Cia­stecz­ka (ang. cookies) — nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­sto­we, wysy­ła­ne przez ser­wer WWW i zapi­sy­wa­ne po stro­nie użyt­kow­ni­ka (zazwy­czaj na twar­dym dys­ku). Domyśl­ne para­me­try cia­ste­czek pozwa­la­ją na odczy­ta­nie infor­ma­cji w nich zawar­tych jedy­nie ser­we­ro­wi, któ­ry je utwo­rzył. Cia­stecz­ka są sto­so­wa­ne naj­czę­ściej w przy­pad­ku licz­ni­ków, sond, skle­pów inter­ne­to­wych, stron wyma­ga­ją­cych logo­wa­nia, reklam i do moni­to­ro­wa­nia aktyw­no­ści odwie­dza­ją­cych.

Źró­dło: www.wikipedia.pl

Wyko­rzy­stu­je­my pli­ki cookies w celu:

  • dosto­so­wa­nia ser­wi­su do pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ków,
  • pozy­ski­wa­nia ano­ni­mo­wych danych doty­czą­cych spo­so­bu, w jaki użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją z ser­wi­su,
  • uła­twie­nia użyt­kow­ni­kom poru­sza­nia się po stro­nach ser­wi­su i korzy­sta­nia z nie­go,
  • zapew­nie­nia stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa.

Sto­su­je­my pli­ki cookies „sta­łe” oraz „sesyj­ne”. Pli­ki cookies „sta­łe” pozo­sta­ją w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej urzą­dze­nia do cza­su ich usu­nię­cia przez użyt­kow­ni­ka bądź do z góry usta­lo­ne­go cza­su okre­ślo­ne­go w para­me­trach pli­ku cookies. “Sesyj­ne” pli­ki cookies pozo­sta­ją w prze­glą­dar­ce do momen­tu jej wyłą­cze­nia lub wylo­go­wa­nia się ze stro­ny inter­ne­to­wej na któ­rej zosta­ły zamiesz­czo­ne.

Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są rów­nież przez pod­miot współ­pra­cu­ją­cy z antyteksty.com – Google Inc. Wyko­rzy­stu­je­my usłu­gi Google Ana­ly­tics oraz YouTu­be, któ­re legi­ty­mu­ją się wła­sną poli­ty­ką pry­wat­no­ści:

Poli­ty­ka ochro­ny pry­wat­no­ści Google Inc > https://www.google.com/policies/privacy/

Wszyst­kie nowo­cze­sne prze­glą­dar­ki pozwa­la­ją na włą­cze­nie bądź wyłą­cze­nie mecha­ni­zmu cia­ste­czek (domyśl­nie zazwy­czaj jest on włą­czo­ny). Jeśli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać pli­ków cookie, może zmie­nić usta­wie­nia swo­jej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.

Infor­ma­cje na temat zmia­ny usta­wień doty­czą­cych cia­ste­czek w poszcze­gól­nych prze­glą­dar­kach dostęp­ne są na poniż­szych stro­nach:

Instruk­cje dla urzą­dzeń mobil­nych:Zobacz także: