Lana Del Rey – Ride

Uwielbiam ten kawałek! Utworem „Ride” kolejny raz Lana Del Rey udowodniła na co ją stać. Chyba nigdy nie wyglądała lepiej niż na teledysku do tej piosenki. Postanowiłam Wam przedstawić jego pełną wersje, gdzie przed i po piosence mamy monolog Lany, w którym autorka opowiada o swoich przeżyciach. Monolog ten ma różne opinie wśród krytyków i odbiorców. Przetłumaczyłam go bardzo starannie, dlatego będziecie mieli okazję wyrobić sobie własne zdanie na jego temat.

Przy omawianiu słówek i wyrażeń skupiłam się tylko na piosence, a nie na monologu. Dlatego spokojnie – wystarczy, że będziecie słuchali śpiewu Lany, a z moją lekcją zapamiętacie więcej niż się Wam wydaje. Enjoy!

Tekst piosenki Lana Del Rey – Ride

I was in the winter of my life
And the men I met along the road
Were my only summer
At night I fell asleep
With visions of myself
Dancing and laughing and crying with them
Three years down the line of being
On an endless world tour
And my memories of them
Were the only things that
Sustained me
And my only
Real happy times

I was a singer, not a very popular one
Who once had dreams of becoming a beautiful poet
But upon an unfortunate series of events
Saw those dreams dashed and divided
Like a million stars in the night sky
That I wished on over and over again
Sparkling and broken
But I didn’t really mind
Because I knew that it takes getting everything
You ever wanted and then
Losing it to know what true freedom is

When the people I used to know
Found out what I had been doing, how I had been living
They asked me why
But there’s no use in talking to people who have a home
They have no idea what it’s like
To seek safety in other people
For home to be wherever you lie your head

I was always an unusual girl
My mother told me I had a chameleon soul
No moral compass pointing due north
No fixed personality
Just an inner indecisiveness that was
As wide and as wavering as the ocean
And if I said that I didn’t plan
For it to turn out this way
I’d be lying because I was born to be the other woman

I belonged to no one who belonged to everyone
Who had nothing
Who wanted everything
With a fire for every experience
And an obsession for freedom
That terrified me to the point
That I couldn’t even talk about
And pushed me to a nomadic point of madness
That both dazzled and dizzied me

I've been out on that open road
You can be my full time, daddy
White and gold
Singing blues has been getting old
You can be my full time, baby
Hot or cold

Don't break me down
I've been travelin' too long
I've been trying too hard
With one pretty song

I hear the birds on the summer breeze
I drive fast
I am alone in the night
Been trying hard not to get into trouble, but I
I've got a war in my mind
So, I just ride
I just ride, just ride
I just ride, just ride

Dying young and I'm playing hard
That's the way my father made his life an art
Drink all day and we talk 'till dark
That's the way the road doves do it, ride 'til dark.

Don't leave me now
Don't say goodbye
Don't turn around
Leave me high and dry

I hear the birds on the summer breeze,
I drive fast
I am alone in the night
Been trying hard not to get into trouble, but I
I've got a war in my mind
I just ride, just ride
I just ride, just ride

I'm tired of feeling like I'm fucking crazy
I'm tired of driving 'till I see stars in my eyes
I look up to hear myself saying:
"Baby, too much I strive, I just ride!"

I hear the birds on the summer breeze
I drive fast
I am alone in the night
Been trying hard not to get into trouble, but I
I've got a war in my mind
I just ride, just ride
I just ride, just ride

Every night I used to pray that I’d find my people
And finally I did, on the open road
We had nothing to lose
Nothing to gain
Nothing we desired anymore
Except to make our lives a work of art.

Live fast, die young
Be wild and have fun

I believe in the country America used to be
I believe in the person I want to become
I believe in the freedom of the open road
And my motto is the same as ever
I believe in the kindness of strangers
And when I’m at war with myself, I ride
I just ride

Who are you? Are you in touch
With all of your darkest fantasies?
Have you created a life for yourself
Where you can experience them?
I have

I am fucking crazy, but I am free

Tłumaczenie Lana Del Rey – Ride

To było w zimie mojego życia
A mężczyźni których spotkałam na drodze
Byli moim jedynym latem
Nocą zasypiałam
Z wizjami siebie
Tańczącej i śmiejącej się i płaczącej z nimi
Jakieś trzy lata bycia
Na niekończącej się światowej trasie
I moje wspomnienia o nich
Były jedynymi rzeczami które
Utrzymywały mnie przy życiu
I były dla mnie jedynym
Naprawdę szczęśliwym okresem czasu

Byłam piosenkarką, nie taką bardzo sławną
Która kiedyś miała marzenia o zostaniu piękną poetką
Ale od czasu serii niefortunnych wydarzeń
Widziałam te marzenia roztrzaskane i podzielone
Jak milion gwiazd na nocnym niebie
Którego życzyłam sobie wielokrotnie
Iskrzącego i pękniętego
Ale tak naprawdę nie miałam nic przeciwko
Ponieważ wiedziałam, że trzeba dostać wszystko
Czego kiedykolwiek chciałeś a potem
Stracić to, żeby zrozumieć czym jest prawdziwa wolność

Kiedy ludzie, których znałam
Dowiedzieli się co robiłam, jak żyłam
Pytali mnie dlaczego
Ale nie ma sensu rozmawiać z ludźmi, którzy mają dom
Oni nie mają pojęcia jak to jest
Szukać bezpieczeństwa w innych ludziach
A za dom uważać za miejsce gdzie akurat nocujesz

Zawsze byłam niezwykłą dziewczyną
Moja mama mówiła mi, że mam duszę kameleona
Żadnego moralnego kompasu wskazującego północ
Żadnej stałej osobowości
Tylko wewnętrzne niezdecydowanie, które było
Tak szerokie i tak drżące jak ocean
I jeśli bym powiedziała, że nie planowałam
Że tak to się skończy
Kłamałabym, bo urodziłam się, żeby być tą drugą

Nie należałam do nikogo kto należał do wszystkich
Kto nie miał niczego
Kto pragną wszystkiego
Z entuzjazmem dla każdego doświadczenia
I obsesją wolności
Która mnie przerażała do tego stopnia
Że nie mogłam nawet o tym mówić
I popchnęła mnie do chwili koczowniczego szaleństwa
Które zarówno olśniło jak i oszołomiło mnie

Jestem na otwartej drodze
Możesz być mój na pełny etat, tatusiu
Biały z pieniędzmi
Śpiewanie bluesa starzeje się
Możesz być mój na cały etat, kochanie
Na dobre i złe

Nie załamuj mnie
Podróżuję za długo
Staram się za mocno
Z jedną ładną piosenką

Słyszę ptaki w letniej bryzie
Jadę szybko
Jestem sama w nocy
Bardzo się staram nie pakować sie w kłopoty
Ale w mojej głowie toczy się wojna
Więc, po prostu jadę
Po prostu jadę, po prostu jadę
Po prostu jadę, po prostu jadę

Umrzeć młodo, bawić się ostro
W taki sposób mój ojciec zamienił swoje życie w sztukę
Pijemy cały dzień i rozmawiamy do późna
Tak właśnie robimy, jeździmy do póżna

Nie zostawiaj mnie teraz
Nie żegnaj się ze mną
Nie odwracaj się
Zostawiając mnie na lodzie

Słyszę ptaki w letniej bryzie
Jadę szybko
Jestem sama w nocy
Bardzo się staram nie pakować sie w kłopoty
Ale w mojej głowie toczy się wojna
Po prostu jadę, po prostu jadę
Po prostu jadę, po prostu jadę

Mam dosyć czucia się jak cholerna wariatka
Mam dosyć jeżdżenia aż zobaczę gwiazdy w moich oczach
Podnoszę wzrok, żeby usłyszeć jak mówię:
"Kochanie, za dużo walczę, po prostu jadę!"

Słyszę ptaki w letniej bryzie
Jadę szybko
Jestem sama w nocy
Bardzo się staram nie pakować sie w kłopoty
Ale w mojej głowie toczy się wojna
Po prostu jadę, po prostu jadę
Po prostu jadę, po prostu jadę

Każdej nocy modliłam się, że odnajdę moich ludzi
I w końcu mi się to udało, na otwartej drodze
Nie mieliśmy nic do stracenia
Nic do zyskania
Nic, czego pragnęliśmy
Z wyjątkiem zmienienia naszego życia w dzieło sztuki

Żyj szybko, umieraj młodo
Bądź dziki i baw się

Wierzę w Amerykę, kraj jakim była kiedyś
Wierzę w osobę, którą pragnę się stać
Wierzę w wolność otwartej drogi
I moje motto jest cały czas takie samo
Wierzę w dobroć nieznajomych.
I kiedy walczę ze sobą, jadę
Po prostu jadę

Kim jesteś? Czy jesteś w kontakcie
Ze wszystkimi swoimi najciemniejszymi fantazjami?
Czy stworzyłeś życie dla siebie
Gdzie możesz ich doświadczyć?
Ja tak

Jestem cholerną wariatką, ale jestem wolna

Zwroty & wyrażenia

Be out

Lana używa tego czasownika złożonego w pierwszym wersie swojej piosenki:

I’ve been out on that open road

Jestem na otwartej drodze

Mamy tutaj zastosowany czas Present Perfect, o którym wspominałam już we wpisie One Direction „Little Things”.

Wiemy, że to be = być, a out = na zewnątrz.

Połączenie tych dwóch słówek daje nam czasownik złożony to be out, który ma dosyć sporo znaczeń.

Zajmiemy się tymi najpopularniejszymi.

Zacznijmy od najważniejszego i najbardziej ogólnego z nich.

To be out =

= być (poza czymś, np. domem, krajem, miejscem przebywania).

Przykłady:

She is out in the garden. = Ona jest w ogrodzie.

She has been in the USA for ten years. = Ona jest w Australii od dziesięciu lat.

– Can I speak to Joe? – I’m afraid he went out shopping about five minutes ago. = – Czy mogę rozmawiać z Joe? – Obawiam się, że wyszedł na zakupy jakieś pięć minut temu.

= być nieobecnym, np.: Kate is out. = Kasi nie ma, wyszła.

= zostać wydanym, wprowadzonym na rynek (chodzi o książki, płyty, produkty), np.: Their new single will be out next week. = Ich nowy singiel zostanie wydany w przyszłym tygodniu.

= rozkwitnąć, kwitnąć (o kwiatach, pączkach na drzewach), np.: This flower is fully out. = Ten kwiatek jest całkowicie rozwinięty.

= świecić na niebie (np. słońce, gwiazdy), np.: The sun is out. = Świeci słońce.

= zostać wyeliminowanym, odrzuconym, zwolnionym, np.: – Hey Mike! You are out! = – Hej Mike!  Wylatujesz!

Break down

Don’t break me down

Nie załamuj mnie

Break down czy Breakdown?
W języku angielskim istnieje również rzeczownik breakdown  =
= awaria, poważne uszkodzenie
= zerwanie, rozpad, fiasko, niepowodzenie
= załamanie nerwowe
= analiza
= rozpad (w chemii)

Czasownik złożony to break down ma kilka zbliżonych do siebie znaczeń.

To break down =

= popsuć się, zepsuć się, np.: You shouldn’t buy such an old car. It will break down soon. = Nie powinieneś kupować takiego starego samochodu. Szybko się zepsuje.

= załamać się ( chodzi zarówno o zdrowie psychiczne jak i np. negocjacje, system, koalicję). Przykłady:

I’ve been trying not to break down after failing my driving exam. = Staram się nie załamywać po oblaniu egzaminu na prawko.

The negotiations between two parties have broken down. = Negocjacje pomiędzy dwoma partiami zostały zerwane.

= wybuchnąć płaczem, np.: She broke down while she was watching a touching feature about the sick girl and her dog. = Wybuchnęła płaczem kiedy oglądała wzruszający reportaż o chorej dziewczynce i jej psie.

= złamać się (np. w trakcie przesłuchania), np.: – You can ask me anything! I will never break down! = Możecie pytać mnie o wszystko! Nigdy się nie złamię!

Turn around

Don’t turn around

Nie odwracaj się

Turn around - ciekawe wyrażenia
to turn around and say/do sth = zmienić zdanie i powiedzieć/zrobić coś
to turn a company around = poprawić sytuację w firmie, popchnąć ją w dobrym kierunku
everytime sb turns around = za każdym razem jak ktoś się pojawia
what goes around comes around = jak ty komu, tak on tobie; historia lubi się powtarzać
turnaround = całkowita zmiana; zwrot o 180 stopni

Uwaga! W British English (brytyjskim angielskim) używamy słowa round, a nie around.

Czasownik to turn oznacza między innymi = obracać, obrócić się, a słówko around = dookoła, wokół.

Stąd czasownik to turn around = odwrócić się, obrócić się dookoła. Np.: Turn around and look at me! = Odwróć się i spójrz na mnie!

Look up

I look up to hear myself saying

Podnoszę wzrok, żeby usłyszeć jak mówię

W związku z tym, że czasownik to look = patrzeć, a przysłówek up = w górę, pierwszym znaczeniem czasownika złożonego

To look up = popatrzeć w górę, podnosić wzrok, np.: I rarely look up at the stars. = Rzadko patrzę w gwiazdy.

Pozostałe znaczenia to look up =

= poprawiać się, wyglądać coraz lepiej, np.: Their new business are looking up so they have decided to hire a few people. = Ich nowy interes coraz lepiej prosperuje, więc zdecydowali, że zatrudnią kilku ludzi.

= sprawdzać (w słowniku), np.: – What does this word mean? – I don’t know. Look up in a dictionary. = – Co znaczy to słowo? – Nie wiem. Poszukaj w słowniku.

Ride

I just ride

Po prostu jadę

Ride vs. Drive
Czasownik to drive oznacza kierować czymś, prowadzić, być kierowcą i jest używany, jeśli mówimy o kierowaniu pojazdem.
Czasownika to ride używamy, jeśli mówimy o jechaniu, poruszaniu się na lub w jakimś pojeździe.

Podsumowując to drive = kierować czymś, a to ride = jeździć (na) czymś.

Czasownik to ride generalnie można przetłumaczyć jako =

= jechać na czymś – może to być motor, koń, rower, np.: I can’t ride a horse. = Nie potrafię jeździć na koniu.

= pojechać czymś, jechać jako pasażer, np. taksówką, autobusem, metrem, np.: I ride the bus to the city center. = Jeżdżę autobusem do centrum miasta.

= płynąć (łodzią, statkiem), np.: She hates riding a boat, because she gets seasick. = Ona nienawidzi płynąć łodzią, bo ma chorobę morską.

’till

I’m tired of driving ’till I see stars in my eyes

Mam dosyć jeżdżenia aż zobaczę gwiazdy w moich oczach

Jest to skrót od słowa until.

Jest to przyimek, który oznacza =

= aż, dopóki, do.

Przykłady:

We have to wait until he comes. = Musimy zaczekać aż on przyjdzie.

They have time until Monday. = Mają czas do poniedziałku.

This shop is open from 8 am until 6 pm. = Ten sklep jest otwarty od 8 rano do 6 wieczorem.

= dopóki nie – w takich wyrażeniach jak:

We were having fun until the police came. = Bawiliśmy się dopóki nie przyjechała policja.

Let’s watch a movie until they arrive. = Obejrzyjmy film dopóki nie przyjadą.

I smoked a lot until I realized how stupid it is. = Dużo paliłem dopóki nie zdałem sobie sprawy jakie to głupie.

High and dry

Leave me high and dry

Zostawiając mnie na lodzie

Zauważyłam, że na popularnych stronach z tekstami piosenek to wyrażenie jest praktycznie wszędzie źle przetłumaczone.

Jest to idiom:

To leave sb high and dry, który oznacza =

= zostawić kogoś na lodzie, np.: He is always leaving me high and dry! = On zawsze mnie zostawia na lodzie!

High and dry ma jeszcze inne znaczenie = na mieliźnie.

Oraz:

To leave sth high and dry = pozwolić czemuś osiąść na ziemi (np. statkowi w czasie odpływu).

Full time

You can be my full time

Możesz być mój na pełny etat

Full-time & co.
full-time job = praca na pełny etat
full-time equivalent= w przeliczeniu na pełen etat
full time employment = zatrudnienie na pełny etat
part-time/half-time = niepełnoetatowy, na niepełnym etacie
part-time job = praca na pół/część etatu/dorywcza

Wyrażenie full time (pisane również full-time) występuje jako przymiotnik i przysłówek.

Full time =

= pełnoetatowy.

= na pełen etat.

Przykłady:

It’s a full-time job keeping the flat clean when you have small children or pets. = Utrzymanie mieszkania w czystości to praca na pełny etat kiedy masz małe dzieci lub zwierzęta.

W British English full-time oznacza również = koniec meczu, np.: The referee blew the whistle for full time. = Sędzia odgwizdał koniec meczu.

Get old

Jednym z kilkudziesięciu znaczeń czasownik to get jest = stawać się, zmieniać się. Czasownik to get ma takie znaczenie, jeśli po nim jest jakiś przymiotnik lub przysłówek.

W piosence Lany mamy użyty zwrot to get old w wersie:

Singing blues has been getting old

Śpiewanie bluesa starzeje się

Mamy tutaj użyty czas Present Perfect Continuous.

To get old = starzeć się (dosłownie tłumacząc = stawać się starym).

Inne przykłady z tej serii:

To get bold = łysieć.

To get dark = robić się ciemno.

To get late = robić się późno.

Get into trouble

Been trying hard not to get into trouble

Bardzo się staram nie pakować się w kłopoty

To get into trouble = pakować się w kłopoty, wpaść w tarapaty, np.: You shouldn’t hang out with him – he often gets into troubles. = Nie powinnaś się z nim zadawać – on często pakuje się w kłopoty.

Strive

Baby, too much I strive, I just ride

Kochanie, za dużo walczę, po prostu jadę

Jest to dosyć mało znany czasownik nieregularny. Jego pozostałe formy to: past tense strove, past participle striven.

To strive to do sth = usiłować coś zrobić, np.: We strive to make our children happy. = Bardzo staramy się uszczęśliwić nasze dzieci.

To strive for/after sth = dążyć do czegoś, np. She’s been striving for succes. = Ona dąży do sukcesu.

To strive against sb/sth = zmagać się z kimś/czymś, np. Stop striving against your love for him. = Przestań walczyć ze swoją miłością do niego.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *