Joy Division — Love Will Tear Us Apart

Joy Divi­sion, bry­tyj­ski zespół post-pun­ko­wy z dru­giej poło­wy lat 70-tych, choć grał zale­d­wie czte­ry lata, zosta­wił trwa­ły ślad w histo­rii muzy­ki roc­ko­wej. „Love Will Tear Us Apart” to jeden z naj­bar­dziej zna­nych utwo­rów tej gru­py.

Tytuł to iro­nicz­na para­fra­za tytu­łu „Love Will Keep Us Toge­ther” – pio­sen­ki napi­sa­nej 6 lat wcze­śniej przez Neila Seda­kę.

Ian Cur­tis, lider Joy Divi­sion, cier­piał na depre­sję. W 1980 roku popeł­nił samo­bój­stwo, mając zale­d­wie 23 lata. W tek­ście „Love Will Tear Us Apart” odniósł się do swo­ich pro­ble­mów mał­żeń­skich. Za spra­wą jego żony, Debo­rah, tytuł pio­sen­ki został wyry­ty na nagrob­ku woka­li­sty.

Tekst pio­sen­ki Joy Divi­sion — Love Will Tear Us Apart

When routi­ne bites hard
And ambi­tions are low
And resent­ment rides high
But emo­tions won’t grow
And we’re chan­ging our ways
Taking dif­fe­rent roads

Then love, love will tear us apart aga­in
Love, love will tear us apart aga­in

Why is the bedro­om so cold?
You’ve tur­ned away on your side
Is my timing that fla­wed?
Our respect runs so dry
Yet there’s still this appe­al
That we’ve kept thro­ugh our lives

But love, love will tear us apart aga­in
Love, love will tear us apart aga­in

You cry out in your sle­ep
All my failings expo­sed
And there’s a taste in my mouth
As despe­ra­tion takes hold
Just that some­thing so good
Just can func­tion no more

But love, love will tear us apart aga­in
Love, love will tear us apart aga­in

Love, love will tear us apart aga­in
Love, love will tear us apart aga­in

Tłu­ma­cze­nie Joy Divi­sion — Love Will Tear Us Apart

Gdy ruty­na gry­zie moc­no
I ambi­cje są niskie
I gniew wzno­si się wyso­ko
Ale emo­cje nie wzro­sną
I zmie­nia­my nasze ścież­ki
Obie­ra­my inne dro­gi

Wte­dy miłość, miłość roz­dzie­li nas zno­wu
Miłość, miłość roz­dzie­li nas zno­wu

Dla­cze­go sypial­nia jest tak zim­na?
Odwró­ci­łaś się w swo­ją stro­nę
Czy to moje wyczu­cie cza­su jest błęd­ne?
Nasz sza­cu­nek tak zni­ka
Lecz nadal jest to przy­cią­ga­nie
Któ­re zacho­wy­wa­li­śmy w cią­gu nasze­go życia

Ale miłość, miłość roz­dzie­li nas zno­wu
Miłość, miłość roz­dzie­li nas zno­wu

Pod­no­sisz krzyk we śnie
Wszyst­kie moje sła­bo­ści są odsło­nię­te
A w moich ustach jest smak
Gdy despe­ra­cja zako­rze­nia się
Że po pro­stu coś tak dobre­go
Nie może funk­cjo­no­wać dłu­żej

Ale miłość, miłość roz­dzie­li nas zno­wu
Miłość, miłość roz­dzie­li nas zno­wu

Miłość, miłość roz­dzie­li nas zno­wu
Miłość, miłość roz­dzie­li nas zno­wu

Gramatyka

Present Perfect

You’ve tur­ned away on your side

Odwró­ci­łaś się na swo­ją stro­nę

Yet there’s still this appe­al
That we’ve kept thro­ugh our lives

Lecz nadal jest to przy­cią­ga­nie   
Któ­re zacho­wy­wa­li­śmy w cią­gu nasze­go życia

Zda­nia w cza­sie Pre­sent Per­fect budu­je­my w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

cza­sow­nik posił­ko­wy have + Past Par­ti­ci­ple

Pre­sent Per­fect to czas, któ­ry łączy prze­szłość z teraź­niej­szo­ścią. Uży­wa się go, gdy:

  • Opi­sy­wa­na czyn­ność dopie­ro się zakoń­czy­ła i jej czas nie jest usta­lo­ny pre­cy­zyj­nie, np.: He has just tur­ned away. = On wła­śnie się odwró­cił.
  •  Opi­sy­wa­na czyn­ność mia­ła miej­sce w prze­szło­ści, ale jej czas nie jest usta­lo­ny pre­cy­zyj­nie, np.: I have bought a new car. = Kupi­łem nowy samo­chód.
  • Opi­sy­wa­na czyn­ność zakoń­czy­ła się, ale jej kon­se­kwen­cje trwa­ją, np.: I have bro­ken my leg. = Zła­ma­łem nogę (teraz jest zła­ma­na).
  • Opi­sy­wa­na czyn­ność roz­po­czę­ła się w okre­ślo­nym lub nie­okre­ślo­nym momen­cie w prze­szło­ści i trwa do chwi­li obec­nej, np.: We have been mar­ried for two years. = Jeste­śmy mał­żeń­stwem od dwóch lat.

No more/ anymore/ no longer

Some­thing so good just can func­tion no more

Coś tak dobre­go nie może po pro­stu funk­cjo­no­wać dłu­żej

Przy­słów­ka no more uży­wa­my, gdy chce­my okre­ślić czyn­ność, któ­ra się koń­czy. Czę­ściej zamiast no more uży­wa się any­mo­re. No more oraz no lon­ger są bar­dziej for­mal­ne.

War­to pamię­tać, że w angiel­skim nie ma podwój­ne­go prze­cze­nia, dla­te­go w zda­niach z any­mo­re doda­je­my not, zaś w zda­niach z no more i no lon­ger już nie.

Przy­kład:

I don’t need it any­mo­re. = I need it no more. = I no lon­ger need it. = Nie potrze­bu­ję tego już.

Zwroty & Wyrażenia

Tear apart

The­se expres­sions won’t tear you apart!

to be tearing your hair out (infor­mal) = rwać wło­sy z gło­wy, bar­dzo się czymś dener­wo­wać

to tear somebody/ some­thing to shreds/ pie­ces (infor­mal) = bar­dzo ostro skry­ty­ko­wać kogoś, nie zosta­wić na nim suchej nit­ki

to tear somebody’s heart (out)/ at somebody’s heart  = wydzie­rać komuś ser­ce (bar­dzo kogoś zasmu­cać)

to tear sth from sb = wydrzeć coś komuś

to be torn betwe­en = być roz­dar­tym pomię­dzy

to tear sth up = porwać, podrzeć; anu­lo­wać, unie­waż­nić

Love will tear us apart

Miłość nas roz­dzie­li

To tear apart =

= roz­dzie­lić, np.: He ​resi­gned, ​depres­sed at the way that the ​par­ty was ​tearing it​self ​apart. = Zre­zy­gno­wał, przy­gnę­bio­ny, że par­tia sama się roz­dzie­la­ła (ule­ga­ła podzia­łom).

= roz­szar­pać, np.: A ​dog can ​tear a ​rab­bit ​apart in ​seconds. = Pies może roz­szar­pać kró­li­ka w kil­ka sekund.

= przy­pra­wić kogoś o duży smu­tek lub nie­po­kój, np.: The poli­ti­cal situ­ation in our coun­try is real­ly tearing me apart. = Sytu­acja poli­tycz­na w naszym kra­ju, bar­dzo mnie nie­po­koi.

Resentment

Resent­ment rides high

Ura­za trium­fu­je

Resent­ment = ura­za, obu­rze­nie, złość, pre­ten­sja, np.: I’ve for­gi­ven her and I don’t have any resent­ment towards her. = Prze­ba­czy­łem jej i nie mam do niej żad­nej ura­zy.

Ride high

Resent­ment rides high

Ura­za trium­fu­je

To ride high =

= być bar­dzo szczę­śli­wym, trium­fo­wać, np.: Eve star­ted to ride high when she won the game. = Ewa zaczę­ła trium­fo­wać, gdy wygra­ła grę.

= być na haju, np.: He pro­ba­bly has smo­ked some weeds and now he’s riding high. = On praw­do­po­dob­nie wypa­lił tro­chę traw­ki i teraz jest na haju.

Turn away

You’ve tur­ned away on your side

Odwró­ci­łaś się w swo­ją stro­nę

To turn away = odwró­cić się, np.: She tur­ned away and wal­ked out of room. = Odwró­ci­ła się i wyszła z poko­ju.

Timing

Even the best people have flaws

flaw = nie­do­sko­na­łość, wada

to flaw = pory­so­wać się, popsuć się

fla­wed = nie­do­sko­na­ły, ułom­ny

flaw­less = dosko­na­ły, bez ska­zy

Is my timing that fla­wed?

Czy to moje wyczu­cie cza­su się zepsu­ło?

Timing = wyczu­cie cza­su, np.: Good timing is use­ful when you want to do many things at the same time. = Dobre wyczu­cie cza­su jest przy­dat­ne, kie­dy chce się robić kil­ka rze­czy w tym samym cza­sie.

Run dry

Our respect runs so dry

Nasz sza­cu­nek tak zni­ka

To run dry =

= uschnąć, np.: The river star­ted to run dry becau­se of the heat. = Rze­ka zaczę­ła wysy­chać z powo­du upa­łu.

= znik­nąć, skoń­czyć się, np.: When John ente­red the room, the conver­sa­tion run dry. = Gdy John wszedł do poko­ju, roz­mo­wa skoń­czy­ła się.

Keep

Yet there’s still this appe­al that we’ve kept thro­ugh our lives

Ale nadal ist­nie­je to przy­cią­ga­nie, któ­re pod­trzy­my­wa­li­śmy w cią­gu nasze­go życia

To keep =

= zacho­wy­wać, pod­trzy­my­wać, np.: I’d like to beco­me a doctor becau­se I’d like to keep my dome­stic tra­di­tion. = Chciał­bym zostać leka­rzem, by pod­trzy­mać rodzin­ną tra­dy­cję.

= prze­strze­gać, np.: Restric­ti­ve rules don’t moti­va­te to keep the law. = Restryk­cyj­ne regu­ły nie moty­wu­ją do prze­strze­ga­nia pra­wa.

Through

Thro­ugh and thro­ugh I’m in love with you

thro­ugh and thro­ugh = kom­plet­nie, cał­ko­wi­cie, w każ­dym calu, np.: After the rain we were wet thro­ugh and thro­ugh. = Po desz­czu byli­śmy cali mokrzy.

Yet there’s still this appe­al that we’ve kept thro­ugh our lives

Ale nadal ist­nie­je to przy­cią­ga­nie, któ­re pod­trzy­my­wa­li­śmy w cią­gu nasze­go życia

Thro­ugh =

= przez (jakiś obszar), np.: Anna spent her holi­day hit­ch­hi­king thro­ugh Euro­pe. = Anna spę­dzi­ła waka­cje, jeż­dżąc auto­sto­pem przez Euro­pę.

= dzię­ki, przez (za spra­wą cze­goś), np.: Emi­ly didn’t obta­in that job thro­ugh her low level of English. = Emi­lia nie otrzy­ma­ła tej pra­cy z powo­du niskie­go pozio­mu angiel­skie­go. Thro­ugh (adj.)

= bez­po­śred­ni (np. dojazd), np.: The chan­ge is not neces­sa­ry — we have a thro­ugh tra­in to Ber­lin. = Prze­siad­ka nie jest koniecz­na — mamy bez­po­śred­ni pociąg do Ber­li­na.

Cry out

You cry out in your sle­ep

Krzy­czysz przez sen

To cry = pła­kać; wołać, krzy­czeć.

To cry out = krzyk­nąć, wykrzy­czeć, np.: She cried out his name despe­ra­te­ly. = Ona wykrzy­cza­ła despe­rac­ko jego imię.

To cry out for sth = żądać, doma­gać się, np.: The tra­de unions are cry­ing out for the rises. = Związ­ki zawo­do­we doma­ga­ją się pod­wy­żek.

 

Czy zna­cie już thro­ugh and thro­ugh nowe słów­ka z pio­sen­ki Joy Divi­sion? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Pozostaw odpowiedź Ageusz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *