Anna Rozmus

Założycielka i autorka bloga AntyTeksty, gdzie publikuje swoje artykuły oraz zajmuje się korektą i redakcją pozostałych treści. Angielski studiowała w Belgii na Uniwersytecie w Gent. Jej publikacje ukazywały się na łamach magazynów „English Matters” i "The Teacher".

Icona Pop — I Love It

Dla tych, któ­rzy uwa­ża­ją, że tego­rocz­ny kar­na­wał skoń­czył się zde­cy­do­wa­nie za wcze­śnie i dla tych, któ­rzy potrze­bu­ją jesz­cze ostat­niej daw­ki ener­gii, któ­ra pomo­że prze­trzy­mać do…

David Guetta ft. Sia — She Wolf

Rano, kie­dy jadę do pra­cy lubię słu­chać bar­dziej ener­ge­tycz­nej muzy­ki, któ­ra mnie odpo­wied­nio “nastroi” do zaczy­na­ją­ce­go się dnia. Zazwy­czaj wte­dy słu­cham popu­lar­nych sta­cji radio­wych i…

Lana Del Rey — Ride

Uwiel­biam ten kawa­łek! Utwo­rem “Ride” kolej­ny raz Lana Del Rey udo­wod­ni­ła na co ją stać. Chy­ba nigdy nie wyglą­da­ła lepiej niż na tele­dy­sku do tej…

One Direction — Little Things

Kie­dy pro­wa­dzę zaję­cia angiel­skie­go zazwy­czaj pytam się moich uczniów jakiej muzy­ki słu­cha­ją, jakie lubią zespo­ły czy wyko­naw­ców. Czę­sto (wśród dziew­czyn) pada nazwa One Direc­tion —…

Adele — Skyfall

Widzie­li­ście “Sky­fall”? Ten dwu­dzie­sty trze­ci z serii  fil­mów o Jame­sie Bon­dzie miał ofi­cjal­ną pre­mie­rę 23 paź­dzier­ni­ka, a w Pol­sce na ekra­nach moż­na było go zoba­czyć…

Birdy — People Help The People

Pio­sen­kę Bir­dy pt. “People help the people” zna chy­ba więk­szość z Was. Już od jakie­goś cza­su moż­na się na nią natknąć słu­cha­jąc naj­po­pu­lar­niej­szych sta­cji radio­wych. …

4 Non Blondes — What’s up

Ostat­nio, kie­dy słu­cha­łam radia przy­pad­kiem natknę­łam się na tę pio­sen­kę i od razu zro­bi­łam gło­śniej. Uwiel­biam słu­chać jak woka­list­ka wykrzy­ku­je dźwię­ki refre­nu, jest w tym…