Wykonawca: Lorde

Lorde — Tennis Court

Tym razem zapra­sza­my na języ­ko­wy kort teni­so­wy z Lor­de i jej utwo­rem „Ten­nis Court”. Jak zwy­kle mło­da artyst­ka poru­sza słu­cha­czy swo­ją nie­zwy­kłą pio­sen­ką. Nie spo­sób nie…

Lorde — Royals

Każ­dy zazdro­ści Kate Mid­dle­ton, księ­ciu Wil­lia­mo­wi czy księ­ciu Harry’emu kró­lew­skie­go splen­do­ru, dla­te­go dzi­siaj pozwo­lę wam się poczuć jak człon­ko­wie rodzi­ny kró­lew­skiej z odno­szą­cą ogrom­ne suk­ce­sy…