Wykonawca: MAGIC!

MAGIC! — Rude

Kana­dyj­ski zespół MAGIC! cza­ru­je swo­im utwo­rem pod tytu­łem „Rude”, pod­bi­ja­jąc listy prze­bo­jów w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Austra­lii, Nowej Zelan­dii, Danii, Holan­dii i Szwe­cji. MAGIC!…