Lana Del Rey — Ride

Uwiel­biam ten kawa­łek! Utwo­rem “Ride” kolej­ny raz Lana Del Rey udo­wod­ni­ła na co ją stać. Chy­ba nigdy nie wyglą­da­ła lepiej niż na tele­dy­sku do tej pio­sen­ki. Posta­no­wi­łam Wam przed­sta­wić jego peł­ną wer­sje, gdzie przed i po pio­sen­ce mamy mono­log Lany, w któ­rym autor­ka opo­wia­da o swo­ich prze­ży­ciach. Mono­log ten ma róż­ne opi­nie wśród kry­ty­ków i odbior­ców. Prze­tłu­ma­czy­łam go bar­dzo sta­ran­nie, dla­te­go będzie­cie mie­li oka­zję wyro­bić sobie wła­sne zda­nie na jego temat.

Przy oma­wia­niu słó­wek i wyra­żeń sku­pi­łam się tyl­ko na pio­sen­ce, a nie na mono­lo­gu. Dla­te­go spo­koj­nie — wystar­czy, że będzie­cie słu­cha­li śpie­wu Lany, a z moją lek­cją zapa­mię­ta­cie wię­cej niż się Wam wyda­je. Enjoy!

Tekst pio­sen­ki Lana Del Rey — Ride

I was in the win­ter of my life
And the men I met along the road
Were my only sum­mer
At night I fell asle­ep
With visions of myself
Dan­cing and lau­ghing and cry­ing with them
Three years down the line of being
On an endless world tour
And my memo­ries of them
Were the only things that
Susta­ined me
And my only
Real hap­py times

I was a sin­ger, not a very popu­lar one
Who once had dre­ams of beco­ming a beau­ti­ful poet
But upon an unfor­tu­na­te series of events
Saw tho­se dre­ams dashed and divi­ded
Like a mil­lion stars in the night sky
That I wished on over and over aga­in
Spar­kling and bro­ken
But I didn’t real­ly mind
Becau­se I knew that it takes get­ting eve­ry­thing
You ever wan­ted and then
Losing it to know what true fre­edom is

When the people I used to know
Found out what I had been doing, how I had been living
They asked me why
But there’s no use in tal­king to people who have a home
They have no idea what it’s like
To seek safe­ty in other people
For home to be whe­re­ver you lie your head

I was always an unu­su­al girl
My mother told me I had a cha­me­le­on soul
No moral com­pass poin­ting due north
No fixed per­so­na­li­ty
Just an inner inde­ci­si­ve­ness that was
As wide and as wave­ring as the oce­an
And if I said that I didn’t plan
For it to turn out this way
I’d be lying becau­se I was born to be the other woman

I belon­ged to no one who belon­ged to eve­ry­one
Who had nothing
Who wan­ted eve­ry­thing
With a fire for eve­ry expe­rien­ce
And an obses­sion for fre­edom
That ter­ri­fied me to the point
That I couldn’t even talk abo­ut
And pushed me to a noma­dic point of mad­ness
That both daz­zled and diz­zied me

I’ve been out on that open road
You can be my full time, dad­dy
Whi­te and gold
Sin­ging blu­es has been get­ting old
You can be my full time, baby
Hot or cold

Don’t bre­ak me down
I’ve been tra­ve­lin’ too long
I’ve been try­ing too hard
With one pret­ty song

I hear the birds on the sum­mer bre­eze
I dri­ve fast
I am alo­ne in the night
Been try­ing hard not to get into tro­uble, but I
I’ve got a war in my mind
So, I just ride
I just ride, just ride
I just ride, just ride

Dying young and I’m play­ing hard
That’s the way my father made his life an art
Drink all day and we talk ’till dark
That’s the way the road doves do it, ride ’til dark.

Don’t leave me now
Don’t say good­bye
Don’t turn aro­und
Leave me high and dry

I hear the birds on the sum­mer bre­eze,
I dri­ve fast
I am alo­ne in the night
Been try­ing hard not to get into tro­uble, but I
I’ve got a war in my mind
I just ride, just ride
I just ride, just ride

I’m tired of feeling like I’m fuc­king cra­zy
I’m tired of dri­ving ’till I see stars in my eyes
I look up to hear myself say­ing:
“Baby, too much I stri­ve, I just ride!”

I hear the birds on the sum­mer bre­eze
I dri­ve fast
I am alo­ne in the night
Been try­ing hard not to get into tro­uble, but I
I’ve got a war in my mind
I just ride, just ride
I just ride, just ride

Eve­ry night I used to pray that I’d find my people
And final­ly I did, on the open road
We had nothing to lose
Nothing to gain
Nothing we desi­red any­mo­re
Except to make our lives a work of art.

Live fast, die young
Be wild and have fun

I belie­ve in the coun­try Ame­ri­ca used to be
I belie­ve in the per­son I want to beco­me
I belie­ve in the fre­edom of the open road
And my mot­to is the same as ever
I belie­ve in the kind­ness of stran­gers
And when I’m at war with myself, I ride
I just ride

Who are you? Are you in touch
With all of your dar­kest fan­ta­sies?
Have you cre­ated a life for your­self
Whe­re you can expe­rien­ce them?
I have

I am fuc­king cra­zy, but I am free

Tłu­ma­cze­nie Lana Del Rey — Ride

To było w zimie moje­go życia
A męż­czyź­ni któ­rych spo­tka­łam na dro­dze
Byli moim jedy­nym latem
Nocą zasy­pia­łam
Z wizja­mi sie­bie
Tań­czą­cej i śmie­ją­cej się i pła­czą­cej z nimi
Jakieś trzy lata bycia
Na nie­koń­czą­cej się świa­to­wej tra­sie
I moje wspo­mnie­nia o nich
Były jedy­ny­mi rze­cza­mi któ­re
Utrzy­my­wa­ły mnie przy życiu
I były dla mnie jedy­nym
Napraw­dę szczę­śli­wym okre­sem cza­su

Byłam pio­sen­kar­ką, nie taką bar­dzo sław­ną
Któ­ra kie­dyś mia­ła marze­nia o zosta­niu pięk­ną poet­ką
Ale od cza­su serii nie­for­tun­nych wyda­rzeń
Widzia­łam te marze­nia roz­trza­ska­ne i podzie­lo­ne
Jak milion gwiazd na noc­nym nie­bie
Któ­re­go życzy­łam sobie wie­lo­krot­nie
Iskrzą­ce­go i pęk­nię­te­go
Ale tak napraw­dę nie mia­łam nic prze­ciw­ko
Ponie­waż wie­dzia­łam, że trze­ba dostać wszyst­ko
Cze­go kie­dy­kol­wiek chcia­łeś a potem
Stra­cić to, żeby zro­zu­mieć czym jest praw­dzi­wa wol­ność

Kie­dy ludzie, któ­rych zna­łam
Dowie­dzie­li się co robi­łam, jak żyłam
Pyta­li mnie dla­cze­go
Ale nie ma sen­su roz­ma­wiać z ludź­mi, któ­rzy mają dom
Oni nie mają poję­cia jak to jest
Szu­kać bez­pie­czeń­stwa w innych ludziach
A za dom uwa­żać za miej­sce gdzie aku­rat nocu­jesz

Zawsze byłam nie­zwy­kłą dziew­czy­ną
Moja mama mówi­ła mi, że mam duszę kame­le­ona
Żad­ne­go moral­ne­go kom­pa­su wska­zu­ją­ce­go pół­noc
Żad­nej sta­łej oso­bo­wo­ści
Tyl­ko wewnętrz­ne nie­zde­cy­do­wa­nie, któ­re było
Tak sze­ro­kie i tak drżą­ce jak oce­an
I jeśli bym powie­dzia­ła, że nie pla­no­wa­łam
Że tak to się skoń­czy
Kła­ma­ła­bym, bo uro­dzi­łam się, żeby być tą dru­gą

Nie nale­ża­łam do niko­go kto nale­żał do wszyst­kich
Kto nie miał nicze­go
Kto pra­gną wszyst­kie­go
Z entu­zja­zmem dla każ­de­go doświad­cze­nia
I obse­sją wol­no­ści
Któ­ra mnie prze­ra­ża­ła do tego stop­nia
Że nie mogłam nawet o tym mówić
I popchnę­ła mnie do chwi­li koczow­ni­cze­go sza­leń­stwa
Któ­re zarów­no olśni­ło jak i oszo­ło­mi­ło mnie

Jestem na otwar­tej dro­dze
Możesz być mój na peł­ny etat, tatu­siu
Bia­ły z pie­niędz­mi
Śpie­wa­nie blu­esa sta­rze­je się
Możesz być mój na cały etat, kocha­nie
Na dobre i złe

Nie zała­muj mnie
Podró­żu­ję za dłu­go
Sta­ram się za moc­no
Z jed­ną ład­ną pio­sen­ką

Sły­szę pta­ki w let­niej bry­zie
Jadę szyb­ko
Jestem sama w nocy
Bar­dzo się sta­ram nie pako­wać sie w kło­po­ty
Ale w mojej gło­wie toczy się woj­na
Więc, po pro­stu jadę
Po pro­stu jadę, po pro­stu jadę
Po pro­stu jadę, po pro­stu jadę

Umrzeć mło­do, bawić się ostro
W taki spo­sób mój ojciec zamie­nił swo­je życie w sztu­kę
Pije­my cały dzień i roz­ma­wia­my do póź­na
Tak wła­śnie robi­my, jeź­dzi­my do póż­na

Nie zosta­wiaj mnie teraz
Nie żegnaj się ze mną
Nie odwra­caj się
Zosta­wia­jąc mnie na lodzie

Sły­szę pta­ki w let­niej bry­zie
Jadę szyb­ko
Jestem sama w nocy
Bar­dzo się sta­ram nie pako­wać sie w kło­po­ty
Ale w mojej gło­wie toczy się woj­na
Po pro­stu jadę, po pro­stu jadę
Po pro­stu jadę, po pro­stu jadę

Mam dosyć czu­cia się jak cho­ler­na wariat­ka
Mam dosyć jeż­dże­nia aż zoba­czę gwiaz­dy w moich oczach
Pod­no­szę wzrok, żeby usły­szeć jak mówię:
“Kocha­nie, za dużo wal­czę, po pro­stu jadę!”

Sły­szę pta­ki w let­niej bry­zie
Jadę szyb­ko
Jestem sama w nocy
Bar­dzo się sta­ram nie pako­wać sie w kło­po­ty
Ale w mojej gło­wie toczy się woj­na
Po pro­stu jadę, po pro­stu jadę
Po pro­stu jadę, po pro­stu jadę

Każ­dej nocy modli­łam się, że odnaj­dę moich ludzi
I w koń­cu mi się to uda­ło, na otwar­tej dro­dze
Nie mie­li­śmy nic do stra­ce­nia
Nic do zyska­nia
Nic, cze­go pra­gnę­li­śmy
Z wyjąt­kiem zmie­nie­nia nasze­go życia w dzie­ło sztu­ki

Żyj szyb­ko, umie­raj mło­do
Bądź dzi­ki i baw się

Wie­rzę w Ame­ry­kę, kraj jakim była kie­dyś
Wie­rzę w oso­bę, któ­rą pra­gnę się stać
Wie­rzę w wol­ność otwar­tej dro­gi
I moje mot­to jest cały czas takie samo
Wie­rzę w dobroć nie­zna­jo­mych.
I kie­dy wal­czę ze sobą, jadę
Po pro­stu jadę

Kim jesteś? Czy jesteś w kon­tak­cie
Ze wszyst­ki­mi swo­imi naj­ciem­niej­szy­mi fan­ta­zja­mi?
Czy stwo­rzy­łeś życie dla sie­bie
Gdzie możesz ich doświad­czyć?
Ja tak

Jestem cho­ler­ną wariat­ką, ale jestem wol­na

Zwroty & wyrażenia

Be out

Lana uży­wa tego cza­sow­ni­ka zło­żo­ne­go w pierw­szym wer­sie swo­jej pio­sen­ki:

I’ve been out on that open road

Jestem na otwar­tej dro­dze

Mamy tutaj zasto­so­wa­ny czas Pre­sent Per­fect, o któ­rym wspo­mi­na­łam już we wpi­sie One Direc­tion “Lit­tle Things”.

Wie­my, że to be = być, a out = na zewnątrz.

Połą­cze­nie tych dwóch słó­wek daje nam cza­sow­nik zło­żo­ny to be out, któ­ry ma dosyć spo­ro zna­czeń.

Zaj­mie­my się tymi naj­po­pu­lar­niej­szy­mi.

Zacznij­my od naj­waż­niej­sze­go i naj­bar­dziej ogól­ne­go z nich.

To be out =

= być (poza czymś, np. domem, kra­jem, miej­scem prze­by­wa­nia).

Przy­kła­dy:

She is out in the gar­den. = Ona jest w ogro­dzie.

She has been in the USA for ten years. = Ona jest w Austra­lii od dzie­się­ciu lat.

- Can I spe­ak to Joe? — I’m afra­id he went out shop­ping abo­ut five minu­tes ago. = — Czy mogę roz­ma­wiać z Joe? — Oba­wiam się, że wyszedł na zaku­py jakieś pięć minut temu.

= być nie­obec­nym, np.: Kate is out. = Kasi nie ma, wyszła.

= zostać wyda­nym, wpro­wa­dzo­nym na rynek (cho­dzi o książ­ki, pły­ty, pro­duk­ty), np.: The­ir new sin­gle will be out next week. = Ich nowy sin­giel zosta­nie wyda­ny w przy­szłym tygo­dniu.

= roz­kwit­nąć, kwit­nąć (o kwia­tach, pącz­kach na drze­wach), np.: This flo­wer is ful­ly out. = Ten kwia­tek jest cał­ko­wi­cie roz­wi­nię­ty.

= świe­cić na nie­bie (np. słoń­ce, gwiaz­dy), np.: The sun is out. = Świe­ci słoń­ce.

= zostać wyeli­mi­no­wa­nym, odrzu­co­nym, zwol­nio­nym, np.: - Hey Mike! You are out! = — Hej Mike!  Wyla­tu­jesz!

Break down

Don’t bre­ak me down

Nie zała­muj mnie

Bre­ak down czy Bre­ak­down?
W języ­ku angiel­skim ist­nie­je rów­nież rze­czow­nik bre­ak­down  =
= awa­ria, poważ­ne uszko­dze­nie
= zerwa­nie, roz­pad, fia­sko, nie­po­wo­dze­nie
= zała­ma­nie ner­wo­we
= ana­li­za
= roz­pad (w che­mii)

Cza­sow­nik zło­żo­ny to bre­ak down ma kil­ka zbli­żo­nych do sie­bie zna­czeń.

To bre­ak down =

= popsuć się, zepsuć się, np.: You shouldn’t buy such an old car. It will bre­ak down soon. = Nie powi­nie­neś kupo­wać takie­go sta­re­go samo­cho­du. Szyb­ko się zepsu­je.

= zała­mać się ( cho­dzi zarów­no o zdro­wie psy­chicz­ne jak i np. nego­cja­cje, sys­tem, koali­cję). Przy­kła­dy:

I’ve been try­ing not to bre­ak down after failing my dri­ving exam. = Sta­ram się nie zała­my­wać po obla­niu egza­mi­nu na praw­ko.

The nego­tia­tions betwe­en two par­ties have bro­ken down. = Nego­cja­cje pomię­dzy dwo­ma par­tia­mi zosta­ły zerwa­ne.

= wybuch­nąć pła­czem, np.: She bro­ke down whi­le she was wat­ching a touching featu­re abo­ut the sick girl and her dog. = Wybuch­nę­ła pła­czem kie­dy oglą­da­ła wzru­sza­ją­cy repor­taż o cho­rej dziew­czyn­ce i jej psie.

= zła­mać się (np. w trak­cie prze­słu­cha­nia), np.: - You can ask me any­thing! I will never bre­ak down! = Może­cie pytać mnie o wszyst­ko! Nigdy się nie zła­mię!

Turn around

Don’t turn aro­und

Nie odwra­caj się

Turn aro­und — cie­ka­we wyra­że­nia
to turn aro­und and say/do sth = zmie­nić zda­nie i powiedzieć/zrobić coś
to turn a com­pa­ny aro­und = popra­wić sytu­ację w fir­mie, popchnąć ją w dobrym kie­run­ku
eve­ry­ti­me sb turns aro­und = za każ­dym razem jak ktoś się poja­wia
what goes aro­und comes aro­und = jak ty komu, tak on tobie; histo­ria lubi się powta­rzać
tur­na­ro­und = cał­ko­wi­ta zmia­na; zwrot o 180 stop­ni

Uwa­ga! W Bri­tish English (bry­tyj­skim angiel­skim) uży­wa­my sło­wa round, a nie aro­und.

Cza­sow­nik to turn ozna­cza mię­dzy inny­mi = obra­cać, obró­cić się, a słów­ko aro­und = dooko­ła, wokół.

Stąd cza­sow­nik to turn aro­und = odwró­cić się, obró­cić się dooko­ła. Np.: Turn aro­und and look at me! = Odwróć się i spójrz na mnie!

Look up

I look up to hear myself say­ing

Pod­no­szę wzrok, żeby usły­szeć jak mówię

W związ­ku z tym, że cza­sow­nik to look = patrzeć, a przy­słó­wek up = w górę, pierw­szym zna­cze­niem cza­sow­ni­ka zło­żo­ne­go

To look up = popa­trzeć w górę, pod­no­sić wzrok, np.: I rare­ly look up at the stars. = Rzad­ko patrzę w gwiaz­dy.

Pozo­sta­łe zna­cze­nia to look up =

= popra­wiać się, wyglą­dać coraz lepiej, np.: The­ir new busi­ness are looking up so they have deci­ded to hire a few people. = Ich nowy inte­res coraz lepiej pro­spe­ru­je, więc zde­cy­do­wa­li, że zatrud­nią kil­ku ludzi.

= spraw­dzać (w słow­ni­ku), np.: - What does this word mean? — I don’t know. Look up in a dic­tio­na­ry. = — Co zna­czy to sło­wo? — Nie wiem. Poszu­kaj w słow­ni­ku.

Ride

I just ride

Po pro­stu jadę

Ride vs. Dri­ve
Cza­sow­nik to dri­ve ozna­cza kie­ro­wać czymś, pro­wa­dzić, być kie­row­cą i jest uży­wa­ny, jeśli mówi­my o kie­ro­wa­niu pojaz­dem.
Cza­sow­ni­ka to ride uży­wa­my, jeśli mówi­my o jecha­niu, poru­sza­niu się na lub w jakimś pojeź­dzie.

Pod­su­mo­wu­jąc to dri­ve = kie­ro­wać czymś, a to ride = jeź­dzić (na) czymś.

Cza­sow­nik to ride gene­ral­nie moż­na prze­tłu­ma­czyć jako =

= jechać na czymś — może to być motor, koń, rower, np.: I can’t ride a hor­se. = Nie potra­fię jeź­dzić na koniu.

= poje­chać czymś, jechać jako pasa­żer, np. tak­sów­ką, auto­bu­sem, metrem, np.: I ride the bus to the city cen­ter. = Jeż­dżę auto­bu­sem do cen­trum mia­sta.

= pły­nąć (łodzią, stat­kiem), np.: She hates riding a boat, becau­se she gets seasick. = Ona nie­na­wi­dzi pły­nąć łodzią, bo ma cho­ro­bę mor­ską.

’till

I’m tired of dri­ving ’till I see stars in my eyes

Mam dosyć jeż­dże­nia aż zoba­czę gwiaz­dy w moich oczach

Jest to skrót od sło­wa until.

Jest to przy­imek, któ­ry ozna­cza =

= aż, dopó­ki, do.

Przy­kła­dy:

We have to wait until he comes. = Musi­my zacze­kać aż on przyj­dzie.

They have time until Mon­day. = Mają czas do ponie­dział­ku.

This shop is open from 8 am until 6 pm. = Ten sklep jest otwar­ty od 8 rano do 6 wie­czo­rem.

= dopó­ki nie — w takich wyra­że­niach jak:

We were having fun until the poli­ce came. = Bawi­li­śmy się dopó­ki nie przy­je­cha­ła poli­cja.

Let’s watch a movie until they arri­ve. = Obej­rzyj­my film dopó­ki nie przy­ja­dą.

I smo­ked a lot until I reali­zed how stu­pid it is. = Dużo pali­łem dopó­ki nie zda­łem sobie spra­wy jakie to głu­pie.

High and dry

Leave me high and dry

Zosta­wia­jąc mnie na lodzie

Zauwa­ży­łam, że na popu­lar­nych stro­nach z tek­sta­mi pio­se­nek to wyra­że­nie jest prak­tycz­nie wszę­dzie źle prze­tłu­ma­czo­ne.

Jest to idiom:

To leave sb high and dry, któ­ry ozna­cza =

= zosta­wić kogoś na lodzie, np.: He is always leaving me high and dry! = On zawsze mnie zosta­wia na lodzie!

High and dry ma jesz­cze inne zna­cze­nie = na mie­liź­nie.

Oraz:

To leave sth high and dry = pozwo­lić cze­muś osiąść na zie­mi (np. stat­ko­wi w cza­sie odpły­wu).

Full time

You can be my full time

Możesz być mój na peł­ny etat

Full-time & co.
full-time job = pra­ca na peł­ny etat
full-time equ­iva­lent= w prze­li­cze­niu na pełen etat
full time employ­ment = zatrud­nie­nie na peł­ny etat
part-time­/half-time = nie­peł­no­eta­to­wy, na nie­peł­nym eta­cie
part-time job = pra­ca na pół/część etatu/dorywcza

Wyra­że­nie full time (pisa­ne rów­nież full-time) wystę­pu­je jako przy­miot­nik i przy­słó­wek.

Full time =

= peł­no­eta­to­wy.

= na pełen etat.

Przy­kła­dy:

It’s a full-time job keeping the flat cle­an when you have small chil­dren or pets. = Utrzy­ma­nie miesz­ka­nia w czy­sto­ści to pra­ca na peł­ny etat kie­dy masz małe dzie­ci lub zwie­rzę­ta.

W Bri­tish English full-time ozna­cza rów­nież = koniec meczu, np.: The refe­ree blew the whi­stle for full time. = Sędzia odgwiz­dał koniec meczu.

Get old

Jed­nym z kil­ku­dzie­się­ciu zna­czeń cza­sow­nik to get jest = sta­wać się, zmie­niać się. Cza­sow­nik to get ma takie zna­cze­nie, jeśli po nim jest jakiś przy­miot­nik lub przy­słó­wek.

W pio­sen­ce Lany mamy uży­ty zwrot to get old w wer­sie:

Sin­ging blu­es has been get­ting old

Śpie­wa­nie blu­esa sta­rze­je się

Mamy tutaj uży­ty czas Pre­sent Per­fect Con­ti­nu­ous.

To get old = sta­rzeć się (dosłow­nie tłu­ma­cząc = sta­wać się sta­rym).

Inne przy­kła­dy z tej serii:

To get bold = łysieć.

To get dark = robić się ciem­no.

To get late = robić się póź­no.

Get into trouble

Been try­ing hard not to get into tro­uble

Bar­dzo się sta­ram nie pako­wać się w kło­po­ty

To get into tro­uble = pako­wać się w kło­po­ty, wpaść w tara­pa­ty, np.: You shouldn’t hang out with him — he often gets into tro­ubles. = Nie powin­naś się z nim zada­wać — on czę­sto paku­je się w kło­po­ty.

Strive

Baby, too much I stri­ve, I just ride

Kocha­nie, za dużo wal­czę, po pro­stu jadę

Jest to dosyć mało zna­ny cza­sow­nik nie­re­gu­lar­ny. Jego pozo­sta­łe for­my to: past ten­se stro­ve, past par­ti­ci­ple stri­ven.

To stri­ve to do sth = usi­ło­wać coś zro­bić, np.: We stri­ve to make our chil­dren hap­py. = Bar­dzo sta­ra­my się uszczę­śli­wić nasze dzie­ci.

To stri­ve for/after sth = dążyć do cze­goś, np. She’s been stri­ving for suc­ces. = Ona dąży do suk­ce­su.

To stri­ve aga­inst sb/sth = zma­gać się z kimś/czymś, np. Stop stri­ving aga­inst your love for him. = Prze­stań wal­czyć ze swo­ją miło­ścią do nie­go.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

Pozostaw odpowiedź blue Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *