Sinéad O’Connor — Nothing Compares 2 U

Z pew­no­ścią oso­by uro­dzo­ne przed 1990, utwór „Nothing Com­pa­res 2 U” roz­po­zna­ją bez pro­ble­mów. Kró­lo­wał on na listach prze­bo­jów na samym począt­ku lat 90-tych. Wie­lu z nas pró­bo­wa­ło śpie­wać wraz z Sinéad jej wiel­ki hit, cza­sa­mi wła­sny­mi sło­wa­mi, gdy nie zna­li­śmy tek­stu pio­sen­ki.

Jeśli zatem słu­cha­jąc tego utwo­ru, krę­ci Wam się łez­ka w oku, a nie jeste­ście do koń­ca pew­ni do koń­ca, albo chce­cie zapo­znać się lub upew­nić, o czym on opo­wia­da, zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą lek­cją 🙂

Tekst pio­sen­ki Sinéad O’Connor — Nothing Com­pa­res 2 U

It’s been seven hours and fifte­en days
Sin­ce u took your love away
I go out eve­ry night and sle­ep all day
Sin­ce u took your love away

Sin­ce u been gone I can do wha­te­ver I want
I can see who­me­ver I cho­ose
I can eat my din­ner in a fan­cy restau­rant
But nothing
I said nothing can take away the­se blu­es

‘Cau­se nothing com­pa­res
Nothing com­pa­res 2 u

It’s been so lone­ly witho­ut u here
Like a bird witho­ut a song
Nothing can stop the­se lone­ly tears from fal­ling
Tell me baby whe­re did I go wrong

I could put my arms aro­und eve­ry boy I see
But they’d only remind me of you
I went to the doctor and guess what he told me
Guess what he told me
He said, “Girl, you bet­ter try to have fun
No mat­ter what you do.“
But he’s a fool

‘Cau­se nothing com­pa­res
Nothing com­pa­res 2 u

All the flo­wers that u plan­ted, mama
In the back yard
All died when u went away
I know that living with u baby was some­ti­mes hard
But I’m wil­ling to give it ano­ther try

Nothing com­pa­res
Nothing com­pa­res 2 u
Nothing com­pa­res
Nothing com­pa­res 2 u
Nothing com­pa­res
Nothing com­pa­res 2 u

Tłu­ma­cze­nie Sinéad O’Connor — Nothing Com­pa­res 2 U

Minę­ło już sie­dem godzin i pięt­na­ście dni
Odkąd zabra­łeś swą miłość
Wycho­dzę każ­dej nocy i śpię cały dzień
Odkąd zabra­łeś swą miłość

Od kie­dy cie­bie nie ma, mogę robić co chcę
Mogę spo­ty­kać się z kim chcę
Mogę jeść kola­cję w ele­ganc­kiej restau­ra­cji
Ale nic
Mówię nic nie może zabrać tych zmar­twień

Ponie­waż nic nie rów­na się
Nic nie rów­na się tobie

Było tak samot­nie bez cie­bie
Jak ptak bez pio­sen­ki
Nic nie może powstrzy­mać tych samot­nych łez przed upad­kiem
Powiedź kocha­nie, gdzie popeł­ni­łam błąd

Mogła­bym objąć każ­de­go chłop­ca któ­re­go widzę
Ale oni tyl­ko by przy­po­mnie­li mi o tobie
Poszłam do leka­rza i zgad­nij, co mi powie­dział
Zgad­nij, co mi powie­dział
Powie­dział „Dziew­czy­no, lepiej sta­raj się bawić
Nie waż­ne co robisz.”
Ale on jest głup­cem

Ponie­waż nic nie rów­na się
Nic nie rów­na się tobie

Wszyst­kie kwia­ty, któ­re posa­dzi­łeś, mat­ko
W ogro­dzie
Wszyst­kie uschły, gdy odsze­dłeś
Wiem, że życie z tobą kocha­nie było cza­sa­mi cięż­kie
Ale skłon­na jestem spró­bo­wać jesz­cze raz

Nic nie rów­na się
Nic nie rów­na się tobie
Nic nie rów­na się
Nic nie rów­na się tobie
Nic nie rów­na się
Nic nie rów­na się tobie

Gramatyka

Present Perfect

Użycie

It’s been seven hours and fifte­en days
Sin­ce u took your love away

Minę­ło już sie­dem godzin i pięt­na­ście dni
Odkąd zabra­łeś swą miłość

Cza­su Pre­sent Per­fect uży­wa­my, gdy:

  • Mówi­my o sytu­acji, któ­ra mia­ła miej­sce w prze­szłość ale nie sku­pia­my się na dacie, np.: I have been to the USA. = Byłem w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.
  • Opi­su­je­my sytu­ację, któ­ra roz­po­czę­ła się w prze­szło­ści i trwa do dnia dzi­siej­sze­go, np.: I have lived here sin­ce I was born. = Miesz­kam tu od uro­dze­nia.
  • Sytu­acji, któ­ra mia­ła miej­sce w prze­szło­ści ma wpływ na teraź­niej­szość, np.: It has rained. The road is wet. = Padał deszcz. Dro­ga jest mokra.

Budowa

For/Since

Uży­wa­jąc cza­su Pre­sent Per­fect, będzie­my czę­sto wyko­rzy­sty­wać sło­wa sin­ce i for. Oba odno­szą się do sytu­acji, któ­re roz­po­czę­ły się w prze­szło­ści i trwa­ją do chwi­li obec­nej.

For uży­wa­my, gdy mówi­my o tym jak dłu­go coś już trwa, np.: I have live here for 10 years. = Miesz­kam tutaj 10 lat.

Sin­ce uży­wa­my, aby poka­zać, kie­dy opi­sy­wa­na sytu­acja mia­ła swój począ­tek, np.: I have live here sin­ce 2005. = Miesz­kam tutaj od 2005 roku.

Zda­nia two­rzy­my w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

  • Twier­dze­nia

pod­miot + have/has + cza­sow­nik z koń­ców­ką –ed lub trze­cia for­ma

Przy­kład:

I have told him a lie. = Powie­dzia­łem mu kłam­stwo.

  • Prze­cze­nia

pod­miot + haven’t/ hasn’t + cza­sow­nik z koń­ców­ką –ed lub trze­cia for­ma

Przy­kład:

I haven’t pas­sed the test. = Nie zali­czy­łem testu.

  • Pyta­nia

(Zaimek pyta­ją­cy) + Have/Has + pod­miot + cza­sow­nik z koń­ców­ką –ed lub trze­cia for­ma

Przy­kład:

Whe­re have you been? = Gdzie byłeś?

Can/ Could

Użycie

Nothing can stop the­se lone­ly tears from fal­ling

Nic nie może powstrzy­mać tych samot­nych łez przed upad­kiem

I could put my arms aro­und eve­ry boy I see

Mogła­bym objąć każ­de­go chłop­ca, któ­re­go widzę

Can uży­wa­my, aby wyra­zić co może­my lub potra­fi­my zro­bić.

Przy­kła­dy:

I can dan­ce. = Potra­fię tań­czyć.

I can go to the cine­ma. =  Mogę iść do kina.

Could funk­cjo­nu­je jako for­ma prze­szła od can, opi­su­ją­ca co potra­fi­li­śmy lub mogli­śmy zro­bić w prze­szło­ści.

Przy­kła­dy:

I could sing well. = Potra­fi­łem dobrze śpie­wać.

I could visit my aunt. = Mogłem odwie­dzić cio­cię.

Budowa

Zda­nia two­rzy­my nastę­pu­ją­co:

  • Twier­dze­nia

pod­miot + can/could + cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku

Przy­kła­dy:

I can swim. = Potra­fię pły­wać.

I could dan­ce. = Potra­fi­łem tań­czyć.

  • Prze­cze­nia

pod­miot + can’t/couldn’t + cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku

Przy­kła­dy:

I can’t go out. = Nie mogę wyjść.

I couldn’t sle­ep. = Nie mogłem spać.

  • Pyta­nie

(Zaimek pyta­ją­cy) + Can/Could + pod­miot + cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku

Przy­kła­dy:

What can you do? = Co możesz zro­bić?

What could I say? = Co mogłem powie­dzieć?

Zwroty & Wyrażenia

Whomever

I can see who­me­ver I cho­ose

Mogę spo­ty­kać się z kim chcę

Who­me­ver = kogo­kol­wiek.

Przy­kład:

I can talk abo­ut who­me­ver I want. = Mogę mówić, o kim­kol­wiek chcę.

Fancy

I fan­cy the­se words

Fan­cy może wystę­po­wać tak­że jako cza­sow­nik to fan­cy, któ­ry jest uży­wa­ny, gdy chce­my powie­dzieć, że mamy na coś ocho­tę, lub coś nam się podo­ba, np.: I fan­cy your tie. = Podo­ba mi się twój kra­wat.

Cie­ka­wym zwro­tem z wyra­zem fan­cy jest fan­cy dress par­ty = bal kostiu­mo­wy, np.: I have to find a costu­me for the fan­cy dress par­ty. = Muszę zna­leźć kostium na bal kostiu­mo­wy.

I can eat my din­ner in a fan­cy restau­rant

Mogę jeść kola­cję w ele­ganc­kiej restau­ra­cji

Fan­cy = ele­ganc­ki.

Przy­kład:

I’m wearing a fan­cy suit. = Mam na sobie ele­ganc­ki gar­ni­tur.

Blue

I said nothing can take away the­se blu­es

Mówię nic nie może zabrać tych zmar­twień

Wyraz blue zazwy­czaj koja­rzy się z kolo­rem nie­bie­skiem, jed­nak to słów­ko odno­si się tak­że do nastro­ju.

Blue = smut­ny.

Przy­kład:

I’m blue becau­se I have failed the test. = Smut­no mi, ponie­waż obla­łem test.

Compare

I love U

2 i U uży­te w tek­ście pio­sen­ki, to nic inne­go jak skró­ty wyko­rzy­sty­wa­ne mię­dzy inny­mi pod­czas pisa­nia smsów w języ­ku angiel­skim, z powo­du podo­bień­stwa w wymo­wie do zastę­po­wa­nych słów. 2 zastę­pu­je to, zaś U zastę­pu­je you.

Przy­kła­dy:

I need 2 talk to U. = Muszę z tobą poroz­ma­wiać.

Go 2 the doctor. = Idź do leka­rza.

Do U need me? = Potrze­bu­jesz mnie?

Nothing com­pa­res 2 u

Nic nie rów­na się tobie

To com­pa­re = porów­nać.

Przy­kład:

I have to com­pa­re it with other results. = Muszę to porów­nać z inny­mi wyni­ka­mi.

Lonely

It’s been so lone­ly witho­ut u here

Było tak samot­nie bez cie­bie

Lone­ly = samot­ny, np.: My friends are away, I feel lone­ly. = Moi przy­ja­cie­le wyje­cha­li, czy­ję się samot­ny.

Tears

Nothing can stop the­se lone­ly tears from fal­ling

Nic nie może powstrzy­mać tych samot­nych łez przed upad­kiem

Tears = łzy.

Przy­kła­dy:

Many tears were shed during the cere­mo­ny. = Wie­le łez popły­nę­ło pod­czas cere­mo­nii.

She burst into tears. = Wybuch­nę­ła pła­czem.

Remind

But they’d only remind me of you

Ale oni tyl­ko by przy­po­mnie­li mi o tobie

To remind = przy­po­mi­nać.

Przy­kład:

This reminds me of a fun­ny sto­ry. = To przy­po­mi­na mi zabaw­ną histo­rię.

Guess

Foolish glos­sa­ry

fool’s gold = nie­wy­pał (coś nie­uda­ne­go, w czym pokła­da­ło się wiel­kie nadzie­je)

to fool your­self = oszu­ki­wać sie­bie

to be no fool, to be nobody’s fool = nie być głu­pim, nie dać się oszu­kać

to fool with some­bo­dy = igrać z kimś

to fool for some­thing = maniak cze­goś, zapa­le­niec cze­goś

in a fool mood = w paskud­nym nastro­ju

fools rush in whe­re angels fear to tre­ad = pory­wać się z moty­ką na słoń­ce

Guess what he told me

Zgad­nij co mi powie­dział

To guess = zga­dy­wać.

Przy­kła­dy:

Guess who? = Zgad­nij kto?

You’ll never guess what I bought. = Nigdy nie zgad­niesz, co kupi­łam.

Back yard

All the flo­wers that u plan­ted, mama
In the back yard

Wszyst­kie kwia­ty, któ­re posa­dzi­łaś, mat­ko
W ogro­dzie

W tym wyra­że­niu zawar­te jest tak­że umiej­sco­wie­nie ogro­du back oznacz, że ogród znaj­dzie­my za domem. Jeśli uży­li­by­śmy sło­wa front, mie­li­by­śmy front yard = ogród przed domem.

Back yard = ogród (za domem).

Przy­kład:

We always have a bar­be­que in our back yard. = Zawsze orga­ni­zu­je­my gril­la w ogro­dzie (za domem).

Willing

But I’m wil­ling to give it ano­ther try

Ale skłon­na jestem spró­bo­wać jesz­cze raz

Wil­ling = skłon­ny, chęt­ny, np.: I’m wil­ling to take the chan­ce. = Jestem skłon­na zary­zy­ko­wać.

 

Czy według Was też nothing com­pa­res to stu­ding English with Sinéad O’Connor? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

Pozostaw odpowiedź Qlka Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *