4 Non Blondes — What’s up

Ostat­nio, kiedy słu­cha­łam radia przy­pad­kiem natknę­łam się na tę pio­senkę i od razu zro­bi­łam gło­śniej. Uwiel­biam słu­chać jak woka­listka wykrzy­kuje dźwięki refrenu, jest w tym praw­dziwa moc nie do pod­ro­bie­nia. “What’s up” jest spek­ta­ku­lar­nym i zara­zem jedy­nym hitem zespołu 4 Non Blon­des, w skład któ­rego na pewno nie wcho­dzą żadne blondynki.

Razem z dziew­czy­nami poznamy kilka pod­sta­wo­wych cza­sow­ni­ków zło­żo­nych i przy­datne słówka. Zapra­szam do nauki (i do śpiewania)!

Tekst pio­senki 4 Non Blon­des — What’s up

25 years in my life and still
I’m try­ing
To get up that great big hill of hope for a desti­na­tion
I reali­zed quic­kly when I knew I sho­uld
That the world was made up of this bro­ther­hood of man
For wha­te­ver that means

And so I cry some­ti­mes when I’m lying in bed
Just to get it all out what’s in my head
And I, I’m feelin’ a lit­tle pecu­liar
And so I wake in the mor­nin’ and I step out­side
Then I take a deep bre­ath
And I get real high
And I scream from the top of my lungs: “what’s goin’ on?”

And I say hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I say “Hey! What’s goin’ on?”
And I say hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I say “Hey! What’s goin’ on?”

And I try, oh my God, do I try?
I try all the time in this insti­tu­tion
And I pray, oh my God, do I pray?
I pray every sin­gle day for a revo­lu­tion

And so I cry some­ti­mes when I’m lying in bed
Just to get it all out what’s in my head
And I, I’m feelin’ a lit­tle pecu­liar
And so I wake in the mor­nin’ and I step out­side
Then I take a deep bre­ath
And I get real high
And I scream from the top of my lungs: “what’s goin’ on?

And I say hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I say “Hey! What’s goin’ on?”
And I say hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I say “Hey! What’s goin’ on?”

25 years in my life and still
I’m try­ing
To get up that great big hill of hope for a desti­na­tion

Tłu­ma­cze­nie 4 Non Blon­des — What’s up

25 lat w moim życiu i nadal
Pró­buję
Wspiąć się na to wiel­kie wzgó­rze nadziei po prze­zna­cze­nie
Szybko zda­łam sobie sprawę kiedy wie­dzia­łam, że powin­nam
Że świat został poskła­dany z bra­ter­stwa ludzi
Cokol­wiek to zna­czy

No więc pła­czę cza­sami kiedy leżę w łóżku
Po pro­stu żeby wyrzu­cić to z sie­bie co jest w mojej gło­wie
I ja, czuję się tro­chę nie­wy­raź­nie
No więc wstaję rano i wycho­dzę na zewnątrz
Potem biorę głę­boki oddech
Aż kręci mi się w gło­wie
I krzy­czę w nie­bo­głosy: “co się dzieje?“

I mówię hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I mówię “Hej! Co się dzieję?“
I mówię hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I mówię “Hej! Co się dzieję?“

I pró­buję, o mój Boże, czy pró­buję?
Pró­buję cały czas w tej insty­tu­cji
I modlę się, o mój Boże, czy ja się modlę?
Modlę się każ­dego dnia o rewo­lu­cję

No więc cza­sami pła­czę kiedy leżę w łóżku
Po pro­stu żeby wyrzu­cić to z sie­bie co jest w mojej gło­wie
I ja, czuję się tro­chę nie­wy­raź­nie
No więc wstaję rano i wycho­dzę na zewnątrz
Potem biorę głę­boki oddech
Aż kręci mi się w gło­wie
I krzy­czę w nie­bo­głosy: “co się dzieje?“

I mówię hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I mówię “Hej! Co się dzieję?“
I mówię hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I mówię “Hej! Co się dzieję?“

25 lat w moim życiu i nadal
Pró­buję
Wspiąć się na to wiel­kie wzgó­rze nadziei po przeznaczenie

Zwroty & wyrażenia

Phrasal Verbs

Get up

I’m try­ing to get up that great big hill of hope for a destination

Pró­buję wspiąć się na to wiel­kie wzgó­rze nadziei po przeznaczenie

Z czym powi­nien koja­rzyć się nam cza­sow­nik zło­żony to get up? Ze wsta­wa­niem. Naj­czę­ściej z łóżka.

Popu­larne pyta­nie: What time do you get up every day? = O któ­rej wsta­jesz każ­dego dnia?, możemy czę­sto spo­tkać kiedy uczymy się czasu Pre­sent Simple.

Inny przy­kład:

I get up from my chair at work usu­ally at 5 p.m. = Zazwy­czaj pod­no­szę się z mojego krze­sła w pracy o 5 po południu.

Cza­sow­nik to get up ma rów­nież inne zna­cze­nia. Przyj­rzyjmy się kilku przy­kła­dom, które pomogą nam je zrozumieć.

Liz got up on the horse without any pro­blem. = Liz wsia­dła na konia bez żad­nego problemu.

How did he get up here? = Jak on tu wszedł?

The storm is get­ting up. = Burza robi się coraz sil­niej­sza (wzmaga się).

Be care­ful with Chris, he can easily get up to this shelf and take some­thing from it. = Uwa­żaj na Chrisa, on może z łatwo­ścią dosię­gnąć tej szafki i coś z niej wziąć.

Uwaga!
Cza­sami jedno ze zna­czeń cza­sow­nika zło­żo­nego jest zupeł­nie inne od wszyst­kich pozo­sta­łych. W przy­padku to get up mamy:

To get up to sth = prze­skro­bać coś, nabroić, np.: What did you get up to? = Co zmalowałeś?

To get up (sth) =

= wejść (na coś), np. It’s hard to get up this moun­tain. = Ciężko wspiąć się na tą górę.

= zwięk­szyć, np. Can you get up speed a lit­tle? We are dri­ving so slowly, eve­ry­body is over­ta­king us. = Czy możesz tro­chę przy­śpie­szyć? Jedziemy tak wolno, wszy­scy nas wyprzedzają.

Get sth out

W pio­sence 4 Non Blon­des mamy:

Just to get it all out what’s in my head

Po pro­stu żeby wyrzu­cić to z sie­bie co jest w mojej głowie

Inne zna­cze­niato get sth out poznajmy w przykładach:

He got out his wal­let and gave me 100 euros. = On wycią­gnął port­fel i dał mi 100 euro.

I can’t get it out this pro­blem for you. = Nie mogę roz­wią­zać tego pro­blemu za ciebie.

I couldn’t get the words out when I saw him for the first time. = Nie mogłam wydu­sić z sie­bie słowa, kiedy go pierw­szy raz zobaczyłam.

Make-up & co.
a make-up artist = charakteryzator/ka, wizażysta/ka
a make-up bag = kosmetyczka
make-up remo­ver = pre­pa­rat do dema­ki­jażu oczu
to wear make-up = nosić makijaż
make-up edi­ting = mon­taż techniczny
a make-up edi­tor = redak­tor wydania

Make up

W tek­ście pio­senki mamy:

The world was made up of this bro­ther­hood of man

Świat został poskła­dany z bra­ter­stwa ludzi

Make up, czyli co? Maki­jaż? Jako rze­czow­nik, owszem, ale to make up to rów­nież cza­sow­nik zło­żony, który na pewno warto poznać.

To make up sth = two­rzyć co, sumo­wać coś, np: Ok guys, let’s try to make up our meeting. = Dobrze kochani, spró­bujmy pod­su­mo­wać nasze spotkanie.

Warto zapamiętać

Destination

I’m try­ing to get up that great big hill of hope for a desti­na­tion

Pró­buję wspiąć się na to wiel­kie wzgó­rze nadziei po przeznaczenie

Słowo desti­na­tion powinno koja­rzyć się Wam z podróżą, a dokład­nie jej celem. Czę­sto można je spo­tkać w środ­kach trans­portu, bo desti­na­tion = cel podróży, miej­sce przeznaczenia.

W języku pol­skim ist­nieje coś takiego jak desty­na­cja, słowo to zostało zaadap­to­wane z języka angiel­skiego i ozna­cza to samo.

Realize

I reali­zed quic­kly when I knew I should

Szybko zda­łam sobie sprawę kiedy wie­dzia­łam, że powinnam

W Bri­tish English (angiel­skim uży­wa­nym w Wiel­kiej Bry­ta­nii) jest mała róż­nica w pisowni, piszemy to realise.

Gdy zdamy sobie z cze­goś sprawę to będziemy potrze­bo­wali tego popu­lar­nego cza­sow­nika. Przy­kła­dowo zda­li­śmy sobie sprawę, że jeste­śmy spóźnieni:

I reali­zed I was late. = Zda­łem sobie sprawę, że jestem spóźniony.

Lub, że zosta­wi­li­śmy otwarte drzwi:

Soon we reali­zed that we left the door open. = Szybko zda­li­śmy sobie sprawę, że zosta­wi­li­śmy otwarte drzwi.

Przy­ro­stek –hood
Przy­ro­stek –hood jest sto­so­wany do two­rze­nia rzeczowników:
  • opi­su­ją­cych okres czasu, stan osią­gany w jakimś cza­sie, np.: chil­dhood = dzie­ciń­stwo; adul­thood = doro­słość, dojrzałość
  • opi­su­ją­cych ludzi nale­żą­cych do okre­ślo­nej grupy, np.: neigh­bo­ur­hood = sąsiedz­two, oko­lica, dzielnica

Brotherhood

That the world was made up of this bro­ther­hood of man 

Że świat został poskła­dany z bra­ter­stwa ludzi

Piękne słowo bro­ther­hood = braterstwo.

Ale ozna­cza rów­nież brac­two, zwią­zek zawo­dowy, stowarzyszenie.

Przy­kład uży­cia: I used to belong to school bro­ther­hood. = Kie­dyś nale­ża­łem do szkol­nego bractwa.

Whatever

For wha­te­ver that means 

Cokol­wiek to znaczy

Słówko wha­te­ver = cokolwiek.

Np.: Wha­te­ver hap­pens, I will always love you. = Cokol­wiek się zda­rzy zawsze będę cię kochać.

Warto wspo­mnieć o cha­rak­te­ry­stycz­nych wyra­że­niach i sytu­acjach, kiedy wha­te­ver ma nieco inny wydźwięk:

- Would you pre­fer black or green tea? — Wha­te­ver. = — Wolał­byś czarną czy zie­loną her­batę? — Obojętnie.

- Do you remem­ber his name? — I guess it was Josh…,  maybe John, Jim or wha­te­ver. = — Pamię­tasz jak się nazy­wał? — Chyba Josh, może John, Jim czy jakoś tak.

- Help me with these bags! Don’t you see I bearly walk!? — Wha­te­ver you say… = — Pomóż mi z tymi tor­bami! Nie widzisz, że led­wie idę!? — Robi się…

Peculiar

And I, I’m feelin’ a lit­tle pecu­liar

I czuję się tro­chę niewyraźnie

Rze­czow­nik pecu­liar = dziwny, oso­bliwy, szcze­gólny, oso­bliwy, swoisty.

Pecu­liar to sb = wła­ściwy komuś, np. Such beha­viour is pecu­liar to teena­gers. = Takie zacho­wa­nie jest wła­ściwe nastolatkom.

Get real high

W pio­sence mamy taki fragment:

I take a deep bre­ath and I get real high

Biorę głę­boki oddech, aż kręci mi się w głowie

To get high ma nieco inne zna­cze­nie, jed­nak w tłu­ma­cze­niu pio­senki posta­no­wi­łam użyć nieco “łagod­niej­szego” okre­śle­nia. Nie wiem co autorka tek­stu miała na myśli, ale to get high nale­ża­łoby tłu­ma­czyć = naćpać się, odu­rzyć się.

Słow­nik Urban Dic­tio­nary podaje, że wyra­że­nie te jest naj­czę­ściej uży­wane w odnie­sie­niu do pale­nia marihuany.

Bre­ath vs. Bre­athe
Trzeba pamię­tać o róż­nicy mię­dzy rze­czow­ni­kiem bre­ath = oddech a cza­sow­ni­kiem to bre­athe = oddychać.
Słowa te róż­nią się zarówno pisow­nią jak i wymową, jed­nak łatwo je pomy­lić, szcze­gól­nie, gdy dopiero zaczy­namy się uczyć języka angielskiego

Breath

I take a deep bre­ath and I get real high

Biorę głę­boki oddech, aż kręci mi się w głowie

Bre­ath = oddech, wdech. Np.: Take a deep bre­ath and relax. = Weź głę­boki oddech i się odpręż.

Bad/fresh bre­ath = nieświeży/świeży oddech.

(GB) Bre­ath test = test na zawar­tość alko­holu w organizmie

Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *