Wykonawca: Blue Foundation

Blue Foundation — Eyes On Fire

Uwiel­biam muzy­kę fil­mo­wą. Ostat­nio, kie­dy oglą­da­łam Twi­li­ght zwró­ci­łam uwa­gę na kil­ka pio­se­nek, któ­re poja­wi­ły się w fil­mie. Moim szcze­gól­nym odkry­ciem była pio­sen­ka Blue Foun­da­tion “Eyes…