4 Non Blondes — What’s up

Ostat­nio, kie­dy słu­cha­łam radia przy­pad­kiem natknę­łam się na tę pio­sen­kę i od razu zro­bi­łam gło­śniej. Uwiel­biam słu­chać jak woka­list­ka wykrzy­ku­je dźwię­ki refre­nu, jest w tym…

Blue Foundation — Eyes On Fire

Uwiel­biam muzy­kę fil­mo­wą. Ostat­nio, kie­dy oglą­da­łam Twi­li­ght zwró­ci­łam uwa­gę na kil­ka pio­se­nek, któ­re poja­wi­ły się w fil­mie. Moim szcze­gól­nym odkry­ciem była pio­sen­ka Blue Foun­da­tion “Eyes…

Lana Del Rey — Video Games

W moim zesta­wie­niu nie mogło zabrak­nąć pio­sen­ki, któ­ra w ostat­nich mie­sią­cach pod­bi­ja listy prze­bo­jów na całym ryn­ku muzycz­nym. To Lana Del Rey ze swo­im zmy­sło­wym…

The Kooks — Naive

Chcia­ła­bym dzi­siaj odświe­żyć tro­szecz­kę zapo­mnia­ny kawa­łek The Kooks pt. “Naive”. Pio­sen­ka ta try­um­fo­wa­ła na szczy­tach list prze­bo­jów kil­ka lat temu, a chło­pa­ki z The Kooks…

Rihanna — Rude boy

Bar­dzo polu­bi­łam pio­sen­kę Rihan­ny “Rude Boy” bo ma w sobie faj­ne­go powe­ra, daje kopa. Lubię jej słu­chać szcze­gól­nie kie­dy bra­ku­je mi ener­gii i jestem zmę­czo­na,…

Adele — Someone Like You

Kie­dy po raz pierw­szy usły­sza­łam pio­sen­kę Ade­le „Some­one like you” od razu zwró­ci­ła moją uwa­gę pro­stą, ale urze­ka­ją­cą linią melo­dycz­ną i bez­po­śred­nim, szcze­rym tek­stem. Chy­ba…