Definicje

 1. Ser­wis anty­tek­sty — stro­na inter­ne­to­wa dostęp­na pod adre­sem antyteksty.com.
 2. Użyt­kow­nik ser­wi­su — oso­ba korzy­sta­ją­ca z ser­wi­su antyteksty.com.
 3. Autor lek­cji — oso­ba, któ­ra opra­co­wa­ła lek­cję na pod­sta­wie anglo­ję­zycz­nej pio­sen­ki.
 4. Admi­ni­stra­tor ser­wi­su — wła­ści­ciel­ka ser­wi­su anty­tek­sty Anna Roz­mus lub oso­ba przez nią upo­waż­nio­na.

Zasady korzystania z serwisu

 1. Użyt­kow­ni­ko­wi ser­wi­su przy­słu­gu­je pra­wo pobie­ra­nia oraz dru­ko­wa­nia stron, ich frag­men­tów oraz mate­ria­łów dostęp­nych w PDF pod warun­kiem nie­na­ru­sza­nia praw autor­skich.
 2. Zabra­nia się kopio­wa­nia, redy­stry­bu­cji, publi­ko­wa­nia, roz­po­wszech­nia­nia, udo­stęp­nia­nia czy wyko­rzy­sty­wa­nia w inny spo­sób cało­ści lub czę­ści danych zawar­tych w ser­wi­sie anty­tek­sty w celach komer­cyj­nych oraz poprzez włą­cza­nie ich do ser­wi­sów WWW bez zgo­dy admi­ni­stra­to­ra ser­wi­su.
 3. Korzy­sta­nie z ser­wi­su jest bez­płat­ne.
 4. Redak­cja ser­wi­su antyteksty.com nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za kon­se­kwen­cje powsta­łe na sku­tek umiesz­czo­nych błę­dów na stro­nie ser­wi­su.
 5. Zdję­cia umiesz­cza­ne na por­ta­lu nie są wła­sno­ścią ser­wi­su anty­tek­sty i chro­nię je pra­wa autor­skie im przy­słu­gu­ją­ce.

Publikowanie informacji w serwisie

 1. Każ­dy użyt­kow­nik może zgło­sić lek­cję angiel­skie­go na pod­sta­wie anglo­ję­zycz­nej pio­sen­ki do publi­ka­cji na łamach ser­wi­su anty­tek­sty.
 2. Pio­sen­ka, któ­rą chciał­by opra­co­wać autor musi zostać wcze­śniej zaak­cep­to­wa­na i zatwier­dzo­na przez admi­ni­stra­to­ra ser­wi­su.
 3. Zgło­szo­ne lek­cje angiel­skie­go opra­co­wa­ne na pod­sta­wie pio­se­nek pod­le­ga­ją wery­fi­ka­cji przez admi­ni­stra­to­ra ser­wi­su.
 4. Adm­ni­stra­tor ser­wi­su ma pra­wo nie zgo­dzić się na publi­ka­cję lek­cji opra­co­wa­nej przez auto­ra.
 5. Aby zostać auto­rem w ser­wi­sie anty­tek­sty wystar­czy opu­bli­ko­wa­nie jed­nej lek­cji.
 6. Dokład­ne zasa­dy publi­ka­cji lek­cji znaj­du­ją się w sek­cji “Dołącz” w ser­wi­sie anty­tek­sty.
 7. Za przy­go­to­wa­ną i opu­bli­ko­wa­ną lek­cję ser­wis nie prze­wi­du­je żad­ne­go wyna­gro­dze­nia dla auto­ra.
 8. W momen­cie opu­bli­ko­wa­nia lek­cji angiel­skie­go w ser­wi­sie anty­tek­sty pra­wa autor­skie do lek­cji prze­cho­dzą na ser­wis anty­tek­sty.
 9. Autor lek­cji angiel­skie­go nie może żądać usu­nię­cia opu­bli­ko­wa­nej już lek­cji.
 10. Infor­ma­cje o auto­rze lek­cji będą umiesz­czo­ne na stro­nie antyteksty.com, w sek­cji “O nas” — w odpo­wied­niej kolej­no­ści, warun­ko­wa­nej aktyw­no­ścią oraz w odpo­wied­nim for­ma­cie warun­ko­wa­nym pozy­cją na liście, oraz pod każ­dą lek­cją, któ­rej jest auto­rem.
 11. Opis auto­ra skła­da się ze zdję­cia, imie­nia i nazwi­ska lub nazwy użyt­kow­ni­ka oraz krót­kiej infor­ma­cji przy­go­to­wa­nej przez auto­ra.
 12. Infor­ma­cja zosta­nie umiesz­czo­na w opi­sie auto­ra po wcze­śniej­szej kon­sul­ta­cji z admi­ni­stra­to­rem ser­wi­su.

Prawa autorskie

 1. Wszel­kie pra­wa do tek­stów pio­se­nek umiesz­czo­nych na stro­nach ser­wi­su anty­tek­sty przy­słu­gu­ją ich twór­com. Tek­sty pio­se­nek umiesz­cza­ne są na stro­nach ser­wi­su anty­tek­sty w celach infor­ma­cyj­nych i edu­ka­cyj­nych oraz słu­żą do użyt­ku pry­wat­ne­go.

 

 

 Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *