Wykonawca: Korn

Korn — Alive

Gru­pa KoЯn powsta­ła w 1993 w Kali­for­nii. Zespół jest skla­sy­fi­ko­wa­ny na pięć­dzie­sią­tej trze­ciej pozy­cji listy 100 Naj­lep­szych Arty­stów Hard Roc­ka spo­rzą­dzo­nej przez VH1. KoЯn ostat­nio…