Szu­ka­my osób, któ­re chcia­ły­by wypro­mo­wać się za pomo­cą ser­wi­su antyteksty.com – osób zna­ją­cych język angiel­ski, któ­rych rola pole­ga­ła­by na two­rze­niu lek­cji na pod­sta­wie anglo­ję­zycz­nych pio­se­nek.

Z myślą o przy­szłych współ­pra­cow­ni­kach opra­co­wa­li­śmy szcze­gó­ło­wy porad­nik, któ­ry dokład­nie opi­su­je jak krok po kro­ku stwo­rzyć lek­cję na pod­sta­wie pio­sen­ki. Znaj­dziesz go tutaj Know-How Porad­nik Auto­ra

Co oferujemy?

Ofe­ru­je­my miej­sce w redak­cji por­ta­lu, facho­wą pomoc przy reda­go­wa­niu lek­cji oraz moż­li­wość wzię­cia udzia­łu w two­rze­niu ser­wi­su inter­ne­to­we­go.

Por­tal antyteksty.com obec­nie nie jest pro­jek­tem komer­cyj­nym. Pro­po­nu­je­my współ­pra­cę na zasa­dach non-pro­fit, ale bycie auto­rem ser­wi­su antyteksty.com daje wymier­ne korzy­ści:

Nowi poten­cjal­ni klien­ci — Two­je lek­cje prze­czy­ta tysią­ce osób mie­sięcz­nie – to Twoi poten­cjal­ni ucznio­wie!

Nowe doświad­cze­nie — do swo­je­go CV wpi­szesz pra­cę przy cie­ka­wym pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym.

Pre­stiż — zyskasz więk­szą roz­po­zna­wal­ność, a jeśli uczysz angiel­skie­go możesz umie­ścić taką infor­ma­cje na stro­nie łącz­nie z poda­niem do sie­bie kon­tak­tu.

Roz­głos — wszyst­kie stwo­rzo­ne przez Cie­bie mate­ria­ły pod­pi­sze­my Two­im pseu­do­ni­mem, imie­niem lub nazwi­skiem – Twój pro­fil auto­ra ze zdję­ciem na sta­łe zago­ści na antyteksty.com

Podaj link do stro­ny antyteksty.com w ogło­sze­niach o kore­pe­ty­cje – wyróż­nisz się na tle setek innych ofert!

Jak rozpocząć współpracę?

To nie jest trud­ne!

Z myślą o naszych współ­pra­cow­ni­kach napi­sa­li­śmy szcze­gó­ło­wy porad­nik, któ­ry dokład­nie opi­su­je jak krok po kro­ku stwo­rzyć lek­cję na pod­sta­wie pio­sen­ki. Znaj­dziesz go tutaj Know-How Porad­nik Auto­ra

Jeste­śmy rów­nież cie­ka­wi Two­jej opi­nii na temat stro­ny antyteksty.com.

Co sądzisz o naszej pro­po­zy­cji?

Cze­ka­my na Two­ją odpo­wiedź.

 

Regu­la­min ser­wi­su.Zobacz także:

15 komentarzy

 1. Iza

  Tra­fi­łam tutaj za spra­wą “English Mat­ters”. Bar­dzo podo­ba mi się Two­ja strona.Chętnie dołą­czy­ła­bym do gro­na redaktorów.Obecnie jestem na 3 roku anglistyki.Tak jak Ty uwiel­biam muzy­kę i czę­sto tłu­ma­czę sobie tek­sty sama dla siebie.Mam nadzieję,że nie­ba­wem skoń­czę moją pra­cę licen­cjac­ką i będę mieć wię­cej wol­ne­go czasu.Chciałabym poznać Two­je zda­nie doty­czą­ce mojej pomo­cy w tłumaczeniach,więc jeśli nadal kogoś poszu­ku­jesz to ja chęt­nie się zgło­szę : )

  • Anna Rozmus
   Author

   Jasne, zapra­szam do współ­pra­cy!
   Wysła­łam Ci pry­wat­ną wia­do­mość w tej spra­wie.

 2. Monika

  Tra­fi­łam na Two­ją stro­nę dzię­ki maga­zy­no­wi “English Mat­ters”. Bar­dzo spodo­bał mi się Twój pomysł — dzię­ki tej stro­nie mogłam sobie spraw­dzić czy dobrze rozu­miem tek­sty pio­se­nek, któ­rych czę­sto słu­cham. Moje zain­te­re­so­wa­nie jest tym więk­sze, że przy oka­zji mogę się cze­goś nauczyć, a to jest dla mnie mega waż­ne — uczę się w II kla­sie LO, a pla­nu­ję zda­wać na filo­lo­gię angiel­ską.

 3. Justyna

  Mam pyta­nie. Nie mogę zna­leźć infor­ma­cji o oso­bach, któ­re z Tobą współ­two­rzą stro­nę. Gdzie są pro­fi­le redak­to­rów, o któ­rych piszesz powy­żej? Pozdra­wiam

  • Anna Rozmus

   Infor­ma­cje o redak­to­rach znaj­du­ją się w zakład­ce “O nas” i pod każ­dą opra­co­wa­ną przez sie­bie pio­sen­ką 🙂

 4. Klaudia

  Napraw­dę feno­me­nal­ny pomysł na zało­że­nie takiej stro­ny jak ta! Jeśli jest taka moż­li­wość, chęt­nie dołą­czy­ła­bym do gru­py redak­to­rów 🙂

  • Anna Rozmus
   Author

   Hej! Dzię­ki za miły komen­tarz 🙂
   Możesz dołą­czyć do zespo­łu redak­to­rów — wszel­kie szcze­gó­ły znaj­dziesz w Know-How Porad­ni­ku Redak­to­ra.
   Zapra­sza­my 🙂

 5. Monika

  Świet­ny pomysł na stro­nę — pro­jekt edu­ka­cyj­ny! Tra­fi­łam tu poprzez ser­wis SoundUniverse.pl, dla któ­re­go piszę o muzy­ce. Uwiel­biam angiel­ski i muzy­kę, a tak­że przy­wią­zu­ję dużą wagę do tek­stów pio­se­nek. Na pew­no będę tu czę­sto zaglą­dać, by pozna­wać nowe słów­ka z pomo­cą pio­se­nek, łącząc w ten przy­jem­ne z poży­tecz­nym. Pozdra­wiam 🙂

 6. Irma

  Stro­na jest rewe­la­cyj­na. Świet­ny spo­sób do nauki dla ludzi w każ­dym wie­ku. Z pew­no­ścią będę Was pole­cać. Będę nie­sa­mo­wi­cie szczę­śli­wa jeśli któ­re­goś dnia poja­wią się tutaj tłu­ma­cze­nia pio­se­nek Sixto Rodri­gu­eza… 🙂 Ser­decz­nie pozdra­wiam

 7. adishadow

  Tek­sty Maril­lion i Gene­sis zosta­ly juz prze­tlu­ma­czo­ne w dosko­na­ly spo­sob przez Tom­ka Bek­sin­skie­go, ale w mia­re posia­da­ne­go cza­su zmie­rzyl­bym sie z tek­sta­mi Fisha. Sa trud­ne i nie­jed­no­znacz­ne, ale ponie­waz sle­dze jego twor­czosc od 30 lat, to mysle, ze mogl­bym spro­bo­wac.
  Pozdra­wiam
  Adam

 8. Poto

  Od daw­na szu­ka­łem cze­goś podob­ne­go. Ta stro­na jst super:) Idea świet­na, dzie­ku­je za ciez­ką pra­cę, dzię­ki któ­rej ja uczę się z przy­jem­no­ścią. Jak się pod­szko­lę chęt­nie podej­mę się tłu­ma­czeń. Pozdra­wiam:)

 9. k.k.

  Uwiel­biam waszą stro­nę co praw­da jestem na niej tyl­ko 2dni, ale bar­dzo mi się tu podo­ba. Nie mam tak dużej wie­dzy w języ­ku angiel­skim, ale chce się tro­chę pod­szko­lić. Napraw­dę świet­ny pomysł pozdra­wiam i dzię­ku­je jeste­ście suuuuuuuuuuuuuuuper ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *