Wykonawca: Birdy

Birdy — People Help The People

Pio­sen­kę Bir­dy pt. “People help the people” zna chy­ba więk­szość z Was. Już od jakie­goś cza­su moż­na się na nią natknąć słu­cha­jąc naj­po­pu­lar­niej­szych sta­cji radio­wych. …