One Direction — Little Things

Kiedy pro­wa­dzę zaję­cia angiel­skiego zazwy­czaj pytam się moich uczniów jakiej muzyki słu­chają, jakie lubią zespoły czy wyko­naw­ców. Czę­sto (wśród dziew­czyn) pada nazwa One Direc­tion — szcze­rze mówiąc jesz­cze do nie dawna nie zna­łam tego zespołu, ale posta­no­wi­łam spraw­dzić co to takiego. Kiedy po raz pierw­szy słu­cha­łam ich pio­se­nek, uśmie­cha­łam się, bo przy­po­mniały mi się stare czasy, kiedy jako nasto­latka słu­cha­łam tego typu zespołów.

Posta­no­wi­łam omó­wić ich naj­now­szy sin­giel z płyty “Take me home”. To bar­dzo słodka pio­senka i słu­cha­jąc jej można wpaść w nostal­gię za mło­dymi latami. Mam nadzieję, że dzięki niej nie­któ­rzy z Was zapra­gną uczyć się języka angiel­skiego, aby w przy­szło­ści samemu móc zro­zu­mieć co śpie­wają chłopcy z One Direction.

 

Tekst pio­senki One Direc­tion — Lit­tle Things

Your hand fits in mine
Like it’s made just for me
But bear this in mind
It was meant to be
And I’m joining up the dots
With the frec­kles on your che­eks
And it all makes sense to me

I know you’ve never loved
The crin­kles by your eyes when you smile
You’ve never loved
Your sto­mach or your thi­ghs
The dim­ples in your back at the bot­tom of your spine
But I’ll love them endles­sly

I won’t let these lit­tle things slip out of my mouth
But if I do
It’s you
Oh it’s you
They add up to
I’m in love with you
And all these lit­tle things

You can’t go to bed
Without a cup of tea
And maybe that’s the reason why you talk in your sleep
And all those conver­sa­tions
Are the secrets that I keep
Tho­ugh it makes no sense to me

I know
You’ve never loved the sound of your voice on tape
You never want to know how much you weigh
You still have to squ­eeze into your jeans
But you’re per­fect to me

I won’t let these lit­tle things slip out of my mouth
But if it’s true
It’s you
Oh it’s you
They add up to
I’m in love with you
And all these lit­tle things

You’ll never love your­self
Half as much as I love you
You’ll never treat your­self right, dar­lin’
But I want you to
If I let you know, I’m here for you
Maybe you’ll love your­self
Like I love you
Oh

And I’ve just let
These lit­tle things slip out of my mouth
Because it’s you
Oh it’s you
It’s you
They add up to
And I’m in love with you
And all these lit­tle things

I won’t let these lit­tle things slip out of my mouth
But if it’s true
It’s you
Oh it’s you
They add up to
I’m in love with you
And all your lit­tle things

Tłu­ma­cze­nie One Direc­tion — Lit­tle Things

Twoja dłoń pasuje do mojej
Tak jakby została zro­biona wła­śnie dla mnie
Ale pamię­taj
Tak wła­śnie miało być
I łączę punkty
Z pie­gami na two­ich policz­kach
I to wszystko ma dla mnie sens

Wiem, że nigdy nie kocha­łaś
Zmarsz­czek przy two­ich oczach kiedy się uśmie­chasz
Nigdy nie kocha­łaś
Swo­jego brzu­cha czy ud
Dołecz­ków na dole two­ich ple­ców
Ale ja będę kochał je bez­gra­nicz­nie

Nie pozwolę tym dro­bia­zgom wymknąć się z moich ust
Ale jeśli to się sta­nie
To z tobą
Z tobą
Mają one sens
Jestem w tobie zako­chany
I w tych wszyst­kich dro­bia­zgach

Nie możesz iść spać
Bez fili­żanki her­baty
I może dla­tego mówisz we śnie
I te wszyst­kie roz­mowy
Są sekre­tami któ­rych strzegę
Cho­ciaż nie ma to dla mnie sensu

Wiem
Że nigdy nie kocha­łaś dźwięku swo­jego nagra­nego głosu
Nigdy nie chcesz wie­dzieć ile ważysz
Nadal musisz się wci­skać w swoje jeansy
Ale dla mnie jesteś ide­alna

Nie pozwolę tym dro­bia­zgom wymknąć się z moich ust
Ale jeśli to się sta­nie
To z tobą
Z tobą
Mają one sens
Jestem w tobie zako­chany
I w tych wszyst­kich dro­bia­zgach

Nigdy nie poko­chasz sie­bie
W poło­wie tak mocno jak ja cie­bie kocham
Nigdy nie będziesz trak­to­wać sie­bie odpo­wied­nio kocha­nie
Ale ja chcę żebyś to zro­biła
Jeśli dam znak, jestem tu dla cie­bie
Może poko­chasz sie­bie
Tak jak ja cię kocham
Oh

I wła­śnie pozwo­li­łem
Tym dro­bia­zgom wymknąć się z moich ust
Bo to z tobą
Oh z tobą
Z tobą
Mają one sens
A ja jestem w tobie zako­chany
I w tych wszyst­kich dro­bia­zgach

Nie pozwolę tym dro­bia­zgom wymknąć się z moich ust
Ale jeśli to się sta­nie
To z tobą
Z tobą
Mają one sens
Jestem w tobie zako­chany
I w tych wszyst­kich two­ich drobiazgach

Gramatyka

Pre­sent Per­fect — zda­nia twier­dzące
Czas Pre­sent Per­fect składa się z cza­sow­nika posił­ko­wego have odmie­nio­nego przez osoby oraz cza­sow­nika w for­mie Past Par­ti­ci­ple. Przykłady:
I have tal­ked to my boss. = Roz­ma­wia­łam z moim szefem.
She has tra­vel­led a lot recen­tly. = Ona ostat­nio dużo podróżowała.
We have just had bre­ak­fast. = Wła­śnie zje­dli­śmy śniadanie.
They have alre­ady seen this film. = Oni już widzieli ten film

Present Perfect

Chłopcy z One Direc­tion w swo­jej pio­sence śpie­wają o zabaw­nych nawy­kach, sła­bo­ściach swo­ich uko­cha­nych. Wymie­niają rze­czy, które według nich tylko dodają uroku dziew­czy­nom, ale one nigdy za tymi rze­czami nie prze­pa­dały. Auto­rzy uży­wają do tego czasu teraź­niej­szego Pre­sent Perfect.

W pio­sence mamy powta­rzany zwrot:

You’ve never loved

Nigdy nie kochałaś

Gdzie: you’ve = you have.

Każdy z pio­sen­ka­rzy śpiewa ogól­nie o drob­nych nawy­kach, któ­rych nigdy lubiły ich uko­chane. Jest to jedna z sytu­acji, kiedy możemy użyć czasu Pre­sent Per­fect — mówimy bowiem o okre­sie czasu, który trwa do chwili obecnej.

Tutaj mówimy o rze­czach, któ­rych uko­chane nie lubią w swoim życiu — czyli okre­sie, który trwa do tej pory.

Inne przy­kłady z tej serii:

I have never been to Mexico. = Nigdy nie byłem w Mek­syku. (Patrząc na całe moje życie — do tej pory. Jesz­cze mogę tam pojechać.

She has never liked spi­nach. = Ona nigdy nie lubiła szpi­naku. ( W całym swoim życiu, do tej pory.)

We have never had a car. = Nigdy nie mie­li­śmy samo­chodu. (Do tej pory, ale jesz­cze możemy mieć.)

Kolej­nym przy­kła­dem na uży­cie czasu Pre­sent Per­fect jest wers piosenki:

I’ve just let these lit­tle things slip out of my mouth 

Wła­śnie pozwo­li­łem tym dro­bia­zgom wymknąć się z moich ust

Czas Pre­sent Per­fect jest cza­sem teraź­niej­szym, dla­tego zawsze ma połą­cze­nie, powią­za­nie z teraź­niej­szo­ścią. Czyn­ność w prze­szło­ści, ma rezul­tat w teraźniejszości.

Inne przy­kłady oparte na tej zasadzie:

- Would you like some­thing to eat? — No, thanks. I have just eaten din­ner. = — Chciał­byś coś zjeść? — Nie, dzięki. Wła­śnie zja­dłem obiad. (Zja­dłem, więc jestem najedzony.)

He can’t get into his house, because he has lost his keys. = On nie może wejść do domu, bo zgu­bił klucze.

They have for­got­ten our names. = Oni zapo­mnieli jak mamy na imię. (Zapo­mnieli i nie wie­dzą jak mamy na imię.)

Czas Pre­sent Per­fect wystę­puje jesz­cze w kilku innych sytu­acjach, jed­nak chcia­ła­bym dziś tylko się sku­pić na zasa­dach, które można wytłu­ma­czyć na pod­sta­wie tek­stu pio­senki “Lit­tle Things”.

Zwroty & wyrażenia

Phrasal Verbs

Join — cie­kawe zwroty
to join for­ces = połą­czyć siły, zjed­no­czyć się
to join hands = złą­czyć ręce
a sub join = dopisek
join the club! = witaj w klubie!
to join in the fun = przy­łą­czyć się do zabawy
to join a band = dołą­czyć do zespołu

Join up

And I’m joining up the dots 

I łączę punkty

Już sam cza­sow­nik to join wiele mówi nam o tym cza­sow­niku zło­żo­nym, ozna­cza mię­dzy innymi =

= dołą­czyć, przy­łą­czyć się, spo­tkać się, zapi­sać się.

Przy­kłady:

Will you join us for din­ner? = Zjesz z nami obiad?

- Can I join you? — Yes, sure! = — Czy mogę się do was dołą­czyć? — Tak, jasne.

Join our club, and you will get spe­cial offer every week. = Wstąp do naszego klubu, a co tydzień otrzy­masz wyjąt­kową ofertę.

Jeśli cho­dzi o cza­sow­nik zło­żony to join up, trzeba pamię­tać o dwóch znaczeniach

= złą­czyć, połą­czyć ze sobą, np.: She could be a great detec­tive — she can easily join up the clues and get to the truth. = Ona mogłaby być świet­nym detek­ty­wem — potrafi z łatwo­ścią połą­czyć ze sobą wska­zówki i dotrzeć do prawdy.

= wstą­pić do woj­ska, np.: He joined up right after high school. = On wstą­pił do woj­ska od razu po szkole średniej.

Slip out

I won’t let these lit­tle things slip out of my mouth 

Nie pozwolę tym dro­bia­zgom wymknąć się z moich ust

Cza­sow­nik zło­żony to slip out posiada w zasa­dzie jedno tłu­ma­cze­nie, które ma wiele zastosowań.

To slip out = wymknąć się.

A teraz przy­kłady uży­cia tego czasownika:

I must slip out in a moment. = Muszę się wymknąć za chwilę.

I think he has just slip­ped out to the bath­room. = Sądzę, że on wła­śnie wymknął się do łazienki.

The unfor­tu­nate words slip­ped out before he could think. = Przy­kre słowa wymknęły mu się zanim zdą­żył pomyśleć.

It just slip­ped out! = Tak mi się wymknęło!

Add — warto wie­dzieć
add-on = dodat­kowy; dodatek
add-on service = usługa dodatkowa
to add fuel to the fla­mes = dole­wać oliwy do ognia
to add poin­te­dly = dodać znacząco

Add up

They add up to 

Mają one sens

To add ozna­cza = doda­wać. I cho­dzi tutaj nie tylko o liczby, ale rów­nież o inne rze­czy, np.:

“I want to spend some time with you” he added. = “Chcę spę­dzić z tobą tro­chę czasu” dodał.

Why did you add so much salt to this soup? = Dla­czego doda­łeś tyle soli do tej zupy?

Do you have any­thing to add? = Czy masz coś do dodania?

To add up = mieć sens, zga­dzać się, “trzy­mać się kupy”.

Przy­kłady:

It doesn’t add up. = To się nie trzyma kupy. (To nie ma sensu.)

Thanks to you my life adds up. = Dzięki tobie moje życie ma sens.

Warto zapamiętać

Bear in mind

But bear this in mind

Tak wła­śnie miało być

To bear (sth) in mind = brać coś pod uwagę, mieć coś na uwa­dze, pamię­tać o czymś.

Przy­kłady:

Bearing in mind his lack of expe­rience, his per­for­mance was incre­di­ble. = Bio­rąc pod uwagę jego brak doświad­cze­nia, jego występ był niesamowity.

I will bear it in mind. = Będę o tym pamiętać.

Mean — zwroty & wyra­że­nia
I mean… = to zna­czy…; mam na myśli…
mean-spirited = małoduszny
to mean nothing = nic nie zna­czyć, być nieważnym
mean-looking = zło­śliwy, wredny
to turn mean = zro­bić się nie­przy­jem­nym (o człowieku)
mean-minded = wredny
gol­den mean = złoty środek
no mean (USA) = nie najgorszy

Mean

W pio­sence cza­sow­nik to mean mamy użyty w stro­nie bier­nej w wersie:

It was meant to be

Tak wła­śnie miało być

Słówko mean jest popu­larne i wystę­puje w języku angiel­skim jako cza­sow­nik i przymiotnik.

Jako cza­sow­nik to mean =

= zna­czyć, np.: What does it mean? = Co to znaczy?

= mieć na myśli, np.: Sorry,  I didn’t mean it. = Prze­pra­szam, nie mia­łam tego na myśli.

= mówić serio, na poważ­nie, np.: Do you mean it? = Mówisz serio?

To mean to do sth = mieć zamiar coś zro­bić, np.: I didn’t mean to hurt you. = Nie mia­łem zamiaru cię zranić.

Jako przy­miot­nik mean =

= zło­śliwy, wredny.

= skąpy.

Ale w języku potocz­nym zna­czy rów­nież = świetny, rewelacyjny.

Though

Tho­ugh it makes no sense to me 

Cho­ciaż nie ma to dla mnie sensu

Spój­nik tho­ugh ozna­cza = cho­ciaż, mimo że, ale, jednak.

Cie­ka­wostka
tho­ugh = altho­ugh = tho’ = chociaż

Przy­kłady:

I like him tho­ugh he is very con­ce­ited. = Lubię go, cho­ciaż jest bar­dzo zarozumiały.

I am hun­gry even tho­ugh I’ve just eaten din­ner. = Jestem głodny, cho­ciaż wła­śnie zja­dłem obiad.

Tho­ugh lear­ning fore­ign lan­gu­ages is some­ti­mes dif­fi­cult, I love it. = Cho­ciaż nauka języ­ków obcych jest cza­sami trudna, ja to uwielbiam.

Make sense

Tho­ugh it makes no sense to me

Cho­ciaż nie ma to dla mnie sensu

To make sense = mieć sens, być sen­sow­nym, sta­no­wić logiczną całość, np.: It doesn’t make any sense. = To nie ma żad­nego sensu.

To make sense of sth = zro­zu­mieć coś, np.: She can’t make sense of this poem. = Ona nie może zro­zu­mieć tego wiersza.

Crinkle

I know you’ve never loved the crin­kles by your eyes when you smile

Wiem, że nigdy nie kocha­łaś zmarsz­czek przy two­ich oczach kiedy się uśmiechasz

Słowo crin­kle wystę­puje zarówno jako rze­czow­nik i czasownik.

A crin­kle = zmarszczka (np. na twa­rzy, tka­ni­nie), fałda (np. na spódnicy)

To crin­kle = zmarsz­czyć (np. czoło, papier), zmru­żyć (np. oczy)

Dimple

The dim­ples in your back at the bot­tom of your spine 

Dołecz­ków na dole two­ich pleców

Wyraz dim­ple ma bar­dzo zbli­żone zna­cze­nie do crinkle.

A dim­ple = dołe­czek, wgłę­bie­nie, zmarszczka (ale zmarszczka np. na wodzie, a nie na skórze)

Bot­tom — to trzeba wie­dzieć
bot­tom line = rezul­tat, wynik
bottom-up = od pod­staw, systemowy
rock-bottom = na naj­niż­szym moż­li­wym pozio­mie (np.cena)
bottom-price = naj­niż­sza cena
to get to the bot­tom of a mat­ter = dotrzeć do sedna sprawy
bot­tom floor = parter
at bot­tom = w grun­cie rzeczy
from the bot­tom of one’s heart = z całego serca, z głębi serca

To dim­ple = mieć dołeczki, np.: Her che­eks dim­pled as she smi­led. = W uśmie­chu robiły jej się w policz­kach dołeczki.

Dim­pled = z dołeczkami.

Bottom

The dim­ples in your back at the bot­tom of your spine

Dołecz­ków na dole two­ich pleców

Bot­tom gene­ral­nie ozna­cza = dół cze­goś, dolną część cze­goś. Mam na myśli =

= spodnie (czyli dół stroju).

= pod­nóże (dół góry).

= dno (oce­anu, morza).

= pupa (kul­tu­ralne określenie :))

Squeeze

You still have to squ­eeze into your jeans 

Nadal musisz się wci­skać w swoje jeansy

To squ­eeze = ści­skać, uści­snąć, wyci­skać. Przykłady:

He squ­eezed her hands with a big smile. = On uści­snął jej ręce z uśmiechem.

Jak powsta­wał teledysk?

You need to squ­eeze the truth out of Bob. = Musisz wyci­snąć z Boba prawdę.

Endlessly

But I’ll love them endles­sly

Ale ja będę kochał je bezgranicznie

Endles­sly =

= nie­skoń­cze­nie, bez­gra­nicz­nie, w nie­skoń­czo­ność (np. cier­pliwy, tole­ran­cyjny), np.: I think you are endles­sly patient. = Sądzę, że jesteś bez­gra­nicz­nie cierpliwy.

= bez końca, bez ustanku, wiecz­nie (np. gadać, pró­bo­wać), np.: She is endles­sly tal­king about her pro­blems. = Ona bez ustanku mówi o swo­ich problemach.

 

Naj­lep­sze miej­sce dla fanów zespołu:

One Direc­tion Polska

Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *