Wykonawca: Abba

Abba — Happy New Year

Piosenka„Happy New Year” zespo­łu Abba pocho­dzi z albu­mu wyda­ne­go w 1980 roku. Abba to nie­kwe­stio­no­wa­ny eks­pert do spraw hitów, któ­re szyb­ko wpa­da­ją w ucho. Pierw­sza nazwa Abby…

Abba — Dancing Queen

Dzi­siej­szą lek­cję dedy­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy na par­kie­cie czu­ją się jak ryby w wodzie, a zwłasz­cza paniom, któ­re za każ­dym razem, gdy tań­czą, czu­ją się jak…