Od pomy­słu do publi­ka­cji. Porad­nik w 7 kro­kach.


Krok 1: Wybierz piosenkę


Pomo­gę Ci pod­jąć decy­zję w razie bra­ku zde­cy­do­wa­nia oraz odpo­wiem na pyta­nie czy dany utwór nie jest aktu­al­nie opra­co­wy­wa­ny przez inne­go auto­ra (co może zda­rzyć się w przy­pad­ku popu­lar­nych pio­se­nek).

Jak wybierać utwory do omówienia na antyteksty.com?


1. Kie­ruj się swo­imi zain­te­re­so­wa­nia­mi

Będzie Ci łatwiej i przy­jem­niej. Zazwy­czaj two­rząc lek­cję odsłu­chu­ję dany utwór wie­le razy. Na począ­tek naj­lep­sze będą utwo­ry któ­rych słu­chasz z przy­jem­no­ścią.

2. Wybie­raj utwo­ry z cie­ka­wą histo­rią

Na począt­ku lek­cji war­to dodać kil­ka słów tytu­łem wstę­pu. Jeśli możesz pochwa­lić się cie­ka­wą infor­ma­cją na temat oma­wia­ne­go utwo­ru – napisz to. Nawet drob­na cie­ka­wost­ka może spra­wić, że lek­cja zosta­nie ode­bra­na z więk­szym zain­te­re­so­wa­niem i rado­ścią.

Przy­kład (wstęp do pio­sen­ki „Sky­fall” Ade­le):

Widzie­li­ście “Sky­fall”? Ten dwu­dzie­sty trze­ci z serii fil­mów o Jame­sie Bon­dzie miał ofi­cjal­ną pre­mie­rę 23 paź­dzier­ni­ka, a w Pol­sce na ekra­nach moż­na było go zoba­czyć zale­d­wie trzy dni póź­niej. “Sky­fall” to nie lada grat­ka dla wszyst­kich wiel­bi­cie­li Agen­ta 007, ale nie tyl­ko.
Na liście moich pio­se­nek nie mogło zabrak­nąć Ade­le, któ­rej pio­sen­ka “Sky­fall” jest muzycz­nym tema­tem całe­go fil­mu. Zapo­zna­jąc się z tłu­ma­cze­niem tej pio­sen­ki nale­ży pamię­tać, o tym, że tekst utwo­ru ma raczej sym­bo­licz­ne zna­cze­nie i nie nale­ży go rozu­mieć dosłow­nie. Fani fil­mów o Jame­sie Bon­dzie mogą w nim zna­leźć pew­ne odnie­sie­nia do wąt­ków z poprzed­nich przy­gód agen­ta.
Wszyst­kich zachę­cam do nauki angiel­skie­go z pio­sen­ką Ade­le i “Sky­fall”! Enjoy!

 3. Napisz do mnie!

Napisz do mnie na: [email protected] – pomo­gę Ci pod­jąć decy­zję w razie bra­ku zde­cy­do­wa­nia oraz odpo­wiem na pyta­nie czy dany utwór nie jest aktu­al­nie opra­co­wy­wa­ny przez inne­go auto­ra (co może zda­rzyć się w przy­pad­ku popu­lar­nych pio­se­nek).

Krok 2: Znajdź teledysk


Tele­dysk do pio­sen­ki znaj­dziesz na stro­nie youtube.com. Wybie­raj ofi­cjal­ne tele­dy­ski. Jeśli pio­sen­ka jest mniej popu­lar­na i nie ma tele­dy­sku, wybierz wer­sję audio lub dobre nagra­nie kon­cer­to­we. Link do tele­dy­sku wyślesz mi razem z opra­co­wa­ną pio­sen­ką.

Jak dobrać teledysk do omawianej piosenki?


 1. Wybie­raj ofi­cjal­ne tele­dy­ski
 2. Szu­kaj mate­ria­łów audio i nagrań kon­cer­to­wych
 3. Poszu­kaj mate­ria­łów dodat­ko­wych

Jako cie­ka­wost­kę cza­sa­mi doda­ję do moich lek­cji wywia­dy z arty­sta­mi, cove­ry pio­se­nek czy nagra­nia z krę­ce­nia tele­dy­sku do pio­sen­ki.

Krok 3: Znajdź oryginalny tekst utworu

Ory­gi­nal­ny tekst pio­sen­ki znaj­dziesz wpi­su­jąc tytuł i wyko­naw­cę wybra­nej pio­sen­ki w wyszu­ki­war­kę (ja uży­wam google.pl).

W Inter­ne­cie funk­cjo­nu­je mnó­stwo stron, z tek­sta­mi pio­se­nek. Szcze­gól­nie pole­cam stro­nę: www.azlyrics.com.

Krok 4: Przetłumacz piosenkę


Tłu­ma­cze­nie musi być napi­sa­ne, a nie sko­pio­wa­ne. Nie czy­taj tłu­ma­czeń na innych stro­nach — możesz nie­po­trzeb­nie się zasu­ge­ro­wać błęd­nym prze­kła­dem. Naj­le­piej prze­tłu­ma­czyć tekst same­mu, wte­dy zauwa­żysz pew­ne smacz­ki języ­ko­we, któ­re możesz póź­niej wyja­śnić w lek­cji.

Wskazówki dla tłumaczących


1. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł

Uni­kaj czy­ta­nia tłu­ma­czeń na stro­nach typu tekstowo.pl, czę­sto zawie­ra­ją błę­dy, a tekst jest tłu­ma­czo­ny przez oso­by, któ­re nie zna­ją zbyt dobrze języ­ka angiel­skie­go.

2. Pamiętaj o idiomach i wyrażeniach potocznych

Musisz pamię­tać o idio­mach, nowych wyra­że­niach, cza­sow­ni­kach zło­żo­nych i kolo­kwia­li­zmach, któ­re prak­tycz­nie zawsze poja­wia­ją się pio­sen­kach.

3. Korzystaj z dobrych słowników i polecanych stron internetowych.

Szcze­gól­nie pole­cam :

 • Świet­ne słow­ni­ki, któ­re zawie­ra­ją bar­dzo wie­le idio­mów i potocz­nych wyra­żeń. Są dostęp­ne rów­nież w wer­sji na kom­pu­ter:
  • Wiel­ki Słow­nik PWN-Oxford,
  • The New Kościusz­ko Foun­da­tion Dic­tio­na­ry
 • Stro­ny inter­ne­to­we:
  • Diki.pl – mul­ti­me­dial­ny słow­nik angiel­skie­go onli­ne.
  • Urbandictionary.com – jest to inter­ne­to­wy słow­nik (English to English) pisa­ny przez inter­nau­tów z całe­go świa­ta. Znaj­dzie­cie tutaj mnó­stwo mło­dzie­żo­wych zwro­tów i nowych wyra­żeń. Słow­nik cały czas się roz­wi­ja i codzien­nie doda­wa­ne są kolej­ne sło­wa i ich defi­ni­cje.
  • Rapgenius.com – jest to stro­na inter­ne­to­wa, na któ­rej znaj­dzie­cie odpo­wiedź na pyta­nie – „O co cho­dzi w tej pio­sen­ce?”. Linij­ka po linij­ce przy wybra­nej pio­sen­ce, odpo­wie­dzi te są suge­ro­wa­ne przez inter­nau­tów z całe­go świa­ta.
  • Forum.wordreference.com – mię­dzy­na­ro­do­we forum języ­ko­we, peł­ne infor­ma­cji na temat zwro­tów i wyra­żeń z pio­se­nek (i nie tyl­ko).

Krok 5: Przygotuj lekcję


Gdy już wybra­łeś i prze­tłu­ma­czy­łeś pio­sen­kę, wybierz naj­cie­kaw­sze zagad­nie­nia języ­ko­we, któ­rych moż­na nauczyć się poprzez dany utwór.

Zwróć uwagę na:


1. Idiomy

Przy­kład (uży­ty przy opra­co­wa­niu pio­sen­ki „Sha­ke It Out” Flo­ren­ce and The Machi­ne):

Pound of flesh

Uwa­ga! Jest to idiom.

To demand/get one’s pound of flesh = kate­go­rycz­nie doma­gać się swe­go.

W pio­sen­ce mamy przy­kład uży­cia tego idio­mu:

And eve­ry demon wants his pound of flesh = I każ­dy demon sta­now­czo doma­ga się swe­go

2. Czasowniki złożone i wyrażenia przyimkowe

Przy­kład (uży­ty przy opra­co­wa­niu pio­sen­ki „Sha­ke It Out” Flo­ren­ce and The Machi­ne):

Come out

Kolej­nym cza­sow­ni­kiem zło­żo­nym, któ­ry wystę­pu­je w utwo­rze jest to come out. Ma on kil­ka­na­ście zna­czeń, dla­te­go wybra­łam tyl­ko naj­waż­niej­sze.

To come out = wyjść, poja­wić się, oka­zać się, zejść (np. o pla­mie).

Przy­kła­dy uży­cia:

The fox came out of the dark­ness. = Lis wyło­nił się z ciem­no­ści.

I knew the truth would come out. = Wie­dzia­łam, że praw­da wyj­dzie na jaw.

Her first tooth has just come out and that’s why she is cry­ing. = Jej pierw­szy ząb wła­śnie wyszedł i dla­te­go pła­cze.

I hope it didn’t come out bad, becau­se I didn’t want to insult him. = Mam nadzie­ję, że to nie wyszło (zabrzmia­ło) źle, bo nie chcia­łam go obra­zić.

- You came out real­ly young in this pic­tu­re. — Thanks, but it’s been pho­to­sho­ped. = — Wyszłaś napraw­dę mło­do na tym zdję­ciu. — Dzię­ki, ale to Pho­to­shop.

Oh, look at the sky! So many stars have come out today! = Oh, spójrz w nie­bo! Tyle gwiazd dzi­siaj wyszło (poja­wi­ło się)!

This washing machi­ne is use­less, becau­se any sta­ins won’t come out! = Ta pral­ka jest bez­na­dziej­na, ponie­waż nie chcą zejść żad­ne pla­my.

3. Wyrażenia potoczne — kolokwializmy

Przy­kład (uży­ty w opra­co­wa­niu pio­sen­ki „Blue Jeans” Lany Del Rey):

Be ride or die

To be ride or die = inny­mi sło­wy być oso­bą któ­ra może wie­le poświę­cić dla kogoś z kim jest, będzie zawsze po jego/jej stro­nie, choć­by nie wiem co.

4. Przydatne lub ciekawe słówka

Wybie­raj cza­sow­ni­ki, rze­czow­ni­ki, przy­miot­ni­ki, przy­słów­ki, któ­re uznasz za war­te opra­co­wa­nia.

Przy­kład (uży­ty przy opra­co­wa­niu pio­sen­ki „Bur­ning Desi­re” Lany Del Rey):

Dri­ve

Sło­wo dri­ve wystę­pu­je jako cza­sow­nik oraz rze­czow­nik. Łącz­nie ma ponad dwa­dzie­ścia zna­czeń.

W pio­sn­ce Lany wystę­pu­je jako cza­sow­nik, dla­te­go tym też się dzi­siaj zaj­mie­my. Wybra­łam dla Was kil­ka naj­waż­niej­szych i naj­czę­ściej spo­ty­ka­nych zna­czeń to dri­ve. Więk­szość z nich na pew­no zna­cie. War­to przy­po­mnieć, że jest to cza­sow­nik nie­re­gu­lar­ny (Past Sim­ple — dro­ve, Past Par­ti­ci­ple — dri­ven).

To dri­ve =

= pro­wa­dzić, kie­ro­wać (np. samo­chód, auto­bus), powo­zić (np. wóz), być kie­row­cą, jeź­dzić (czymś).

Przy­kła­dy:

I enjoy dri­ving my car. = Uwiel­biam jeź­dzić moim samo­cho­dem.

She dri­ves the scho­ol bus. = Ona jest kie­row­cą szkol­ne­go auto­bu­su.

What do you dri­ve? = Czym jeź­dzisz? (Jakim samo­cho­dem?)

= odwieźć, pod­wieźć, zawieźć, np.: My parents used to dri­ve me to scho­ol. = Moi rodzi­ce wozi­li mnie do szko­ły.

= dopro­wa­dzić, popchnąć, zmu­sić (sb to do sth = kogoś do zro­bie­nia cze­goś), np.: He dri­ves me cra­zy! = On dopro­wa­dza mnie do sza­łu!

= być siłą napę­do­wą, napę­dzać (np. pojazd, gospo­dar­kę), np.: What dri­ves the eco­no­my? = Co jest moto­rem roz­wo­ju gospo­dar­cze­go? (Co napę­dza gospo­dar­kę?)

5. Konstrukcje gramatyczne

Powin­ny być na tyle wyraź­nie poka­za­ne w pio­sen­ce, że moż­na je przed­sta­wić na przy­kła­dach z tek­stu utwo­ru.

Przy­kład (uży­ty przy opra­co­wa­niu pio­sen­ki „Swe­et Child O’Mine” Guns N’Roses):

Would — two­rze­nie cza­su prze­szłe­go

W tek­ście pio­sen­ki mamy:

Whe­re as a child I’d hide
And pray for the thun­der
And the rain
To quie­tly pass me by

Co tłu­ma­czy­my:

Gdzie cho­wa­łem się jako dziec­ko
I modli­łem się, żeby bły­ska­wi­ce
I deszcz
Cicho mnie omi­nę­ły

Pew­nie zasta­na­wia­cie się gdzie w ory­gi­nal­nym tek­ście ukrył się czas prze­szły.

Jest w pierw­szym wer­sie: Whe­re as a child I’d hide.

Gdzie skrót: I’d hide. = I would hide.

Cza­sow­ni­ka modal­ne­go would uży­wa­my, jeśli mówi­my o rze­czach, któ­re dzia­ły się regu­lar­nie w prze­szło­ści.

Inne przy­kła­dy:

When we were chil­dren we would go to our grand­mo­ther on holi­day. = Kie­dy byli­śmy dzieć­mi jeź­dzi­li­śmy do naszej bab­ci na waka­cje.

Whe­ne­ver he came from work, he would sit in front of TV for an hour. = Zawsze kie­dy wra­cał z pra­cy, sia­dał przed tele­wi­zo­rem na godzi­nę.

War­to zauwa­żyć, że uży­te­go raz would już nie powta­rza­my przed kolej­ny­mi cza­sow­ni­ka­mi (bez­oko­licz­ni­ka­mi), ale tyl­ko wte­dy jeśli nie zmie­nia się nam pod­miot, np.:

When we visi­ted her she would tre­at us with deli­cio­us din­ner and later give us some cookies. = Zawsze kie­dy ją odwie­dza­li­śmy czę­sto­wa­ła nas pysz­nym obia­dem, a póź­niej dawa­ła nam jakieś cia­stecz­ka.

Ale kie­dy zmie­nia się pod­miot uży­wa­my would po raz kolej­ny, np.:

When we visi­ted her she would tre­at us with deli­cio­us din­ner and we would go home very hap­py and full up. = Zawsze kie­dy ją odwie­dza­li­śmy czę­sto­wa­ła nas pysz­nym obia­dem i wra­ca­li­śmy do domu bar­dzo szczę­śli­wi i naje­dze­ni.

Co zamieszczać w tabelkach?


Na stro­nie antyteksty.com przy każ­dej oma­wia­nej pio­sen­ce są tabel­ki, w któ­rych zazwy­czaj znaj­du­ją się cie­ka­wost­ki, dodat­ko­we infor­ma­cje czy słów­ka.

Lek­cja powin­na mieć przy­naj­mniej dwie tabel­ki – słu­żą one uroz­ma­ice­niu tre­ści i zwięk­sze­niu zain­te­re­so­wa­nia odbior­cy.

1. Podsumowanie zagadnień gramatycznych

Przy­kład (uży­ty przy opra­co­wa­niu pio­sen­ki „Swe­et Child O’Mine” Guns N’Roses):

Would — czas prze­szły
Po cza­sow­ni­ku modal­nym would jest cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku, a całość tłu­ma­czy­my jako czas prze­szły. Np.:
He would (he’d send) send her flo­wers eve­ry week. = On co tydzień wysy­łał jej kwia­ty.
They would (they’d) go on holi­day to hot coun­tries. = Oni wyjeż­dża­li na waka­cje do cie­płych kra­jów.
She would (she’d) get good marks at scho­ol. = Ona dosta­wa­ła dobre oce­ny w szko­le.

2. Idiomy

Przy­kład (uży­ty przy opra­co­wa­niu „Eve­ry­thing At Once” Len­ki):

Hare — idio­my & powie­dze­nia
to be as mad as a March hare = być kom­plet­nie zbzi­ko­wa­nym
to run with the hare and hunt with the hounds = sto­so­wać zasa­dę: Panu Bogu świecz­kę i dia­błu oga­rek
to start a hare = poru­szyć nowy temat

3. Przykłady użycia słówka

Przy­kład (uży­ty przy opra­co­wa­niu „Bur­ning Desi­re” Lany Del Rey):

To dri­ve — prak­tycz­ne uży­cie
can you dri­ve? = umiesz pro­wa­dzić (samo­chód)?
will you dri­ve? = popro­wa­dzisz?
he was dri­ving at 80 miles per hour/on the left/on the main road = jechał z pręd­ko­ścią 80 mil na godzinę/lewą stroną/główną uli­cą
you can’t dri­ve along the High Stre­et = High Stre­et jest zamknię­ta dla ruchu
she dri­ves to work/London eve­ry day = ona codzien­nie jeź­dzi do pracy/Londynu samo­cho­dem
this car dri­ves well = ten samo­chód dobrze się pro­wa­dzi

4. Najciekawsze zwroty z słówkiem

Przy­kład (uży­ty przy opra­co­wa­niu „Bur­ning Desi­re” Lany Del Rey):

Desi­re — war­to wie­dzieć
a genu­ine desi­re = szcze­re pożą­da­nie
an over­whel­ming desi­re = nie­od­par­te pra­gnie­nie
an uncon­scio­us desi­re = nie­świa­do­me pra­gnie­nie
an object of desi­re = obiekt pożą­da­nia
to express/show a desi­re = wyrazić/okazać chęć

5. Zdjęcia/krótkie filmiki/ teledyski nawiązujące do omawianej piosenki

Link lub zdję­cie prze­ślesz mi razem z opra­co­wa­ną pio­sen­ką.

6. Ciekawostki na temat piosenki

Krok 6: Utwórz lekcję


Do stwo­rze­nia lek­cji użyj dowol­ne­go edy­to­ra tek­stu (np. Word, Ope­nOf­fi­ce lub doku­men­tu w Google).

Two­rząc swo­ją lek­cję nie musisz nic zazna­czać i pod­kre­ślać w swo­jej lek­cji. Nie jest waż­na wiel­kość czcion­ki, aka­pi­ty i kolo­ry.

Doce­lo­wo Twój tekst zosta­nie prze­rzu­co­ny do pro­gra­mu Word­Press, na któ­rym dzia­ła stro­na antyteksty.com. Tam mam odpo­wied­nie narzę­dzia do przy­go­to­wa­nia tek­stu, tak, żeby wszyst­kie lek­cje były jed­no­li­te wizu­al­nie

Organizacja lekcji


Osta­tecz­ną edy­cją i wrzu­ce­niem mate­ria­łu na stro­nę antyteksty.com zaj­mę się oso­bi­ście po wery­fi­ka­cji Two­je­go mate­ria­łu.

Ty musisz pamię­tać o trzech spa­wach.

1. Długość lekcji

Dłu­gość lek­cji nie jest z góry usta­lo­na. Lek­cja nie musi być dłu­ga, ale cie­ka­wa dla czy­tel­ni­ków.

2. Znak “=”

Przy każ­dym tłu­ma­cze­niu z angiel­skie­go na pol­ski (i odwrot­nie) doda­je znak = . Taka jest kon­wen­cja stro­ny i musisz o tym pamię­tać two­rząc swo­ją lek­cję.

Przy­kład:

To dress up skła­da się z cza­sow­ni­ka to dress (m. in. = ubie­rać się, nosić) oraz wie­lo­funk­cyj­ne­go słów­ka up.

To dress up =

= wystro­ić się, ubrać się ele­ganc­ko, np.: She likes to dress up for work. = Ona lubi się ubie­rać ele­ganc­ko do pra­cy.

= prze­bie­rać się, np.: - You have to dress up for our par­ty! — OK. I will dress up as a pira­te. = — Musisz się prze­brać na naszą impre­zę! — OK. Prze­bio­rę się za pira­ta.

To dress sb up = prze­bie­rać (kogoś), np.: Kate has dres­sed her lit­tle dau­gh­ter up in new clo­thes. = Kate prze­bra­ła swo­ją małą córecz­kę w nowe ubra­nia.

To dress sth up = ozdo­bić, przy­brać (np. część gar­de­ro­by), upięk­szyć (np. fak­ty), pod­re­tu­szo­wać (np. pomysł).

3. Powtórzone zagadnienia

To, że jakieś słówko/wyrażenie/struktura gra­ma­tycz­na zosta­ła wcze­śniej omó­wio­na nie zna­czy, że masz ją omi­jać! Wręcz prze­ciw­nie.

Każ­de świe­że spoj­rze­nie na dany pro­blem języ­ko­wy może pomóc odbior­cy w nauce angiel­skie­go. Waż­ne jest jed­nak, żebyś nie kopiował/a infor­ma­cji i tłu­ma­czeń z innych lek­cji na stro­nie antyteksty.com.

Krok 7: Wyślij mi swoją lekcję


Prze­ślij lek­cje na mój adres mailo­wy: [email protected]

Jeśli zaak­cep­tu­ję Twój tekst, zosta­niesz o tym poinformowany/a dro­gą mailo­wą. Ozna­cza to, że mate­riał na pew­no poja­wi się na stro­nie.

Jeśli uznam, że Twój mate­riał nie jest wystar­cza­ją­co dobry, rów­nież zosta­niesz o tym poinformowany/a dro­gą mailo­wą. Napi­szę Ci o moich wąt­pli­wo­ściach. Może wystar­czą drob­ne popraw­ki, aby tekst mógł zostać opu­bli­ko­wa­ny.

Przy rażą­cych błę­dach moż­li­we jest rów­nież cał­ko­wi­te odrzu­ce­nie prze­sła­ne­go mate­ria­łu.

Mate­ria­ły, któ­re muszę od Cie­bie dostać:

 1. Ory­gi­nal­ny tekst pio­sen­ki z pol­skim tłu­ma­cze­niem.
 2. Link do tele­dy­sku.
 3. Przy­go­to­wa­na lek­cja z krót­kim wstę­pem w pro­gra­mie WORD.
 4. Infor­ma­cje o Tobie.

Chęt­nie Cię poznam bli­żej. Jeśli prze­sy­łasz swo­ją lek­cje po raz pierw­szy – faj­nie by było gdy­byś przesłał/a krót­ką infor­ma­cja o sobie.
Prze­ślij rów­nież swo­je zdję­cie lub awa­tar.

Jako redak­tor ser­wi­su antyteksty.com będziesz miał/a swój pro­fil. Mogę tam umie­ścić link do Two­jej fir­my lub szko­ły.

Jeśli masz jesz­cze jakieś dodat­ko­we pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści pro­szę kon­takt na mój adres mailo­wy: [email protected]Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *