Kilka słów o AntyTekstach

Anty­Tek­sty — Tek­sty, któ­re coś zna­czą, to stro­na poświę­co­na nauce angiel­skie­go na pod­sta­wie pio­se­nek. Jest to świet­ne miej­sce dla osób, któ­re chcą w wol­nym cza­sie samo­dziel­nie uczyć się angielskiego…z przy­jem­no­ścią.

Wpisy na blogu

Każ­dy wpis na blo­gu to jed­na lek­cja angiel­skie­go two­rzo­na na pod­sta­wie anglo­ję­zycz­nej pio­sen­ki. W lek­cji oma­wia­ne są naj­cie­kaw­sze słów­ka angiel­skie z pio­sen­ki, zwro­ty oraz naj­trud­niej­sze idio­my i wyra­że­nia.

Pio­sen­ki do nauki angiel­skie­go, któ­re poja­wia­ją się na stro­nie są wybie­ra­ne przez auto­rów opra­co­wań — zazwy­czaj są to utwo­ry zna­ne szer­szej publicz­no­ści, pio­sen­ki zna­ne i lubia­ne.

Nauka z przyjemnością

Nauka angiel­skie­go na pod­sta­wie pio­se­nek to moż­li­wość połą­cze­nia przy­jem­ne­go z poży­tecz­nym — jest to świet­na moż­li­wość do nauki angiel­skie­go onli­ne dla osób, któ­re lubią słu­chać muzy­ki i uczą się angiel­skie­go.

Lekcja angielskiego na podstawie piosenki

Lek­cje angiel­skie­go dostęp­ne na stro­nie skła­da­ją się z poszcze­gól­nych ele­men­tów:

  • Od autor­ski wstęp do lek­cji
  • Spis tre­ści
  • Ory­gi­nal­ny tekst pio­sen­ki wraz z jego pol­skim tłu­ma­cze­niem
  • Tele­dysk do pio­sen­ki z YouTu­be
  • Angiel­ska gra­ma­ty­ka (na przy­kład cza­sy angiel­skie)
  • Słów­ka angiel­skie

Wersja do druku

Każ­dą lek­cję moż­na wydru­ko­wać i przy­go­to­wać mate­ria­ły do nauki angiel­skie­go dostęp­ne w pdf.

Pod każ­dą lek­cją znaj­du­ją się ikon­ki dru­kar­ki oraz pdf, z któ­rych moż­na sko­rzy­stać, aby wydru­ko­wać lek­cję angiel­skie­go w for­mie jaka naj­bar­dziej nam odpo­wia­da. Lek­cję moż­na odpo­wied­nio edy­to­wać aby zosta­wić do wydru­ku te frag­men­ty, któ­re nas naj­bar­dziej inte­re­su­ją.

Dalszy rozwój strony

Cią­gle pra­cu­je­my nad stro­ną i chce­my, żeby była lep­sza, dla­te­go jeśli masz jakieś uwa­gi, komen­ta­rze lub pomy­sły na roz­wój ser­wi­su to cze­ka­my na Twój feed­back.

Nowość!

Oso­by, któ­re chcą uczyć się angiel­skie­go nie tyl­ko na pod­sta­wie pio­se­nek, zapra­sza­my na nasze­go blo­ga:

Get Ahe­ad! Do przo­du z angiel­skim, na któ­rym znaj­du­ją się infor­ma­cje, inspi­ra­cje oraz wska­zów­ki jak szyb­ko nauczyć się angiel­skie­go.Zobacz także: