Joy Division – Love Will Tear Us Apart

Joy Division, brytyjski zespół post-punkowy z drugiej połowy lat 70-tych, choć grał zaledwie cztery lata, zostawił trwały ślad w historii muzyki rockowej. „Love Will Tear Us Apart” to jeden z najbardziej znanych utworów tej grupy.

Tytuł to ironiczna parafraza tytułu „Love Will Keep Us Together” – piosenki napisanej 6 lat wcześniej przez Neila Sedakę.

Ian Curtis, lider Joy Division, cierpiał na depresję. W 1980 roku popełnił samobójstwo, mając zaledwie 23 lata. W tekście „Love Will Tear Us Apart” odniósł się do swoich problemów małżeńskich. Za sprawą jego żony, Deborah, tytuł piosenki został wyryty na nagrobku wokalisty.

Tekst piosenki Joy Division – Love Will Tear Us Apart

When routine bites hard
And ambitions are low
And resentment rides high
But emotions won't grow
And we're changing our ways
Taking different roads

Then love, love will tear us apart again
Love, love will tear us apart again

Why is the bedroom so cold?
You've turned away on your side
Is my timing that flawed?
Our respect runs so dry
Yet there's still this appeal
That we've kept through our lives

But love, love will tear us apart again
Love, love will tear us apart again

You cry out in your sleep
All my failings exposed
And there's a taste in my mouth
As desperation takes hold
Just that something so good
Just can function no more

But love, love will tear us apart again
Love, love will tear us apart again

Love, love will tear us apart again
Love, love will tear us apart again

Tłumaczenie Joy Division – Love Will Tear Us Apart

Gdy rutyna gryzie mocno
I ambicje są niskie
I gniew wznosi się wysoko
Ale emocje nie wzrosną
I zmieniamy nasze ścieżki
Obieramy inne drogi

Wtedy miłość, miłość rozdzieli nas znowu
Miłość, miłość rozdzieli nas znowu

Dlaczego sypialnia jest tak zimna?
Odwróciłaś się w swoją stronę
Czy to moje wyczucie czasu jest błędne?
Nasz szacunek tak znika
Lecz nadal jest to przyciąganie
Które zachowywaliśmy w ciągu naszego życia

Ale miłość, miłość rozdzieli nas znowu
Miłość, miłość rozdzieli nas znowu

Podnosisz krzyk we śnie
Wszystkie moje słabości są odsłonięte
A w moich ustach jest smak
Gdy desperacja zakorzenia się
Że po prostu coś tak dobrego
Nie może funkcjonować dłużej

Ale miłość, miłość rozdzieli nas znowu
Miłość, miłość rozdzieli nas znowu

Miłość, miłość rozdzieli nas znowu
Miłość, miłość rozdzieli nas znowu

Gramatyka

Present Perfect

You’ve turned away on your side

Odwróciłaś się na swoją stronę

Yet there’s still this appeal
That we’ve kept through our lives

Lecz nadal jest to przyciąganie   
Które zachowywaliśmy w ciągu naszego życia

Zdania w czasie Present Perfect budujemy w następujący sposób:

czasownik posiłkowy have + Past Participle

Present Perfect to czas, który łączy przeszłość z teraźniejszością. Używa się go, gdy:

  • Opisywana czynność dopiero się zakończyła i jej czas nie jest ustalony precyzyjnie, np.: He has just turned away. = On właśnie się odwrócił.
  •  Opisywana czynność miała miejsce w przeszłości, ale jej czas nie jest ustalony precyzyjnie, np.: I have bought a new car. = Kupiłem nowy samochód.
  • Opisywana czynność zakończyła się, ale jej konsekwencje trwają, np.: I have broken my leg. = Złamałem nogę (teraz jest złamana).
  • Opisywana czynność rozpoczęła się w określonym lub nieokreślonym momencie w przeszłości i trwa do chwili obecnej, np.: We have been married for two years. = Jesteśmy małżeństwem od dwóch lat.

No more/ anymore/ no longer

Something so good just can function no more

Coś tak dobrego nie może po prostu funkcjonować dłużej

Przysłówka no more używamy, gdy chcemy określić czynność, która się kończy. Częściej zamiast no more używa się anymore. No more oraz no longer są bardziej formalne.

Warto pamiętać, że w angielskim nie ma podwójnego przeczenia, dlatego w zdaniach z anymore dodajemy not, zaś w zdaniach z no more i no longer już nie.

Przykład:

I don’t need it anymore. = I need it no more. = I no longer need it. = Nie potrzebuję tego już.

Zwroty & Wyrażenia

Tear apart

These expressions won't tear you apart!

to be tearing your hair out (informal) = rwać włosy z głowy, bardzo się czymś denerwować

to tear somebody/ something to shreds/ pieces (informal) = bardzo ostro skrytykować kogoś, nie zostawić na nim suchej nitki

to tear somebody’s heart (out)/ at somebody’s heart  = wydzierać komuś serce (bardzo kogoś zasmucać)

to tear sth from sb = wydrzeć coś komuś

to be torn between = być rozdartym pomiędzy

to tear sth up = porwać, podrzeć; anulować, unieważnić

Love will tear us apart

Miłość nas rozdzieli

To tear apart =

= rozdzielić, np.: He ​resigned, ​depressed at the way that the ​party was ​tearing it​self ​apart. = Zrezygnował, przygnębiony, że partia sama się rozdzielała (ulegała podziałom).

= rozszarpać, np.: A ​dog can ​tear a ​rabbit ​apart in ​seconds. = Pies może rozszarpać królika w kilka sekund.

= przyprawić kogoś o duży smutek lub niepokój, np.: The political situation in our country is really tearing me apart. = Sytuacja polityczna w naszym kraju, bardzo mnie niepokoi.

Resentment

Resentment rides high

Uraza triumfuje

Resentment = uraza, oburzenie, złość, pretensja, np.: I’ve forgiven her and I don’t have any resentment towards her. = Przebaczyłem jej i nie mam do niej żadnej urazy.

Ride high

Resentment rides high

Uraza triumfuje

To ride high =

= być bardzo szczęśliwym, triumfować, np.: Eve started to ride high when she won the game. = Ewa zaczęła triumfować, gdy wygrała grę.

= być na haju, np.: He probably has smoked some weeds and now he’s riding high. = On prawdopodobnie wypalił trochę trawki i teraz jest na haju.

Turn away

You’ve turned away on your side

Odwróciłaś się w swoją stronę

To turn away = odwrócić się, np.: She turned away and walked out of room. = Odwróciła się i wyszła z pokoju.

Timing

Even the best people have flaws

flaw = niedoskonałość, wada

to flaw = porysować się, popsuć się

flawed = niedoskonały, ułomny

flawless = doskonały, bez skazy

Is my timing that flawed?

Czy to moje wyczucie czasu się zepsuło?

Timing = wyczucie czasu, np.: Good timing is useful when you want to do many things at the same time. = Dobre wyczucie czasu jest przydatne, kiedy chce się robić kilka rzeczy w tym samym czasie.

Run dry

Our respect runs so dry

Nasz szacunek tak znika

To run dry =

= uschnąć, np.: The river started to run dry because of the heat. = Rzeka zaczęła wysychać z powodu upału.

= zniknąć, skończyć się, np.: When John entered the room, the conversation run dry. = Gdy John wszedł do pokoju, rozmowa skończyła się.

Keep

Yet there’s still this appeal that we’ve kept through our lives

Ale nadal istnieje to przyciąganie, które podtrzymywaliśmy w ciągu naszego życia

To keep =

= zachowywać, podtrzymywać, np.: I’d like to become a doctor because I’d like to keep my domestic tradition. = Chciałbym zostać lekarzem, by podtrzymać rodzinną tradycję.

= przestrzegać, np.: Restrictive rules don’t motivate to keep the law. = Restrykcyjne reguły nie motywują do przestrzegania prawa.

Through

Through and through I'm in love with you

through and through = kompletnie, całkowicie, w każdym calu, np.: After the rain we were wet through and through. = Po deszczu byliśmy cali mokrzy.

Yet there’s still this appeal that we’ve kept through our lives

Ale nadal istnieje to przyciąganie, które podtrzymywaliśmy w ciągu naszego życia

Through =

= przez (jakiś obszar), np.: Anna spent her holiday hitchhiking through Europe. = Anna spędziła wakacje, jeżdżąc autostopem przez Europę.

= dzięki, przez (za sprawą czegoś), np.: Emily didn’t obtain that job through her low level of English. = Emilia nie otrzymała tej pracy z powodu niskiego poziomu angielskiego. Through (adj.)

= bezpośredni (np. dojazd), np.: The change is not necessary – we have a through train to Berlin. = Przesiadka nie jest konieczna – mamy bezpośredni pociąg do Berlina.

Cry out

You cry out in your sleep

Krzyczysz przez sen

To cry = płakać; wołać, krzyczeć.

To cry out = krzyknąć, wykrzyczeć, np.: She cried out his name desperately. = Ona wykrzyczała desperacko jego imię.

To cry out for sth = żądać, domagać się, np.: The trade unions are crying out for the rises. = Związki zawodowe domagają się podwyżek.

 

Czy znacie już through and through nowe słówka z piosenki Joy Division? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *