnie na jawie
I tak jest odkąd skoń­czy­ła osiem­na­ście lat
Ale ostat­nio jej twarz wyda­je się
Powo­li pod­upa­dać, nisz­czeć
Kru­szyć niczym cia­sto
A oni krzy­czą, że
Naj­gor­sze rze­czy przy­cho­dzą w życiu za dar­mo
Bo jeste­śmy w rękach Naj­wyż­sze­go
I sza­le­je dla kil­ku gra­mów
I nie chce dziś wie­czo­rem nigdzie wyjść
I przez żyłę odla­tu­je do ojczy­zny
Lub sprze­da­je miłość inne­mu męż­czyź­nie
Jest za zim­no na zewnątrz
By anio­ły mogły lecieć
Anioł umrze
Przy­kry­ty bie­lą
Z zamknię­ty­mi ocza­mi
Mając nadzie­ję na lep­sze życie
Tym razem, wie­czo­rem zga­śnie­my
Pro­sto wzdłuż kre­ski

A oni mówią, że
Jest w dru­ży­nie kla­sy A
Uwię­zio­na w swo­im śnie na jawie
I tak jest odkąd skoń­czy­ła osiem­na­ście lat
Ale ostat­nio jej twarz wyda­je się
Powo­li pod­upa­dać, nisz­czeć
Kru­szyć niczym cia­sto
A oni krzy­czą, że
Naj­gor­sze rze­czy przy­cho­dzą w życiu za dar­mo
Bo jeste­śmy w rękach Naj­wyż­sze­go
I sza­le­je dla kil­ku gra­mów
I nie chce dziś wie­czo­rem nigdzie wyjść
I przez żyłę odla­tu­je do ojczy­zny
Lub sprze­da­je miłość inne­mu męż­czyź­nie
Jest za zim­no na zewnątrz
By anio­ły mogły lecieć
Anio­ły mogły lecieć
Lecieć, lecieć
By anio­ły mogły lecieć, lecieć, lecieć
Lub by anio­ły mogły zgi­nąć

Zwroty & wyrażenia

Breathe in

Bre­athing in snow­fla­kes

Wdy­cha płat­ki śnie­gu

Tutaj mamy do czy­nie­nia z cza­sow­ni­kiem zło­żo­nym (phra­sal verb) – to bre­athe in.

To bre­athe in = wziąć oddech / wcią­gać coś w płu­ca, wdy­chać coś (np. świe­że powie­trze).

Take my bre­ath away,
czy­li inne cie­ka­we zwro­ty
bre­athe out = zro­bić wydech
bre­athe deeply = oddy­chać głę­bo­ko
bre­athe ste­adi­ly = oddy­chać mia­ro­wo, oddy­chać rów­no­mier­nie
bre­athe heavi­ly = cięż­ko oddy­chać, oddy­chać z tru­dem
bre­athe fire = zio­nąć ogniem (być bar­dzo zde­ner­wo­wa­nym, agre­syw­nym)
not bre­athe a word = nie pisnąć słów­ka
bre­athe easy = prze­stać się mar­twić
bre­athe life into sth = chnąć w coś życie, oży­wić coś (np. sztu­kę teatral­ną, wystą­pie­nie)
some­bo­dy can bre­athe easi­ly = ktoś może ode­tchnąć z ulgą
bre­athe a sigh of relief = ode­tchnąć z ulgą
bre­athe your last bre­ath = wydać ostat­nie tchnie­nie (umrzeć)
live and bre­athe sth = żyć czymś (np. muzy­ką, swo­ją pra­cą, dzieć­mi)

Przy­kła­dy:

Noti­ce how your hands move as you bre­athe in and out. = Zauważ, jak poru­sza­ją się two­je dło­nie, gdy robisz wdech i wydech.

You can also have health pro­blems from bre­athing in other people’s smo­ke. = Ty też możesz mieć pro­ble­my zdro­wot­ne z powo­du wdy­cha­nia dymu z papie­ro­sów palo­nych przez innych.

Uwa­ga!

Pamię­taj­my, że bre­ath ozna­cza oddech, zaś doda­nie samo­gło­ski e zamie­nia ten rze­czow­nik w cza­sow­nik oddy­chać to bre­athe.

Struggle

Strug­gling to pay rent

Bory­ka się z zapła­ce­niem rachun­ku za wyna­jem

Kobie­ta, o któ­rej śpie­wa She­eran ma cięż­kie życie i nie jest w sta­nie się utrzy­mać.

Moż­na powie­dzieć, że ona scra­pes the bot­tom of the buc­ket = led­wo wią­że koniec z koń­cem.

Arty­sta opi­su­jąc jej wal­kę o prze­trwa­nie uży­wa cza­sow­ni­ka to strug­gle. War­to pamię­tać, że ozna­cza on wal­cze­nie z czymś w prze­no­śnym i dosłow­nym zna­cze­niu.

To strug­gle = bory­kać się, wysi­lać się, zma­gać się.

Przy­kład:

I’ve been strug­gling to under­stand this artic­le all after­no­on. = Zma­gam się ze zro­zu­mie­niem tego arty­ku­łu całe popo­łu­dnie.

To strug­gle = wal­czyć, szar­pać się.

Przy­kład:

He strug­gled with his attac­ker who than ran off. = Szar­pał się ze swo­im napast­ni­kiem, któ­ry potem uciekł.

Class A Team

She’s in the Class A Team

Jest w dru­ży­nie kla­sy A

Wyra­że­nie – klucz tej pio­sen­ki.

Boha­ter­ka utwo­ru to kobie­ta, któ­ra jest uza­leż­nio­na od nar­ko­ty­ków. She­eran w sub­tel­ny spo­sób mówi o jej uza­leż­nie­niu, nie wymie­nia nazw nar­ko­ty­ków, lecz wspo­mi­na ich podział na kla­sy.

Oso­ba, o któ­rej mówi jest uza­leż­nio­na od nar­ko­ty­ków kla­sy A (zali­cza­my do nich m.in. koka­inę czy metam­fe­ta­mi­nę), dla­te­go też mówi, że nale­ży ona do ‘dru­ży­ny kla­sy A’.

Be stuck

Stuck in her day­dre­am

Uwię­zio­na w swo­im śnie na jawie

Be stuck/ get stuck = utknąć.

Przy­kład:

Seven of us were stuck in the lift for over an hour. = Sied­miu z nas utknę­ło w win­dzie na ponad godzi­nę.

Daydream

Stuck in her day­dre­am

Uwię­zio­na w swo­im śnie na jawie

Każ­de­mu z nas zda­rza się cza­sa­mi day­dre­aming, cho­ciaż nawet nie zda­je­my sobie z tego spra­wy.

Słow­ni­ko­we wyja­śnie­nie sło­wa:

Day­dre­am = a set of ple­asant tho­ughts abo­ut some­thing you would pre­fer to be doing or some­thing you would like to achie­ve in the futu­re ( = zbiór przy­jem­nych myśli o czymś co wola­ło­by się robić lub o czymś, co chcia­ło­by się osią­gnąć w przy­szło­ści).

Inny­mi sło­wy, w momen­cie gdy ktoś zamy­śla się w cza­sie dnia i myśla­mi ‘odfru­wa’ z miej­sca, w któ­rym jest, może­my powie­dzieć, że jest to day­dre­am.

Day­dre­am = sen na jawie, marze­nie.

Przy­kład:

He never paid atten­tion in class and seemed to be in a per­ma­nent day­dre­am. = Nigdy nie słu­chał uważ­nie pod­czas lek­cji i zda­wał się być pogrą­żo­ny w marze­niach.

Sink

Czy wiesz, że…?
to sink in = dotrzeć do świa­do­mo­ści, zro­zu­mieć
to sink into sth = pogor­szyć się do jakie­goś sta­nu
to sink to sth = spaść do cze­goś (np. niskie­go pozio­mu)
sink or swim = wóz albo prze­wóz
sink fast = szyb­ko się pogar­szać (np. zdro­wie)

Slow­ly sin­king, wasting

Powo­li pod­upa­dać, nisz­czeć

Oprócz tego, że sink koja­rzy się każ­de­mu ze zle­wem, tym razem mówi­my o cza­sow­ni­ku (for­my: sink, sank, sank lub tak­że sunk, sunk), któ­re­go może­my uży­wać, gdy:

  •  chce­my powie­dzieć, że tonie lub zato­nął sta­tek: The Tita­nic was a pas­sen­ger ship which sank in 1912. = Tita­nic to sta­tek pasa­żer­ski, któ­ry zato­nął w 1912 roku.
  • chce­my powie­dzieć, że coś się obni­ża: The sun glo­wed red as it sunk slow­ly below the hori­zon. = Słoń­ce jarzy­ło się na czer­wo­no, kie­dy powo­li zacho­dzi­ło za hory­zont.
  • chce­my powie­dzieć, że coś się pogar­sza, pod­upa­da, spa­da: Stu­dent num­bers have sunk con­si­de­ra­bly this year. = Licz­ba uczniów znacz­nie spa­dła w tym roku.
  • pra­gnie­my stwier­dzić, że coś zosta­ło wyko­pa­ne: Sin­king more wells is the best way of sup­ply­ing the popu­la­tion with cle­an drin­king water. = Kopa­nie stud­ni to naj­lep­szy spo­sób na zaopa­try­wa­nie lud­no­ści w czy­stą wodę zdat­ną do picia.

Crumble

Crum­bling like pastries

Kru­szyć niczym cia­sto

To crum­ble = pokru­szyć, kru­szyć, roz­kru­szyć, roz­drob­nić, roz­drab­niać.

Przy­kład:

She nervo­usly crum­bled the bre­ad betwe­en her fin­gers. = Ner­wo­wo roz­kru­sza­ła chleb pomię­dzy swo­imi pal­ca­mi.

Crum­ble może być tak­że wyko­rzy­sty­wa­ne w takim zna­cze­niu = roz­paść się, popaść w ruinę.

Przy­kład:

After 19 years, her rela­tion­ship with the children’s father was crum­bling. = Po dzie­więt­na­stu latach jej zwią­zek z ojcem jej dzie­ci roz­pa­dał się.

Pastry

Crum­bling like pastries

Kru­szyć niczym cia­sto

Pastry = cia­sto, ciast­ko, słod­kie pie­czy­wo.

Przy­kład:

I like reading new­spa­per over my mor­ning cof­fee and patry. = Lubię czy­tać gaze­ty przy poran­nej kawie i słod­kim pie­czy­wie.

Pipe

And in a pipe she flies to the Mother­land

I przez żyłę odla­tu­je do ojczy­zny

Tutaj arty­sta ma na myśli to, że boha­ter­ka jego pio­sen­ki ‘odla­tu­je’ do miej­sca, gdzie czu­je się bez­piecz­nie, kie­dy weź­mie nar­ko­ty­ki. Jej życie jest skom­pli­ko­wa­ne i nie umie wyjść z nało­gu, nie ma żad­nej pomo­cy.

Uko­je­nie przy­no­si jej tyl­ko coraz głęb­sze popa­da­nie w nałóg.

Pipe = rura, faj­ka, tak­że w slan­gu – żyła do wstrzy­ki­wa­nia nar­ko­ty­ków.

Przy­kład:

New pipes have been laid in this area. = Nowe rury zosta­ły poło­żo­ne w tej oko­li­cy.

Motherland

And in a pipe she flies to the Mother­land

I przez żyłę odla­tu­je do ojczy­zny

Mother­land = ojczy­zna.

Przy­kład:

Each of us has a home, a fami­ly and a mother­land. = Każ­dy z nas ma dom, rodzi­nę i ojczy­znę.

Ripped

Rip­ped glo­ves, rain­co­at

Popru­te ręka­wicz­ki, płaszcz prze­ciw­desz­czo­wy

Rip­ped = podar­ty, roz­cię­ty.

Przy­kład:

My pocket is rip­ped, I have to remem­ber not to put any­thing in it. = Moja kie­szeń jest roz­dar­ta, muszę pamię­tać, żeby nic tam nie wkła­dać.

Ten przy­miot­nik może tak­że okre­ślać nie­trzeź­wy stan oraz wyrzeź­bio­ne mię­śnie.

Rip­ped = infor­mal narą­ba­ny, spru­ty, schla­ny, a tak­że – zary­so­wa­ny, wyrzeź­bio­ny (np. mię­śnie).

Przy­kład:

At the dress rehe­ar­sal, he was so rip­ped he couldn’t stand upri­ght. = Na pró­bie gene­ral­niej był tak napru­ty, że nie mógł ustać pro­sto.

Cover w wyko­na­niu Bir­dy
Tutaj może­cie porów­nać ory­gi­nał z cove­rem Bir­dy. Któ­ra wer­sja pio­sen­ki podo­ba się Wam bar­dziej?

Thro­ugh his sli­gh­tly-too-tight shirt you could see he was rip­ped. = Przez jego nie­co przy­cia­sną koszu­lę moż­na było zauwa­żyć, że był umię­śnio­ny (miał wyrzeź­bio­ne mię­śnie).

Fade out

This time, we’ll fade out toni­ght

Tym razem, wie­czo­rem zga­śnie­my

To fade out = zani­kać, ściem­niać się, stop­nio­wo gasnąć, wyci­szyć.

Przy­kład:

Eve­ry­thing faded out behind him, but he still kept on.  = Wszyst­ko zaczę­ło za nim zani­kać, lecz on wciąż kon­ty­nu­ował.

 

Czy podo­ba się Wam lek­cja na pod­sta­wie tego utwo­ru?

Daj­cie znać w komen­ta­rzach!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Pozostaw odpowiedź Annie Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *