Apocalyptica – Not Strong Enough (Feat. Brent Smith)

Dla mniej wtajemniczonych,  Apocalyptica, to fińska grupa reprezentująca symfoniczny metal. Początkowo powstała, jako kwartet smyczkowy, następnie przekształcając się w jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów poruszających się w klimacie muzyki „klasycznej”.

Początkową sławę i uznanie przyniosły im covery grupy Metallica nagrane w 1996 roku. Obecnie mają na koncie 7 płyt, a każda kolejna przynosi im coraz większy rozgłos i szacunek. Utwór „Not Strong Enough” jest jednym z singli promujących ostatnią ich płytę „7th Symphony” i stanowi niejako kwintesencję ich stylu.

Tekst piosenki Apocalyptica – Not Strong Enough (Feat. Brent Smith)

I'm not strong enough to stay away
Can't run from you
I just run back to you
Like a moth I'm drawn into your flame
Say my name, but it's not the same
You look in my eyes, I'm stripped of my pride
And my soul surrenders and you bring my heart to its knees

And it's killing me when you're away
I wanna leave and I wanna stay
I'm so confused, so hard to choose
Between the pleasure and the pain
And I know it's wrong and I know it's right
Even if I try to win the fight
My heart will overrule my mind
And I'm not strong enough to stay away

I'm not strong enough to stay away
What can I do
I would die without you
In your presence my heart knows no shame
I'm not to blame
‘Cause you bring my heart to its knees

And it's killing me when you're away
I wanna leave and I wanna stay
I'm so confused, so hard to choose
Between the pleasure and the pain
And I know it's wrong and I know it's right
Even if I try to win the fight
My heart will overrule my mind
And I'm not strong enough to stay away

There's nothing I can do
My heart is chained to you
And I can't get free
Look what this love’s done to me

And it's killing me when you're away
I wanna leave and I wanna stay
I'm so confused, so hard to choose
Between the pleasure and the pain
And I know it's wrong and I know it's right
Even if I try to win the fight
My heart will overrule my mind
And I'm not strong enough to stay away

Not strong enough, strong enough
Not strong enough, strong enough
To stay away
Not strong enough, strong enough
Strong enough, strong enough
Not strong enough to stay away

Tłumaczenie Apocalyptica – Not Strong Enough (Feat. Brent Smith)

Nie jestem wystarczająco silny, aby trzymać się z dala
Nie mogę od ciebie uciec
Wciąż do ciebie wracam
Jak ćma jestem przyciągany do twojego płomienia
Wypowiadasz moje imię, ale to nie to samo
Patrzysz mi w oczy, jestem obdarty z mojej dumy
Moja dusza poddaje się i ty rzucasz moje serce na kolana

I zabija mnie to, kiedy jesteś daleko
Chcę odejść i chcę zostać
Jestem strasznie zagubiony, tak ciężko wybrać
Pomiędzy przyjemnością a bólem
I wiem, że to źle i wiem, że to dobrze
Nawet jeśli próbuję wygrać tę walkę
Moje serce odrzuci mój umysł
A ja nie jestem wystarczająco silny, aby trzymać się z dala

Nie jestem wystarczająco silny, aby trzymać się z dala
Co mogę zrobić
Umarłbym bez ciebie
W twojej obecności moje serce nie zna wstydu
Nie jestem winny
Bo ty rzucasz moje serce na kolana

I zabija mnie to, kiedy jesteś daleko
Chcę odejść i chcę zostać
Jestem strasznie zagubiony, tak ciężko wybrać
Pomiędzy przyjemnością a bólem
I wiem, że to źle i wiem, że to dobrze
Nawet jeśli próbuję wygrać tę walkę
Moje serce odrzuci mój umysł
A ja nie jestem wystarczająco silny, aby trzymać się z dala

Nic nie mogę zrobić
Moje serce jest przykute do ciebie
I nie mogę się uwolnić
Spójrz co ta miłość ze mną zrobiła

I zabija mnie to, kiedy jesteś daleko
Chcę odejść i chcę zostać
Jestem strasznie zagubiony, tak ciężko wybrać
Pomiędzy przyjemnością a bólem
I wiem, że to źle i wiem, że to dobrze
Nawet jeśli próbuję wygrać tę walkę
Moje serce odrzuci mój umysł
A ja nie jestem wystarczająco silny, aby trzymać się z dala

Niewystarczająco silny, wystarczająco silny,
Niewystarczająco silny, wystarczająco silny
Aby trzymać się z dala
Niewystarczająco silny, wystarczająco silny
Niewystarczająco silny, wystarczająco silny
Niewystarczająco silny, aby trzymać się z dala

Gramatyka

Czasowniki modalne

Użycie

Użycie czasowników modalnych w zależności od stopnia prawdopodobieństwa

99% – must
50% – may/ need
30% – might
20% – can/ could

Użycie czasowników modalnych w zależności od konieczności zrobienia czegoś

absolutnie konieczne – must
powinno zostać zrobione – should/ ought to
jest konieczne – need
powinno być zrobione – should
nie może być zrobione – can’t/ musn’t

I would die without you

Umarłbym bez ciebie

Tego typu czasowniki są dość specyficzne. Pochodzą z grupy czasowników posiłkowych, które umieszczamy w zdaniu, w celu wyrażenia rozmaitych aspektów danego czasownika, jak przymus, rada czy prawdopodobieństwo. Wyróżniamy następujące czasowniki modalne: can, could, maymightmust, will, would, shall, should, need oraz ought to.

W tym wersie mamy do czynienia z czasownikiem modalnym would.

Would be = byłoby.

Stosujemy go w mowie zależnej, do wyrażania grzecznych próśb i ofert, w I i II okresie warunkowym, w zdaniach z wish aby uwydatnić irytację, do wyrażania zwyczajów z przeszłości oraz do wyrażenia przyszłości w przeszłości, np.:

Would you like some tea? = Masz ochotę na herbatę?

Would you mind, if I open the window? = Czy miałbyś coś przeciwko, gdybym otworzyła okno?

If I were younger, I would do it. = Gdybym była młodsza, zrobiłabym to.

Spójrzmy na resztę czasowników modalnych:

  • Can = umieć, potrafić, móc.

Can stosujemy do wyrażania zdolności i umiejętności w czasie present simple, do wyrażania wszelkiego rodzaju próśb oraz do wyrażenia prawdopodobieństwa. Can występuje jedynie w czasie teraźniejszym.

Przykłady:

I can dance. = Potrafię tańczyć.

Can you do it? = Możesz to zrobić?

He can help you. = On może ci pomóc.

  • Could = przeszła forma czasownika can a w zdaniach grzecznościowych jest odpowiednikiem polskiego ‘mógłbyś’.

Ten czasownik modalny jest używany do wyrażenia zdolności, danych umiejętności w czasie past simple, do wyrażenia wszelkich próśb, do wyrażenia prawdopodobieństwa w  oraz do wyrażenia prawdopodobieństwa w przeszłości.

Uwaga! Couldn’t be lub couldn’t have been oznaczają, że coś jest lub było niemożliwe.

Przykłady:

Could you open the window, please? = Czy mógłbyś otworzyć okno, proszę?

Could you lend me 100 zł? = Mógłbyś pożyczyć mi 100 zł?

It could be very dangerous. = To może być bardzo niebezpieczne.

  • Might /May =  móc.

Mają takie samo znaczenie, stosujemy je do wypowiadania się na temat teraźniejszości (lub przyszłości) posiadając pewien stopień niepewności, jak również do wypowiadania się na temat przeszłości ponownie posiadając pewien stopień niepewności, np.:

It may rain today. = Może dzisiaj padać deszcz.

She may have left her bag in the car. = Ona mogła zostawić swoją torebkę w samochodzie.

May I open the window? = Mogę otworzyć okno?

  • Must = musieć.

Stosujemy do wyrażenia konieczności, jak i obligacji w teraźniejszości, wyrażenia stanowczych rad i różnego rodzaju zaproszeń, wyrażenia prawdopodobieństwa w teraźniejszości oraz do wyrażenia prawdopodobieństwa w przeszłości, np.:

I must go. = Muszę iść.

You must visit us in the summer. = Musisz nas latem odwiedzić.

It must be Tim, he is usually late. = To musi być Tim, on zazwyczaj się spóźnia.

She must have left her bag in the car. = Ona musiała zostawić swoją torebkę w samochodzie.

Uwaga! Zaprzeczeniem must jest don’t/ doesn’t /didn’t have to.

  • Will = być.

Will jest używane do wypowiadania pewnych przewidywań w oparciu o naszą wiedzę, mówienia na temat teraźniejszości posiadając jednak spory stopień pewności,  wypowiadania się na temat przyszłości posiadając spory stopień pewności, wypowiadania się na temat przeszłości posiadając spory stopień pewności,  podejmowania wszelkich decyzji, wyrażania różnego rodzaju próśb i obietnic oraz w pierwszym okresie warunkowym, np.:

I will do it! = Zrobię to!

It will rain tomorrow. = Jutro będzie padać (deszcz).

I will help you with this. = Pomogę ci (z tym).

  • Shall = wyrażenie zamiaru.

Shall w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej wyraża zamiar, natomiast w pozostałych osobach wyraża rozkaz, nakaz, lub przepowiednie. Shall jest również podobny do czasownika modalnego will w znaczeniu zamiar lub do czasownika should w znaczeniu powinność. Stosujemy do wyrażania wszelakich ofert, wyrażania sugestii i propozycji czy wyrażania obligacji w języku prawnym i formalnym, np.:

Shall we go? = Idziemy?

What shall I do? = Co powinnam zrobić?

Shall I open the window? = Powinnam otworzyć okno?

  • Should /ought to = wyrażenie powinności.

Stosujemy do: wyrażenia rad i porad, wyrażania obligacji oraz w mowie zależnej. Obydwa czasowniki możemy w większości wypadków stosować wymiennie, ze względu na ich zbliżone znaczenie, jednak w zdaniach o wydźwięku negatywnym, zaleca się stosowanie shouldn’t.

Przykłady:

You should go. = Powinieneś iść.

She should do it again. = Powinna zrobić to jeszcze raz.

You shouldn’t be late for school. = Nie powinieneś spóźniać się do szkoły.

  • Need = wyrażenie potrzeby zrobienia czegoś.

Czasownik need jest zwykłym czasownikiem, jak również czasownikiem modalnym. Jako ten drugi,  przyjmuje on wszelkie właściwości czasowników modalnych w przeczeniach, pytaniach i trzeciej osobie czasu teraźniejszego. Stosowany do mówienia o potrzebie zrobienia czegoś oraz w prośbie o pozwolenie oraz udzielenia go, np.:

Do you need anything else? = Potrzebujesz czegoś jeszcze?

Do we need to pay for it? = Czy my musimy za to zapłacić?

I needn’t have taken the taxi. = Nie potrzebnie brałam taksówkę.

Zwroty & Wyrażenia

Enough

I’m not strong enough to stay away 

Nie jestem wystarczająco silny, aby trzymać się z dala

Enough = wystarczająco, dość.

Przykład:

Enough! Go to your  room! = Wystarczy! Idź do swojego pokoju!

Stay away

I’m not strong enough to stay away 

Nie jestem wystarczająco silny, aby trzymać się z dala

To stay away = trzymać się z dala, nie iść.

Przykład:

I told you to stay away from me! = Mówiłam ci, żebyś trzymał się ode mnie z daleka!

Wanna

Amerykanizmy

Amerykanizmy to rodzaj slangu powstały na skutek redukcji oraz swobody wymowy niektórych zwrotów i wyrażeń. Głównymi ich przedstawicielami są:

wanna = want to
gonna = going to
hafta = have to
oughta = ought to
lotta = a lot of
kinda = kind of
sorta = sort of
coulda = could have
musta = must have
shoulda = should have
itta = it would
d’ya/ didja = did you
gotcha = got you

I wanna leave and I wanna stay

Chcę odejść i chcę zostać

Wanna = chcieć.

Przykład:

I just wanna let you know that I have a flu. = Chcę tylko abyś wiedział, że mam grypę.

Overrule

My heart will overrule my mind

Moje serce odrzuci mój umysł

To overrule = odrzucić, uchylić, anulować, unieważnić.

Przykład:

The European Court of Justice overrule the decision. = Europejski Trybunał Sprawiedliwości oddalił decyzję.

‘Cause

‘Cause you bring my heart to its knees

Bo ty rzucasz moje serce na kolana

‘Cause = ponieważ, bo, gdyż  (skrót od because).

Przykład:

Why do you like her? ‚Cause she is smart. = Dla czego ją lubisz? Bo jest mądra.

Confused

I’m so confused, so hard to choose

Jestem strasznie zagubiony, tak ciężko wybrać

Free vs. fee

free = wolny, swobodny, darmowy
to free = uwolnić, wyzwolić, wypuścić, zwolnić

fee = chonorarium, grzywna, opłata
to fee = najmować

Confused = zagubiony, zdeterminowany, zmieszany, speszony.

Przykład:

I am so confused, I don’t know what to do. = Jestem taki zmieszany, nie wiem co zrobić.

Free

And I can’t get free

I nie mogę się uwolnić

Free = wolny, swobodny, darmowy, bezpłatny.

Przykład:

This drink is alkohol-free. = Ten drink jest bezalkoholowy.

 

Czy lekcja z Apocalypticą była ciekawa?

Mamy nadzieję, że tak i czekamy na Wasze komentarze! 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *