…czy­li naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia 🙂

Skąd się wzięła nazwa antyteksty?

W pol­skim inter­ne­cie jest wie­le stron z tłu­ma­cze­nia­mi tek­stów pio­se­nek, jed­nak zwy­kle tek­sty te są błęd­nie prze­tłu­ma­czo­ne i wpro­wa­dza­ją użyt­kow­ni­ka w błąd. Nasza stro­na się temu sprze­ci­wia — stąd pre­fiks anty — .
Na stro­nie antyteksty.com tłu­ma­cze­nia są rze­tel­nie spraw­dza­ne, a auto­rzy tłu­ma­czeń bio­rą za nie odpo­wie­dzial­ność. Dodat­ko­wym atu­tem stro­ny jest roz­bu­do­wa­na lek­cja angiel­skie­go na pod­sta­wie słó­wek i wyra­żeń z pio­se­nek.

Jak uczyć się angielskiego ze strony antyteksty.com?

Poszu­kaj pio­se­nek, któ­re znasz i lubisz. Włącz tele­dysk, zapo­znaj się z tek­stem pio­sen­ki. Prze­czy­taj tłu­ma­cze­nie, a następ­nie przejdź do oma­wia­nych zwro­tów i wyra­żeń z pio­sen­ki. Stro­na jest dosto­so­wa­na do użyt­ku na urzą­dze­niach mobil­nych — smart­fo­nach czy table­tach — lek­cje możesz mieć zawsze przy sobie.
Mate­ria­ły mogą być rów­nież wyko­rzy­sty­wa­ne przez nauczy­cie­li, któ­rzy chcą wpro­wa­dzić coś nowe­go na swo­ich zaję­ciach — lek­cje możesz wydru­ko­wać — nad opra­co­wa­niem znaj­dziesz PDF do ścią­gnię­cia.

Jakie piosenki pojawiają się na stronie?

Na stro­nie poja­wia­ją się anglo­ję­zycz­ne pio­sen­ki lubia­ne i słu­cha­ne przez redak­to­rów stro­ny.
Auto­rzy lek­cji pra­cu­ją na swo­ich ulu­bio­nych utwo­rach, ponie­waż pra­ca nad lek­cja­mi powin­na być dla nich przy­jem­no­ścią. Zawsze moż­na popro­sić dane­go auto­ra o opra­co­wa­nie danej pio­sen­ki. Może macie podob­ny gust i proś­ba zosta­nie speł­nio­na 🙂

Jak szukać piosenek na stronie?

W pra­wym gór­nym rogu jest wyszu­ki­war­ka — wpisz do niej nazwę zespo­łu lub tytuł pio­sen­ki, któ­rej szu­kasz.

Tro­chę niżej znaj­du­je się lista naj­po­pu­lar­niej­szych wyko­naw­ców na stro­nie — gdy naci­śniesz na wybra­ną pozy­cję, poka­żą Ci się lek­cje na pod­sta­wie pio­se­nek dane­go zespo­łu czy wyko­naw­cy.

Dlaczego na stronie nie ma mojej ulubionej piosenki?

Stro­na cały czas się roz­wi­ja, doda­wa­ne są nowe pio­sen­ki — być może w naj­bliż­szym cza­sie ktoś doda Twój ulu­bio­ny utwór (zawsze możesz o to popro­sić dane­go auto­ra lub wysłać pro­po­zy­cję swo­jej pio­sen­ki na adres redak­cji).

Coraz wię­cej osób współ­pra­cu­je z anty­tek­sta­mi i dzię­ki temu stro­na sta­je się coraz więk­szą bazą pio­se­nek.

Dlaczego tłumaczenie tekstów piosenek ma znaczenie?

Jeśli rozu­mie­my tekst danej pio­sen­ki i wie­my dla­cze­go autor tek­stu użył takich, a nie innych słów, będzie nam łatwiej zapa­mię­tać sło­wa i fra­zy, któ­re sły­szy­my. Jeśli lubi­my jakąś pio­sen­kę słu­cha­my jej kil­ka­na­ście, kil­ka­dzie­siąt, a nawet kil­ka­set razy, wte­dy auto­ma­tycz­nie zapa­mię­ta­my tekst i w przy­szło­ści nawet nie będzie­my wie­dzie­li skąd zna­my i rozu­mie­my jakieś słów­ko

Czy słuchanie piosenek wystarczy, żeby umieć angielski?

Słu­cha­nie pio­se­nek (ze zro­zu­mie­niem) to faj­ny pomysł na naukę języ­ka, jed­nak nie wystar­czy, aby w peł­ni opa­no­wać dany język. Koniecz­ne są zaję­cia angiel­skie­go z dobrym nauczy­cie­lem i/lub pobyt za gra­ni­cą, naj­le­piej w anglo­ję­zycz­nym kra­ju.

Nie interesuję się muzyką, jak mogę nauczyć się angielskiego?

Jeśli nie jesteś fanem muzy­ki możesz uczyć się angiel­skie­go w inny spo­sób – czy­ta­jąc anglo­ję­zycz­ne gaze­ty, cza­so­pi­sma, książ­ki w wer­sji uprosz­czo­nej (jest wie­le pozio­mów zaawan­so­wa­nia) lub ory­gi­nal­nej, oglą­da­jąc fil­my i seria­le z angiel­ski­mi napi­sa­mi, czy nawet gra­jąc w ory­gi­nal­ne gry, gdzie możesz się spo­tkać z wie­lo­ma odmia­na­mi języ­ka angiel­skie­go, np. angiel­ski śre­dnio­wiecz­ny. Połącz swo­je hob­by z języ­kiem angiel­skim.

Czy mogę dołączyć do grona redaktorów portalu antyteksty.com?

Jasne!

Jeśli znasz angiel­ski i masz pomysł na lek­cje — zapra­sza­my!

Wszel­kie szcze­gó­ły doty­czą­ce współ­pra­cy znaj­dziesz tutaj.

 

Nie zna­la­złeś odpo­wie­dzi na swo­je pyta­nie?

Napisz do nas: kontakt(at)antyteksty.com.

 Zobacz także:

30 komentarzy

 1. mrtq

  Bar­dzo pro­si­ła­bym o opra­co­wa­nie i wyja­śnie­nie pio­sen­ki The Con­nels — seven­ty four, seven­ty five! Jest to dla mnie bar­dzo istot­ne, chcia­ła­bym się upew­nić czy dobrze rozu­miem prze­kaz i czy w ogó­le w jakim­kol­wiek stop­niu go poj­mu­ję 🙂 była­bym bar­dzo wdzięcz­na!

 2. Monika

  Dziś odkry­łam tą stro­nę. Gra­tu­lu­ję. Jestem star­szą panią, sama od jakie­goś cza­su uczę się angiel­skie­go. Spra­wia mi to przy­jem­ność i dobrze się bawię. Będę tu zaglą­dać, jestem pew­na, że znaj­dę wie­le cie­ka­wych infor­ma­cji, na pew­no muzy­kę, któ­rej słu­cha­łam bądź słu­cham — będzie to kolej­ny impuls do nauki i pozna­wa­nia języ­ka. Super, że jeste­ście! Ser­decz­nie pozdra­wiam! 🙂

 3. sarrrka

  Wła­śnie zna­la­złam tę stro­nę, w dodat­ku cał­ko­wi­cie przy­pad­ko­wo i muszę przy­znać że bar­dzo mi się spodo­ba­ła. Tłu­ma­cze­nia sen­su i tek­stu pio­se­nek są napraw­dę bar­dzo dobre i zmo­ty­wo­wa­ły mnie do jesz­cze dodat­ko­wej, samo­dziel­nej nauki języ­ka angiel­skie­go mimo iż mam teraz waka­cje. Dzię­ku­ję bar­dzo i cze­kam na kolej­ne pio­sen­ki.

 4. Iwona

  Super stron­ka 🙂 Tak sobie myślę, że faj­nie było­by gdy­by­ście stwo­rzy­li jakąś faj­ną zakład­kę z ćwi­cze­nia­mi — takie zada­nia domo­we 🙂
  Pozdra­wiam
  Iwo­na

 5. zaawansowana (wiekiem)

  Rydwan cza­su trą­cil mnie dość moc­no, bo nale­żę do poko­le­nia któ­re mia­ło obo­wiąz­ko­wy rosyj­ski a o o angiel­skim mogło poma­rzyć;) Teraz nad­ra­biam — cho­dzę pil­nie na zaję­cia, ale sto­kroć łatwiej uczyć się i zapa­mię­ty­wac idio­my i zasa­dy gra­ma­ty­ki angiel­skiej korzy­sta­jąc z Waszej GENIALNEJ stro­ny. Wiel­ki pokłon i podzię­ko­wa­nia za stwo­rze­nie tak fan­ta­stycz­ne­go i potrzeb­ne­go miej­sca 🙂

 6. michciu

  Faj­na stro­na. W koń­cu nauczy­łem się cze­goś nowe­go.
  Przy oka­zji mam małą proś­bę. Cho­dzi mi o popraw­ne tłu­ma­cze­nie pio­sen­ki Bruce’a Dic­kin­so­na — Che­mi­cal Wed­ding. Czy­ta­łem już wie­le tłu­ma­czeń tego tek­stu, ale pod­skór­nie czu­ję, że żad­ne nie było popraw­ne.
  Z góry dzię­ku­ję za faty­gę 😉

 7. dzastin

  Bar­dzo faj­na stro­na. Mam dwie małe pro­po­zy­cje Bon­nie Tyler — “Total Eclip­se of the heart” — nie zna­la­złam jesz­cze dobre­go tłu­ma­cze­nia. Dużo cie­ka­wych zwro­tów do nauki. Dru­ga pro­po­zy­cja Adam Levi­ne “Lost stars”. Pozdra­wiam.

 8. victoria

  Stro­na bar­dzo, bar­dzo faj­na. Pole­ci­łam nawet zna­jo­mym. Mam pew­ną pro­po­zy­cję — mogli­by­ście zro­bić tłu­ma­cze­nie jakiejś pio­sen­ki Nirva­ny, The Doors lub Black Sab­bath? Nie­waż­ne, jakiej, waż­ne, że tych zespo­łów. Z góry dzię­ku­ję, pozdra­wiam i powo­dze­nia w pro­wa­dze­niu stro­ny!

  • Anna Rozmus
   Author

   Bar­dzo dzię­ku­je­my 🙂 Tak, pla­nu­je­my opra­co­wać coś na pod­sta­wie tych zespo­łów 🙂

 9. Ania.

  Świet­na stro­na. Przy oka­zji bar­dzo pro­szę o tłu­ma­cze­nie pio­sen­ki Bey­on­ce “Smash Into You”. Z góry dzię­ku­ję i pozdra­wiam 🙂

 10. Krzysiek

  Witam
  Jestem tutaj kil­ka minut i musze stwier­dzic ze stron­ka jest nie­sa­mo­wi­ta napraw­de kupa dobrej robo­ty ewen­tu­al­na moja pros­ba o jakis utwor z reper­tu­aru Phi­la Col­lin­sa Dzie­ku­je

 11. Iza

  Super stro­na! To bar­dzo faj­ny pomysł, by w tak przy­jem­ny spo­sób uczyć się języ­ka!
  Mam też proś­bę o wię­cej opra­co­wań pio­se­nek The Beatles. Z góry dzię­ku­ję 🙂

 12. Paulina

  Świet­na stro­na, ide­al­na na kół­ko zain­te­re­so­wań w szko­le, poza tym pamię­tam jak sama się uczy­łam naj­le­piej na pio­sen­kach! I nie było takich super pomo­cy. Gra­tu­lu­ję pomy­słu, keep my fin­gers cros­sed — rób­cie dalej swo­je.

 13. Ania

  Bar­dzo faj­na stron­ka, cie­ka­we zro­bio­na zwłasz­cza część z przykładami/zastosowaniami słó­wek uży­tych w pio­sen­kach.
  Nato­miast nie zgo­dzę się ze stwier­dze­niem że do dobre­go posłu­gi­wa­nia sie angiel­skim koniecz­ny jest pobyt za gra­ni­cą. Znam oso­by któ­re nigdy nie były w Wiel­kiej Bry­ta­nii czy U.S.A i mówią bar­dzo dobrze a i takie któ­re spę­dzi­ły tro­chę cza­su na Wyspach i mówią tak sobie.
  Waż­ne są przede wszyst­kim chę­ci, cięż­ka pra­ca ale i men­tor któ­ry dobrze popro­wa­dzi w nauce.

 14. Maciek

  Świet­na stron­ka , szu­ka­łem wła­śnie cze­goś takie­go od lat
  Naresz­cie rozu­miem o co cho­dzi w anglo­ję­zycz­nych pio­sen­kach .
  Przed­tem pomi­mo ang . komu­ni­ka­tyw­ne­go nie­wie­le rozu­mia­łem .
  Wpa­dła mi w ucho dziś daw­no nie sły­sza­na pio­sen­ka .
  Wiem ‚że to dla was zbyt pro­ste a może i śmiesz­ne ale pomi­mo , że rozu­miem kon­tekst , czy mogli­by­ście ją prze­tłu­ma­czyć , sło­wo po sło­wie bo to prze­kra­cza moje moż­li­wo­ści ,

  Brian Hyland Itsy Bit­sy Teenie Weenie Yel­low Polka Dot Biki­ni .
  PS Bra­ku­je mi takich tłu­ma­czeń tek­stów z lat 50–60 tych , któ­re uwiel­biam
  pozdra­wiam

 15. Barbara

  Witam!
  Super stro­na dla miło­śni­ków angiel­skie­go pokrzyw­dzo­nych wie­lo­let­nią nauką rosyj­skie­go :/
  Ale lepiej póź­no niż wca­le zacząć przy­go­dę z angiel­skim ?.
  Czy ktoś mógł­by mi zasu­ge­ro­wać jakieś seria­le z łatwym angiel­skim z napi­sa­mi i tłu­ma­cze­niem?

  • Anna Rozmus
   Author

   Dzię­ku­je­my za miły komen­tarz.
   Jeśli cho­dzi o seria­le, to naj­le­piej połą­czyć swój ulu­bio­ny serial z naucza­niem angiel­skie­go. Wte­dy jest znacz­nie przy­jem­niej 🙂 Tak na szyb­ko mogę pole­cić pani kome­dio­we seria­le “Friends”, “Modern Fami­ly” czy “Despe­ra­te House­wi­ves”.

 16. Wiola

  Wasza pra­ca to wspa­nia­ły doda­tek dla kogoś, kto chce zda­wać matu­rę z angiel­skie­go. Szu­ka­łam wła­śnie cze­goś takie­go i myślę, że w taki spo­sób ucze­nia bez pro­ble­mu zdam matu­rę w przy­szłym roku 🙂

  • Anna Rozmus
   Author

   Cześć! Krót­kie opra­co­wa­nie tej pio­sen­ki poja­wi­ło się ostat­nio na naszym Face­bo­oku 🙂

 17. Dorota

  Moż­na pro­sić o opra­co­wa­nie i wyja­śnie­nie pio­se­nek zespo­łu The Lumi­ne­ers? Cho­ciaż jed­ną 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *