Wykonawca: Shakin Stevens

Shakin’ Stevens — Merry Christmas Everyone

„Mer­ry Chri­st­mas Eve­ry­one” jest nie­zwy­kle rado­snym i ener­ge­tycz­nym utwo­rem Sha­kin’ Ste­ven­sa, któ­ry wszedł do kano­nu świą­tecz­nych pio­se­nek towa­rzy­szą­cych nam pod­czas każ­dych świąt.  Ten świą­tecz­ny kawa­łek ide­al­nie…