Wykonawca: Tom Odell

Tom Odell — Another Love

Kto nie zako­chał się w cudow­nym gło­sie mło­de­go Bry­tyj­czy­ka, ma wła­śnie oka­zję odkryć nie­zwy­kły talent tego intry­gu­ją­ce­go dwu­dzie­sto­pa­ro­lat­ka z Chi­che­ster, któ­ry w 2012 roku zdo­był…