Roxette — It Must Have Been Love

Zapew­ne wie­lu z Was sły­sza­ło o szwedz­kim zespo­le Roxet­te. Ta popo­wo-roc­ko­wa gru­pa skła­da­ją­ca się z dwóch człon­ków — Marie Fre­driks­son (wokal) oraz Per Ges­sle (wokal i gita­ra), roz­po­czę­ła swo­ją przy­go­dę z muzy­ką w 1986 roku.

Ich pierw­szy wspól­ny album ”Look Sharp!” oka­zał się prze­ło­mo­wy i wraz z kolej­ny­mi wspól­ny­mi albu­ma­mi gru­py ugrun­to­wał ich miej­sce na mię­dzy­na­ro­do­wej sce­nie muzycz­nej.

Dzi­siej­sza lek­cja opar­ta jest na prze­pięk­nym utwo­rze “It Must Have Been Love”. Pio­sen­ka zna­la­zła się m.in. na ścież­ce dźwię­ko­wej do fil­my “Pret­ty Woman” (1990).

Enjoy!

Tekst pio­sen­ki Roxet­te — It Must Have Been Love

Lay a whi­sper on my pil­low
Leave the win­ter on the gro­und
I wake up lone­ly, the­re is air of silen­ce
In the bedro­om and all aro­und
Touch me now, I clo­se my eyes and dre­am away

It must have been love but it’s over now
It must have been good but I lost it some­how
It must have been love but it’s over now
From the moment we touched, til’ the time had run out

Make-belie­ving we’re toge­ther
That I’m shel­te­red by your heart
But in and out­si­de I’ve tur­ned to water
Like a tear­drop in your palm

And it’s a hard winter’s day, I dre­am away

It must have been love but it’s over now
It was all that I wan­ted, now I’m living witho­ut
It must have been love but it’s over now
It’s whe­re the water flows, it’s whe­re the wind blows

It must have been love but it’s over now
It must have been good but I lost it some­how
It must have been love but it’s over now
From the moment we touched, til’ the time had run out

Yeah, it must have been love but it’s over now
It was all that I wan­ted, now I am living witho­ut
It must have been love but it’s over now
It’s whe­re the water flows, it’s whe­re the wind blows

Must have been love
Must have been love

Tłu­ma­cze­nie Roxet­te — It Must Have Been Love

Złóż szept na mojej podusz­ce
Pozo­staw chłód na pod­ło­dze
Budzę się samot­na, powie­trze jest wypeł­nio­ne ciszą
W sypial­ni i wokół niej
Dotknij mnie teraz, zamy­kam oczy i odpły­wam w marze­niu

To musia­ła być miłość, ale już się skoń­czy­ła
Na pew­no musia­ła być dobra, ale ją w jakiś spo­sób stra­ci­łam
To musia­ła być miłość
Od momen­tu nasze­go doty­ku aż do cza­su, gdy ten się skoń­czył

Chcę wie­rzyć, że jeste­śmy razem
Że jestem scho­wa­na w two­im ser­cu
Ale w środ­ku i na zewnątrz zamie­ni­łam się w wodę
Jak łza na two­jej dło­ni

A tym­cza­sem jest ponu­ry zimo­wy dzień, odpły­wam w marze­niu

To musia­ła być miłość, ale już się skoń­czy­ła
To było wszyst­ko cze­go pra­gnę­łam, teraz żyję bez niej
To musia­ła być miłość, ale już się skoń­czy­ła
Tam gdzie pły­nie woda i wie­je wiatr

To musia­ła być miłość, ale już się skoń­czy­ła
Musia­ła być dobra, ale ją jakoś stra­ci­łam
To musia­ła być miłość, ale już się skoń­czy­ła
Od momen­tu nasze­go doty­ku aż do cza­su gdy się skoń­czył

Tak, To z pew­no­ścią była miłość, ale już się skoń­czy­ła
To było wszyst­ko cze­go pra­gnę­łam, teraz jestem bez niej
To musia­ła być miłość, ale już się skoń­czy­ła
Tam gdzie pły­nie woda i wie­je wiatr

To musia­ła być miłość
To musia­ła być miłość

Zwroty & Wyrażenia

Dream away

I clo­se my eyes and dre­am away

Zamy­kam oczy i odpły­wam w marze­niu

To dre­am away = odpły­wać w świat fan­ta­zji, marzeń.

Przy­kład:

I just want to sit in the sun and dre­am the day away. = Chcę zwy­czaj­nie posie­dzieć na słoń­cu i marzyć przez cały dzień.

Zapew­ne wie­lu z Was sta­wia sobie pyta­nie: jaka jest róż­ni­ca pomię­dzy to dre­am i to dre­am away?

Otóż, oba te zwro­ty zna­czą pra­wie to samo = marzyć, śnić. Jed­nak nale­ży pamię­tać, iż doda­jąc do cza­sow­ni­ka sło­wo away ozna­cza ono waste = stra­ta, np.: Don’t dre­am your life away. = Nie trać życia marząc na jawie.

Sam cza­sow­nik to dre­am odno­si się do kogoś, kto fak­tycz­nie śpi; to dre­am away wyra­ża stan, w któ­rym ktoś marzy, śni na jawie — o swo­jej przy­szło­ści, sytu­acji. Jest to stan nie­za­kłó­co­ny niczym, i czę­sto też odno­si się do nie­osią­gal­nych celów.

Run out

From the moment we touched til’ the time had run out

Od momen­tu nasze­go doty­ku aż do cza­su gdy się skoń­czy­ła

To run out = skoń­czyć coś w taki spo­sób, ze nic nie pozo­sta­je.

Przy­kład:

I have run out of milk. = Skoń­czy­ło mi się mle­ko.

Make-believing

Make-belie­ving, we’re toge­ther

Chcę wie­rzyć (zmu­szam sie­bie do wie­rze­nia), że  jeste­śmy razem

To make-belie­ving = zmu­szać sie­bie do wie­rze­nia w coś.

Poja­wia nam się tutaj sło­wo klu­czo­we to make, któ­re oprócz dobrze już zna­ne­go nam zna­cze­nia ma rów­nież inne = zmu­szać kogoś do cze­goś.

Przy­kład :

His mom made him cle­an his room aga­in. = Jego mama zmu­si­ła go, aby posprzą­tał swój pokój jesz­cze raz.

Gra­ma­ty­ka

Must have been

It must have been love but it’s over now

To musia­ła być miłość, ale już się skoń­czy­ła

Must( cza­sow­nik modal­ny) + have + past par­ti­ci­ple verb (cza­sow­nik w 3 for­mie lub kon­ców­ka -ed)

Przy­kła­dy:

I think James must have drunk all the milk. The­re is none left. = Myślę że, James musiał wypić cale mle­ko. Nic nie zosta­ło.

Look at Lilly’s sun­tun. She must have been some­whe­re on vaca­tion. = Spójrz na opa­le­ni­znę Lil­ly. Musia­ła być gdzieś na waka­cjach.

Takie­go sfor­mu­ło­wa­nia może­my uży­wać w sytu­acji, w któ­rej mamy bar­dzo sil­ne prze­ko­na­nie, że dana rzecz mia­ła miej­sce — jeste­śmy tak bar­dzo o tym prze­ko­na­ni ze może­my wręcz dostar­czyć dowo­dów na to.

 

It must have been a good les­sons with anty­tek­sty! 🙂

Co sądzi­cie o lek­cji z Roxet­te? 

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

Pozostaw odpowiedź Marta Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *