The Kooks — Naive

Chcia­ła­bym dzi­siaj odświe­żyć tro­szecz­kę zapo­mnia­ny kawa­łek The Kooks pt. “Naive”. Pio­sen­ka ta try­um­fo­wa­ła na szczy­tach list prze­bo­jów kil­ka lat temu, a chło­pa­ki z The Kooks…

Rihanna — Rude boy

Bar­dzo polu­bi­łam pio­sen­kę Rihan­ny “Rude Boy” bo ma w sobie faj­ne­go powe­ra, daje kopa. Lubię jej słu­chać szcze­gól­nie kie­dy bra­ku­je mi ener­gii i jestem zmę­czo­na,…

Adele — Someone Like You

Kie­dy po raz pierw­szy usły­sza­łam pio­sen­kę Ade­le „Some­one like you” od razu zwró­ci­ła moją uwa­gę pro­stą, ale urze­ka­ją­cą linią melo­dycz­ną i bez­po­śred­nim, szcze­rym tek­stem. Chy­ba…