Założycielka i autorka bloga AntyTeksty, gdzie publikuje swoje artykuły oraz zajmuje się korektą i redakcją pozostałych treści. Angielski studiowała w Belgii na Uniwersytecie w Gent. Jej publikacje ukazywały się na łamach magazynów „English Matters” i "The Teacher".

Autorzy

Miłośniczka języków obcych, w szczególności angielskiego. Poszerza swoje horyzonty językowe, a nauka najlepiej wchodzi jej do głowy przy włączonej muzyce. Jest uzależniona od mocnego brzmienia, a w jej gust idealnie wpasowuje się klimat lat 80. i 90. Uwielbia P!NK i Guns N’ Roses. Nałogowo czyta książki. Pisze do szuflady.

Interesuje ją rock, lubi słuchać jego mocnego brzmienia. Na tej stronie może pogodzić swoje fascynacje muzyczne z drugą pasją, którą jest angielski.

Pasjonatka języka angielskiego i śpiewu, z ogromnym zamiłowaniem do muzyki reggae, podróżowania, czytania książek, sztuki. Uwielbia nietuzinkowe, oryginalne rozwiązania. Zawsze dąży do wyznaczonego celu.

Anglista i językoznawca z wykształcenia, tłumacz i nauczyciel z powołania i poczuciem misji. Ze swoim zamiłowaniem do cięższej muzyki postara się wnieść coś nowego do serwisu.

Dziewczyna tysiąca zainteresowań. Jej pasjami są podróże, języki obce, psychologia, finanse, kulinaria...i wiele innych. Prowadzi bloga emigrantkamonka.com oraz pracuje nad swoją pierwszą książką.

Studentka filologii angielskiej, z zamiłowaniem do języków obcych, muzyki i podróży. Ciągle poszerza swe horyzonty. Uwielbia dobre kino i czytanie książek.

Student lingwistyki stosowanej. Zachwycony światem i ludźmi marzyciel, wielbiciel zdrowego stylu życia, natury i rozwoju duchowego. Obecnie pracuje w szkole językowej. Uwielbia nietuzinkowe, wychodzące ponad utarte schematy rozwiązania. Oprócz tego śpiewa i prowadzi na YouTube kanał Corthelas.

Skończyła trzy kierunki studiów. Kocha dobre kino oraz muzykę w każdej jej odsłonie. Nigdy nie wychodzi z domu bez ipoda, który wypełniony jest po brzegi mocnym, rockowym brzmieniem. Obecnie pracuje jako lektor, kończy swoją pierwszą książkę i chętnie angażuje się w różnego rodzaju projekty. Kontakt [email protected]

 Zobacz także:

34 komentarze

 1. uk

  świet­na stro­na, cie­ka­wa, daje poczu­cie bli­sko­ści i łatwo­ści, przy­jem­ność ucze­nia się angiel­skie­go, gra­tu­lu­je i pozdra­wiam

  • JCC

   Tek­sty na tej stro­nie to nie jakieś badzie­wie ze stron z tłu­ma­cze­nia­mi pio­se­nek (gzie wszę­dzie jest to samo, jed­ni kopiu­ją od dru­gich).

   Napi­sa­nie jed­nej takiej lek­cji (tek­stu), z dokład­nym omó­wie­niem zagad­nień, cie­ka­wost­ka­mi, tymi wszyst­kim dro­bia­zga­mi, któ­re tak faj­nie się czy­ta musi być nie­sa­mo­wi­cie cza­so­chłon­ne.

   Tez bym chciał, żeby było wię­cej, więc cze­kam na kolej­ne posty :).

   Gra­tu­la­cje i podzię­ko­wa­nia nale­żą się autor­ce stro­ny!

  • Anna Rozmus

   Stro­na się roz­wi­ja i jest coraz wię­cej pio­se­nek. Być może nie­dłu­go się coś poja­wi. Pozdra­wiam 🙂

 2. Karolina

  Stro­na super,bardzo pro­fe­sjo­nal­na, zna­la­złam namia­ry w maga­zy­nie English mat­ters, któ­ry row­niez pole­cam do nauki angiel­skie­go 🙂 chcia­ła­bym znać dobrze angiel­ski, nie­ste­ty mam 28 lat i wciaz poważ­ny pro­blem z mowie­niem w tym języ­ku! Ehh…

  • Anna Rozmus

   Dzię­ku­ję za miły komen­tarz. Na naukę nigdy nie jest za póź­no. Mój naj­star­szy uczeń jest po sie­dem­dzie­siąt­ce 🙂 Pozdra­wiam 🙂

 3. olga

  Stro­na jest wspa­nia­ła. Tra­fi­łam na nią przez English mat­ters, któ­ry gorą­co pole­cam, gdyż jest feno­me­nal­ny! Czy pro­wa­dzi Pani jesz­cze jakieś inne stro­ny inter­ne­to­we?
  Pozdra­wiam i trzy­mam kciu­ki:)

 4. Wiktor

  Super witryna…trzymam kciu­ki za roz­wój tej bar­dzo war­to­ścio­wej strony.…piosenki do tłu­ma­cze­nia traf­nie dobie­ra­ne wg moje­go gustu muzycznego…Pozdrowienia dla Pani Syl­wii — bar­dzo facho­wej nauczy­ciel­ki…

 5. Ewa T

  Stro­na pro­fe­sjo­nal­na, z przy­jem­no­ścią obser­wu­ję jak się roz­wi­ja, Mam wiel­ką proś­bę do zało­ży­ciel­ki o tłu­ma­cze­nia pio­se­nek zespo­łu Within Temp­ta­tion, na począ­tek może Who­le World is Wat­ching, Para­di­se, póż­niej pozo­sta­łe w mia­rę moż­li­wo­ści… Ser­decz­nie pozdra­wiam — mama Aga­ty T.

 6. little monster

  Świet­ny spo­sób na naukę angiel­skie­go! Dopie­ro kil­ka dni temu odkry­łam tą stro­nę, a już prze­czy­ta­łam wszyst­kie lek­cje. Rozu­miem, że każ­dy przy­go­to­wu­je pio­sen­ki jakich słu­cha, ale mogło­by być wię­cej zna­nych wszyst­kim pio­se­nek, któ­re moż­na usły­szeć w radiu.

 7. 989

  Świet­ny blog! Bar­dzo przy­dat­ny, bo nie wszyst­kie fra­zy da się prze­tłu­ma­czyć w inter­ne­to­wych trans­la­to­rach czy zna­leźć w słow­ni­ku, a tutaj jesz­cze są połą­czo­ne z moż­li­wo­ścią spraw­dze­nia tek­stu popu­lar­nej pio­sen­ki i naucze­nia się paru innych wyra­żeń. Obec­nie uczę się w gim­na­zjum, więc dzię­ki takim stro­nom mogę popra­wić sobie oce­ny z języ­ka angiel­skie­go i zabły­snąć wie­dzą nie kując poszcze­gól­ne słów­ka, tyl­ko zapa­mię­tu­jąc od razu pio­sen­kę — czy­li łącząc przy­jem­ne z poży­tecz­nym. Pozdra­wiam. (:

 8. Chiczkok

  Dro­gie Panie,
  mam trzy proś­by:
  1) czy mogły­by­ście zmie­nić roz­miesz­cze­nie ele­men­tów w pra­wej kolum­nie, tak aby Wasze zdję­cia “Ostat­nio aktyw­ni” i “Ostat­nio doda­ne” zna­la­zły się na innej wyso­ko­ści i nie prze­la­ty­wa­ły w trak­cie czy­ta­nia tek­stu, bo to prze­szka­dza i dekon­cen­tru­je. Albo niech zmie­nia­ją się z mniej­szą czę­sto­tli­wo­ścią.
  2) zda­ję sobie spra­wę, że utwo­ry wybie­ra­cie Wy, kie­ru­jąc się taki­mi a nie inny­mi pobud­ka­mi, ale pro­szę o roz­sze­rze­nie kate­go­rii lata 60, 70, 80, a pomi­ja­nie arty­stów jed­no­se­zo­no­wych, o któ­rych pio­sen­kach nikt nie będzie pamię­tał.
  3) tele­dy­ski. Ideą blo­ga jest słu­chać i rozu­mieć o sły­szy­my, po co obraz. Wyłącz­cie tele­dy­ski, zmniejsz­cie roz­miar tak aby tyl­ko audio moż­na było uru­cha­miać.

  Pozdra­wiam Redak­tor­ki
  Wasz wie­lo­mie­sięcz­ny pod­glą­dacz
  Chicz­kok

  • Anna Rozmus

   Dzię­ku­je­my za komen­tarz. Pra­cu­je­my nad tym, aby blog był lep­szy. Weź­mie­my pod uwa­gę Two­je uwa­gi. Pozdra­wia­my! 🙂

 9. Mort

  Świet­na stro­na, ale abso­lut­nie nie rozu­miem, cze­mu wybra­no dla niej taką — dość pejo­ra­tyw­nie brzmią­cą — nazwę, mogą­cą suge­ro­wać, że ser­wis jest zupeł­nie o czymś innym 😉

 10. Najlepsza Muzyka

  Świet­ny blog, cie­szę się, że tu tra­fi­łem 🙂 Cie­ka­wy zbiór mate­ria­łów do nauki j. angiel­skie­go.

 11. Nowy fan

  Kie­dyś zna­la­złem podob­ną stro­nę do waszej , ale było na niej bar­dzo mało pio­se­nek. Autor­ka tam­tej stron­ki jesz­cze bar­dziej opi­sy­wa­ła zwro­ty zasto­so­wa­ne cza­sy i for­my i przez to strasz­nie spodo­ba­ła mi się nauka języ­ka angiel­skie­go taka meto­da .

  Wasza stro­na ma baaaaar­dzo wie­le utwo­rów z każ­de­go gatun­ku muzy­ki — więc każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie ! 😉 . Bar­dzo się cie­szę że na nią tra­fi­łem . Teraz tyl­ko muszę zna­lesc moty­wa­cje do sys­te­ma­tycz­nej nauki i będę codzien­nie odwie­dzał wasza stro­nę .
  Pozdra­wiam !

 12. Katarzyna

  Świet­ny blog na któ­ry tra­fi­łam przy­pad­kiem. Nauka angiel­skie­go z pomo­cą pio­se­nek to połą­cze­nie przy­jem­ne­go z poży­tecz­nym. Z przy­jem­no­ścią odświe­żę język, z któ­rym nie mia­łam za dużo do czy­nie­nia, bo za moich cza­sów w szko­łach pano­wał ruski i uzu­peł­nię o nowe zwro­ty. pozdra­wiam

 13. świeżynkaa

  Świet­na stron­ka:) dopie­ro od nie­daw­na korzystam,ale jestem mega zado­wo­lo­na.
  Szkoda,że nie ma pio­sen­ki Jame­sa Arthu­ra, a dokład­nie duetu z Mari­ną: Let me love the lone­ly…
  Ostat­nio wpa­dła mi w ucho;)

 14. Arek

  Rewe­la­cyj­na stro­na, na któ­ra tra­fi­łem przy­pad­kiem. Z wiel­ką przy­jem­no­ścią moż­na połą­czyć przy­jem­ne czy­li muzy­kę oraz poży­tecz­ne czy naukę i wie­dzę, o czym ktoś śpie­wa. Mam wiel­ką proś­bę o wzię­cie na warsz­tat pio­sen­ki Leonar­da Cohe­na — “A Tho­usand Kis­ses Deep”. pozdra­wiam

 15. Aga

  Witam ser­decz­nie,
  świet­na stro­na. Świet­na. Ja dopie­ro zaczy­nam naukę, więc szu­kam jak naj­prost­szych pio­se­nek. A czy jest szan­sa na dołą­cze­nie do pio­se­nek zapi­su fone­tycz­ne­go?
  Pozdra­wiam ser­decz­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *