Linkin Park — Numb

„Numb” to utwór ame­ry­kań­skie­go zespo­łu roc­ko­we­go Lin­kin Park. Pio­sen­ka uka­za­ła się jako trze­ci sin­giel z ich dru­gie­go stu­dyj­ne­go albu­mu „Mete­ora” (2003). Ten jeden z naj­bar­dziej zna­nych utwo­rów Lin­kin Park pla­so­wał się na pierw­szym miej­scu przez dwa­na­ście tygo­dniu na liście Bil­l­bo­ard Hot Modern Rock Tracks.

Tele­dysk do pio­sen­ki podej­mu­je temat domo­wych i spo­łecz­nych pro­ble­mów, z któ­ry­mi przy­cho­dzi się zetknąć osa­mot­nio­nej i odrzu­co­nej przez rówie­śni­ków uczen­ni­cy. Dziew­czy­na spę­dza więk­szość cza­su na ryso­wa­niu, co wią­że się praw­do­po­dob­nie z marze­niem o byciu artyst­ką. Nie­ste­ty nie­sprzy­ja­ją­ce jej oto­cze­niem wyszy­dza z niej i jej pasji.

Prze­ko­naj­cie się sami, w jak przej­mu­ją­cy spo­sób Lin­kin Park zwra­ca uwa­gę na wie­le waż­nych pro­ble­mów.

Tekst pio­sen­ki Lin­kin Park — Numb

I’m tired of being what you want me to be
Feeling so faith­less
Lost under the sur­fa­ce
I don’t know what you’re expec­ting of me
Put under the pres­su­re
Of wal­king in your sho­es

[Cau­ght in the under­tow, just cau­ght in the under­tow]
Eve­ry step that I take is ano­ther mista­ke to you
[Cau­ght in the under­tow, just cau­ght in the under­tow]

I’ve beco­me so numb
I can’t feel you the­re
I’ve beco­me so tired
So much more awa­re
I’m beco­ming this
All I want to do
Is be more like me
And be less like you

Can’t you see that you’re smo­the­ring me
Hol­ding too tigh­tly
Afra­id to lose con­trol
‘Cau­se eve­ry­thing that you tho­ught I would be
Has fal­len apart right in front of you

[Cau­ght in the under­tow, just cau­ght in the under­tow]
Eve­ry step that I take is ano­ther mista­ke to you
[Cau­ght in the under­tow, just cau­ght in the under­tow]
And eve­ry second I waste is more than I can take

I’ve beco­me so numb
I can’t feel you the­re
I’ve beco­me so tired
So much more awa­re
I’m beco­ming this
All I want to do
Is be more like me
And be less like you

And I know
I may end up failing too
But I know
You were just like me
With some­one disap­po­in­ting in you

I’ve beco­me so numb
I can’t feel you the­re
I’ve beco­me so tired
So much more awa­re
I’m beco­ming this
All I want to do
Is be more like me
And be less like you

I’ve beco­me so numb
I can’t feel you the­re
[I’m tired of being what you want me to be]
I’ve beco­me so numb
I can’t feel you the­re
[I’m tired of being what you want me to be]

Tłu­ma­cze­nie Lin­kin Park — Numb

Jestem zmę­czo­ny byciem tym, kim chcesz, abym był
Czu­ję się taki nie­wier­ny
Zagu­bio­ny pod powierzch­nią
Nie wiem, cze­go ode mnie ocze­ku­jesz ode mnie
Zmu­sza­jąc
Do bycia takim jak ty

[Wcią­gnię­ty w wir, tyl­ko wcią­gnię­ty w wir]
Każ­dy krok, któ­ry sta­wiam, jest dla cie­bie kolej­nym błę­dem
[Wcią­gnię­ty w wir, tyl­ko wcią­gnię­ty w wir]

Sta­łem się taki zdrę­twia­ły
Nie czu­ję cię tam
Sta­łem się taki zmę­czo­ny
Zde­cy­do­wa­nie bar­dziej świa­do­my
Taki się sta­ję
Wszyst­ko, cze­go chcę
To być bar­dziej sobą
A mniej taki jak ty

Nie widzisz, że mnie dusisz?
Przy­tu­lasz zbyt moc­no
Bojąc się, że stra­cisz kon­tro­lę
Bo wszyst­ko, cze­go ocze­ki­wa­łaś ode mnie
Roz­pa­da się tuż przed tobą

[Wcią­gnię­ty w wir, tyl­ko wcią­gnię­ty w wir]
Każ­dy krok, któ­ry sta­wiam, jest dla cie­bie kolej­nym błę­dem
[Wcią­gnię­ty w wir, tyl­ko wcią­gnię­ty w wir]
I każ­da zmar­no­wa­na minu­ta jest ponad moje siły

Sta­łem się taki zdrę­twia­ły
Nie czu­ję cię tam
Sta­łem się taki zmę­czo­ny
Zde­cy­do­wa­nie bar­dziej świa­do­my
Taki się sta­ję
Wszyst­ko, cze­go chcę
To być bar­dziej sobą
A mniej taki jak ty

I wiem
Że osta­tecz­nie mogę tak­że zawieść
Ale wiem
Byłaś taka jak ja
Zawo­dząc kogoś inne­go

Sta­łem się taki zdrę­twia­ły
Nie czu­ję cię tam
Sta­łem się taki zmę­czo­ny
Zde­cy­do­wa­nie bar­dziej świa­do­my
Taki się sta­ję
Wszyst­ko, cze­go chcę
To być bar­dziej sobą
A mniej taki jak ty

Sta­łem się taki zdrę­twia­ły
Nie czu­ję cię tam
[Jestem zmę­czo­ny byciem tym, kim chcesz, abym był]
Sta­łem się taki zdrę­twia­ły
Nie czu­ję cię tam
[Jestem zmę­czo­ny byciem tym, kim chcesz, abym był]

Zwroty & Wyrażenia

Faithless

Faith vs. Belief

Belief = an opi­nion or jud­ge­ment in which a per­son is ful­ly per­su­aded.

Faith inc­lu­des our beliefs, but it is big­ger than that. Faith requ­ires action.

Feeling so faith­less

Czu­ję się taki nie­wier­ny

Faith­less = nie­wier­ny (wia­ro­łom­ny).

Przy­kład:

If his wife was faith­less, why sho­uld he be faith­ful? = Sko­ro jego żona była nie­wier­na, dla­cze­go on powi­nien być wier­ny?

Surface

Lost under the sur­fa­ce

Zagu­bio­ny pod powierzch­nią

Sur­fa­ce = powierzch­nia, np.: The sur­fa­ce of the table was very rough. = Powierzch­nia sto­łu była bar­dzo chro­po­wa­ta.

The sur­fa­ce = powierz­chow­ność, np.: On the sur­fa­ce they have nothing to do with one ano­ther. = Powierz­chow­nie nie mają ze sobą nic wspól­ne­go.

Under the pressure

New voca­bu­la­ry under con­trol

under con­trol = pod kon­tro­lą
under the impres­sion = pod wra­że­niem
under arrest = aresz­to­wa­ny
under age = nie­peł­no­let­ni
under repa­ir = w trak­cie napra­wy
(to be/feel) under the weather = (czuć się) bez­na­dziej­nie
under discus­sion = oma­wia­ny

Put under the pres­su­re

Zmu­sza­jąc

Under pres­su­re = pod pre­sją, np.: This com­pa­ny has been under pres­su­re for a couple of years. = Ta fir­ma pod pre­sją przez kil­ka lat.

W tej pio­sen­ce do kon­tek­stu bar­dziej odpo­wia­da tłu­ma­cze­nie put under pres­su­re jako = zmu­sić kogoś do cze­goś, dzia­łać pod pre­sją.

Undertow

[Cau­ght in the under­tow, just cau­ght in the under­tow]

[Wcią­gnię­ty w wir, tyl­ko wcią­gnię­ty w wir]

Under­tow =

= prąd prze­ciw­ny pod­po­wierzch­nio­wy, np.: The under­tow is direc­tly con­nec­ted with wind move­ment. = Prąd prze­ciw­ny pod­po­wierzch­nio­wy jest bez­po­śred­nio zwią­za­ny z ruchem wia­tru.

= pod­ło­że (np. jakichś zacho­wań), np.: The reason for aggre­si­ve beha­vio­ur in the fear under­tow could be the divor­ce of child’s parents. = Przy­czy­ną agre­syw­ne­go zacho­wa­nia na pod­ło­żu lęko­wym może być roz­wód rodzi­ców.

= prąd powrot­ny przy­bo­ju

Numb

I’ve beco­me so numb

Sta­łem się taki zdrę­twia­ły

Numb =

= zdrę­twia­ły, odrę­twia­ły (np. z zim­na), np.: My fin­gers quic­kly beca­me numb in the cold. = Moje pal­ce szyb­ko zdrę­twia­ły na zim­nie.

= otę­pia­ły, spa­ra­li­żo­wa­ny, np.: He beca­me numb after the acci­dent. = Stał się spa­ra­li­żo­wa­ny po wypad­ku.

Smother

Can’t you see that you’re smo­the­ring me?

Nie widzisz, że mnie dusisz?

To smo­ther =

= dusić (kogoś) , np.: A woman was accu­sed of smo­the­ring her son. = Kobie­ta zosta­ła oskar­żo­na o udu­sze­nie swo­je­go syna.

= zdła­wić (ogień), tłu­mić (pło­mie­nie), np.: When it got dark, I deci­ded to smo­ther the fire. = Kie­dy zro­bi­ło się ciem­no, zde­cy­do­wa­łam się zdła­wić ogień.

= tłu­mić (np. śmiech), tłu­mić (nie­za­do­wo­le­nie, emo­cje) , np.: She used to smo­ther her emo­tions when she was a child. = Kie­dy była dziec­kiem, tłu­mi­ła emo­cje.

= tłam­sić (kogoś), zarzu­cać (miło­ścią, tro­skli­wo­ścią), np.: His mother sho­uld have smo­the­red him as a child. = Mat­ka tłam­si­ła go kie­dy był dziec­kiem.

Fall apart

Fall for the­se phra­sal verbs
to fall back = wyco­fy­wać się, spa­dać, zmniej­szyć się (np. o licz­bie)
to fall back on = zwró­cić się o pomoc, wziąć zapa­sy z czar­nej godzi­ny
to fall behind = pozo­sta­wać w tyle, zwal­niać kro­ku, być gor­szym
to fall down / fall over = prze­wró­cić się
to fall for = zako­chać się w kimś, tra­cić gło­wę dla kogoś
to fall off = odpaść, ode­rwać się, spaść, odłą­czać się
to fall out = wypa­dać, roz­stać się
to fall thro­ugh = nie powieść się, nie udać się

Has fal­len apart right in front of you

Roz­pa­da się tuż przed tobą

To fall apart =

= roz­paść się, zakoń­czyć się, np.: When he told me he was going to the US my world fell apart. = Kie­dy on mi powie­dział, że wyjeż­dża do USA, mój świat się roz­le­ciał.

= roz­paść się, roz­le­cieć się, np.: The cup fell apart in my hands. = Fili­żan­ka roz­pa­dła się mi w rękach.

= roz­paść się, roz­kle­ić się (nie radzić sobie z emo­cja­mi), np.: She total­ly fell apart. = Cał­ko­wi­cie się roz­kle­iła.

Ćwiczenie

Uzu­peł­nij zda­nia, sto­su­jąc phra­sal verbs z cza­sow­ni­kiem fall.

1. My wal­let must have fal­len …… of my bag at the air­port.

2. A but­ton had fal­len …… his shirt.

3. He lost his balan­ce and fell …….

4. He fell …… the lad­der and bro­ke his arm.

5. I’ll try not to fall …… the step when I go.

6. He led the way, but never let her fall …… too far.

7. I’ve fal­len ……… on the mort­ga­ge pay­ments.

8. We’ve been saving up the past few years, to have some­thing to fall ……………… .

 

Are you under the impres­sion of Lin­kin Park’s song and our les­son? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

9 komentarzy

 1. Blue

  Super pomysł na stro­nę 🙂
  faj­nie było­by gdy­by­ście poda­wa­li jesz­cze fone­tycz­ne sym­bo­le i wska­zy­wa­li, na któ­rą syla­bę powi­nien padać akcent w danym sło­wie, czę­sto w pio­sen­kach jest to pomie­sza­ne, ale to waż­ne żeby popra­wie po angiel­sku mówić 🙂

  • Dominika Bona
   Author

   Dzię­ku­je­my za opi­nię i rady 🙂 Pomy­śli­my o tym. Zde­cy­do­wa­nie akcent jest bar­dzo waż­ny w popraw­nym komu­ni­ko­wa­niu się 🙂

 2. Uwiel­biam Waszą stro­nę, chęt­nie prze­glą­dam to, co tu umiesz­cza­cie i zwy­kle mogę korzy­stać z tego na zaję­ciach. Tym razem po wydru­ko­wa­niu zorien­to­wa­łem się, że są w lek­cji błę­dy.

  Naj­bar­dziej razi “Faith­less”, któ­re rze­czy­wi­ście może ozna­czać wia­ro­łom­ny — bez wia­ry, ale raczej nie nie­wier­ny.

  Tak jak w przy­kła­dzie: If his wife* was faith­less**…

  Po pierw­sze, zwy­kle raczej w kon­struk­cjach warun­ko­wych mówi­my “were” a nie “was” — tak jest bar­dziej popraw­nie.

  Po dru­gie — pcha się tu i ciśnie na usta: “unfa­ith­ful” — nie­wier­na.

  Jeśli mogę pro­sić o nanie­sie­nie popra­wek — chęt­nie sko­ry­stam ze źró­dła 😉

 3. Dominika Bona
  Author

  Bar­dzo dzię­ku­ję za uwa­gi i komen­tarz.
  Jeśli cho­dzi o sło­wo faith­less, to rze­czy­wi­ście pierw­szym zna­cze­niem jest wia­ro­łom­ny, bez wia­ry. Jed­nak w dobrych słow­ni­kach znaj­dzie się też dru­gie zna­cze­nie, wła­śnie jako nie­wier­ny.
  Tutaj w kon­tek­ście może być prze­tłu­ma­czo­ne jako nie­wier­ny, np. wobec sie­bie same­go, wobec swo­ich prze­ko­nań, war­to­ści, itd.
  Jeśli cho­dzi o zda­nia warun­ko­we, to rze­czy­wi­ście were jest czę­ściej uży­wa­ne. Jed­nak obie for­my (was i were) są popraw­ne w tym kon­tek­ście.
  Pozdra­wiam. 🙂

Pozostaw odpowiedź And Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *