Gotye — Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra)

Ten kawa­łek Gotye naprawdę mnie zasko­czył. Już dawno nie mia­łam oka­zji posłu­chać nowej, ory­gi­nal­nej pio­senki, która byłaby takim maj­stersz­ty­kiem. Słu­cha­nie “Some­body That I Used to Know” to dla mnie praw­dziwa przyjemność. 

Tele­dysk do utworu rów­nież pozy­tyw­nie zaska­kuje. Nie jest to kolejny banał, ale prze­my­ślany, sub­telny i miły dla oka obra­zek. Cie­szy mnie fakt, że mogę natknąć się na ten utwór słu­cha­jąc popu­lar­nych sta­cji radio­wych. To krok w dobrym, gustow­nym kierunku.

Mam nadzieję, że i Wy połknę­li­ście haczyk i jeste­ście cho­ciaż tro­chę zauro­czeni Gotye i Kim­brą. Jeśli tak, to tym bar­dziej ucie­szy Was moje opra­co­wa­nie pio­senki i to, że przy oka­zji może­cie nauczyć się wielu cie­ka­wych rzeczy.

Tekst pio­senki Gotye — Some­body That I Used To Know (feat. Kim­bra)

Now and then I think of when we were toge­ther
Like when you said you felt so happy
You could die
Told myself that you were right for me
But felt so lonely in your com­pany
But that was love and it’s an ache I still remem­ber

You can get addic­ted to a cer­tain kind of sad­ness
Like resi­gna­tion to the end
Always the end
So when we found that we could not make sense
Well you said that we would still be friends
But I’ll admit that I was glad that it was over

But you didn’t have to cut me off
Make out like it never hap­pe­ned
And that we were nothing
I don’t even need your love
But you treat me like a stran­ger
And that feels so rough
No, you didn’t have to stoop so low
Have your friends col­lect your records
And then change your num­ber
I guess that I don’t need that tho­ugh

Now you’re just some­body that I used to know

Now and then I think of all the times
you scre­wed me over
But had me belie­ving
it was always some­thing that I’d done
And I don’t want to live that way
Reading into every word you say
You said that you could let it go
And I wouldn’t catch you
Hung up on some­body
That you used to know…

But you didn’t have to cut me off
Make out like it never hap­pe­ned
And that we were nothing
I don’t even need your love
But you treat me like a stran­ger
And that feels so rough
No, you didn’t have to stoop so low
Have your friends col­lect your records
And then change your num­ber
I guess that I don’t need that tho­ugh
Now you’re just some­body that I used to know

Some­body that I used to know
That I used to know
Some­body that I used to know
That I used to know
Some­body that I used to know
That I used to know
Some­body that I used to know
That I used to know

Some­body…

Tłu­ma­cze­nie Gotye — Some­body That I Used To Know (feat. Kim­bra)

Cza­sami myślę o tym gdy byli­śmy razem
Jak wtedy, kiedy powie­dzia­łaś, że jesteś tak szczę­śliwa
Że mogła­byś umrzeć
Mówi­łem sobie, że jesteś odpo­wied­nia dla mnie
Ale czu­łem się tak samotny w twoim towa­rzy­stwie
Ale to była miłość i to jest ból, który wciąż pamię­tam

Można się uza­leż­nić od pew­nego rodzaju smutku
Jak pogo­dze­nie się z koń­cem
Na zawsze koń­cem
Więc gdy stwier­dzi­li­śmy, że to nie ma sensu
Powie­dzia­łaś, że wciąż możemy być przy­ja­ciółmi
Ale przy­znam że byłem zado­wo­lony, że to koniec

Ale nie musia­łaś mnie odci­nać
Uda­wać, że to nigdy się nie wyda­rzyło
Że mię­dzy nami nic nie było
I nawet nie potrze­buję two­jej miło­ści
Ale ty trak­tu­jesz mnie jak obcego
I to jest takie trudne
Nie musia­łaś się zni­żać do tego poziomu
Żeby pro­sić zna­jo­mych o odbiór two­ich płyt
A potem zmie­niać numer
Cho­ciaż sądzę, że nie jest mi teraz potrzebny

Teraz jesteś tylko kimś kogo kie­dyś zna­łem

Cza­sem myślę o tych wszyst­kich momen­tach
kiedy zro­bi­łeś mnie w konia
I spra­wia­łeś że wie­rzy­łam
że to moja wina
Nie chcę tak żyć
Wczy­tu­jąc się w każde twoje słowo, które wypo­wia­dasz
Powie­dzia­łeś, że możesz to sobie odpu­ścić
I nie zła­pię cię na tym
Jak rzu­casz słu­chawką pod­czas roz­mowy z kimś
Kogo kie­dyś zna­łeś…

Ale nie musia­łaś mnie odci­nać
Uda­wać, że to nigdy się nie wyda­rzyło
Że mię­dzy nami nic nie było
I nawet nie potrze­buję two­jej miło­ści
Ale ty trak­tu­jesz mnie jak obcego
I to jest takie trudne
Nie musia­łaś się zni­żać do tego poziomu
Żeby pro­sić zna­jo­mych o odbiór two­ich płyt
A potem zmie­niać numer
Cho­ciaż sądzę, że nie jest mi teraz potrzebny
Teraz jesteś tylko kimś kogo kie­dyś zna­łem

Teraz jesteś tylko kimś kogo kie­dyś zna­łem
Kie­dyś zna­łem
Teraz jesteś tylko kimś kogo kie­dyś zna­łem
Kie­dyś zna­łem
Teraz jesteś tylko kimś kogo kie­dyś zna­łem
Kie­dyś zna­łem
Teraz jesteś tylko kimś kogo kie­dyś zna­łem
Kie­dyś zna­łem

Kimś…

Gramatyka

Budowa
Struk­turę Used to + bez­oko­licz­nik sto­su­jemy do wszyst­kich osób, do liczby poje­dyn­czej i mnogiej

Used to

Now you’re just some­body that I used to know

Teraz jesteś tylko kimś kogo kie­dyś znałem

Struk­tury used to uży­wamy w odnie­sie­niu do prze­szło­ści, wtedy gdy:

Coś w prze­szło­ści było naszym zwy­cza­jem, nawy­kiem, robi­li­śmy coś regu­lar­nie, ale obec­nie już to już nie ma miej­sca, nie dzieje się.

Przy­kłady:

I used to smoke. = Pali­łem. = Mia­łem zwy­czaj palić, ale już nie palę.

I used to run every mor­ning for thirty minu­tes. = Bie­ga­łem codzien­nie rano przez trzy­dzie­ści minut. = Mia­łem zwy­czaj bie­gać przez trzy­dzie­ści minut codzien­nie rano, ale już nie biegam.

He used to ride a motor­bike. = On jeź­dził na moto­rze. = On miał zwy­czaj jeź­dzić na moto­rze, ale już na nim nie jeździ.

They used to go toge­ther every Sun­day. = Oni cho­dzili razem do kościoła każ­dej nie­dzieli. = Oni mieli zwy­czaj cho­dzić razem do kościała każ­dej nie­dzieli, ale już nie chodzą.

We used to live in the city cen­tre. = Miesz­ka­li­śmy w cen­trum mia­sta. = Miesz­ka­li­śmy w cen­trum mia­sta, ale już tam nie mieszkamy.

Stan rze­czy z prze­szło­ści uległ obec­nie zmianie.

Przy­kłady:

He used to remem­ber about our wed­ding anni­ver­sery. = On (kie­dyś) pamię­tał o naszej rocz­nicy ślubu.

I used to believe in horo­sco­pes. = Wie­rzy­łam (kie­dyś) w horoskopy.

She used to love that song. = Ona (kie­dyś) uwiel­biała tę piosenkę.

It used to be a nice place. = To było (kie­dyś) ładne miejsce.

We used to have a dog. = Mie­li­śmy (kie­dyś) psa.

Forma pytająca

Forma pyta­jąca z kon­struk­cją used to two­rzy się tak samo jak w cza­sie Past Simple.

To zna­czy — na początku pyta­nia sta­wiamy słówko did, a cza­sow­nik zmie­nia się nam w bez­oko­licz­nik. Oczy­wi­ście sto­su­jemy taki sche­mat do wszyst­kich osób — w licz­bie mno­giej i pojedynczej.

Przy­kłady:

Did you use to have a dog? = Czy (kie­dyś) miałeś/mieliście psa?

Did she use to like him? = Czy ona go (kie­dyś) lubiła?

Did they use to come here every sum­mer? = Czy oni przy­jeż­dżali tu każ­dego lata?

Did he used to play basket­ball? = Czy on grał w koszykówkę?

Never
Prze­cze­nie można rów­nież two­rzyć doda­jąc przed used to przy­słó­wek never. Wtedy used to pozo­staje bez zmian. Przykłady:
I never used to like her. = Nigdy jej nie lubiłem.
We never used to spend our holi­days in the moun­ta­ins. = Nigdy nie spę­dza­li­śmy naszych waka­cji w górach (nie mie­li­śmy takiego zwyczaju)

Forma przecząca

Prze­cze­nia z used to two­rzymy rów­nież tak samo jak w cza­sie Past Simple.

Przy­kłady:

She didn’t use to smoke. = Ona kie­dyś nie paliła. = Ona nie miała w zwy­czaju palić.

They didn’t use to like each other. = Oni kie­dyś się nie lubili.

It didn’t use to be a cinema. = To kie­dyś nie było kino.

He didn’t use to spend so much time with her. = On kie­dyś nie spę­dzał z nią tyle czasu. = On nie miał w zwy­czaju spę­dzać z nią tyle czasu.

Used to vs. To use

Pamię­tajmy, że samo słówko to use jest cza­sow­ni­kiem i zna­czy = uży­wać, zuży­wać, wykorzystywać.

Mimo, że słowo jest takie samo, to cza­sow­nik nie ma nic wspól­nego z kon­struk­cją used to.

Na szczę­ście ciężko pomy­lić cza­sow­nik to use i kon­struk­cje used to. Dla­czego? Spójrzmy na te przykłady:

I used this sham­poo yester­day. = Wczo­raj zuży­łem ten szampon.

I used to wash my hair with this sham­poo when I was a child. = Myłem włosy tym szam­po­nem, kiedy byłem dzieckiem.

Used to do sth vs. Be used to sth
Ist­nieje jesz­cze taka struk­tura jak to be used to sth = być do cze­goś przy­zwy­cza­jo­nym. Przykłady:
I am used to my com­pu­ter. = Jestem przy­zwy­cza­jony do mojego komputera.
I got used to get­ting up early. = Przy­zwy­cza­iłem się do poran­nego wstawania.
She is used to wor­king eight hours a day. = Ona jest przy­zwy­cza­jona do pracy osiem godzin dziennie.

Obie struk­tury gra­ma­tyczne  są bar­dzo podobne i łatwo je pomy­lić ze sobą pomylić! 

Róż­nica?

Przy kon­struk­cji zawsze będziemy mieli po used słówko to. Można powie­dzieć, że są nie roz­łączne. Poza tym — jak łatwo zauwa­żyć — po used to jest cza­sow­nik, a po use (uży­wać) jest rzeczownik.

Podob­nie będzie w pytaniach:

Did you use this sham­poo yester­day? = Czy zuży­łeś wczo­raj ten szampon?

Did you use to wash your hair with this sham­poo when you were a child? = Czy zwy­kłeś myć włosy tym szam­po­nem kiedy byłeś dzieckiem?

Oraz w przeczeniach:

I didn’t use this sham­poo yester­day. = Nie zuży­łem wczo­raj tego szamponu.

I didn’t use to wash my hair with this sham­poo when I was a child. = Nie mia­łem zwy­czaju myć wło­sów tym szam­po­nem kiedy byłem dzieckiem.

Phrasal Verbs

W pio­sence mamy kilka cza­sow­ni­ków złożonych.

Cie­ka­wostki
to be cut off = być odcię­tym (od świata)
to get cut off = zostać roz­łą­czo­nym (w roz­mo­wie telefonicznej)
to cut sb off without a penny = zosta­wić kogoś bez grosza
to cut off your nose to spite your face = na złość mamie odmro­zić sobie uszy

Cut off

But you didn’t have to cut me off

Ale nie musia­łaś mnie odcinać

To cut off zna­czy mię­dzy innymi = odci­nać, przerywać.

Mamy tutaj do wyboru kilka opcji. Na przykład:

I always cut the labels off with scis­sors. = Zawsze odci­nam metki nożyczkami.

They cut the elec­tri­city off. = Wyłą­czyli (odcięli) prąd.

Some­thing has just cut off our phone call. = Coś wła­śnie prze­rwało naszą roz­mowę telefoniczną.

Some woman cut me off when I was dri­ving my car. = Jakaś kobieta zaje­chała mi drogę kiedy jecha­łem samochodem.

Don’t cut me off every sec! = Nie prze­ry­waj mi co chwila!

He finally cut off his nephew. = On w końcu wydzie­dzi­czył swo­jego bratanka.

Warto wie­dzieć
(USA) to make out = powo­dzić się
(USA) to make out = cało­wać się, obści­ski­wać się, pie­ścić się
(GB) to make out a meal out of sth = robić zamie­sza­nie wokół czegoś
to make a mon­key out of sb = robić z kogoś idiotę

Make out

Make out like it never happened

Uda­wać, że to nigdy się nie wydarzyło

W pio­sence Gotye to make out zna­czy= twier­dzić, uważać.

Poznajmy inne naj­istot­niej­sze zna­cze­nia tego cza­sow­nika złożonego.

To make out = pora­dzić sobie, dawać sobie radę, np: How are you making out in your new job? = Jak dajesz sobie radę w swo­jej nowej pracy?

To make sth out =

= dostrzec, doj­rzeć, dosły­szeć coś, zro­zu­mieć np.: Could you repeat that? I didn’t make that out. = Czy mógł­byś to powtó­rzyć? Nie usłyszałem.

= poła­pać się, roz­gryźć, np.: I can’t make out whe­ther he likes me or not. = Nie mogę roz­gryźć czy on nie lubi czy nie.

= wypi­sać, spo­rzą­dzać, np.: Make out the che­que, ple­ase. = Wystaw czek, proszę.

To make sb out = zro­zu­mieć czy­jeś zacho­wa­nie, np.: Now I make you out. = Teraz cię rozumiem.

Uwaga!
Cza­sow­nik to screw to prze­kleń­stwo, zna­czy = pie­przyć. Także użyty przez Gotye cza­sow­nik zło­żony można prze­tłu­ma­czyć bar­dzo dobitnie.

Aha, poza tym to screw zna­czy = przy­krę­cić, zakrę­cić. A screw trak­to­wany jako rze­czow­nik to śrubka. Także się nie zdziw­cie, gdy zoba­czy­cie ten wyraz na przy­kład na pudełku ze śrubami. 

Screw over

Now and then I think of all the times you scre­wed me over

Cza­sem myślę o tych wszyst­kich momen­tach kiedy zro­bi­łeś mnie w konia

Według słow­nika Urban Dic­tio­nary to screw over ozna­cza = celowo posta­wić kogoś w nie­ko­rzyst­nej dla niego sytu­acji, poło­że­niu, które mu się nie spodoba.

Hang up

And I wouldn’t catch you hung up on some­body that you used to know

I nie zła­pię cię na tym jak rzu­casz słu­chawką pod­czas roz­mowy z kimś kogo kie­dyś znałeś

To hang up on sb = rzu­cić słu­chawką pod­czas roz­mowy z kimś.

To hang up = roz­łą­czyć się pod­czas roz­mowy tele­fo­nicz­nej, np.: Ok, bye, I am han­ging up. = Ok, pa, roz­łą­czam się.

Warto zapamiętać

Now and then

Now and then I think of all the times

Cza­sem myślę o tych wszyst­kich momentach

Now and then = cza­sami, od czasu do czasu.

Between now and then = w tym cza­sie, do tego czasu.

Now then = a więc (uży­wane przed zada­niem pyta­nia lub prze­ka­za­nia pole­ce­nia, aby przy­cią­gnąć uwagę rozmówcy).

Inne bóle
a sore throat, sore­ness = ból gardła
a back pain = ból krzyża
a chest pain = ból w klatce piersiowej
a neck pain = ból szyi

Ache

It’s an ache I still remember

To jest ból, który wciąż pamiętam

An ache = ból.

A sto­mach ache = ból brzucha.

A heada­che = ból głowy.

An eara­che = ból ucha.

A bac­ka­che = ból ple­ców, krzyża.

A tootha­che = ból zęba.

Get addicted to

You can get addic­ted to a cer­tain kind of sadness

Można się uza­leż­nić od pew­nego rodzaju smutku

To get/ become addic­ted to sth = stać się uza­leż­nio­nym od cze­goś, np.: I got addi­ced to green tea. = Uza­leż­ni­łem się od zie­lo­nej herbaty.

An addict = osoba uza­leż­niona, nało­go­wiec, fanatyk.

Świetny cover

Przed­sta­wiam Wam rewe­la­cyjny cover pio­senki Gotye wyko­nany przez zespół Walk Off the Earth.

Rough

And that feels so rough

I to jest takie trudne

Słowo rough ma wiele zna­czeń w języku angiel­skim. Wymie­nię tylko te najważniejsze:

= szorstki, chro­po­waty (np. skóra).

= burz­liwy, nie­spo­kojny, trudny.

= przy­bli­żony.

= ostry, bru­talny, szorstki (np. osoba, osobowość).

= surowy, prymitywny.

Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *