Wykonawca: Pharell Williams

Pharrell Williams — Happy

“Hap­py” to chy­ba jed­na z nie­wie­lu pio­se­nek, któ­ra w tak krót­kim cza­sie docze­ka­ła się tylu prze­ró­bek. Pha­rell Wil­liams zara­ził wszyst­kich pozy­tyw­ną ener­gią i tysią­ce, a…