Ed Sheeran — The A Team

Ed She­eran — nie­po­zorny rudzie­lec z Wiel­kiej Bry­ta­nii skrada serce pięk­nymi tek­stami pio­se­nek i swoim deli­kat­nym gło­sem. Kawa­łek “The A Team” zdo­był nomi­na­cję do nagród Grammy w 2012 roku w kate­go­rii pio­senka roku.

Utwór “The A Team” to szcze­gólne dzieło, do któ­rego napi­sa­nia zain­spi­ro­wał arty­stę kon­cert, który dał w schro­ni­sku dla bez­dom­nych. Histo­rie, które tam usły­szał, były impul­sem, który spra­wił, że napi­sał tekst piosenki.

She­eran chciał nadać cięż­kiemu tema­towi, który poru­sza, bar­dziej opty­mi­styczny cha­rak­ter tak, aby nie było od razu wia­domo, że utwór mówi o uza­leż­nie­niu od nar­ko­ty­ków, które nie należy do kwe­stii, o któ­rych łatwo się mówi.

Tekst pio­senki Ed She­eran — The A Team

White lips, pale face
Bre­athing in snow­fla­kes
Burnt lungs, sour taste
Light’s gone, day’s end
Strug­gling to pay rent
Long nights, strange men

And they say
She’s in the Class A Team
Stuck in her day­dream
Been this way since eigh­teen
But lately her face seems
Slowly sin­king, wasting
Crum­bling like pastries
And they scream
The worst things in life come free to us
Cause we’re just under the upper hand
And go mad for a couple grams
And she don’t want to go out­side toni­ght
And in a pipe she flies to the Mother­land
Or sells love to ano­ther man
It’s too cold out­side
For angels to fly
Angels to fly

Rip­ped glo­ves, rain­coat
Tried to swim and stay afloat
Dry house, wet clo­thes
Loose change, bank notes
Weary-eyed, dry throat
Call girl, no phone

And they say
She’s in the Class A Team
Stuck in her day­dream
Been this way since eigh­teen
But lately her face seems
Slowly sin­king, wasting
Crum­bling like pastries
And they scream
The worst things in life come free to us
Cause we’re just under the upper hand
And go mad for a couple grams
And she don’t want to go out­side toni­ght
And in a pipe she flies to the Mother­land
Or sells love to ano­ther man
It’s too cold out­side
For angels to fly
An angel will die
Cove­red in white
Clo­sed eye
And hoping for a bet­ter life
This time, we’ll fade out toni­ght
Stra­ight down the line

And they say
She’s in the Class A Team
Stuck in her day­dream
Been this way since eigh­teen
But lately her face seems
Slowly sin­king, wasting
Crum­bling like pastries
They scream
The worst things in life come free to us
And we’re all under the upper hand
Go mad for a couple grams
And we don’t want to go out­side toni­ght
And in a pipe we fly to the Mother­land
Or sell love to ano­ther man
It’s too cold out­side
For angels to fly
Angels to fly
To fly, fly
For angels to fly, to fly, to fly
Or angels to die

Tłu­ma­cze­nie Ed She­eran — The A Team

Białe usta, blada twarz
Wdy­cha płatki śniegu
Spa­lone płuca, kwa­śny smak
Świa­tła nie ma, koniec dnia
Boryka się z zapła­ce­niem rachunku za wyna­jem
Dłu­gie noce, dziwni męż­czyźni

A oni mówią, że
Jest w dru­ży­nie klasy A
Uwię­ziona w swoim śnie na jawie
I tak jest odkąd skoń­czyła osiem­na­ście lat
Ale ostat­nio jej twarz wydaje się
Powoli pod­upa­dać, nisz­czeć
Kru­szyć niczym cia­sto
A oni krzy­czą, że
Naj­gor­sze rze­czy przy­cho­dzą w życiu za darmo
Bo jeste­śmy w rękach Naj­wyż­szego
I sza­leje dla kilku gra­mów
I nie chce dziś wie­czo­rem nigdzie wyjść
I przez żyłę odla­tuje do ojczy­zny
Lub sprze­daje miłość innemu męż­czyź­nie
Jest za zimno na zewnątrz
By anioły mogły latać
Anioły mogły lecieć

Poprute ręka­wiczki, płaszcz prze­ciw­desz­czowy
Pró­bo­wała pły­wać i utrzy­mać się na powierzchni
Suchy dom, mokre ubra­nia
Drobne pie­nią­dze, bank­noty
O zmę­czo­nych oczach, suchym gar­dle
Dziew­czyna na tele­fon, tele­fonu brak

A oni mówią, że
Jest w dru­ży­nie klasy A
Uwię­ziona w swoim śnie na jawie
I tak jest odkąd skoń­czyła osiem­na­ście lat
Ale ostat­nio jej twarz wydaje się
Powoli pod­upa­dać, nisz­czeć
Kru­szyć niczym cia­sto
A oni krzy­czą, że
Naj­gor­sze rze­czy przy­cho­dzą w życiu za darmo
Bo jeste­śmy w rękach Naj­wyż­szego
I sza­leje dla kilku gra­mów
I nie chce dziś wie­czo­rem nigdzie wyjść
I przez żyłę odla­tuje do ojczy­zny
Lub sprze­daje miłość innemu męż­czyź­nie
Jest za zimno na zewnątrz
By anioły mogły lecieć
Anioł umrze
Przy­kryty bielą
Z zamknię­tymi oczami
Mając nadzieję na lep­sze życie
Tym razem, wie­czo­rem zga­śniemy
Pro­sto wzdłuż kre­ski

A oni mówią, że
Jest w dru­ży­nie klasy A
Uwię­ziona w swoim śnie na jawie
I tak jest odkąd skoń­czyła osiem­na­ście lat
Ale ostat­nio jej twarz wydaje się
Powoli pod­upa­dać, nisz­czeć
Kru­szyć niczym cia­sto
A oni krzy­czą, że
Naj­gor­sze rze­czy przy­cho­dzą w życiu za darmo
Bo jeste­śmy w rękach Naj­wyż­szego
I sza­leje dla kilku gra­mów
I nie chce dziś wie­czo­rem nigdzie wyjść
I przez żyłę odla­tuje do ojczy­zny
Lub sprze­daje miłość innemu męż­czyź­nie
Jest za zimno na zewnątrz
By anioły mogły lecieć
Anioły mogły lecieć
Lecieć, lecieć
By anioły mogły lecieć, lecieć, lecieć
Lub by anioły mogły zginąć

Zwroty & wyrażenia

Breathe in

Bre­athing in snowflakes

Wdy­cha płatki śniegu

Tutaj mamy do czy­nie­nia z cza­sow­ni­kiem zło­żo­nym (phra­sal verb) – to bre­athe in.

To bre­athe in = wziąć oddech / wcią­gać coś w płuca, wdy­chać coś (np. świeże powietrze).

Take my bre­ath away,
czyli inne cie­kawe zwroty
bre­athe out = zro­bić wydech
bre­athe deeply = oddy­chać głęboko
bre­athe ste­adily = oddy­chać mia­rowo, oddy­chać równomiernie
bre­athe heavily = ciężko oddy­chać, oddy­chać z trudem
bre­athe fire = zio­nąć ogniem (być bar­dzo zde­ner­wo­wa­nym, agresywnym)
not bre­athe a word = nie pisnąć słówka
bre­athe easy = prze­stać się martwić
bre­athe life into sth = chnąć w coś życie, oży­wić coś (np. sztukę teatralną, wystąpienie)
some­body can bre­athe easily = ktoś może ode­tchnąć z ulgą
bre­athe a sigh of relief = ode­tchnąć z ulgą
bre­athe your last bre­ath = wydać ostat­nie tchnie­nie (umrzeć)
live and bre­athe sth = żyć czymś (np. muzyką, swoją pracą, dziećmi)

Przy­kłady:

Notice how your hands move as you bre­athe in and out. = Zauważ, jak poru­szają się twoje dło­nie, gdy robisz wdech i wydech.

You can also have health pro­blems from bre­athing in other people’s smoke. = Ty też możesz mieć pro­blemy zdro­wotne z powodu wdy­cha­nia dymu z papie­ro­sów palo­nych przez innych.

Uwaga!

Pamię­tajmy, że bre­ath ozna­cza oddech, zaś doda­nie samo­gło­ski e zamie­nia ten rze­czow­nik w cza­sow­nik oddy­chać to bre­athe.

Struggle

Strug­gling to pay rent

Boryka się z zapła­ce­niem rachunku za wynajem

Kobieta, o któ­rej śpiewa She­eran ma cięż­kie życie i nie jest w sta­nie się utrzymać.

Można powie­dzieć, że ona scra­pes the bot­tom of the buc­ket = ledwo wiąże koniec z końcem.

Arty­sta opi­su­jąc jej walkę o prze­trwa­nie używa cza­sow­nika to strug­gle. Warto pamię­tać, że ozna­cza on wal­cze­nie z czymś w prze­no­śnym i dosłow­nym znaczeniu.

To strug­gle = bory­kać się, wysi­lać się, zma­gać się.

Przy­kład:

I’ve been strug­gling to under­stand this article all after­noon. = Zma­gam się ze zro­zu­mie­niem tego arty­kułu całe popołudnie.

To strug­gle = wal­czyć, szar­pać się.

Przy­kład:

He strug­gled with his attac­ker who than ran off. = Szar­pał się ze swoim napast­ni­kiem, który potem uciekł.

Class A Team

She’s in the Class A Team

Jest w dru­ży­nie klasy A

Wyra­że­nie – klucz tej piosenki.

Boha­terka utworu to kobieta, która jest uza­leż­niona od nar­ko­ty­ków. She­eran w sub­telny spo­sób mówi o jej uza­leż­nie­niu, nie wymie­nia nazw nar­ko­ty­ków, lecz wspo­mina ich podział na klasy.

Osoba, o któ­rej mówi jest uza­leż­niona od nar­ko­ty­ków klasy A (zali­czamy do nich m.in. koka­inę czy metam­fe­ta­minę), dla­tego też mówi, że należy ona do ‘dru­żyny klasy A’.

Be stuck

Stuck in her daydream

Uwię­ziona w swoim śnie na jawie

Be stuck/ get stuck = utknąć.

Przy­kład:

Seven of us were stuck in the lift for over an hour. = Sied­miu z nas utknęło w win­dzie na ponad godzinę.

Daydream

Stuck in her day­dream

Uwię­ziona w swoim śnie na jawie

Każ­demu z nas zda­rza się cza­sami day­dre­aming, cho­ciaż nawet nie zda­jemy sobie z tego sprawy.

Słow­ni­kowe wyja­śnie­nie słowa:

Day­dream = a set of ple­asant tho­ughts about some­thing you would pre­fer to be doing or some­thing you would like to achieve in the future ( = zbiór przy­jem­nych myśli o czymś co wola­łoby się robić lub o czymś, co chcia­łoby się osią­gnąć w przyszłości).

Innymi słowy, w momen­cie gdy ktoś zamy­śla się w cza­sie dnia i myślami ‘odfruwa’ z miej­sca, w któ­rym jest, możemy powie­dzieć, że jest to day­dream.

Day­dream = sen na jawie, marzenie.

Przy­kład:

He never paid atten­tion in class and seemed to be in a per­ma­nent day­dream. = Nigdy nie słu­chał uważ­nie pod­czas lek­cji i zda­wał się być pogrą­żony w marzeniach.

Sink

Czy wiesz, że…?
to sink in = dotrzeć do świa­do­mo­ści, zrozumieć
to sink into sth = pogor­szyć się do jakie­goś stanu
to sink to sth = spaść do cze­goś (np. niskiego poziomu)
sink or swim = wóz albo przewóz
sink fast = szybko się pogar­szać (np. zdrowie)

Slowly sin­king, wasting

Powoli pod­upa­dać, niszczeć

Oprócz tego, że sink koja­rzy się każ­demu ze zle­wem, tym razem mówimy o cza­sow­niku (formy: sink, sank, sank lub także sunk, sunk), któ­rego możemy uży­wać, gdy:

  •  chcemy powie­dzieć, że tonie lub zato­nął sta­tek: The Tita­nic was a pas­sen­ger ship which sank in 1912. = Tita­nic to sta­tek pasa­żer­ski, który zato­nął w 1912 roku.
  • chcemy powie­dzieć, że coś się obniża: The sun glo­wed red as it sunk slowly below the hori­zon. = Słońce jarzyło się na czer­wono, kiedy powoli zacho­dziło za horyzont.
  • chcemy powie­dzieć, że coś się pogar­sza, pod­upada, spada: Stu­dent num­bers have sunk con­si­de­ra­bly this year. = Liczba uczniów znacz­nie spa­dła w tym roku.
  • pra­gniemy stwier­dzić, że coś zostało wyko­pane: Sin­king more wells is the best way of sup­ply­ing the popu­la­tion with clean drin­king water. = Kopa­nie studni to naj­lep­szy spo­sób na zaopa­try­wa­nie lud­no­ści w czy­stą wodę zdatną do picia.

Crumble

Crum­bling like pastries

Kru­szyć niczym ciasto

To crum­ble = pokru­szyć, kru­szyć, roz­kru­szyć, roz­drob­nić, rozdrabniać.

Przy­kład:

She nervo­usly crum­bled the bread between her fin­gers. = Ner­wowo roz­kru­szała chleb pomię­dzy swo­imi palcami.

Crum­ble może być także wyko­rzy­sty­wane w takim zna­cze­niu = roz­paść się, popaść w ruinę.

Przy­kład:

After 19 years, her rela­tion­ship with the children’s father was crum­bling. = Po dzie­więt­na­stu latach jej zwią­zek z ojcem jej dzieci roz­pa­dał się.

Pastry

Crum­bling like pastries

Kru­szyć niczym ciasto

Pastry = cia­sto, ciastko, słod­kie pieczywo.

Przy­kład:

I like reading new­spa­per over my mor­ning cof­fee and patry. = Lubię czy­tać gazety przy poran­nej kawie i słod­kim pieczywie.

Pipe

And in a pipe she flies to the Motherland

I przez żyłę odla­tuje do ojczyzny

Tutaj arty­sta ma na myśli to, że boha­terka jego pio­senki ‘odla­tuje’ do miej­sca, gdzie czuje się bez­piecz­nie, kiedy weź­mie nar­ko­tyki. Jej życie jest skom­pli­ko­wane i nie umie wyjść z nałogu, nie ma żad­nej pomocy.

Uko­je­nie przy­nosi jej tylko coraz głęb­sze popa­da­nie w nałóg.

Pipe = rura, fajka, także w slangu – żyła do wstrzy­ki­wa­nia narkotyków.

Przy­kład:

New pipes have been laid in this area. = Nowe rury zostały poło­żone w tej okolicy.

Motherland

And in a pipe she flies to the Mother­land

I przez żyłę odla­tuje do ojczyzny

Mother­land = ojczyzna.

Przy­kład:

Each of us has a home, a family and a mother­land. = Każdy z nas ma dom, rodzinę i ojczyznę.

Ripped

Rip­ped glo­ves, raincoat

Poprute ręka­wiczki, płaszcz przeciwdeszczowy

Rip­ped = podarty, rozcięty.

Przy­kład:

My pocket is rip­ped, I have to remem­ber not to put any­thing in it. = Moja kie­szeń jest roz­darta, muszę pamię­tać, żeby nic tam nie wkładać.

Ten przy­miot­nik może także okre­ślać nie­trzeźwy stan oraz wyrzeź­bione mięśnie.

Rip­ped = infor­mal narą­bany, spruty, schlany, a także – zary­so­wany, wyrzeź­biony (np. mięśnie).

Przy­kład:

At the dress rehe­ar­sal, he was so rip­ped he couldn’t stand upri­ght. = Na pró­bie gene­ral­niej był tak napruty, że nie mógł ustać prosto.

Cover w wyko­na­niu Birdy
Tutaj może­cie porów­nać ory­gi­nał z cove­rem Birdy. Która wer­sja pio­senki podoba się Wam bardziej?

Thro­ugh his slightly-too-tight shirt you could see he was rip­ped. = Przez jego nieco przy­cia­sną koszulę można było zauwa­żyć, że był umię­śniony (miał wyrzeź­bione mięśnie).

Fade out

This time, we’ll fade out tonight

Tym razem, wie­czo­rem zgaśniemy

To fade out = zani­kać, ściem­niać się, stop­niowo gasnąć, wyciszyć.

Przy­kład:

Eve­ry­thing faded out behind him, but he still kept on.  = Wszystko zaczęło za nim zani­kać, lecz on wciąż kontynuował.

 

Czy podoba się Wam lek­cja na pod­sta­wie tego utworu?

Daj­cie znać w komentarzach!

Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *