Wykonawca: Sigma

Sigma — Changing

Wszyst­ko się zmie­nia. Nie lubi­my prze­by­wać cią­gle w tym samym miej­scu. Cią­gle pra­gnie­my zmian. Tym bar­dziej jeśli są to zmia­ny na lep­sze. I o tym…